Bhadragiri Pati Sri Rama Sharanagati – భద్రగిరిపతి శ్రీ రామచంద్ర శరణాగతిః


శ్రీమత్పయోరుహసుధాకలశాతపత్ర
మత్స్యధ్వజాంకుశధరాదిమహార్షచిహ్నౌ |
పద్మప్రవాళమణివిద్రుమమంజుశోభౌ
భద్రాద్రిరామచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౧ ||

వామాంకహస్తధృతభూమిసుతారథాంగ
సంఖాశుగప్రణయిసవ్యకరాఽబ్జనేత్ర |
పార్శ్వస్థచాపధరలక్ష్మణ తావకీనౌ
భద్రాద్రిరామచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౨ ||

ఫుల్లారవిందరుచిరా వనిశం లసంతౌ
సంవర్తికాళిసమతాలలితాంగుళీకౌ |
తత్సూతమౌక్తికఫలాయితసన్నిభౌ తే
భద్రాద్రిరామచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౩ ||

భక్త్యర్పితస్ఫురదుదారసరోరుహాళీ
సమ్యగ్విలగ్నమకరందలవాభిశంకామ్ |
పాదాంగుళీనఖమిషాత్ పరికల్పయన్తౌ
భద్రాద్రిరామచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౪ ||

ముక్తావళీ లసతి విష్ణుపదే తవేతి
వేదః ప్రబోధయతి తాం నఖరాళిరక్ష్యాత్ |
ప్రత్యక్షతః ప్రకటనేన తతోఽదికౌ తే
భద్రాద్రిరామచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౫ ||

నీహారబిందుదళశోభితనాళపద్మే
భాస్వన్నఖాంగుళిసుజంఘతయా విజిత్య |
విధ్యర్చితై రివ సుమై ర్విహితాట్టహాసౌ
భద్రాద్రిరామచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౬ ||

పూర్ణః కళంకరహితో విధు రాననాత్మ
సూర్యప్రభాఽభిభవముక్తమతి ప్రసన్నామ్ |
తారావళీ మివ నఖావళి మావహస్తౌ
భద్రాద్రిరామచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౭ ||

శ్రుత్యంగనాకచభరాంతరరాజమాన
సిందూరరేణుమిళనా దివ భక్తాహృత్సు |
వాసాతిరేకవశతః కిల జాతరాగౌ
భద్రాద్రిరామచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౮ ||

కోటీరకోటిఘటనా దివ దేవతానాం
కోపాదివాంబురుహవిద్రుమపల్లవేషు |
భక్తాళివైరికలనా దతిమాత్రరక్తౌ
భద్రాద్రిరామచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౯ ||

భేదోఽస్తి నైవ ఖలు దారుశిలాదికానాం
ఆలోచ్య చైవ మఖిలాకరచూర్ణభాజౌ |
సంక్షాళితౌ సుమనసా తరిజీవినా తే
భద్రాద్రిరామచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౧౦ ||

ధ్యానైకనిఘ్నమునిమానసవాసకాలే
సక్తానురాగయుతసత్యగుణైకశంకామ్ |
భక్తావళే ర్నఖరుచా పరికల్పయన్తౌ
భద్రాద్రిరామచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౧౧ ||

ఉన్మార్గకర్షిమునిమానసవారణానాం
శబ్దాదిభోగమదవారిమలీమసానామ్ |
ఆలానపాదదృఢతాకరకీలగుల్ఫౌ
భద్రాద్రిరామచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౧౨ ||

మాయామృగార్థ మవనీతనయానియోగాత్
ఆయాసపూర్వ మటవీతటదూరచారాత్ |
ఆరక్తకోకనదకోమలకాన్తిభాజౌ
భద్రాద్రిరామచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౧౩ ||

భూమీసుతాకరతలోదరరాజమాన
కాశ్మీరకాంతిమిళనా దివ రాగవన్తౌ |
భక్తౌఘరక్షణకళాతివిచక్షణౌ తే
భద్రాద్రిరామచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౧౪ ||

పాథోధిజన్మపరికల్పితపాద్యధారౌ
ఫాలాక్షమూర్ధధఽతపావనతీర్థహేతూ |
పాషాణ మేణనయనావిభవం నయన్తౌ
భద్రాద్రిరామచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౧౫ ||

శ్రీ వేంకటార్యపదపంకజసేవకేన
శ్రీ శ్రీనివాస చరమావధికింక రేణ |
ప్రోక్తా ప్రపత్తివినుతిం పఠతాం జనానామ్
భద్రాద్రిరా డ్దిశతు భద్ర మనిద్రమేవ || ౧౬ ||

ఇతి శ్రీ భద్రాద్రీరామ శరణాగతిః |

భద్రాగిరిపతి శ్రీ రామచంద్ర మంగళాశాసనం >>


మరిన్ని శ్రీ రామ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed