Slokas for Kids – చిన్నపిల్లలకు శ్లోకాలు


గమనిక: ఈ శ్లోకాలు Stotra Nidhi మొబైల్ యాప్ లో “వివిధ స్తోత్రాలు” విభాగంలో కూడా ఉన్నాయి. ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ నుంచి డౌన్‍లోడ్ చేసుకోండి.

గురు –
గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః |
గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః ||

దీపం –
శుభం కరోతి కల్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపదః |
శత్రుబుద్ధి వినాశాయ దీప జ్యోతిర్నమోఽస్తు తే ||
దీపో జ్యోతిర్ పరబ్రహ్మ దీపో జ్యోతిర్ జనార్దనమ్ |
దీపో హరతు మే పాపం సంధ్యా దీప నమోఽస్తు తే ||

గణేశ –
వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ |
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా ||

సరస్వతీ –
యా కుందేందు తుషార హార ధవళా యా శుభ్రవస్త్రాన్వితా
యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా |
యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకరప్రభృతిభిర్దేవైః సదా పూజితా
సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా ||

శ్రీ రామ –
రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేదసే |
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః ||
శ్రీ రామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే |
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే ||

హనుమాన్ –
మనోజవం మారుత తుల్యవేగం
జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠమ్ |
వాతాత్మజం వానరయూథముఖ్యం
శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే ||

విష్ణు –
శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం |
విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగమ్ |
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం |
వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథమ్ ||

కృష్ణ –
వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం |
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ||

మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిమ్ |
యత్కృపా తమహం వందే పరమానంద మాధవం ||

శ్రీమద్భగవద్గీతా –
పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం |
వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతమ్ |
అద్వైతామృతవర్షిణీం భగవతీం అష్టాదశాధ్యాయినీం |
అంబ త్వామనుసందధామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణీమ్ ||

శివ –
వందే శంభుముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం |
వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాంపతిం |
వందే సూర్యశశాంకవహ్నినయనం వందే ముకుందప్రియం |
వందే భక్తజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్ ||

అన్నపూర్ణా –
అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకరప్రాణవల్లభే |
జ్ఞానవైరాగ్యసిద్ధ్యర్థం భిక్షాం దేహి చ పార్వతి ||
మాతా చ పార్వతీ దేవీ పితా దేవో మహేశ్వరః |
బాంధవాః శివభక్తాశ్చ స్వదేశో భువనత్రయమ్ ||

సమర్పణం –
కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్ |
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామి ||

శాంతి –
ఓం సహ నావవతు |
సహ నౌ భునక్తు |
సహ వీర్యం కరవావహై |
తేజస్వి నావధీతమస్తు |
మా విద్విషావహై |
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||


మరిన్ని వివిధ స్తోత్రాలు చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

3 thoughts on “Slokas for Kids – చిన్నపిల్లలకు శ్లోకాలు

స్పందించండి

error: Not allowed