Sri Kubera Puja Vidhanam – శ్రీ కుబేర షోడశోపచార పూజా


[గమనిక: ఈ పూజావిధానం “శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది.]
(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, పసుపు గణపతి పూజ, మహాలక్ష్మి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజ విధానం ఆచరించవలెను.)

పూర్వాంగం చూ. ||

శ్రీ గణపతి పూజ చూ. ||

శ్రీ మహాలక్ష్మీ విశేష షోడశోపచార పూజ చూ. ||

పునః సంకల్పం –
పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ మమ సహకుటుంబస్య మమ చ సర్వేషాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం పుత్రపౌత్ర అభివృద్ధ్యర్థం సమస్త మంగళావాప్త్యర్థం ధన కనక వస్తు వాహన ధేను కాంచన సిద్ధ్యర్థం మమ మనశ్చింతిత సకల కార్య అనుకూలతా సిద్ధ్యర్థం సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థం శ్రీ సూక్త విధానేన శ్రీ కుబేర షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే ||

అస్మిన్ బింబే సాంగం సాయుధం సవాహనం సపరివారసమేత శ్రీ కుబేర స్వామినం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

ధ్యానం –
మనుజ బాహ్య విమాన వర స్థితం
గరుడ రత్ననిభం నిధినాయకమ్ |
శివసఖం ముకుటాది విభూషితం
వర గదే దధతం భజ తుందిలమ్ ||
కుబేరం మనుజాసీనం సగర్వం గర్వవిగ్రహమ్ |
స్వర్ణచ్ఛాయం గదాహస్తం ఉత్తరాధిపతిం స్మరేత్ ||
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః ధ్యాయామి |

ఆవాహనం –
హిర॑ణ్యవర్ణా॒o హరి॑ణీం సు॒వర్ణ॑రజ॒తస్ర॑జామ్ |
చ॒న్ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ||
ఆవాహయామి దేవేశ కుబేర వరదాయక |
శక్తిసంయుత మాం రక్ష బింబేఽస్మిన్ సన్నిధిం కురు ||
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః ఆవాహయామి |

ఆసనం –
తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్ష్మీమన॑పగా॒మినీ”మ్ |
యస్యా॒o హిర॑ణ్యం వి॒న్దేయ॒o గామశ్వ॒o పురు॑షాన॒హమ్ ||
విచిత్రరత్నఖచితం దివ్యాంబరసమన్వితమ్ |
కల్పితం చ మయా భక్త్యా స్వీకురుష్వ దయానిధే ||
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః నవరత్నఖచిత సువర్ణ సింహాసనం సమర్పయామి |

పాద్యం –
అ॒శ్వ॒పూ॒ర్వాం ర॑థమ॒ధ్యాం హ॒స్తినా॑దప్ర॒బోధి॑నీమ్ |
శ్రియ॑o దే॒వీముప॑హ్వయే॒ శ్రీర్మా॑దే॒వీర్జు॑షతామ్ ||
సర్వతీర్థ సమానీతం పాద్యం గంధాది సంయుతమ్ |
యక్షేశ్వర గృహాణేదం భగవన్ భక్తవత్సల ||
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం –
కా॒o సో”స్మి॒తాం హిర॑ణ్యప్రా॒కారా॑మా॒ర్ద్రాం జ్వల॑న్తీం తృ॒ప్తాం త॒ర్పయ॑న్తీమ్ |
ప॒ద్మే॒ స్థి॒తాం ప॒ద్మవ॑ర్ణా॒o తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియమ్ ||
రక్తగంధాక్షతోపేతం సలిలం పావనం శుభమ్ |
అర్ఘ్యం గృహాణ దేవేశ యక్షరాజ ధనప్రియ ||
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనీయం –
చ॒న్ద్రాం ప్ర॑భా॒సాం య॒శసా॒ జ్వల॑న్తీ॒o శ్రియ॑o లో॒కే దే॒వజు॑ష్టాముదా॒రామ్ |
తాం ప॒ద్మినీ॑మీ॒o శర॑ణమ॒హం ప్రప॑ద్యేఽల॒క్ష్మీర్మే॑ నశ్యతా॒o త్వాం వృ॑ణే ||
కుబేర దేవదేవేశ సర్వసిద్ధిప్రదాయక |
మయా దత్తం యక్షరాజ గృహాణాచమనీయకమ్ |
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి |

స్నానం –
ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణే॒ తప॒సోఽధి॑జా॒తో వన॒స్పతి॒స్తవ॑ వృ॒క్షోఽథ బి॒ల్వః |
తస్య॒ ఫలా॑ని॒ తప॒సా ను॑దన్తు మా॒యాన్త॑రా॒యాశ్చ॑ బా॒హ్యా అ॑ల॒క్ష్మీః ||
గంగాది సర్వతీర్థేభ్యైరానీతం తోయముత్తమమ్ |
భక్త్యా సమర్పితం తుభ్యం గృహాణ ధననాయక ||
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి |
స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి |

వస్త్రం –
ఉపై॑తు॒ మాం దే॑వస॒ఖః కీ॒ర్తిశ్చ॒ మణి॑నా స॒హ |
ప్రా॒దు॒ర్భూ॒తోఽస్మి॑ రాష్ట్రే॒ఽస్మిన్ కీ॒ర్తిమృ॑ద్ధిం ద॒దాతు॑ మే ||
రక్తవస్త్రద్వయం చారు దేవయోగ్యం చ మంగళమ్ |
శుభప్రదం గృహాణ త్వం రక్ష యక్షకులేశ్వర ||
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః వస్త్రార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి |

యజ్ఞోపవీతం –
క్షుత్పి॑పా॒సామ॑లాం జ్యే॒ష్ఠామ॑ల॒క్ష్మీం నా॑శయా॒మ్యహమ్ |
అభూ॑తి॒మస॑మృద్ధి॒o చ సర్వా॒o నిర్ణు॑ద మే॒ గృహా॑త్ ||
స్వర్ణసూత్రసమాయుక్తం ఉపవీతం ధనేశ్వర |
ఉత్తరీయేణ సహితం గృహాణ ధననాయక ||
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః యజ్ఞోపవీతార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి |

గంధం –
గ॒oధ॒ద్వా॒రాం దు॑రాధ॒ర్షా॒o ని॒త్యపు॑ష్టాం కరీ॒షిణీ”మ్ |
ఈ॒శ్వరీ॑గ్ం సర్వ॑భూతా॒నా॒o తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియమ్ ||
చందనాగరు కర్పూర కస్తూరీ కుంకుమాన్వితమ్ |
గంధం గృహాణ విత్తేశ సర్వసిద్ధిప్రదాయక ||
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః దివ్య శ్రీ చందనం సమర్పయామి |
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః హరిద్రా కుంకుమ కజ్జల కస్తూరీ గోరోజనాది సుగంధ ద్రవ్యాణి సమర్పయామి |

ఆభరణం –
మన॑స॒: కామ॒మాకూ॑తిం వా॒చః స॒త్యమ॑శీమహి |
ప॒శూ॒నాం రూ॒పమన్న॑స్య॒ మయి॒ శ్రీః శ్ర॑యతా॒o యశ॑: ||
రత్నకంకణ వైఢూర్య ముక్తాహారాదికాని చ |
సుప్రసన్నేన మనసా దత్తాని స్వీకురుష్వ భోః ||
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః ఆభరణార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి |

పుష్పాణి –
క॒ర్దమే॑న ప్ర॑జాభూ॒తా॒ మ॒యి॒ సంభ॑వ క॒ర్దమ |
శ్రియ॑o వా॒సయ॑ మే కు॒లే మా॒తర॑o పద్మ॒మాలి॑నీమ్ ||
మాల్యాదీని సుగంధీని మాలత్యాదీని వై ప్రభో |
మయాహృతాని పూజార్థం పుష్పాణి ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి |

అంగపూజా –
ఓం అలకాపురాధీశాయ నమః – పాదౌ పూజయామి |
ఓం గుహ్యేశ్వరాయ నమః – గుల్ఫౌ పూజయామి |
ఓం కోశాధీశాయ నమః – జంఘే పూజయామి |
ఓం దివ్యాంబరధరాయ నమః – ఊరూం పూజయామి |
ఓం యక్షరాజాయ నమః – కటిం పూజయామి |
ఓం అశ్వారూఢాయ నమః – నాభిం పూజయామి |
ఓం శివప్రియాయ నమః – హృదయం పూజయామి |
ఓం ధనాధిపాయ నమః – బాహూన్ పూజయామి |
ఓం మణికర్ణికాయ నమః – కంఠం పూజయామి |
ఓం ప్రసన్నవదనాయ నమః – ముఖం పూజయామి |
ఓం సునాసికాయ నమః – నాసికాం పూజయామి |
ఓం విశాలనేత్రాయ నమః – నేత్రౌ పూజయామి |
ఓం కుబేరాయ నమః – సర్వాణ్యంగాని పూజయామి |

అష్టోత్తరశతనామ పూజా –

శ్రీ కుబేర అష్టోత్తరశతనామావళిః చూ. ||

ధూపం –
ఆప॑: సృ॒జన్తు॑ స్ని॒గ్ధా॒ని॒ చి॒క్లీ॒త వ॑స మే॒ గృహే |
ని చ॑ దే॒వీం మా॒తర॒o శ్రియ॑o వా॒సయ॑ మే కు॒లే ||
దశాంగం గుగ్గులోపేతం సుగంధం సుమనోహరమ్ |
ధూపం కుబేర గృహ్ణీష్వ ప్రసన్నో భవ సర్వదా ||
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః ధూపం ఆఘ్రాపయామి |

దీపం –
ఆ॒ర్ద్రాం య॒: కరి॑ణీం య॒ష్టి॒o పి॒ఙ్గ॒లాం ప॑ద్మమా॒లినీమ్ |
చ॒న్ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీ॒o జాత॑వేదో మ॒ ఆ వ॑హ ||
సాజ్యం త్రివర్తిసంయుక్తం వహినా ద్యోతితం మయా
గృహాణ మంగళం దీపం యక్షేశ్వర నమోఽస్తు తే ||
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః దీపం దర్శయామి |

నైవేద్యం –
ఆ॒ర్ద్రాం పు॒ష్కరి॑ణీం పు॒ష్టి॒o సు॒వ॒ర్ణాం హే॑మమా॒లినీమ్ |
సూ॒ర్యాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీ॒o జాత॑వేదో మ॒ ఆ వ॑హ ||
నైవేద్యం షడ్రసోపేతం ఫలయుక్తం మనోహరమ్ |
ఇదం గృహాణ నైవేద్యం మయా దత్తం ధనాధిప ||
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః నైవేద్యం సమర్పయామి |

ఓం భూర్భువ॒స్సువ॑: | తత్స॑వితు॒ర్వరే”ణ్య॒మ్ |
భ॒ర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి |
ధియో॒ యో న॑: ప్రచో॒దయా”త్ ||
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి (ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అ॒మృ॒తో॒ప॒స్తర॑ణమసి |
ఓం ప్రా॒ణాయ॒ స్వాహా” | ఓం అ॒పా॒నాయ॒ స్వాహా” | ఓం వ్యా॒నాయ॒ స్వాహా” |
ఓం ఉ॒దా॒నాయ॒ స్వాహా” | ఓం స॒మా॒నాయ॒ స్వాహా” |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి | అ॒మృ॒తా॒పి॒ధా॒నమ॑సి |
ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి | హస్తౌ ప్రక్షాళయామి | పాదౌ ప్రక్షాళయామి |
శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

తాంబూలం –
తాం మ॒ ఆ వ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్ష్మీమన॑పగా॒మినీ”మ్ |
యస్యా॒o హి॑రణ్య॒o ప్రభూ॑త॒o గావో॑ దా॒స్యోఽశ్వా”న్వి॒న్దేయ॒o పురు॑షాన॒హమ్ ||
పూగీఫలైః సకర్పూరైర్నాగవల్లీ దళైర్యుతమ్ |
ముక్తాచూర్ణసమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః తాంబూలం సమర్పయామి |

నీరాజనం –
స॒మ్రాజ॑o చ వి॒రాజ॑o చాభి॒శ్రీర్యా చ॑ నో గృ॒హే |
ల॒క్ష్మీ రా॒ష్ట్రస్య॒ యా ముఖే॒ తయా॑ మా॒ సగ్ం సృ॒జామసి |
సంతత శ్రీరస్తు సమస్త మంగళాని భవంతు |
నిత్య శ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు ||
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి |
నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |
నమస్కరోమి |

మంత్రపుష్పం –
ఓం రా॒జా॒ధి॒రా॒జాయ॑ ప్రసహ్యసా॒హినే” |
నమో॑ వ॒యం వై”శ్రవ॒ణాయ॑ కుర్మహే |
స మే॒ కామా॒న్కామ॒కామా॑య॒ మహ్యమ్” |
కా॒మే॒శ్వ॒రో వై”శ్రవ॒ణో ద॑దాతు |
కు॒బే॒రాయ॑ వైశ్రవ॒ణాయ॑ మ॒హా॒రా॒జాయ॒ నమ॑: ||
ఓం యక్షరాజాయ విద్మహే వైశ్రవణాయ ధీమహి తన్నో కుబేరః ప్రచోదయాత్ ||
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం శ్రీం క్లీం విత్తేశ్వరాయ నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం కుబేరాయ నమః |
ఓం యక్షాయ కుబేరాయ వైశ్రవణాయ ధనధాన్యాధిపతయే ధనధాన్యసమృద్ధిం మే దేహి దాపయ స్వాహా ||
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి |

ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం –
యానికాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే |
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవ
త్రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సలా |
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష మహేశ్వర |
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

సాష్టాంగ నమస్కారం –
ఉరసా శిరసా దృష్ట్యా మనసా వచసా తథా |
పద్భ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామోష్టాంగముచ్యతే ||
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః సాష్టాంగ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

ప్రార్థనా –
ధనదాయ నమస్తుభ్యం నిధిపద్మాధిపాయ చ |
భవంతు త్వత్ప్రసాదాన్మే ధనధాన్యాదిసంపదః ||
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః ప్రార్థనా నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

పునః పూజా –
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః ఛత్రమాచ్ఛాదయామి |
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః చామరైర్వీజయామి |
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః నృత్యం దర్శయామి |
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః గీతం శ్రావయామి |
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః ఆందోళికానారోహయామి |
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః అశ్వానారోహయామి |
ఓం శ్రీ కుబేర స్వామినే నమః గజానారోహయామి |
సమస్త రాజోపచారాన్ దేవోపచారాన్ సమర్పయామి |

క్షమా ప్రార్థన –
అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతేఽహర్నిశం మయా |
దాసోఽయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వర |
ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్జనమ్ |
పూజావిధిం న జానామి క్షమస్వ పరమేశ్వర |
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వర |
యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే |

అనయా శ్రీసూక్త విధాన పూర్వక ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజనేన భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ కుబేర స్వామి సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవంతు ||

తీర్థప్రసాద గ్రహణం –
అకాలమృత్యహరణం సర్వవ్యాధినివారణమ్ |
సమస్తపాపక్షయకరం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పాదోదకం పావనం శుభం ||
శ్రీ కుబేర స్వామి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన పూజావిధానం, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని పూజా విధానాలు మరియు వ్రతములు చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Kubera Puja Vidhanam – శ్రీ కుబేర షోడశోపచార పూజా

స్పందించండి

error: Not allowed