Narayaneeyam Dasakam 69 – నారాయణీయం ఏకోనసప్తతితమదశకమ్


ఏకోనసప్తతితమదశకమ్ (౬౯) – రాసక్రీడా

కేశపాశధృతపిఞ్ఛికావితతిసఞ్చలన్మకరకుణ్డలం
హారజాలవనమాలికాలలితమఙ్గరాగఘనసౌరభమ్ |
పీతచేలధృతకాఞ్చికాఞ్చితముదఞ్చదంశుమణినూపురం
రాసకేలిపరిభూషితం తవ హి రూపమీశ కలయామహే || ౬౯-౧ ||

తావదేవ కృతమణ్డనే కలితకఞ్చులీకకుచమణ్డలే
గణ్డలోలమణికుణ్డలే యువతిమణ్డలేఽథ పరిమణ్డలే |
అన్తరా సకలసున్దరీయుగలమిన్దిరారమణ సఞ్చరన్
మఞ్జులాం తదను రాసకేలిమయి కఞ్జనాభ సముపాదధాః || ౬౯-౨ ||

వాసుదేవ తవ భాసమానమిహ రాసకేలిరససౌరభం
దూరతోఽపి ఖలు నారదాగదితమాకలయ్య కుతుకాకులాః |
వేషభూషణవిలాసపేశలవిలాసినీశతసమావృతా
నాకతో యుగపదాగతా వియతి వేగతోఽథ సురమణ్డలీ || ౬౯-౩ ||

వేణునాదకృతతానదానకలగానరాగగతియోజనా-
లోభనీయమృదుపాదపాతకృతతాలమేలనమనోహరమ్ |
పాణిసఙ్క్వణితకఙ్కణం చ ముహురంసలంబితకరాంబుజం
శ్రోణిబింబచలదంబరం భజత రాసకేలిరసడంబరమ్ || ౬౯-౪ ||

శ్రద్ధయా విరచితానుగానకృతతారతారమధురస్వరే
నర్తనేఽథ లలితాఙ్గహారలులితాఙ్గహారమణిభూషణే |
సమ్మదేన కృతపుష్పవర్షమలమున్మిషద్దివిషదాం కులం
చిన్మయే త్వయి నిలీయమానమివ సమ్ముమోహ సవధూకులమ్ || ౬౯-౫ ||

స్విన్నసన్నతనువల్లరీ తదను కాపి నామ పశుపాఙ్గనా
కాన్తమంసమవలంబతే స్మ తవ తాన్తిభారముకులేక్షణా |
కాచిదాచలితకున్తలా నవపటీరసారఘనసౌరభం
వఞ్చనేన తవ సఞ్చుచుంబ భుజమఞ్చితోరుపులకాఙ్కురా || ౬౯-౬ ||

కాపి గణ్డభువి సన్నిధాయ నిజగణ్డమాకులితకుణ్డలం
పుణ్యపూరనిధిరన్వవాప తవ పూగచర్వితరసామృతమ్ |
ఇన్దిరావిహృతిమన్దిరం భువనసున్దరం హి నటనాన్తరే
త్వామవాప్య దధురఙ్గనాః కిము న సమ్మదోన్మదదశాన్తరమ్ || ౬౯-౭ ||

గానమీశ విరతం క్రమేణ కిల వాద్యమేలనముపారతం
బ్రహ్మసమ్మదరసాకులాః సదసి కేవలం ననృతురఙ్గనాః |
నావిదన్నపి చ నీవికాం కిమపి కున్తలీమపి చ కఞ్చులీం
జ్యోతిషామపి కదంబకం దివి విలంబితం కిమపరం బ్రువే || ౬౯-౮ ||

మోదసీమ్ని భువనం విలాప్య విహృతిం సమాప్య చ తతో విభో
కేలిసమ్మృదితనిర్మలాఙ్గనవఘర్మలేశసుభగాత్మనామ్ |
మన్మథాసహనచేతసాం పశుపయోషితాం సుకృతచోదిత-
స్తావదాకలితమూర్తిరాదధిథ మారవీరపరమోత్సవాన్ || ౬౯-౯ ||

కేలిభేదపరిలోలితాభిరతిలాలితాభిరబలాలిభిః
స్వైరమీశ నను సూరజాపయసి చారు నామ విహృతిం వ్యధాః |
కాననేఽపి చ విసారిశీతలకిశోరమారుతమనోహరే
సూనసౌరభమయే విలేసిథ విలాసినీశతవిమోహనమ్ || ౬౯-౧౦ ||

కామినీరితి హి యామినీషు ఖలు కామనీయకనిధే భవాన్
పూర్ణసమ్మదరసార్ణవం కమపి యోగిగమ్యమనుభావయన్ |
బ్రహ్మశఙ్కరముఖానపీహ పశుపాఙ్గనాసు బహుమానయన్
భక్తలోకగమనీయరూప కమనీయ కృష్ణ పరిపాహి మామ్ || ౬౯-౧౧ ||

ఇతి ఏకోనసప్తతితమదశకం సమాప్తం


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed