Sri Shirdi Sai Puja Vidhanam – శ్రీ షిర్డీ సాయిబాబా పూజా విధానం


ధ్యానం –
బ్రహ్మానందం పరమ సుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం
ద్వంద్వాతీతం గగన సదృశం తత్త్వమస్వాది లక్ష్యం |
ఏకం నిత్యం అమలమచలం సర్వ ధీసాక్షిభూతం
సాయినాథం త్రిగుణరహితం సద్గురుం తం నమామి ||
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః ధ్యానం సమర్పయామి ||

ఆవహనం –
సహస్రశీర్షా పురుషః |
సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ |
స భూమిం విశ్వతో వృత్వా |
అత్యతిష్ఠద్దశాఙ్గులమ్ |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః ఆవాహయామి ||

ఆసనం –
పురుష ఏవేదగ్ం సర్వమ్ |
యద్భూతం యచ్చ భవ్యమ్ |
ఉతామృతత్వస్యేశానః |
యదన్నేనాతిరోహతి |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః ఆసనం సమర్పయామి ||

పాద్యం –
ఏతావానస్య మహిమా |
అతో జ్యాయాగ్శ్చ పూరుషః |
పాదోఽస్య విశ్వా భూతాని |
త్రిపాదస్యామృతం దివి |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి ||

అర్ఘ్యం –
త్రిపాదూర్ధ్వ ఉదైత్పురుషః |
పాదోఽస్యేహాఽఽభవాత్పునః |
తతో విష్వఙ్వ్యక్రామత్ |
సాశనానశనే అభి |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః హస్తయోరర్ఘ్యం సమర్పయామి ||

ఆచమనం –
తస్మాద్విరాడజాయత |
విరాజో అధి పూరుషః |
స జాతో అత్యరిచ్యత |
పశ్చాద్భూమిమథో పురః |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి ||

పంచామృత స్నానం –
ఆప్యాయస్వ సమేతు తే విశ్వతస్సోమ వృష్ణియమ్ |
భవా వాజస్య సంగథే ||
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః క్షీరేణ స్నపయామి |

దధిక్రావ్ణోఅకారిషం జిష్ణోరశ్వస్య వాజినః |
సురభి నో ముఖా కరత్ప్రాణ ఆయూగ్ంషి తారిషత్ ||
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః దధ్నా స్నపయామి |

శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోసి దేవోవస్సవితోత్పునాతు
అచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసోస్సూర్యస్య రశ్మిభిః |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః ఆజ్యేన స్నపయామి |

మధువాతా ఋతాయతే మధుక్షరన్తి సింధవః |
మాధ్వీర్నః సన్త్వౌషధీః |
మధునక్తముతోషసి మధుమత్ పార్థివగ్ంరజః |
మధుద్యౌరస్తు నః పితా |
మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగ్‍ం అస్తు సూర్యః |
మాధ్వీర్గావో భవంతు నః |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః మధునా స్నపయామి |

స్వాదుః పవస్వ దివ్యాయ జన్మనే |
స్వాదురింద్రాయ సుహవీతు నామ్నే |
స్వాదుర్మిత్రాయ వరుణాయ వాయవే |
బృహస్పతయే మధుమాం అదాభ్యః |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః శర్కరేణ స్నపయామి |

యాః ఫలినీర్యా అఫలా అపుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీః |
బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో మున్చన్త్వగ్‍ం హసః ||
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః ఫలోదకేన స్నపయామి |

స్నానం –
యత్పురుషేణ హవిషా |
దేవా యజ్ఞమతన్వత |
వసన్తో అస్యాసీదాజ్యమ్ |
గ్రీష్మ ఇధ్మశ్శరద్ధవిః |

ఆపో హిష్ఠా మయోభువస్తా న ఊర్జే దధాతన |
మహేరణాయ చక్షసే |
యో వః శివతమో రసస్తస్య భాజయతే హ నః |
ఉశతీరివ మాతరః |
తస్మా అరఙ్గమామవో యస్య క్షయాయ జిన్వథ |
ఆపో జనయథా చ నః |

ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి |
స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి |

వస్త్రం –
సప్తాస్యాసన్పరిధయః |
త్రిః సప్త సమిధః కృతాః |
దేవా యద్యజ్ఞం తన్వానాః |
అబధ్నన్పురుషం పశుమ్ |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |

యజ్ఞోపవీతమ్ –
తం యజ్ఞం బర్హిషి ప్రౌక్షన్ |
పురుషం జాతమగ్రతః |
తేన దేవా అయజన్త |
సాధ్యా ఋషయశ్చ యే |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి |

చందనం –
తస్మాద్యజ్ఞాత్సర్వహుతః |
సంభృతం పృషదాజ్యమ్ |
పశూగ్‍స్తాగ్‍శ్చక్రే వాయవ్యాన్ |
ఆరణ్యాన్గ్రామ్యాశ్చ యే |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి |

మంగళ ద్రవ్యాదికం –
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః సమస్తవిధ మంగళద్రవ్య ఆభరణాదీన్ సమర్పయామి |

అక్షతలు –
తస్మాద్యజ్ఞాత్సర్వహుతః |
ఋచః సామాని జజ్ఞిరే |
ఛన్దాగ్ంసి జజ్ఞిరే తస్మాత్ |
యజుస్తస్మాదజాయత |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి |

పుష్పసమర్పణం –
తస్మాదశ్వా అజాయన్త |
యే కే చోభయాదతః |
గావో హ జజ్ఞిరే తస్మాత్ |
తస్మాజ్జాతా అజావయః |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః పుష్పాణి సమర్పయామి |

అథాంగ పూజా –
ఓం శ్రీ శిరిడీనివాసాయ నమః – పాదౌ పూజయామి |
ఓం భక్తహృదయావాసితాయ నమః – గుల్ఫౌ పూజయామి |
ఓం సర్వాపన్నివారకాయ నమః – జంఘే పూజయామి |
ఓం సర్వ శుభప్రదాతాయ నమః – జానునీ పూజయామి |
ఓం సర్వ భూత హితరతాయనమః – ఊరూ పూజయామి |
ఓం ప్రేమమూర్తయే నమః – కటిం పూజయామి |
ఓం సర్వమతసారభూతాయనమః – ఉదరం పూజయామి |
ఓం ఆపద్బాంధవాయ నమః – వక్షస్థలం పూజయామి |
ఓం మహాద్భుత ప్రదర్శకాయ నమః – బాహూన్ పూజయామి |
ఓం దీపప్రియాయ నమః – కంఠం పూజయామి |
ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ నమః – వక్త్రం పూజయామి |
ఓం అనాధనాధ దీనబంధవే నమః – దంతాన్పూజయామి |
ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయ నమః – నాసికాం పూజయామి |
ఓం సర్వమంగళకరాయ నమః – నేత్రౌ పూజయామి |
ఓం త్రికాలజ్ఞాయ నమః – శిరః పూజయామి |
ఓం సత్యతత్త్వభోధకాయ నమః – శ్రీసాయినాథాయ నమః సర్వాణ్యాంగాని పూజయామి |

అష్టోత్తర శతనామావళిః –

శ్రీ సాయి అష్టోత్తర శతనామావళిః చూ. ||

ధూపం –
యత్పురుషం వ్యదధుః |
కతిధా వ్యకల్పయన్ |
ముఖం కిమస్య కౌ బాహూ |
కావూరూ పాదావుచ్యేతే |
ఓం శ్రీసాయినాథాయ నమః ధూపమాఘ్రాపయామి ||

దీపం –
బ్రాహ్మణోఽస్య ముఖమాసీత్ |
బాహూ రాజన్యః కృతః |
ఊరూ తదస్య యద్వైశ్యః |
పద్భ్యాగ్ం శూద్రో అజాయత |
ఓం శ్రీసాయినాథాయ నమః దీపం దర్శయామి ||

నైవేద్యం –
చన్ద్రమా మనసో జాతః |
చక్షోః సూర్యో అజాయత |
ముఖాదిన్ద్రశ్చాగ్నిశ్చ |
ప్రాణాద్వాయురజాయత |
ఓం శ్రీ శ్రీసాయినాథాయ నమః నైవేద్యం సమర్పయామి |

ఓం భూర్భువస్సువః | తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ | భర్గో దేవస్య ధీమహి |
ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ ||
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి (ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అమృతోపస్తరణమసి |
ఓం ప్రాణాయ స్వాహా | ఓం అపానాయ స్వాహా | ఓం వ్యానాయ స్వాహా | ఓం ఉదానాయ స్వాహా | ఓం సమానాయ స్వాహా |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి | ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి | హస్తౌ ప్రక్షాళయామి | పాదౌ ప్రక్షాళయామి | శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

తాంబూలమ్ –
నాభ్యా ఆసీదన్తరిక్షమ్ |
శీర్ష్ణో ద్యౌః సమవర్తత |
పద్భ్యాం భూమిర్దిశః శ్రోత్రాత్ |
తథా లోకాగ్ం అకల్పయన్ |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః తాంబూలం సమర్పయామి ||

నీరాజనమ్ –
వేదాహమేతం పురుషం మహాన్తమ్ |
ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తు పారే |
సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీరః |
నామాని కృత్వాఽభివదన్ యదాస్తే |
ఓం శ్రీ సాయిసమర్థాయ నమః కర్పూరనీరాజనం సమర్పయామి ||

మంత్రపుష్పం –
ధాతా పురస్తాద్యముదాజహార |
శక్రః ప్రవిద్వాన్ప్రదిశశ్చతస్రః |
తమేవం విద్వానమృత ఇహ భవతి |
నాన్యః పన్థా అయనాయ విద్యతే |

ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి |
తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ ||
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః పాదారవిందయోః సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి |

ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం –
యానికాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే |
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవ |
త్రాహిమాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సలా |
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జనార్దన |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

సాష్టాంగ నమస్కారం –
ఉరసా శిరసా దృష్ట్యా మనసా వచసా తథా |
పద్భ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామోష్టాంగముచ్యతే ||
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః సాష్టాంగ నమస్కారాం సమర్పయామి |

సర్వోపచారాః –
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః ఛత్రం ఆచ్ఛాదయామి |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః చామరైర్వీజయామి |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః నృత్యం దర్శయామి |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః గీతం శ్రావయామి |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః ఆందోళికాన్నారోహయామి |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః అశ్వానారోహయామి |
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః గజానారోహయామి |
సమస్త రాజోపచారాన్ దేవోపచారాన్ సమర్పయామి |

క్షమా ప్రార్థన –
అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతేఽహర్నిశం మయా |
దాసోఽయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వర |
ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్జనం |
పూజావిధిం న జానామి క్షమస్వ పరమేశ్వర |
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వర |
యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే |

అనయా పురుషసూక్త విధాన పూర్వక ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ సాయినాథ భగవాన్ సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవంతు ||

అనయాధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజయాచ భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ సాయినాథ భగవాన్ సుప్రీతస్సుప్రసన్నో వరదోభవతు.

తీర్థప్రసాద గ్రహణం –
అకాలమృత్యహరణం సర్వవ్యాధినివారణం ||
సమస్తపాపక్షయకరం శ్రీ సాయినాథ పాదోదకం పావనం శుభం ||
శ్రీ సాయినాథాయ నమః ప్రసాదం శీరసా గృహ్ణామి |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||


మరిన్ని పూజా విధానాలు మరియు వ్రతములు చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Sri Shirdi Sai Puja Vidhanam – శ్రీ షిర్డీ సాయిబాబా పూజా విధానం

స్పందించండి

error: Not allowed
%d bloggers like this: