Balakanda Sarga 66 – బాలకాండ షట్షష్టితమః సర్గః (౬౬)


|| ధనుఃప్రసంగః ||

తతః ప్రభాతే విమలే కృతకర్మా నరాధిపః |
విశ్వామిత్రం మహాత్మానమాజుహావ సరాఘవమ్ || ౧ ||

తమర్చయిత్వా ధర్మాత్మా శాస్త్రదృష్టేన కర్మణా |
రాఘవౌ చ మహాత్మానౌ తదా వాక్యమువాచ హ || ౨ ||

భగవన్ స్వాగతం తేఽస్తు కిం కరోమి తవానఘ |
భవానాజ్ఞాపయతు మామాజ్ఞాప్యో భవతా హ్యహమ్ || ౩ ||

ఏవముక్తః స ధర్మాత్మా జనకేన మహాత్మనా |
ప్రత్యువాచ మునిర్వీరం వాక్యం వాక్యవిశారదః || ౪ ||

పుత్రౌ దశరథస్యేమౌ క్షత్రియౌ లోకవిశ్రుతౌ |
ద్రష్టుకామౌ ధనుఃశ్రేష్ఠం యదేతత్త్వయి తిష్ఠతి || ౫ ||

ఏతద్దర్శయ భద్రం తే కృతకామౌ నృపాత్మజౌ |
దర్శనాదస్య ధనుషో యథేష్టం ప్రతియాస్యతః || ౬ ||

ఏవముక్తస్తు జనకః ప్రత్యువాచ మహామునిమ్ |
శ్రూయతామస్య ధనుషో యదర్థమిహ తిష్ఠతి || ౭ ||

దేవరాత ఇతి ఖ్యాతో నిమేః షష్ఠో మహీపతిః |
న్యాసోఽయం తస్య భగవన్హస్తే దత్తో మహాత్మనా || ౮ ||

దక్షయజ్ఞవధే పూర్వం ధనురాయమ్య వీర్యవాన్ |
రుద్రస్తు త్రిదశాన్రోషాత్సలీలమిదమబ్రవీత్ || ౯ ||

యస్మాద్భాగార్థినో భాగాన్నాకల్పయత మే సురాః |
వరాంగాణి మహార్హాణి ధనుషా శాతయామి వః || ౧౦ ||

తతో విమనసః సర్వే దేవా వై మునిపుంగవ |
ప్రసాదయంతి దేవేశం తేషాం ప్రీతోఽభవద్భవః || ౧౧ ||

ప్రీతియుక్తః స సర్వేషాం దదౌ తేషాం మహాత్మనామ్ |
తదేతద్దేవదేవస్య ధనూరత్నం మహాత్మనః || ౧౨ ||

న్యాసభూతం తదా న్యస్తమస్మాకం పూర్వకే విభో |
అథ మే కృషతః క్షేత్రం లాంగలాదుత్థితా తతః || ౧౩ || [మయా]

క్షేత్రం శోధయతా లబ్ధ్వా నామ్నా సీతేతి విశ్రుతా |
భూతలాదుత్థితా సా తు వ్యవర్ధత మమాత్మజా || ౧౪ ||

వీర్యశుల్కేతి మే కన్యా స్థాపితేయమయోనిజా |
భూతలాదుత్థితాం తాం తు వర్ధమానాం మమాత్మజామ్ || ౧౫ ||

వరయామాసురాగమ్య రాజానో మునిపుంగవ |
తేషాం వరయతాం కన్యాం సర్వేషాం పృథివీక్షితామ్ || ౧౬ ||

వీర్యశుల్కేతి భగవన్న దదామి సుతామహమ్ |
తతః సర్వే నృపతయః సమేత్య మునిపుంగవ || ౧౭ ||

మిథిలామభ్యుపాగమ్య వీర్యజిజ్ఞాసవస్తదా |
తేషాం జిజ్ఞాసమానానాం వీర్యం ధనురుపాహృతమ్ || ౧౮ ||

న శేకుర్గ్రహణే తస్య ధనుషస్తోలనేఽపి వా |
తేషాం వీర్యవతాం వీర్యమల్పం జ్ఞాత్వా మహామునే || ౧౯ ||

ప్రత్యాఖ్యాతా నృపతయస్తన్నిబోధ తపోధన |
తతః పరమకోపేన రాజానో మునిపుంగవ || ౨౦ ||

న్యరుంధన్మిథిలాం సర్వే వీర్యసందేహమాగతాః |
ఆత్మానమవధూతం తే విజ్ఞాయ నృపపుంగవాః || ౨౧ ||

రోషేణ మహతాఽఽవిష్టాః పీడయన్మిథిలాం పురీమ్ |
తతః సంవత్సరే పూర్ణే క్షయం యాతాని సర్వశః || ౨౨ ||

సాధనాని మునిశ్రేష్ఠ తతోఽహం భృశదుఃఖితః |
తతో దేవగణాన్సర్వాన్ స్తపసాహం ప్రసాదయమ్ || ౨౩ ||

దదుశ్చ పరమప్రీతాశ్చతురంగబలం సురాః |
తతో భగ్నా నృపతయో హన్యమానా దిశో యయుః || ౨౪ ||

అవీర్యా వీర్యసందిగ్ధాః సామాత్యాః పాపకారిణః |
తదేతన్మునిశార్దూల ధనుః పరమభాస్వరమ్ || ౨౫ ||

రామలక్ష్మణయోశ్చాపి దర్శయిష్యామి సువ్రత |
యద్యస్య ధనుషో రామః కుర్యాదారోపణం మునే |
సుతామయోనిజాం సీతాం దద్యాం దాశరథేరహమ్ || ౨౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే షట్షష్ఠితమః సర్గః || ౬౬ ||

బాలకాండ సప్తషష్టితమః సర్గః (౬౭) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed