Kishkindha Kanda Sarga 14 – కిష్కింధాకాండ చతుర్దశః సర్గః (౧౪)


|| సుగ్రీవగర్జనమ్ ||

సర్వే తే త్వరితం గత్వా కిష్కింధాం వాలిపాలితామ్ |
వృక్షైరాత్మానమావృత్య వ్యతిష్ఠన్ గహనే వనే || ౧ ||

విసార్య సర్వతో దృష్టిం కాననే కాననప్రియః | [విచార్య]
సుగ్రీవో విపులగ్రీవః క్రోధమాహారయద్భృశమ్ || ౨ ||

తతః స నినదం ఘోరం కృత్వా యుద్ధాయ చాహ్వయత్ ||
పరివారైః పరివృతో నాదైర్భిందన్నివాంబరమ్ || ౩ ||

గర్జన్నివ మహామేఘో వాయువేగపురస్సరః |
అథ బాలార్కసదృశో దృప్తసింహగతిస్తదా || ౪ ||

దృష్ట్వా రామం క్రియాదక్షం సుగ్రీవో వాక్యమబ్రవీత్ |
హరివాగురయా వ్యాప్తాం తప్తకాంచనతోరణామ్ || ౫ ||

ప్రాప్తః స్మ ధ్వజయంత్రాఢ్యాం కిష్కింధాం వాలినః పురీమ్ |
ప్రతిజ్ఞా యా త్వయా వీర కృతా వాలివధే పురా || ౬ ||

సఫలాం తాం కురు క్షిప్రం లతాం కాల ఇవాగతః |
ఏవముక్తస్తు ధర్మాత్మా సుగ్రీవేణ స రాఘవః || ౭ ||

తమథోవాచ సుగ్రీవం వచనం శత్రుసూదనః |
కృతాభిజ్ఞానచిహ్నస్త్వమనయా గజసాహ్వయా || ౮ ||

లక్ష్మణేన సముత్పాట్య యైషా కంఠే కృతా తవ |
శోభసే హ్యధికం వీర లతయా కంఠసక్తయా || ౯ ||

విపరీత ఇవాకాశే సూర్యో నక్షత్రమాలయా |
అద్య వాలిసముత్థం తే భయం వైరం చ వానర || ౧౦ ||

ఏకేనాహం ప్రమోక్ష్యామి బాణమోక్షేణ సంయుగే |
మమ దర్శయ సుగ్రీవ వైరిణం భ్రాతృరూపిణమ్ || ౧౧ ||

వాలీ వినిహతో యావద్వనే పాంసుషు వేష్టతే |
యది దృష్టిపథం ప్రాప్తో జీవన్ స వినివర్తతే || ౧౨ ||

తతో దోషేణ మా గచ్ఛేత్ సద్యో గర్హేచ్చ మా భవాన్ |
ప్రత్యక్షం సప్త తే సాలా మయా బాణేన దారితాః || ౧౩ ||

తేనావేహి బలేనాద్య వాలినం నిహతం మయా |
అనృతం నోక్తపూర్వం మే వీర కృచ్ఛ్రేఽపి తిష్ఠతా || ౧౪ ||

ధర్మలోభపరీతేన న చ వక్ష్యే కథంచన |
సఫలాం చ కరిష్యామి ప్రతిజ్ఞాం జహి సంభ్రమమ్ || ౧౫ ||

ప్రసూతం కలమం క్షేత్రే వర్షేణేవ శతక్రతుః |
తదాహ్వాననిమిత్తం త్వం వాలినో హేమమాలినః || ౧౬ ||

సుగ్రీవ కురు తం శబ్దం నిష్పతేద్యేన వానరః |
జితకాశీ బలశ్లాఘీ త్వయా చాధర్షితః పురా || ౧౭ ||

నిష్పతిష్యత్యసంగేన వాలీ స ప్రియసంయుగః |
రిపూణాం ధర్షణం శూరా మర్షయంతి న సంయుగే || ౧౮ ||

జానంతస్తు స్వకం వీర్యం స్త్రీసమక్షం విశేషతః |
స తు రామవచః శ్రుత్వా సుగ్రీవో హేమపింగళః || ౧౯ ||

ననర్ద క్రూరనాదేన వినిర్భిందన్నివాంబరమ్ |
తస్య శబ్దేన విత్రస్తా గావో యాంతి హతప్రభాః || ౨౦ ||

రాజదోషపరామృష్టాః కులస్త్రియ ఇవాకులాః |
ద్రవంతి చ మృగాః శీఘ్రం భగ్నా ఇవ రణే హయాః |
పతంతి చ ఖగా భూమౌ క్షీణపుణ్యా ఇవ గ్రహాః || ౨౧ ||

తతః స జీమూతగణప్రణాదో
నాదం హ్యముంచత్త్వరయా ప్రతీతః |
సూర్యాత్మజః శౌర్యవివృద్ధతేజాః
సరిత్పతిర్వాఽనిలచంచలోర్మిః || ౨౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే చతుర్దశః సర్గః || ౧౪ ||


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed