Ayodhya Kanda Sarga 113 – అయోధ్యాకాండ త్రయోదశోత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౩)


|| పాదుకాగ్రహణమ్ ||

తతః శిరసి కృత్వా తు పాదుకే భరతస్తదా |
ఆరురోహ రథం హృష్టః శత్రుఘ్నేన సమన్వితః || ౧ ||

వసిష్ఠో వామదేవశ్చ జాబాలిశ్చ దృఢవ్రతః |
అగ్రతః ప్రయయుః సర్వే మంత్రిణో మంత్రపూజితాః || ౨ ||

మందాకినీం నదీం రమ్యాం ప్రాఙ్గ్ముఖాస్తే యయుస్తదా |
ప్రదక్షిణం చ కుర్వాణాశ్చిత్రకూటం మహాగిరిమ్ || ౩ ||

పశ్యన్ ధాతుసహస్రాణి రమ్యాణి వివిధాని చ |
ప్రయయౌ తస్య పార్శ్వేన ససైన్యో భరతస్తదా || ౪ ||

అదూరాచ్చిత్రకూటస్య దదర్శ భరతస్తదా |
ఆశ్రమం యత్ర స మునిర్భరద్వాజః కృతాలయః || ౫ ||

స తమాశ్రమమాగమ్య భరద్వాజస్య బుద్ధిమాన్ |
అవతీర్య రథాత్ పాదౌ వవందే భరతస్తదా || ౬ ||

తతో హృష్టో భరద్వాజో భరతం వాక్యమబ్రవీత్ |
అపి కృత్యం కృతం తాత రామేణ చ సమాగతమ్ || ౭ ||

ఏవముక్తః స తు తతో భరద్వాజేన ధీమతా |
ప్రత్యువాచ భరద్వాజం భరతో భ్రాతృవత్సలః || ౮ ||

స యాచ్యమానో గురుణా మయా చ దృఢవిక్రమః |
రాఘవః పరమప్రీతో వసిష్ఠం వాక్యమబ్రవీత్ || ౯ ||

పితుః ప్రతిజ్ఞాం తామేవ పాలయిష్యామి తత్త్వతః |
చతుర్దశ హి వర్షాణి యా ప్రతిజ్ఞా పితుర్మమ || ౧౦ ||

ఏవముక్తో మహాప్రాజ్ఞో వసిష్ఠః ప్రత్యువాచ హ |
వాక్యజ్ఞో వాక్యకుశలం రాఘవం వచనం మహత్ || ౧౧ ||

ఏతే ప్రయచ్ఛ సంహృష్టః పాదుకే హేమభూషితే |
అయోధ్యాయాం మహాప్రాజ్ఞ యోగక్షేమకరే తవ || ౧౨ ||

ఏవముక్తో వసిష్ఠేన రాఘవః ప్రాఙ్ముఖః స్థితః |
పాదుకే అధిరుహ్యైతే మమ రాజ్యాయ వై దదౌ || ౧౩ ||

నివృత్తోఽహమనుజ్ఞాతో రామేణ సుమహాత్మనా |
అయోధ్యామేవ గచ్ఛామి గృహీత్వా పాదుకే శుభే || ౧౪ ||

ఏతచ్ఛ్రుత్వా శుభం వాక్యం భరతస్య మహాత్మనః |
భరద్వాజః శుభతరం మునిర్వాక్యమువాచ తమ్ || ౧౫ ||

నైతచ్చిత్రం నరవ్యాఘ్ర శీలవృత్తవతాం వర |
యదార్యం త్వయి తిష్ఠేత్తు నిమ్నే సృష్టమివోదకమ్ || ౧౬ ||

అమృతః స మహాబాహుః పితా దశరథస్తవ |
యస్య త్వమీదృశః పుత్రో ధర్మజ్ఞో ధర్మవత్సలః || ౧౭ ||

తమృషిం తు మహాత్మానముక్తవాక్యం కృతాంజలిః |
ఆమంత్రయితుమారేభే చరణావుపగృహ్య చ || ౧౮ ||

తతః ప్రదక్షిణం కృత్వా భరద్వాజం పునఃపునః |
భరతస్తు యయౌ శ్రీమానయోధ్యాం సహ మంత్రిభిః || ౧౯ ||

యానైశ్చ శకటైశ్చైవ హయైర్నాగైశ్చ సా చమూః |
పునర్నివృత్తా విస్తీర్ణా భరతస్యానుయాయినీ || ౨౦ ||

తతస్తే యమునాం దివ్యాం నదీం తీర్త్వోర్మిమాలినీమ్ |
దదృశుస్తాం పునః సర్వే గంగాం శుభజలాం నదీమ్ || ౨౧ ||

తాం రమ్యజలసంపూర్ణాం సంతీర్య సహబాంధవః |
శృంగిబేరపురం రమ్యం ప్రవివేశ ససైనికః || ౨౨ ||

శృంగిబేరపురాద్భూయస్త్వయోధ్యాం సందదర్శ హ |
అయోధ్యాం చ తతో దృష్ట్వా పిత్రా భ్రాత్రా వివర్జితామ్ || ౨౩ ||

భరతో దుఃఖసంతప్తః సారథిం చేదమబ్రవీత్ |
సారథే పశ్య విధ్వస్తా సాఽయోధ్యా న ప్రకాశతే |
నిరాకారా నిరానందా దీనా ప్రతిహతస్వరా || ౨౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే త్రయోదశోత్తరశతతమః సర్గః || ౧౧౩ ||

అయోధ్యాకాండ చతుర్దశోత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౪) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణ అయోధ్యకాండ చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed