Balakanda Sarga 21 – బాలకాండ ఏకవింశః సర్గః (౨౧)


|| వసిష్ఠవాక్యమ్ ||

తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తస్య స్నేహపర్యాకులాక్షరమ్ |
సమన్యుః కౌశికో వాక్యం ప్రత్యువాచ మహీపతిమ్ || ౧ ||

పూర్వమర్థం ప్రతిశ్రుత్య ప్రతిజ్ఞాం హాతుమిచ్ఛసి |
రాఘవాణామయుక్తోఽయం కులస్యాస్య విపర్యయః || ౨ ||

యదీదం తే క్షమం రాజన్గమిష్యామి యథాగతమ్ |
మిథ్యాప్రతిజ్ఞః కాకుత్స్థ సుఖీ భవ సబాంధవాః || ౩ ||

తస్య రోషపరీతస్య విశ్వామిత్రస్య ధీమతః |
చచాల వసుధా కృత్స్నా వివేశ చ భయం సురాన్ || ౪ ||

త్రస్తరూపం తు విజ్ఞాయ జగత్సర్వం మహానృషిః |
నృపతిం సువ్రతో ధీరో వసిష్ఠో వాక్యమబ్రవీత్ || ౫ ||

ఇక్ష్వాకూణాం కులే జాతః సాక్షాద్ధర్మ ఇవాపరః |
ధృతిమాన్సువ్రతః శ్రీమాన్న ధర్మం హాతుమర్హసి || ౬ ||

త్రిషు లోకేషు విఖ్యాతో ధర్మాత్మా ఇతి రాఘవ |
స్వధర్మం ప్రతిపద్యస్వ నాధర్మం వోఢుమర్హసి || ౭ ||

సంశ్రుత్యైవం కరిష్యామీత్యకుర్వాణస్య రాఘవ |
ఇష్టాపూర్తవధో భూయాత్తస్మాద్రామం విసర్జయ || ౮ ||

కృతాస్త్రమకృతాస్త్రం వా నైవం శక్ష్యంతి రాక్షసాః |
గుప్తం కుశికపుత్రేణ జ్వలనేనామృతం యథా || ౯ ||

ఏష విగ్రహవాన్ధర్మ ఏష వీర్యవతాం వరః |
ఏష బుద్ధ్యాధికో లోకే తపసశ్చ పరాయణమ్ || ౧౦ ||

ఏషోఽస్త్రాన్వివిధాన్వేత్తి త్రైలోక్యే సచరాచరే |
నైనమన్యః పుమాన్వేత్తి న చ వేత్స్యంతి కేచన || ౧౧ ||

న దేవా నర్షయః కేచిన్నాసురా న చ రాక్షసాః |
గంధర్వయక్షప్రవరాః సకిన్నరమహోరగాః || ౧౨ ||

సర్వాస్త్రాణి కృశాశ్వస్య పుత్రాః పరమధార్మికాః |
కౌశికాయ పురా దత్తా యదా రాజ్యం ప్రశాసతి || ౧౩ ||

తేఽపి పుత్రా కృశాశ్వస్య ప్రజాపతిసుతాసుతాః |
నైకరూపా మహావీర్యా దీప్తిమంతో జయావహాః || ౧౪ ||

జయా చ సుప్రభా చైవ దక్షకన్యే సుమధ్యమే |
తే సువాతేఽస్త్రశస్త్రాణి శతం పరమభాస్వరమ్ || ౧౫ ||

పంచాశతం సుతాఁల్లేభే జయా నామ పరాన్పురా |
వధాయాసురసైన్యానామమేయాన్ కామరూపిణః || ౧౬ ||

సుప్రభాఽజనయచ్చాపి పుత్రాన్పంచాశతం పునః |
సంహారాన్నామ దుర్ధర్షాన్దురాక్రామాన్బలీయసః || ౧౭ ||

తాని చాస్త్రాణి వేత్త్యేష యథావత్కుశికాత్మజః |
అపూర్వాణాం చ జననే శక్తో భూయశ్చ ధర్మవిత్ || ౧౮ ||

తేనాస్య మునిముఖ్యస్య సర్వజ్ఞస్య మహాత్మనః |
న కించిదప్యవిదితం భూతం భవ్యం చ రాఘవ || ౧౯ ||

ఏవం వీర్యో మహాతేజా విశ్వామిత్రో మహాతపాః | [మహాయశాః]
న రామగమనే రాజన్సంశయం గంతుమర్హసి || ౨౦ ||

తేషాం నిగ్రహణే శక్తః స్వయం చ కుశికాత్మజః |
తవ పుత్రహితార్థాయ త్వాముపేత్యాభియాచతే || ౨౧ ||

ఇతి మునివచనాత్ప్రసన్నచిత్తో
రఘువృషభశ్చ ముమోద భాస్వరాంగః |
గమనమభిరురోచ రాఘవస్య
ప్రథితయశాః కుశికాత్మజాయ బుధ్యా || ౨౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే ఏకవింశః సర్గః || ౨౧ ||

బాలకాండ ద్వావింశః సర్గః (౨౨) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed