Sri Lalita Lakaradi Shatanama Stotram – శ్రీ లలితా లకారాది శతనామ స్తోత్రం


పూర్వపీఠికా –
కైలాసశిఖరాసీనం దేవదేవం జగద్గురుమ్ |
పప్రచ్ఛేశం పరానందం భైరవీ పరమేశ్వరమ్ || ౧ ||

శ్రీభైరవ్యువాచ |
కౌలేశ శ్రోతుమిచ్ఛామి సర్వమంత్రోత్తమోత్తమమ్ |
లలితాయా శతనామ సర్వకామఫలప్రదమ్ || ౨ ||

శ్రీభైరవోవాచ |
శృణు దేవి మహాభాగే స్తోత్రమేతదనుత్తమమ్ |
పఠనాద్ధారణాదస్య సర్వసిద్ధీశ్వరో భవేత్ || ౩ ||

షట్కర్మాణి చ సిద్ధ్యంతి స్తవస్యాస్య ప్రసాదతః |
గోపనీయం పశోరగ్రే స్వయోనిమపరే యథా || ౪ ||

లలితాయా లకారాది నామశతకస్య దేవి |
రాజరాజేశ్వరో ఋషిః ప్రోక్తో ఛందోఽనుష్టుప్ తథా || ౫ ||

దేవతా లలితాదేవీ షట్కర్మసిద్ధ్యర్థే తథా |
ధర్మార్థకామమోక్షేషు వినియోగః ప్రకీర్తితః || ౬ ||

వాక్-కామ-శక్తిబీజేన కరషడంగమాచరేత్ |
ప్రయోగే బాలాత్ర్యక్షరీ యోజయిత్వా జపం చరేత్ || ౭ ||

అస్య శ్రీ లలితా లకారాది శతనామమాలామంత్రస్య శ్రీరాజరాజేశ్వరో ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీలలితాదేవీ దేవతా షట్కర్మసిద్ధ్యర్థే ధర్మార్థకామమోక్షార్థే పాఠే వినియోగః |

కరన్యాసః –
ఓం ఐం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం సౌః మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం ఐం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం క్లీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం సౌః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః –
ఓం ఐం హృదయాయ నమః |
ఓం క్లీం శిరసే స్వాహా |
ఓం సౌః శిఖాయై వషట్ |
ఓం ఐం కవచాయ హుమ్ |
ఓం క్లీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం సౌః అస్త్రాయ ఫట్ |

అథ ధ్యానమ్ –
బాలార్కమండలాభాసాం చతుర్బాహుం త్రిలోచనామ్ |
పాశాంకుశధనుర్బాణాన్ ధారయంతీం శివాం భజే ||

అథ స్తోత్రమ్ –
లలితా లక్ష్మీ లోలాక్షీ లక్ష్మణా లక్ష్మణార్చితా |
లక్ష్మణప్రాణరక్షిణీ లాకినీ లక్ష్మణప్రియా || ౧ ||

లోలా లకారా లోమేశా లోలజిహ్వా లజ్జావతీ |
లక్ష్యా లాక్ష్యా లక్షరతా లకారాక్షరభూషితా || ౨ ||

లోలలయాత్మికా లీలా లీలావతీ చ లాంగలీ |
లావణ్యామృతసారా చ లావణ్యామృతదీర్ఘికా || ౩ ||

లజ్జా లజ్జామతీ లజ్జా లలనా లలనప్రియా |
లవణా లవలీ లసా లాక్షకీ లుబ్ధా లాలసా || ౪ ||

లోకమాతా లోకపూజ్యా లోకజననీ లోలుపా |
లోహితా లోహితాక్షీ చ లింగాఖ్యా చైవ లింగేశీ || ౫ ||

లింగగీతి లింగభవా లింగమాలా లింగప్రియా |
లింగాభిధాయినీ లింగా లింగనామసదానందా || ౬ ||

లింగామృతప్రీతా లింగార్చనప్రీతా లింగపూజ్యా |
లింగరూపా లింగస్థా చ లింగాలింగనతత్పరా || ౭ ||

లతాపూజనరతా చ లతాసాధకతుష్టిదా |
లతాపూజకరక్షిణీ లతాసాధనసిద్ధిదా || ౮ ||

లతాగృహనివాసినీ లతాపూజ్యా లతారాధ్యా |
లతాపుష్పా లతారతా లతాధారా లతామయీ || ౯ ||

లతాస్పర్శనసంతుష్టా లతాఽఽలింగనహర్షితా |
లతావిద్యా లతాసారా లతాఽఽచారా లతానిధీ || ౧౦ ||

లవంగపుష్పసంతుష్టా లవంగలతామధ్యస్థా |
లవంగలతికారూపా లవంగహోమసంతుష్టా || ౧౧ ||

లకారాక్షారపూజితా చ లకారవర్ణోద్భవా |
లకారవర్ణభూషితా లకారవర్ణరుచిరా || ౧౨ ||

లకారబీజోద్భవా తథా లకారాక్షరస్థితా |
లకారబీజనిలయా లకారబీజసర్వస్వా || ౧౩ ||

లకారవర్ణసర్వాంగీ లక్ష్యఛేదనతత్పరా |
లక్ష్యధరా లక్ష్యఘూర్ణా లక్షజాపేనసిద్ధిదా || ౧౪ ||

లక్షకోటిరూపధరా లక్షలీలాకలాలయా |
లోకపాలేనార్చితా చ లాక్షారాగవిలేపనా || ౧౫ ||

లోకాతీతా లోపాముద్రా లజ్జాబీజస్వరూపిణీ |
లజ్జాహీనా లజ్జామయీ లోకయాత్రావిధాయినీ || ౧౬ ||

లాస్యప్రియా లయకరీ లోకలయా లంబోదరీ |
లఘిమాదిసిద్ధిదాత్రీ లావణ్యనిధిదాయినీ |
లకారవర్ణగ్రథితా లంబీజా లలితాంబికా || ౧౭ ||

ఫలశ్రుతిః –
ఇతి తే కథితం దేవి గుహ్యాద్గుహ్యతరం పరమ్ |
ప్రాతఃకాలే చ మధ్యాహ్నే సాయాహ్నే చ సదా నిశి |
యః పఠేత్ సాధకశ్రేష్ఠో త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ || ౧ ||

సర్వపాపవినిర్మముక్తః స యాతి లలితాపదమ్ |
శూన్యాగారే శివారణ్యే శివదేవాలయే తథా || ౨ ||

శూన్యదేశే తడాగే చ నదీతీరే చతుష్పథే |
ఏకలింగే ఋతుస్నాతాగేహే వేశ్యాగృహే తథా || ౩ ||

పఠేదష్టోత్తరశతనామాని సర్వసిద్ధయే |
సాధకో వాంఛాం యత్కుర్యాత్ తత్తథైవ భవిష్యతి || ౪ ||

బ్రహ్మాండగోలకే యాశ్చ యాః కాశ్చిజ్జగతీతలే |
సమస్తాః సిద్ధయో దేవి కరామలకవత్సదా || ౫ ||

సాధకస్మృతిమాత్రేణ యావంత్యః సంతి సిద్ధయః |
స్వయమాయాంతి పురతో జపాదీనాం తు కా కథా || ౬ ||

అయుతావర్తనాద్దేవి పురశ్చర్యాఽస్య గీయతే |
పురశ్చర్యాయుతః స్తోత్రః సర్వకర్మఫలప్రదః || ౭ ||

సహస్రం చ పఠేద్యస్తు మాసార్ధం సాధకోత్తమః |
దాసీభూతం జగత్సర్వం మాసార్ధాద్భవతి ధ్రువమ్ || ౮ ||

నిత్యం ప్రతినామ్నా హుత్వా పలాశకుసుమైర్నరః |
భూలోకస్థాః సర్వకన్యాః సర్వలోకస్థితాస్తథా || ౯ ||

పాతాలస్థాః సర్వకన్యాః నాగకన్యాః యక్షకన్యాః |
వశీకుర్యాన్మండలార్ధాత్సంశయో నాత్ర విద్యతే || ౧౦ ||

అశ్వత్థమూలే పఠేత్ శతవారం ధ్యానపూర్వకమ్ |
తత్ క్షణాద్వ్యాధినాశశ్చ భవేద్దేవి న సంశయః || ౧౧ ||

శూన్యాగారే పఠేత్ స్తోత్రం సహస్రం ధ్యానపూర్వకమ్ |
లక్ష్మీ ప్రసీదతి ధ్రువం స త్రైలోక్యం వశిష్యతి || ౧౨ ||

ప్రేతవస్త్రం భౌమే గ్రాహ్యం రిపునామ చ వేష్టితమ్ |
ప్రాణప్రతిష్ఠాం కృత్వా తు పూజాం చైవ హి కారయేత్ || ౧౩ ||

శ్మశానే నిఖనేద్రాత్రౌ ద్విసహస్రం పఠేత్తతః |
జిహ్వాస్తంభనమాప్నోతి సద్యో మూకత్వమాప్నుయాత్ || ౧౪ ||

శ్మశానే చ పఠేత్ స్తోత్రం అయుతార్ధం సుబుద్ధిమాన్ |
శత్రుక్షయో భవేత్ సద్యో నాన్యథా మమ భాషితమ్ || ౧౫ ||

ప్రేతవస్త్రం శనౌ గ్రాహ్యం ప్రతినామ్నా సంపుటితమ్ |
శత్రునామ లిఖిత్వా చ ప్రాణప్రతిష్ఠాం కారయేత్ || ౧౬ ||

తతః లలితాం సంపూజ్య కృష్ణధత్తూరపుష్పకైః |
శ్మశానే నిఖనేద్రాత్రౌ శతవారం పఠేత్ స్తోత్రమ్ || ౧౭ ||

తతో మృత్యుమవాప్నోతి దేవరాజసమోఽపి సః |
శ్మశానాంగారమాదాయ మంగళే శనివారే వా || ౧౮ ||

ప్రేతవస్త్రేణ సంవేష్ట్య బధ్నీయాత్ ప్రేతరజ్జునా |
దశాభిమంత్రితం కృత్వా ఖనేద్వైరివేశ్మని || ౧౯ ||

సప్తరాత్రాంతరే తస్యోచ్చాటనం భ్రామణం భవేత్ |
కుమారీం పూజయిత్వా తు యః పఠేద్భక్తితత్పరః || ౨౦ ||

న కించిద్దుర్లభం తస్య దివి వా భువి మోదతే |
దుర్భిక్షే రాజపీడాయాం సంగ్రామే వైరిమధ్యకే || ౨౧ ||

యత్ర యత్ర భయం ప్రాప్తః సర్వత్ర ప్రపఠేన్నరః |
తత్ర తత్రాభయం తస్య భవత్యేవ న సంశయః || ౨౨ ||

వామపార్శ్వే సమానీయ శోధితాం వరకామినీమ్ |
జపం కృత్వా పఠేద్యస్తు తస్య సిద్ధిః కరే స్థితా || ౨౩ ||

దరిద్రస్తు చతుర్దశ్యాం కామినీసంగమైః సహ |
అష్టవారం పఠేద్యస్తు కుబేరసదృశో భవేత్ || ౨౪ ||

శ్రీలలితాం మహాదేవీ నిత్యం సంపూజ్య మానవః |
ప్రతినామ్నా జుహుయాత్స ధనరాశిమవాప్నుయాత్ || ౨౫ ||

నవనీతం చాభిమంత్ర్య స్త్రీభ్యో దద్యాన్మహేశ్వరి |
వంధ్యాం పుత్రప్రదం దేవి నాత్ర కార్యా విచారణా || ౨౬ ||

కంఠే వా వామబాహౌ వా యోనౌ వా ధారణాచ్ఛివే |
బహుపుత్రవతీ నారీ సుభగా జాయతే ధ్రువమ్ || ౨౭ ||

ఉగ్ర ఉగ్రం మహదుగ్రం స్తవమిదం లలితాయాః |
సువినీతాయ శాంతాయ దాంతాయాతిగుణాయ చ || ౨౮ ||

భక్తాయ జ్యేష్ఠపుత్రాయ గురుభక్తిపరాయ చ |
భక్తభక్తాయ యోగ్యాయ భక్తిశక్తిపరాయ చ || ౨౯ ||

వేశ్యాపూజనయుక్తాయ కుమారీపూజకాయ చ |
దుర్గాభక్తాయ శైవాయ కామేశ్వరప్రజాపినే || ౩౦ ||

అద్వైతభావయుక్తాయ శక్తిభక్తిపరాయ చ |
ప్రదేయం శతనామాఖ్యం స్వయం లలితాజ్ఞయా || ౩౧ ||

ఖలాయ పరతంత్రాయ పరనిందాపరాయ చ |
భ్రష్టాయ దుష్టతత్త్వాయ పరీవాదపరాయ చ || ౩౨ ||

శివాభక్తాయ దుష్టాయ పరదారరతాయ చ |
వేశ్యాస్త్రీనిందకాయ చ పంచమకారనిందకే || ౩౩ ||

న స్తోత్రం దర్శయేద్దేవీ మమ హత్యాకరో భవేత్ |
తస్మాన్న దాపయేద్దేవీ మనసా కర్మణా గిరా || ౩౪ ||

అన్యథా కురుతే యస్తు స క్షీణాయుర్భవేద్ధ్రువమ్ |
పుత్రహారీ చ స్త్రీహారీ రాజ్యహారీ భవేద్ధ్రువమ్ || ౩౫ ||

మంత్రక్షోభశ్చ జాయతే తస్య మృత్యుర్భవిష్యతి |
క్రమదీక్షాయుతానాం చ సిద్ధిర్భవతి నాన్యథా || ౩౬ ||

క్రమదీక్షాయుతో దేవీ క్రమాద్రాజ్యమవాప్నుయాత్ |
క్రమదీక్షాసమాయుక్తః కల్పోక్తసిద్ధిభాగ్భవేత్ || ౩౭ ||

విధేర్లిపిం తు సమ్మార్జ్య కింకరత్వం విసృజ్య చ |
సర్వసిద్ధిమవాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా || ౩౮ ||

క్రమదీక్షాయుతో దేవీ మమ సమో న సంశయః |
గోపనీయం గోపనీయం గోపనీయం సదాఽనఘే || ౩౯ ||

స దీక్షితః సుఖీ సాధుః సత్యవాదీ జితేంద్రయః |
స వేదవక్తా స్వాధ్యాయీ సర్వానందపరాయణః || ౪౦ ||

స్వస్మిన్ లలితాం సంభావ్య పూజయేజ్జగదంబికామ్ |
త్రైలోక్యవిజయీ భూయాన్నాత్ర కార్యా విచారణా || ౪౧ ||

గురురూపం శివం ధ్యాత్వా శివరూపం గురుం స్మరేత్ |
సదాశివః స ఏవ స్యాన్నాత్ర కార్యా విచారణా || ౪౨ ||

ఇతి శ్రీకౌలికార్ణవే శ్రీభైరవీసంవాదే షట్కర్మసిద్ధదాయక శ్రీమల్లలితాయా లకారాదిశతనామస్తోత్రమ్ |


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed