Sri Rudra Prashna – Chamakam – śrī rudrapraśnaḥ – camakapraśnaḥ


|| prathama anuvāka ||

oṃ agnā̍viṣṇū sa̱joṣa̍se̱mā va̍rdhantu vā̱ṃ gira̍: |
dyu̱mnairvāje̍bhi̱rāga̍tam |
vāja̍śca me prasa̱vaśca̍ me̱ praya̍tiśca me̱ prasi̍tiśca me
dhī̱tiśca̍ me̱ kratu̍śca me̱ svara̍śca me̱ śloka̍śca me
śrā̱vaśca̍ me̱ śruti̍śca me̱ jyoti̍śca me̱ suva̍śca me
prā̱ṇaśca̍ me’pā̱naśca̍ me vyā̱naśca̱ me’su̍śca me
ci̱ttaṃ ca̍ ma̱ ādhī̍taṃ ca me̱ vākca̍ me̱ mana̍śca me̱
cakṣu̍śca me̱ śrotra̍ṃ ca me̱ dakṣa̍śca me̱ bala̍ṃ ca ma̱
oja̍śca me̱ saha̍śca ma̱ āyu̍śca me ja̱rā ca̍ ma
ā̱tmā ca̍ me ta̱nūśca̍ me̱ śarma̍ ca me̱ varma̍ ca
me̱’ṅgā̍ni ca me̱’sthāni̍ ca me̱ parūg̍ṃṣi ca me̱
śarī̍rāṇi ca me || 1 ||

|| dvitīya anuvāka ||

jyaiṣṭhya̍ṃ ca ma̱ ādhi̍patyaṃ ca me ma̱nyuśca̍ me̱
bhāma̍śca̱ me’ma̍śca̱ me’mbha̍śca me je̱mā ca̍ me
mahi̱mā ca̍ me vari̱mā ca̍ me prathi̱mā ca̍ me
va̱rṣmā ca̍ me drāghu̱yā ca̍ me vṛ̱ddhaṃ ca̍ me̱
vṛddhi̍śca me sa̱tyaṃ ca̍ me śra̱ddhā ca̍ me̱ jaga̍cca me̱
dhana̍ṃ ca me̱ vaśa̍śca me̱ tviṣi̍śca me krī̱ḍā ca̍ me̱
moda̍śca me jā̱taṃ ca̍ me jani̱ṣyamā̍ṇaṃ ca me
sū̱ktaṃ ca̍ me sukṛ̱taṃ ca̍ me vi̱ttaṃ ca̍ me̱
vedya̍ṃ ca me bhū̱taṃ ca̍ me bhavi̱ṣyacca̍ me
su̱gaṃ ca̍ me su̱patha̍ṃ ca ma ṛ̱ddhaṃ ca̍ ma̱
ṛddhi̍śca me klu̱ptaṃ ca̍ me̱ klupti̍śca me
ma̱tiśca̍ me suma̱tiśca̍ me || 2 ||

|| tṛtīya anuvāka ||

śaṃ ca̍ me̱ maya̍śca me pri̱yaṃ ca̍ me’nukā̱maśca̍ me̱
kāma̍śca me saumana̱saśca̍ me bha̱draṃ ca̍ me̱ śreya̍śca me̱
vasya̍śca me̱ yaśa̍śca me̱ bhaga̍śca me̱ dravi̍ṇaṃ ca me
ya̱ntā ca̍ me dha̱rtā ca̍ me̱ kṣema̍śca me̱ dhṛti̍śca me̱
viśva̍ṃ ca me̱ maha̍śca me sa̱ṃvicca̍ me̱ jñātra̍ṃ ca me̱
sūśca̍ me pra̱sūśca̍ me̱ sīra̍ṃ ca me la̱yaśca̍ ma
ṛ̱taṃ ca̍ me̱’mṛta̍ṃ ca me’ya̱kṣmaṃ ca̱
me’nā̍mayacca me jī̱vātu̍śca me dīrghāyu̱tvaṃ ca̍
me’nami̱traṃ ca̱ me’bha̍yaṃ ca me su̱gaṃ ca̍ me̱
śaya̍naṃ ca me sū̱ṣā ca̍ me su̱dina̍ṃ ca me || 3 ||

|| caturtha anuvāka ||

ūrkca̍ me sū̱nṛtā̍ ca me̱ paya̍śca me̱ rasa̍śca me
ghṛ̱taṃ ca̍ me̱ madhu̍ ca me̱ sagdhi̍śca me̱ sapī̍tiśca me
kṛ̱ṣiśca̍ me̱ vṛṣṭi̍śca me̱ jaitra̍ṃ ca ma̱ audbhi̍dyaṃ ca me
ra̱yiśca̍ me̱ rāya̍śca me pu̱ṣṭaṃ ca̍ me̱ puṣṭi̍śca me
vi̱bhu ca̍ me pra̱bhu ca̍ me ba̱hu ca̍ me̱ bhūya̍śca me
pū̱rṇaṃ ca̍ me pū̱rṇata̍raṃ ca̱ me’kṣi̍tiśca me̱
kūya̍vāśca̱ me’nna̍ṃ ca̱ me’kṣu̍cca me vrī̱haya̍śca me̱
yavā̎śca me̱ māṣā̎śca me̱ tilā̎śca me mu̱dgāśca̍ me
kha̱lvā̎śca me go̱dhūmā̎śca me ma̱surā̎śca me
pri̱yaṅga̍vaśca̱ me’ṇa̍vaśca me śyā̱makā̎śca me
nī̱vārā̎śca me || 4 ||

|| pañcama anuvāka ||

aśmā̍ ca me̱ mṛtti̍kā ca me gi̱raya̍śca me̱ parva̍tāśca me̱
sika̍tāśca me̱ vana̱spata̍yaśca me̱ hira̍ṇyaṃ ca̱
me’ya̍śca me̱ sīsa̍ṃ ca me̱ trapu̍śca me śyā̱maṃ ca̍ me
lo̱haṃ ca̍ me̱’gniśca̍ ma̱ āpa̍śca me vī̱rudha̍śca ma̱
oṣa̍dhayaśca me kṛṣṭapa̱cyaṃ ca̍ me’kṛṣṭapa̱cyaṃ ca̍ me
grā̱myāśca̍ me pa̱śava̍ āra̱ṇyāśca̍ ya̱jñena̍ kalpantāṃ
vi̱ttaṃ ca me̱ vitti̍śca me bhū̱taṃ ca̍ me̱ bhūti̍śca me̱
vasu̍ ca me vasa̱tiśca̍ me̱ karma̍ ca me̱ śakti̍śca̱
me’rtha̍śca ma̱ ema̍śca ma̱ iti̍śca me̱ gati̍śca me || 5 ||

|| ṣaṣṭhama anuvāka ||

a̱gniśca̍ ma̱ indra̍śca me̱ soma̍śca ma̱ indra̍śca me
savi̱tā ca̍ ma̱ indra̍śca me̱ sara̍svatī ca ma̱ indra̍śca me
pū̱ṣā ca̍ ma̱ indra̍śca me̱ bṛha̱spati̍śca ma̱ indra̍śca me
mi̱traśca̍ ma̱ indra̍śca me̱ varu̍ṇaśca ma̱ indra̍śca me̱
tvaṣṭā̍ ca ma̱ indra̍śca me dhā̱tā ca̍ ma̱ indra̍śca me̱
viṣṇu̍śca ma̱ indra̍śca me̱’śvinau̍ ca ma̱ indra̍śca me
ma̱ruta̍śca ma̱ indra̍śca me̱ viśve̍ ca me de̱vā indra̍śca me
pṛthi̱vī ca̍ ma̱ indra̍śca me̱’ntari̍kṣaṃ ca ma̱ indra̍śca me̱
dyauśca̍ ma̱ indra̍śca me̱ diśa̍śca ma̱ indra̍śca me
mū̱rdhā ca̍ ma̱ indra̍śca me pra̱jāpa̍tiśca ma̱ indra̍śca me || 6 ||

|| saptama anuvāka ||

a̱g̱ṃśuśca̍ me ra̱śmiśca̱ me’dā̎bhyaśca̱ me’dhi̍patiśca ma
upā̱g̱ṃśuśca̍ me’ntaryā̱maśca̍ ma aindravāya̱vaśca̍ me
maitrāvaru̱ṇaśca̍ ma āśvi̱naśca̍ me pratipra̱sthāna̍śca me
śu̱kraśca̍ me ma̱nthī ca̍ ma āgraya̱ṇaśca̍ me vaiśvade̱vaśca̍ me
dhru̱vaśca̍ me vaiśvāna̱raśca̍ ma ṛtugra̱hāśca̍
me’tigrā̱hyā̎śca ma aindrā̱gnaśca̍ me vaiśvade̱vaśca̍ me
marutva̱tīyā̎śca me māhe̱ndraśca̍ ma ādi̱tyaśca̍ me
sāvi̱traśca̍ me sārasva̱taśca̍ me pau̱ṣṇaśca̍ me
pātnīva̱taśca̍ me hāriyoja̱naśca̍ me || 7 ||

|| aṣṭama anuvāka ||

i̱dhmaśca̍ me ba̱rhiśca̍ me̱ vedi̍śca me̱ dhiṣṇi̍yāśca me̱
sruca̍śca me cama̱sāśca̍ me̱ grāvā̍ṇaśca me̱ svara̍vaśca ma
upara̱vāśca̍ me’dhi̱ṣava̍ṇe ca me droṇakala̱śaśca̍ me
vāya̱vyā̍ni ca me pūta̱bhṛcca̍ ma ādhava̱nīya̍śca ma̱
āgnī̎dhraṃ ca me havi̱rdhāna̍ṃ ca me gṛ̱hāśca̍ me̱
sada̍śca me puro̱ḍāśā̎śca me paca̱tāśca̍
me’vabhṛ̱thaśca̍ me svagākā̱raśca̍ me || 8 ||

|| navama anuvāka ||

a̱gniśca̍ me gha̱rmaśca̍ me̱’rkaśca̍ me̱ sūrya̍śca me
prā̱ṇaśca̍ me’śvame̱dhaśca̍ me pṛthi̱vī ca̱ me’di̍tiśca me̱
diti̍śca me̱ dyauśca̍ me̱ śakkva̍rīra̱ṅgula̍yo̱ diśa̍śca me
ya̱jñena̍ kalpantā̱mṛkca̍ me̱ sāma̍ ca me̱ stoma̍śca me̱
yaju̍śca me dī̱kṣā ca̍ me̱ tapa̍śca ma ṛ̱tuśca̍ me
vra̱taṃ ca̍ me’horā̱trayo̎rvṛ̱ṣṭyā bṛ̍hadrathanta̱re ca̍ me
ya̱jñena̍ kalpetām || 9 ||

|| daśama anuvāka ||

garbhā̎śca me va̱tsāśca̍ me̱ tryavi̍śca me trya̱vī ca̍ me
ditya̱vāṭ ca̍ me dityau̱hī ca̍ me̱ pañcā̍viśca me
pañcā̱vī ca̍ me triva̱tsaśca̍ me triva̱tsā ca̍ me
turya̱vāṭ ca̍ me turyau̱hī ca̍ me paṣṭha̱vāṭ ca̍ me
paṣṭhau̱hī ca̍ ma u̱kṣā ca̍ me va̱śā ca̍ ma ṛṣa̱bhaśca̍ me
ve̱hacca̍ me’na̱ḍvāñca̍ me dhe̱nuśca̍ ma̱
āyu̍rya̱jñena̍ kalpatāṃ prā̱ṇo ya̱jñena̍ kalpatāmapā̱no
ya̱jñena̍ kalpatāṃ vyā̱no ya̱jñena̍ kalpatā̱ṃ
cakṣu̍rya̱jñena̍ kalpatā̱g̱ śrotra̍ṃ ya̱jñena̍ kalpatā̱ṃ
mano̍ ya̱jñena̍ kalpatā̱ṃ vāgya̱jñena̍ kalpatāmā̱tmā
ya̱jñena̍ kalpatāṃ ya̱jño ya̱jñena̍ kalpatām || 10 ||

|| ekādaśa anuvāka ||

ekā̍ ca me ti̱sraśca̍ me̱ pañca̍ ca me sa̱pta ca̍ me̱
nava̍ ca ma̱ ekā̍daśa ca me̱ trayo̍daśa ca me̱
pañca̍daśa ca me sa̱ptada̍śa ca me̱ nava̍daśa ca ma̱
eka̍vigṃśatiśca me̱ trayo̍vigṃśatiśca me̱
pañca̍vigṃśatiśca me sa̱ptavig̍ṃśatiśca me̱ nava̍vigṃśatiśca ma̱
eka̍trigṃśacca me̱ traya̍strigṃśacca me̱ cata̍sraśca
me̱’ṣṭau ca̍ me̱ dvāda̍śa ca me̱ ṣoḍa̍śa ca me
vigṃśa̱tiśca̍ me̱ catu̍rvigṃśatiśca me̱’ṣṭāvig̍ṃśatiśca me̱
dvātrig̍ṃśacca me̱ ṣaṭtrig̍ṃśacca me catvari̱g̱ṃśacca̍ me̱
catu̍ścatvārigṃśacca me̱’ṣṭāca̍tvārigṃśacca me̱ vāja̍śca
prasa̱vaścā̍pi̱jaśca̱ kratu̍śca̱ suva̍śca mū̱rdhā ca̱
vyaśni̍yaścāntyāya̱naścāntya̍śca bhauva̱naśca̱
bhuva̍na̱ścādhi̍patiśca || 11 ||

oṃ iḍā̍ deva̱hūrmanu̍ryajña̱nīrbṛha̱spati̍rukthāma̱dāni̍
śagṃsiṣa̱dviśve̍de̱vāḥ sū̎kta̱vāca̱: pṛthi̍vīmāta̱rmā mā̍
higṃsī̱rmadhu̍ maniṣye̱ madhu̍ janiṣye̱ madhu̍ vakṣyāmi̱
madhu̍ vadiṣyāmi̱ madhu̍matīṃ de̱vebhyo̱ vāca̍mudyāsagṃ
śuśrū̱ṣeṇyā̎ṃ manu̱ṣye̎bhya̱staṃ mā̍ de̱vā a̍vantu
śo̱bhāyai̍ pi̱taro’nu̍madantu ||

oṃ śānti̱: śānti̱: śānti̍: ||


See more śrī śiva stotras for chanting.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

Leave a Reply

error: Not allowed