Balakanda Sarga 27 – బాలకాండ సప్తవింశః సర్గః (౨౭)


|| అస్త్రగ్రామప్రదానమ్ ||

అథ తాం రజనీముష్య విశ్వామిత్రో మహాయశాః |
ప్రహస్య రాఘవం వాక్యమువాచ మధురాక్షరమ్ || ౧ ||

పరితుష్టోఽస్మి భద్రం తే రాజపుత్ర మహాయశః |
ప్రీత్యా పరమయా యుక్తో దదామ్యస్త్రాణి సర్వశః || ౨ ||

దేవాసురగణాన్వాపి సగంధర్వోరగానపి |
యైరమిత్రాన్ప్రసహ్యాజౌ వశీకృత్య జయిష్యసి || ౩ ||

తాని దివ్యాని భద్రం తే దదామ్యస్త్రాణి సర్వశః |
దండచక్రం మహద్దివ్యం తవ దాస్యామి రాఘవ || ౪ ||

ధర్మచక్రం తతో వీర కాలచక్రం తథైవ చ |
విష్ణుచక్రం తథాఽత్యుగ్రమైంద్రమస్త్రం తథైవ చ || ౫ ||

వజ్రమస్త్రం నరశ్రేష్ఠ శైవం శూలవరం తథా |
అస్త్రం బ్రహ్మశిరశ్చైవ ఏషీకమపి రాఘవ || ౬ ||

దదామి తే మహాబాహో బ్రాహ్మమస్త్రమనుత్తమమ్ |
గదే ద్వే చైవ కాకుత్స్థ మోదకీ శిఖరీ ఉభే || ౭ ||

ప్రదీప్తే నరశార్దూల ప్రయచ్ఛామి నృపాత్మజ |
ధర్మపాశమహం రామ కాలపాశం తథైవ చ || ౮ ||

పాశం వారుణమస్త్రం చ దదామ్యహమనుత్తమమ్ |
అశనీ ద్వే ప్రయచ్ఛామి శుష్కార్ద్రే రఘునందన || ౯ ||

దదామి చాస్త్రం పైనాకమస్త్రం నారాయణం తథా |
ఆగ్నేయమస్త్రం దయితం శిఖరం నామ నామతః || ౧౦ ||

వాయవ్యం ప్రథనం నామ దదామి చ తవానఘ |
అస్త్రం హయశిరో నామ క్రౌంచమస్త్రం తథైవ చ || ౧౧ ||

శక్తిద్వయం చ కాకుత్స్థ దదామి తవ రాఘవ |
కంకాలం ముసలం ఘోరం కాపాలమథ కంకణమ్ || ౧౨ ||

ధారయంత్యసురా యాని దదామ్యేతాని సర్వశః |
వైద్యాధరం మహాస్త్రం చ నందనం నామ నామతః || ౧౩ ||

అసిరత్నం మహాబాహో దదామి నృవరాత్మజ |
గాంధర్వమస్త్రం దయితే మానవం నామ నామతః || ౧౪ || [మోహనం]

ప్రస్వాపనప్రశమనం దద్మి సౌరం చ రాఘవ |
దర్పణం శోషణం చైవ సంతాపనవిలాపనే || ౧౫ ||

మదనం చైవ దుర్ధర్షం కందర్పదయితం తథా |
[* గాంధర్వమస్త్రం దయితం మానవం నామ నామతః | *]
పైశాచమస్త్రం దయితం మోహనం నామ నామతః || ౧౬ ||

ప్రతీచ్ఛ నరశార్దూల రాజపుత్ర మహాయశః |
తామసం నరశార్దూల సౌమనం చ మహాబల || ౧౭ ||

సంవర్తం చైవ దుర్ధర్షం మౌసలం చ నృపాత్మజ |
సత్యమస్త్రం మహాబాహో తథా మాయాధరం పరమ్ || ౧౮ ||

ఘోరం తేజఃప్రభం నామ పరతేజోఽపకర్షణమ్ |
సౌమ్యాస్త్రం శిశిరం నామ త్వాష్ట్రమస్త్రం సుదామనమ్ || ౧౯ ||

దారుణం చ భగస్యాపి శితేషుమథ మానవమ్ |
ఏతాన్రామ మహాబాహో కామరూపాన్మహాబలాన్ || ౨౦ ||

గృహాణ పరమోదారాన్ క్షిప్రమేవ నృపాత్మజ |
స్థితస్తు ప్రాఙ్ముఖో భూత్వా శుచిర్మునివరస్తదా || ౨౧ ||

దదౌ రామాయ సుప్రీతో మంత్రగ్రామమనుత్తమమ్ |
సర్వసంగ్రహణం యేషాం దైవతైరపి దుర్లభమ్ || ౨౨ ||

తాన్యస్త్రాణి తదా విప్రో రాఘవాయ న్యవేదయత్ |
జపతస్తు మునేస్తస్య విశ్వామిత్రస్య ధీమతః || ౨౩ ||

ఉపతస్తుర్మహార్హాణి సర్వాణ్యస్త్రాణి రాఘవమ్ |
ఊచుశ్చ ముదితాః సర్వే రామం ప్రాంజలయస్తదా || ౨౪ ||

ఇమే స్మ పరమోదారాః కింకరాస్తవ రాఘవ |
[* అధికపాఠః –
యద్యదిచ్ఛసి భద్రం తే తత్సర్వం కరవామ వై |
తతో రామః ప్రసన్నాత్మా తైరిత్యుక్తో మహాబలైః |
*]
ప్రతిగృహ్య చ కాకుత్స్థః సమాలభ్య చ పాణినా |
మానసా మే భవిష్యధ్వమితి తానభ్యచోదయత్ || ౨౫ ||

తతః ప్రీతమనా రామో విశ్వామిత్రం మహామునిమ్ |
అభివాద్య మహాతేజా గమనాయోపచక్రమే || ౨౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే సప్తవింశః సర్గః || ౨౭ ||

బాలకాండ అష్టావింశః సర్గః (౨౮) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed