Balakanda Sarga 19 – బాలకాండ ఏకోనవింశః సర్గః (౧౯)


|| విశ్వామిత్రవాక్యమ్ ||

తచ్ఛ్రుత్వా రాజసింహస్య వాక్యమద్భుతవిస్తరమ్ |
హృష్టరోమా మహాతేజా విశ్వామిత్రోఽభ్యభాషత || ౧ ||

సదృశం రాజశార్దూల తవైతద్భువి నాన్యథా |
మహావంశప్రసూతస్య వసిష్ఠవ్యపదేశినః || ౨ ||

యత్తు మే హృద్గతం వాక్యం తస్య కార్యస్య నిశ్చయమ్ |
కురుష్వ రాజశార్దూల భవ సత్యప్రతిశ్రవః || ౩ ||

అహం నియమమాతిష్ఠే సిద్ధ్యర్థం పురుషర్షభ |
తస్య విఘ్నకరౌ ద్వౌ తు రాక్షసౌ కామరూపిణౌ || ౪ ||

వ్రతే మే బహుశశ్చీర్ణే సమాప్త్యాం రాక్షసావిమౌ |
[* మారీచశ్చ సుబాహుశ్చ వీర్యవంతౌ సుశిక్షితౌ | *]
తౌ మాంసరుధిరౌఘేణ వేదిం తామభ్యవర్షతామ్ || ౫ ||

అవధూతే తథాభూతే తస్మిన్నియమనిశ్చయే |
కృతశ్రమో నిరుత్సాహస్తస్మాద్దేశాదపాక్రమే || ౬ ||

న చ మే క్రోధముత్స్రష్టుం బుద్ధిర్భవతి పార్థివ |
తథాభూతా హి సా చర్యా న శాపస్తత్ర ముచ్యతే || ౭ ||

స్వపుత్రం రాజశార్దూల రామం సత్యపరాక్రమమ్ |
కాకపక్షధరం శూరం జ్యేష్ఠం మే దాతుమర్హసి || ౮ ||

శక్తో హ్యేష మయా గుప్తో దివ్యేన స్వేన తేజసా |
రాక్షసా యే వికర్తారస్తేషామపి వినాశనే || ౯ ||

శ్రేయశ్చాస్మై ప్రదాస్యామి బహురూపం న సంశయః |
త్రయాణామపి లోకానాం యేన ఖ్యాతిం గమిష్యతి || ౧౦ ||

న చ తౌ రామమాసాద్య శక్తౌ స్థాతుం కథంచన |
న చ తౌ రాఘవాదన్యో హంతుముత్సహతే పుమాన్ || ౧౧ ||

వీర్యోత్సిక్తౌ హి తౌ పాపౌ కాలపాశవశం గతౌ |
రామస్య రాజశార్దూల న పర్యాప్తౌ మహాత్మనః || ౧౨ ||

న చ పుత్రకృతం స్నేహం కర్తుమర్హసి పార్థివ |
అహం తే ప్రతిజానామి హతౌ తౌ విద్ధి రాక్షసౌ || ౧౩ ||

అహం వేద్మి మహాత్మానం రామం సత్యపరాక్రమమ్ |
వసిష్ఠోఽపి మహాతేజా యే చేమే తపసి స్థితాః || ౧౪ ||

యది తే ధర్మలాభం చ యశశ్చ పరమం భువి |
స్థిరమిచ్ఛసి రాజేంద్ర రామం మే దాతుమర్హసి || ౧౫ ||

యద్యభ్యనుజ్ఞాం కాకుత్స్థ దదతే తవ మంత్రిణః |
వసిష్ఠప్రముఖాః సర్వే తతో రామం విసర్జయ || ౧౬ ||

అభిప్రేతమసంసక్తమాత్మజం దాతుమర్హసి |
దశరాత్రం హి యజ్ఞస్య రామం రాజీవలోచనమ్ || ౧౭ ||

నాత్యేతి కాలో యజ్ఞస్య యథాఽయం మమ రాఘవ |
తథా కురుష్వ భద్రం తే మా చ శోకే మనః కృథాః || ౧౮ ||

ఇత్యేవముక్త్వా ధర్మాత్మా ధర్మార్థసహితం వచః |
విరరామ మహాతేజా విశ్వామిత్రో మహామునిః || ౧౯ ||

స తన్నిశమ్య రాజేంద్రో విశ్వామిత్రవచః శుభమ్ |
శోకమభ్యాగమత్తీవ్రం వ్యషీదత భయాన్వితః || ౨౦ ||

ఇతి హృదయమనోవిదారణం
మునివచనం తదతీవ శుశ్రువాన్ |
నరపతిరగమద్భయం మహ-
-ద్వ్యథితమనాః ప్రచచాల చాసనాత్ || ౨౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే ఏకోనవింశః సర్గః || ౧౯ ||

బాలకాండ వింశః సర్గః (౨౦) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed