Balakanda Sarga 36 – బాలకాండ షట్త్రింశః సర్గః (౩౬)


|| ఉమామాహాత్మ్యమ్ ||

ఉక్తవాక్యే మునౌ తస్మిన్నుభౌ రాఘవలక్ష్మణౌ |
అభినంద్య కథాం వీరావూచతుర్మునిపుంగవమ్ || ౧ ||

ధర్మయుక్తమిదం బ్రహ్మన్కథితం పరమం త్వయా |
దుహితుః శైలరాజస్య జ్యేష్ఠాయా వక్తుమర్హసి || ౨ ||

విస్తరం విస్తరజ్ఞోఽసి దివ్యమానుషసంభవమ్ |
త్రీన్పథో హేతునా కేన ప్లావయేల్లోకపావనీ || ౩ ||

కథం గంగా త్రిపథగా విశ్రుతా సరిదుత్తమా |
త్రిషు లోకేషు ధర్మజ్ఞ కర్మభిః కైః సమన్వితా || ౪ ||

తథా బ్రువతి కాకుత్స్థే విశ్వామిత్రస్తపోధనః |
నిఖిలేన కథాం సర్వామృషిమధ్యే న్యవేదయత్ || ౫ ||

పురా రామ కృతోద్వాహో నీలకంఠో మహాతపాః | [శితికంఠో]
దృష్ట్వా చ స్పృహయా దేవీం మైథునాయోపచక్రమే || ౬ ||

శితికంఠస్య దేవస్య దివ్యం వర్షశతం గతమ్ |
తస్య సంక్రీడమానస్య మహాదేవస్య ధీమతః || ౭ ||

న చాపి తనయో రామ తస్యామాసీత్పరంతప |
తతో దేవాః సముద్విగ్నాః పితామహపురోగమాః || ౮ ||

యదిహోత్పద్యతే భూతం కస్తత్ప్రతిసహిష్యతే |
అభిగమ్య సురాః సర్వే ప్రణిపత్యేదమబ్రువన్ || ౯ ||

దేవ దేవ మహాదేవ లోకస్యాస్య హితే రత |
సురాణాం ప్రణిపాతేన ప్రసాదం కర్తుమర్హసి || ౧౦ ||

న లోకా ధారయిష్యంతి తవ తేజః సురోత్తమ |
బ్రాహ్మేణ తపసా యుక్తో దేవ్యా సహ తపశ్చర || ౧౧ ||

త్రైలోక్యహితకామార్థం తేజస్తేజసి ధారయ |
రక్ష సర్వానిమాఁల్లోకాన్నాలోకం కర్తుమర్హసి || ౧౨ ||

దేవతానాం వచః శ్రుత్వా సర్వలోకమహేశ్వరః |
బాఢమిత్యబ్రవీత్సర్వాన్పునశ్చేదమువాచ హ || ౧౩ ||

ధారయిష్యామ్యహం తేజస్తేజస్యేవ సహోమయా |
త్రిదశాః పృథివీ చైవ నిర్వాణమధిగచ్ఛతు || ౧౪ ||

యదిదం క్షుభితం స్థానాన్మమ తేజో హ్యనుత్తమమ్ |
ధారయిష్యతి కస్తన్మే బ్రువంతు సురసత్తమాః || ౧౫ ||

ఏవముక్తాస్తతో దేవాః ప్రత్యూచుర్వృషభధ్వజమ్ |
యత్తేజః క్షుభితం హ్యేతత్తద్ధరా ధారయిష్యతి || ౧౬ ||

ఏవముక్తః సురపతిః ప్రముమోచ మహీతలే |
తేజసా పృథివీ యేన వ్యాప్తా సగిరికాననా || ౧౭ ||

తతో దేవాః పునరిదమూచుశ్చాథ హుతాశనమ్ |
ప్రవిశ త్వం మహాతేజో రౌద్రం వాయుసమన్వితః || ౧౮ ||

తదగ్నినా పునర్వ్యాప్తం సంజాతః శ్వేతపర్వతః |
దివ్యం శరవణం చైవ పావకాదిత్యసన్నిభమ్ || ౧౯ ||

యత్ర జాతో మహాతేజాః కార్తికేయోఽగ్నిసంభవః |
అథోమాం చ శివం చైవ దేవాః సర్షిగణాస్తదా || ౨౦ ||

పూజయామాసురత్యర్థం సుప్రీతమనసస్తతః |
అథ శైలసుతా రామ త్రిదశానిదమబ్రవీత్ || ౨౧ ||

అప్రియస్య కృతస్యాద్య ఫలం ప్రాప్స్యథ మే సురాః |
ఇత్యుక్త్వా సలిలం గృహ్య పార్వతీ భాస్కరప్రభా || ౨౨ ||

సమన్యురశపత్సర్వాన్క్రోధసంరక్తలోచనా |
యస్మాన్నివారితా చైవ సంగతిః పుత్రకామ్యయా || ౨౩ ||

అపత్యం స్వేషు దారేషు నోత్పాదయితుమర్హథ |
అద్యప్రభృతి యుష్మాకమప్రజాః సంతు పత్నయః || ౨౪ ||

ఏవముక్త్వా సురాన్ సర్వాన్ శశాప పృథివీమపి |
అవనే నైకరూపా త్వం బహుభార్యా భవిష్యసి || ౨౫ ||

న చ పుత్రకృతాం ప్రీతిం మత్క్రోధకలుషీకృతా |
ప్రాప్స్యసి త్వం సుదుర్మేధే మమ పుత్రమనిచ్ఛతీ || ౨౬ ||

తాన్సర్వాన్వ్రీడితాన్దృష్ట్వా సురాన్సురపతిస్తదా |
గమనాయోపచక్రామ దిశం వరుణపాలితామ్ || ౨౭ ||

స గత్వా తప ఆతిష్ఠత్పార్శ్వే తస్యోత్తరే గిరేః |
హిమవత్ప్రభవే శృంగే సహ దేవ్యా మహేశ్వరః || ౨౮ ||

ఏష తే విస్తరో రామ శైలపుత్ర్యా నివేదితః |
గంగాయాః ప్రభవం చైవ శృణు మే సహలక్ష్మణః || ౨౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే షట్త్రింశః సర్గః || ౩౬ ||

బాలకాండ సప్తత్రింశః సర్గః (౩౭) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed