Skanda Sashti Kavacham – కందర్ షష్ఠి కవచం (తమిళం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

|| కాప్పు ||
తుదిప్పోర్‍క్కు వల్వినైపోం తున్బం పోం
నెంజిల్ పదిప్పోర్కు సెల్వం పలిత్తు కదిత్తోంగుమ్
నిష్టైయుం కైకూడుం, నిమలరరుళ్ కందర్
షష్ఠి కవచన్ తనై |

కుఱళ్ వెణ్బా |
అమరర్ ఇడర్తీర అమరం పురింద
కుమరన్ అడి నెంజే కుఱి |

|| నూల్ ||
షష్ఠియై నోక్క శరవణ భవనార్
శిష్టరుక్కుదవుం శెంకదిర్ వేలోన్
పాదమిరండిల్ పన్మణిచ్ చదంగై
గీతం పాడ కింకిణి యాడ
మైయ నడనం చెయ్యుం మయిల్ వాహననార్ (౫)

కైయిల్ వేలాల్ ఎనైక్కాక్కవెన్‍ఱు వందు
వర వర వేలాయుధనార్ వరుగ
వరుగ వరుగ మయిలోన్ వరుగ
ఇందిరన్ ముదలా ఎండిశై పోట్ర
మందిర వడివేల్ వరుగ వరుగ (౧౦)

వాసవన్ మరుగా వరుగ వరుగ
నేశక్ కుఱమగళ్ నినైవోన్ వరుగ
ఆఱుముగం పడైత్త అయ్యా వరుగ
నీఱిడుం వేలవన్ నిత్తం వరుగ
శిరగిరి వేలవన్ సీక్కిరం వరుగ (౧౫)

శరహణ భవనార్ సడుదియిల్ వరుగ
రహణ భవశ రరరర రరర
రిహణ భవశ రిరిరిరి రిరిరి
విణభవ శరహణ వీరా నమో నమ
నిభవ శరహణ నిఱ నిఱ నిఱెన (౨౦)

వశర హణభ వరుగ వరుగ
అసురర్ కుడి కెడుత్త అయ్యా వరుగ
ఎన్నై యాళుం ఇళైయోన్ కైయిల్
పన్నిరండాయుధం పాశాంకుశముం
పరంద విళి’గళ్ పన్నిరండిలంగ (౨౫)

విరైందెనైక్ కాక్క వేలోన్ వరుగ
ఐయుం కిలియుం అడైవుడన్ సౌవుం
ఉయ్యొళి సౌవుం, ఉయిరైయుం కిలియుం
కిలియుం సౌవుం కిళరోళియైయుం
నిలై పెట్రెన్మున్ నిత్తముం ఒళిరుం (౩౦)

షణ్ముగన్ నీయుం తనియొళి యొవ్వుం
కుండలియాం శివ గుహన్ దినం వరుగ
ఆఱుముగముం అణిముడి ఆఱుం
నీఱిడు నెట్రియుం నీండ పురువముం
పన్నిరు కణ్ణుం పవళచ్ చెవ్వాయుం (౩౫)

నన్నెఱి నెట్రియిల్ నవమణిచ్ చుట్టియుం
ఈరాఱు సెవియిల్ ఇలగుకుండలముం
ఆఱిరు తిణ్బుయత్ తళి’గియ మార్బిల్
పల్బూషణముం పదక్కముం తరిత్తు
నన్మణి పూండ నవరత్న మాలైయుం (౪౦)

ముప్పురి నూలుం ముత్తణి మార్బుం
శెప్పళ’గుడైయ తిరువయి ఱుందియుం
తువండ మరుంగిల్ శుడరొళి పట్టుం
నవరత్నం పదిత్త నఱ్‍ చీఱావుం
ఇరుతొడైయళ’గుం ఇణైముళ’ందాళుం (౪౫)

తిరువడి యదనిల్ శిలంబొలి ముళ’ంగ
సగగణ సగగణ సగగణ సగణ
మొగమొగ మొగమొగ మొగమొగ మొగన
నగనగ నగనగ నగనగ నగెన
డిగుగుణ డిగుడిగు డిగుగుణ డిగుణ (౫౦)

రరరర రరరర రరరర రరర
రిరిరిరి రిరిరిరి రిరిరిరి రిరిరి
డుడుడుడు డుడుడుడు డుడుడుడు డుడుడు
డగుడగు డిగుడిగు డంగు డింగుగు
విందు విందు మయిలోన్ విందు (౫౫)

ముందు ముందు మురుగవేల్ ముందు
ఎందనై యాళుం ఏరగచ్ చెల్వ !
మైందన్ వేండుం వరమగిళ్‍’న్దుదవుం
లాలా లాలా లాలా వేశముం
లీలా లీలా లీలా వినోద నెన్‍ఱు (౬౦)

ఉన్‍ఱిరు వడియై ఉఱుదియెణ్ ఱెణ్ణుం
ఎన్తలైవైత్తున్ ఇణైయడి కాక్క
ఎన్నుయిర్క్ కుయిరాం ఇఱైవన్ కాక్క
పన్నిరు విళి’యాల్ బాలనై కాక్క
అడియేన్ వదనం అళ’గువేల్ కాక్క (౬౫)

పొడిపునై నెట్రియై పునిదవేల్ కాక్క
కదిర్వేల్ ఇరండుం కణ్ణినై కాక్క
విదిసెవి ఇరండుం వేలవర్ కాక్క
నాసిగళ్ ఇరండుం నల్వేల్ కాక్కా
పేశియ వాయ్దనై పెరువేల్ కాక్క (౭౦)

ముప్పత్తిరుపల్ మునైవేల్ కాక్క
శెప్పియ నావై చెవ్వేల్ కాక్క
కన్నం ఇరండుం కదిర్వేల్ కాక్క
ఎన్నిళం కళు’త్తై ఇనియవేల్ కాక్క
మార్బై రత్తిన వడివేల్ కాక్క (౭౫)

శెరిళ ములైమార్ తిరువేల్ కాక్క
వడివేల్ ఇరుతోళ్ వళంపెఱ కాక్క
పిడరిగళ్ ఇరండుం పెరువేల్ కాక్క
అళ’గుడన్ ముదుగై అరుళ్వేల్ కాక్క
పళు’పదినాఱుం పరువేల్ కాక్క (౮౦)

వెట్రివేల్ వయిట్రై విళంగవే కాక్క
సిట్రిడై అళ’గుఱ చెవ్వేల్ కాక్క
నాణాం కయిట్రై నల్వేల్ కాక్క
ఆణ్కుఱి యిరండుం అయిల్వేల్ కాక్క
పిట్టం ఇరండుం పెరువేల్ కాక్క (౮౫)

వట్టక్కుదత్తై వల్వేల్ కాక్క
పణైత్తొడై ఇరండుం పరువేల్ కాక్క
కణైక్కాల్ ముళ’ందాళ్ కదిర్వేల్ కాక్క
ఐవిరల్ అడియినై అరుళ్వేల్ కాక్క
కైగళ్ ఇరండుం కరుణై వేల్ కాక్క (౯౦)

మున్ కైయిరండుం మురణ్వేల్ కాక్క
పిన్ కైయిరండుం పిన్నవళ్ ఇరుక్క
నావిల్ సరస్వతి నట్రుణైయాగ
నాబిక్కమలం నల్వేల్ కాక్క
ముప్పాల్ నాడియై మునైవేల్ కాక్క (౯౫)

ఎప్పొళు’దుం ఎనై ఎదిర్వేల్ కాక్క
అడియేన్ వశనం అశైవుళ నేరం
కడుగవే వందు కనకవేల్ కాక్క
వరుం పగల్ తన్నిల్ వజ్రవేల్ కాక్క
అరైయిరుళ్ తన్నిల్ అనైయవేల్ కాక్క (౧౦౦)

ఏమత్తిల్ సామత్తిల్ ఎదిర్వేల్ కాక్క
తామదం నీక్కి చతుర్వేల్ కాక్క
కాక్క కాక్క కనకవేల్ కాక్క
నోక్క నోక్క నొడియిల్ నోక్క
తాక్క తాక్క తడైయఱ తాక్క (౧౦౫)

పార్క పార్క పావం పొడిపడ
పిల్లి శూనియం పెరుంపగైయగల
వల్ల భూతం వలాట్టిగ పేయ్గళ్
అల్లఱ్‍పడుత్తుం అడంగ మునియుం
పిళ్ళైగళ్ తిన్నుం పుళ’క్కడై మునియుం (౧౧౦)

కొళ్ళివాయ్ పేయ్గళుం కుఱళైప్ పేయ్గళుం
పెణ్ గళైత్తొడరుం బ్రమ్మరాచ్చదరుం
అడియనైక్కండాల్ అలఱిక్కలంగిడ
ఇరిశికాట్టేరి ఇత్తున్బ శేనైయుం
ఎల్లినుం ఇరుట్టిలుం ఎదిర్పడుం అణ్ణరుం (౧౧౫)

కనపూశై కొళ్ళుం కాళియోడనైవరుం
విట్టాంకారరుం మిగుపల పేయ్గళుం
తండియకారరుం చండాళర్గళుం
ఎన్ పెయర్ శొల్లవుం ఇడివిళు’న్ దొడిడ
ఆనైయడియినిల్ అరుంపావైగళుం (౧౨౦)

పూనై మయిరుం పిళ్ళైగళ్ ఎన్బుం
నగముం మయిరుం నీళ్ముడి మండైయుం
పావైగళుడనే పలకలశత్తుడన్
మనైయిఱ్ పుదైత్త వంజనై తనైయుం
ఒట్టియ పావైయుం ఒట్టియ శెరుక్కుం (౧౨౫)

కాశుం పణముం కావుడన్ శోఱుం
ఓదుమంజనముం ఒరువళి’ప్ పోక్కుం
అడియనైక్కండాల్ అలైందు కులైందిడ
మాట్రార్ వంచగర్ వందు వణంగిడ
కాలదూదాళ్ ఎనైక్ కండాల్ కలంగిడ (౧౩౦)

అంజి నడుంగిడ అరండు పురండిడ
వాయ్‍విట్టలఱి మదికెట్టోడ
పడియినిల్ ముట్టప్పాశక్కయిట్రాల్
కట్టుడన్ అంగం కదఱిడక్కట్టు
కట్టి యురుట్టు కాల్ కైముఱియ (౧౩౫)

కట్టు కట్టు కదఱిడక్కట్టు
ముట్టు ముట్టు ముళి’గళ్ పిదుంగిడ
చెక్కు చెక్కు చెదిల్ చెదిలాగ
చొక్కు చొక్కు శూర్‍ప్పగై చొక్కు
కుత్తు కుత్తు కూర్వడి వేలాల్ (౧౪౦)

పట్రు పట్రు పగలవన్ తణలెరి
తణలెరి తణలెరి తణలదువాగ
విడువిడు వేలై వెరుండదు ఓడ
పులియుం నరియుం పున్నరి నాయుం
ఎలియుం కరడియుం ఇనిత్తొడర్‍ందోడ (౧౪౫)

తేళుం పామ్బుం శెయ్యాన్ పూరాన్
కడివిడ విషంగళ్ కడిత్తుయ రంగం
ఏఱియ విషంగళ్ ఎళిదుడన్ ఇరంగ
ఒళుప్పుం చుళుక్కుం ఒరుతలై నోయుం
వాదం శయిత్తియం వలిప్పుప్పిత్తం (౧౫౦)

శూలై సయంగున్మం శొక్కుచ్ చిఱంగు
కుడైచ్చల్ శిలంది కుడల్ విప్పిరిది
పక్కప్పిళవై పడర్తొడై వాళై’
కడువన్ పడువన్ కైత్తాళ్ శిలంది
పఱ్‍కుత్తు అరణై పరువరై ఆప్పుం (౧౫౫)

ఎల్లాప్పిణియుం ఎన్‍ఱనైక్కండాల్
నిల్లా దోడ నీయెనక్కరుళ్వాయ్
ఈరేళ్’ ఉలగముం ఎనక్కుఱ వాగ
ఆణుం పెణ్ణుం అనైవరుం ఎనక్కా
మణ్ణాళరశరుం మగిళ్’న్దుఱ వాగవూ (౧౬౦)

ఉన్నైత్ తుదిక్క ఉన్ తిరునామం
శరవణ బవనే శైలొళి బవనే
తిరిపుర బవనే తిగళొ’ళి బవనే
పరిపుర బవనే పవమొళి బవనే
అరితిరు మరుగా అమరాపదియై (౧౬౫)

కాత్తుద్దేవర్గళ్ కడుంజిరై విడుత్తాయ్
కందా గుహనే కదిర్ వేలవనే
కార్తిగై మైందా కడంబా కడంబనై
ఇడుంబనై అళి’త్త ఇనియ వేల్ మురుగా
తణికాచలనే శంకరన్ పుదల్వా (౧౭౦)

కదిర్కామత్తుఱై కదిర్వేల్ మురుగా
పళ’ని పదివాళ్’ బాలకుమారా
ఆవినన్ కుడివాళ్’ అళ’గియ వేలా
సెందిన్ మామలైయుఱుం చంగల్వరాయా
శమరాపురివాళ్’ షణ్ముగత్తరసే (౧౭౫)

కారార్ కుళ’లాల్ కలైమగళ్ నన్‍ఱాయ్
ఎన్ నా ఇరుక్క యానునైప్పాడ
ఎనైత్తొడర్న్దిరుక్కుం ఎందై మురుగనై
పాడినేన్ ఆడినేన్ పరవశమాగ
ఆడినేన్ నాడినేన్ ఆవినన్ బూదియై (౧౮౦)

నేశముడన్ యాన్ నెట్రియిలణియ
పాశవినైగళ్ పట్రదు నీంగి
ఉన్పదం పెఱవే ఉన్నరుళాగ
అన్బుడన్ రక్షి అన్నముం చొన్నముం
మెత్తమెత్తాగ వేలాయుదనార్ (౧౮౫)

సిద్దిపెట్రడియెన్ శిఱప్పుడన్ వాళ్’గ
వాళ్’గ వాళ్’గ మయిలోన్ వాళ్’గ
వాళ్’గ వాళ్’గ వడివేల్ వాళ్’గ
వాళ్’గ వాళ్’గ మలైక్కురు వాళ్’గ
వాళ్’గ వాళ్’గ మలైక్కుఱ మగళుడన్ (౧౯౦)

వాళ్’గ వాళ్’గ వారణత్తువశం
వాళ్’గ వాళ్’గ ఎన్ వఱుమైగళ్ నీంగ
ఎత్తనై కుఱైగళ్ ఎత్తనై పిళై’గళ్
ఎత్తనై అడియెన్ ఎత్తనై శెయినుం
పెట్రవన్ నీగురు పొఱుప్పదున్కడన్ (౧౯౫)

పెట్రవళ్ కుఱమగళ్ పెట్రవళామే
పిళ్ళై యెన్‍ఱన్బాయ్‍ప్ పిరియమళిత్తు
మైందన్ ఎన్ మీదు ఉన్ మనమగిళ్’ందరుళి
తంజమెన్‍ఱడియార్ తళై’త్తిడ అరుళ్’శెయ్
కందర్ షష్ఠి కవచం విరుంబియ (౨౦౦)

బాలన్ దేవరాయన్ పగర్‍న్దదై
కాలైయిల్ మాలైయిల్ కరుత్తుడన్ నాళుం
ఆచారత్తుడన్ అంగం తులక్కి
నేశముడన్ ఒరు నినైవదువాగి
కందర్ షష్ఠి కవచం ఇదనై (౨౦౫)

చిందై కలంగాదు దియానిప్పవర్గళ్
ఒరునాళ్ ముప్పత్తాఱురుక్కొండు
ఒదియే జెపిత్తు ఉగన్దు నీఱణియ
అష్టదిక్కుళ్ళోరడంగలుం వశమాయ్
దిశై మన్నరెణ్మర్ శెయలదరుళువర్ (౨౧౦)

మాట్రలరెల్లాం వందు వణంగువర్
నవకోళ్ మగిళ్’న్దు నన్మై యళిత్తిడుం
నవమద నెనవుం నల్లెళి’ల్ పెఱువర్
ఎంద నాళుం ఈరెట్టాయ్ వాళ్’వర్
కందర్ కైవేలాం కవచత్తడియై (౨౧౫)

వళి’యాయ్ కాణ మెయ్యాయ్ విళంగుం
విళి’యాఱ్కాణ వెరుండిడుం పేయ్గళ్
పొల్లా దవరైప్పొడిపొడియాక్కుం
నల్లోర్ నినైవిల్ నడనం పురియుం
సర్వ సద్గురు శంకరాత్తడి (౨౨౦)

అఱిందెనదుళ్ళం అష్టలక్ష్మిగళిల్
వీరలక్ష్మిక్కు విరుందుణవాగ
శూర పద్మావైత్తుణిత్తగై యదనాల్
ఇరువత్తేళ్’వర్‍క్కు ఉవందముదళిత్త
గురుపరన్ పళ’నిక్ కున్‍ఱిల్ ఇరుక్కుం (౨౨౫)

చిన్నక్కుళ’ందై శేవడి పోట్రి
ఎనైత్తడుత్తాట్కొళ ఎన్‍ఱనదుళ్ళం
మేవియ వడివుఱుం వేలవా పోట్రి
దేవర్గళ్ సేనాపతియే పోట్రి
కుఱమగళ్ మనమగిళ్’ కోవే పోట్రి (౨౩౦)

తిఱమిగు దివ్వియ దేగా పోట్రి
ఇడుంబా యుదనే ఇడుంబా పోట్రి
కడంబా పోట్రి కందా పోట్రి
వెట్చి పునైయుం వేళే పోట్రి
ఉయర్గిరి కనకసబైక్కోరరశే (౨౩౫)

మయిల్నడమిడువొయ్ మలరడి శరణం
శరణం శరణం శరవణ భవ ఓం
శరణం శరణం షణ్ముగా శరణం || (౨౩౮)


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See DetailsClick here to buy


మరిన్ని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Skanda Sashti Kavacham – కందర్ షష్ఠి కవచం (తమిళం)

స్పందించండి

error: Not allowed
%d bloggers like this: