Nirguna manasa puja – నిర్గుణ మానస పూజా


శిష్య ఉవాచ –
అఖండే సచ్చిదానందే నిర్వికల్పైకరూపిణి |
స్థితేఽద్వితీయభావేఽపి కథం పూజా విధీయతే || ౧ ||

పూర్ణస్యావాహనం కుత్ర సర్వాధారస్య చాసనమ్ |
స్వచ్ఛస్య పాద్యమర్ఘ్యం చ శుద్ధస్యాచమనం కుతః || ౨ ||

నిర్మలస్య కుతః స్నానం వాసో విశ్వోదరస్య చ |
అగోత్రస్య త్వవర్ణస్య కుతస్తస్యోపవీతకమ్ || ౩ ||

నిర్లేపస్య కుతో గంధః పుష్పం నిర్వాసనస్య చ |
నిర్విశేషస్య కా భూషా కోఽలంకారో నిరాకృతేః || ౪ ||

నిరంజనస్య కిం ధూపైర్దీపైర్వా సర్వసాక్షిణః |
నిజానందైకతృప్తస్య నైవేద్యం కిం భవేదిహ || ౫ ||

విశ్వానందయితుస్తస్య కిం తాంబూలం ప్రకల్పతే |
స్వయంప్రకాశచిద్రూపో యోఽసావర్కాదిభాసకః || ౬ ||

గీయతే శ్రుతిభిస్తస్య నీరాజనవిధిః కుతః |
ప్రదక్షిణమనంతస్య ప్రణామోఽద్వయవస్తునః || ౭ ||

వేదవాచామవేద్యస్య కిం వా స్తోత్రం విధీయతే |
అంతర్బహిః సంస్థితస్య ఉద్వాసనవిధిః కుతః || ౮ ||

శ్రీ గురురువాచ –
ఆరాధయామి మణిసంనిభమాత్మలింగమ్
మాయాపురీహృదయపంకజసంనివిష్టమ్ |
శ్రద్ధానదీవిమలచిత్తజలాభిషేకై-
ర్నిత్యం సమాధికుసుమైర్నపునర్భవాయ || ౯ ||

అయమేకోఽవశిష్టోఽస్మీత్యేవమావాహయేచ్ఛివమ్ |
ఆసనం కల్పయేత్పశ్చాత్స్వప్రతిష్ఠాత్మచింతనమ్ || ౧౦ ||

పుణ్యపాపరజఃసంగో మమ నాస్తీతి వేదనమ్ |
పాద్యం సమర్పయేద్విద్వన్సర్వకల్మషనాశనమ్ || ౧౧ ||

అనాదికల్పవిధృతమూలాజ్ఞానజలాంజలిమ్ |
విసృజేదాత్మలింగస్య తదేవార్ఘ్యసమర్పణమ్ || ౧౨ ||

బ్రహ్మానందాబ్ధికల్లోలకణకోట్యంశలేశకమ్ |
పిబంతీంద్రాదయ ఇతి ధ్యానమాచమనం మతమ్ || ౧౩ ||

బ్రహ్మానందజలేనైవ లోకాః సర్వే పరిప్లుతాః |
అచ్ఛేద్యోఽయమితి ధ్యానమభిషేచనమాత్మనః || ౧౪ ||

నిరావరణచైతన్యం ప్రకాశోఽస్మీతి చింతనమ్ |
ఆత్మలింగస్య సద్వస్త్రమిత్యేవం చింతయేన్మునిః || ౧౫ ||

త్రిగుణాత్మాశేషలోకమాలికాసూత్రమస్మ్యహమ్ |
ఇతి నిశ్చయమేవాత్ర హ్యుపవీతం పరం మతమ్ || ౧౬ ||

అనేకవాసనామిశ్రప్రపంచోఽయం ధృతో మయా |
నాన్యేనేత్యనుసంధానమాత్మనశ్చందనం భవేత్ || ౧౭ ||

రజఃసత్త్వతమోవృత్తిత్యాగరూపైస్తిలాక్షతైః |
ఆత్మలింగం యజేన్నిత్యం జీవన్ముక్తిప్రసిద్ధయే || ౧౮ ||

ఈశ్వరో గురురాత్మేతి భేదత్రయవివర్జితైః |
బిల్వపత్రైరద్వితీయైరాత్మలింగం యజేచ్ఛివమ్ || ౧౯ ||

సమస్తవాసనాత్యాగం ధూపం తస్య విచింతయేత్ |
జ్యోతిర్మయాత్మవిజ్ఞానం దీపం సందర్శయేద్బుధః || ౨౦ ||

నైవేద్యమాత్మలింగస్య బ్రహ్మాండాఖ్యం మహోదనమ్ |
పిబానందరసం స్వాదు మృత్యురస్యోపసేచనమ్ || ౨౧ ||

అజ్ఞానోచ్ఛిష్టకరస్య క్షాలనం జ్ఞానవారిణా |
విశుద్ధస్యాత్మలింగస్య హస్తప్రక్షాలనం స్మరేత్ || ౨౨ ||

రాగాదిగుణశూన్యస్య శివస్య పరమాత్మనః |
సరాగవిషయాభ్యాసత్యాగస్తాంబూలచర్వణమ్ || ౨౩ ||

అజ్ఞానధ్వాంతవిధ్వంసప్రచండమతిభాస్కరమ్ |
ఆత్మనో బ్రహ్మతాజ్ఞానం నీరాజనమిహాత్మనః || ౨౪ ||

వివిధబ్రహ్మసందృష్టిర్మాలికాభిరలంకృతమ్ |
పూర్ణానందాత్మతాదృష్టిం పుష్పాంజలిమనుస్మరేత్ || ౨౫ ||

పరిభ్రమంతి బ్రహ్మాండసహస్రాణి మయీశ్వరే |
కూటస్థాచలరూపోఽహమితి ధ్యానం ప్రదక్షిణమ్ || ౨౬ ||

విశ్వవంద్యోఽహమేవాస్మి నాస్తి వంద్యో మదన్యతః |
ఇత్యాలోచనమేవాత్ర స్వాత్మలింగస్య వందనమ్ || ౨౭ ||

ఆత్మనః సత్క్రియా ప్రోక్తా కర్తవ్యాభావభావనా |
నామరూపవ్యతీతాత్మచింతనం నామకీర్తనమ్ || ౨౮ ||

శ్రవణం తస్య దేవస్య శ్రోతవ్యాభావచింతనమ్ |
మననం త్వాత్మలింగస్య మంతవ్యాభావచింతనమ్ || ౨౯ ||

ధ్యాతవ్యాభావవిజ్ఞానం నిదిధ్యాసనమాత్మనః |
సమస్తభ్రాంతివిక్షేపరాహిత్యేనాత్మనిష్ఠతా || ౩౦ ||

సమాధిరాత్మనో నామ నాన్యచ్చిత్తస్య విభ్రమః |
తత్రైవ బహ్మణి సదా చిత్తవిశ్రాంతిరిష్యతే || ౩౧ ||

ఏవం వేదాంతకల్పోక్తస్వాత్మలింగప్రపూజనమ్ |
కుర్వన్నా మరణం వాపి క్షణం వా సుసమాహితః || ౩౨ ||

సర్వదుర్వాసనాజాలం పదపాంసుమివ త్యజేత్ |
విధూయాజ్ఞానదుఃఖౌఘం మోక్షానందం సమశ్నుతే || ౩౩ ||


మరిన్ని వివిధ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed