Ayodhya Kanda Sarga 72 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³விஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (72)


॥ ப⁴ரதஸந்தாப꞉ ॥

அபஶ்யம்ஸ்து ததஸ்தத்ர பிதரம் பிதுராளயே ।
ஜகா³ம ப⁴ரதோ த்³ரஷ்டும் மாதரம் மாதுராளயே ॥ 1 ॥

அநுப்ராப்தம் து தம் த்³ருஷ்ட்வா கைகேயீ ப்ரோஷிதம் ஸுதம் ।
உத்பபாத ததா³ ஹ்ருஷ்டா த்யக்த்வா ஸௌவர்ணமாநஸம் ॥ 2 ॥

ஸ ப்ரவிஶ்யைவ த⁴ர்மாத்மா ஸ்வ க்³ருஹம் ஶ்ரீவிவர்ஜிதம் ।
ப⁴ரத꞉ ப்ரதிஜக்³ராஹ ஜநந்யாஶ்சரணௌ ஶுபௌ⁴ ॥ 3 ॥

ஸா தம் மூர்த⁴ந்யுபாக்⁴ராய பரிஷ்வஜ்ய யஶஸ்விநம் ।
அங்கே ப⁴ரதமாரோப்ய ப்ரஷ்டும் ஸமுபசக்ரமே ॥ 4 ॥

அத்³ய தே கதிசித்³ராத்ர்யஶ்ச்யுதஸ்யா(அ)ர்யக வேஶ்மந꞉ ।
அபி நாத்⁴வஶ்ரம꞉ ஶீக்⁴ரம் ரதே²நாபததஸ்தவ ॥ 5 ॥

ஆர்யகஸ்தே ஸுகுஶலீ யுதா⁴ஜிந்மாதுலஸ்தவ ।
ப்ரவாஸாச்ச ஸுக²ம் புத்ர ஸர்வம் மே வக்துமர்ஹஸி ॥ 6 ॥

ஏவம் ப்ருஷ்ட²ஸ்து கைகேய்யா ப்ரியம் பார்தி²வ நந்த³ந꞉ ।
ஆசஷ்ட ப⁴ரத꞉ ஸர்வம் மாத்ரே ராஜீவலோசந꞉ ॥ 7 ॥

அத்³ய மே ஸப்தமீ ராத்ரிஶ்ச்யுதஸ்யார்யக வேஶ்மந꞉ ।
அம்பா³யா꞉ குஶலீ தாத꞉ யுதா⁴ஜிந்மாதுலஶ்ச மே ॥ 8 ॥

யந்மே த⁴நம் ச ரத்நம் ச த³தௌ³ ராஜா பரந்தப꞉ ।
பரிஶ்ராந்தம் பத்²யப⁴வத்ததோ(அ)ஹம் பூர்வமாக³த꞉ ॥ 9 ॥

ராஜவாக்யஹரைர்தூ³தை꞉ த்வர்யமாணோ(அ)ஹமாக³த꞉ ।
யத³ஹம் ப்ரஷ்டுமிச்சா²மி தத³ம்பா³ வக்துமர்ஹஸி ॥ 10 ॥

ஶூந்யோ(அ)யம் ஶயநீயஸ்தே பர்யங்கோ ஹேமபூ⁴ஷித꞉ ।
ந சாயமிக்ஷ்வாகு ஜந꞉ ப்ரஹ்ருஷ்ட꞉ ப்ரதிபா⁴தி மே ॥ 11 ॥

ராஜா ப⁴வதி பூ⁴யிஷ்ட²மிஹாம்பா³யா நிவேஶநே ।
தமஹம் நாத்³ய பஶ்யாமி த்³ரஷ்டுமிச்ச²ந்நிஹாக³த꞉ ॥ 12 ॥

பிதுர்க்³ரஹீஷ்யே சரணௌ தம் மமாக்²யாஹி ப்ருச்ச²த꞉ ।
ஆஹோஸ்வித³ம்ப³ ஜ்யேஷ்டா²யா꞉ கௌஸல்யாயா நிவேஶநே ॥ 13 ॥

தம் ப்ரத்யுவாச கைகேயீ ப்ரியவத்³கோ⁴ரமப்ரியம் ।
அஜாநந்தம் ப்ரஜாநந்தீ ராஜ்ய லோபே⁴ந மோஹிதா ॥ 14 ॥

யா க³தி꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் தாம் க³திம் தே பிதா க³த꞉ ।
ராஜா மஹாத்மா தேஜஸ்வீ யாயஜூக꞉ ஸதாம் க³தி꞉ ॥ 15 ॥

தச்ச்²ருத்வா ப⁴ரத꞉ வாக்யம் த⁴ர்மாபி⁴ஜநவாந் ஶுசி꞉ ।
பபாத ஸஹஸா பூ⁴மௌ பித்ருஶோகப³லார்தி³த꞉ ॥ 16 ॥

ஹா ஹதோ(அ)ஸ்மீதி க்ருபணாம் தீ³நாம் வாசமுதீ³ரயந் ।
நிபபாத மஹாபா³ஹுர்பா³ஹு விக்ஷிப்ய வீர்யவாந் ॥ 17 ॥

தத꞉ ஶோகேந ஸம்வீத꞉ பிதுர்மரண து³꞉கி²த꞉ ।
விளலாப மஹாதேஜா꞉ ப்⁴ராந்தாகுலித சேதந꞉ ॥ 18 ॥

ஏதத்ஸுருசிரம் பா⁴தி பிதுர்மே ஶயநம் புரா ।
ஶஶிநேவாமலம் ராத்ரௌ க³க³நம் தோயதா³த்யயே ॥ 19 ॥

ததி³த³ம் ந விபா⁴த்யத்³ய விஹீநம் தேந தீ⁴மதா ।
வ்யோமேவ ஶஶிநா ஹீநமப்சு²ஷ்க இவ ஸாக³ர꞉ ॥ 20 ॥

பா³ஷ்பமுத்ஸ்ருஜ்ய கண்டே²ந ஸ்வார்த꞉ பரிபீடி³த꞉ ।
ப்ரச்சா²த்³ய வத³நம் ஶ்ரீமத்³வஸ்த்ரேண ஜயதாம் வர꞉ ॥ 21 ॥

தமார்தம் தே³வஸங்காஶம் ஸமீக்ஷ்ய பதிதம் பு⁴வி ।
நிக்ருத்தமிவ ஸாலஸ்ய ஸ்கந்த⁴ம் பரஶுநா வநே ॥ 22 ॥

மத்தமாதங்க³ஸங்காஶம் சந்த்³ரார்கஸத்³ருஶம் பு⁴வ꞉ ।
உத்தா²பயித்வா ஶோகார்தம் வசநம் சேத³மப்³ரவீத் ॥ 23 ॥

உத்திஷ்டோ²த்திஷ்ட² கிம் ஶேஷே ராஜபுத்ர மஹாயஶ꞉ ।
த்வத்³விதா⁴ ந ஹி ஶோசந்தி ஸந்த꞉ ஸத³ஸி ஸம்மதா꞉ ॥ 24 ॥

தா³நயஜ்ஞாதி⁴காரா ஹி ஶீலஶ்ருதிவசோநுகா³ ।
பு³த்³தி⁴ஸ்தே பு³த்³தி⁴ஸம்பந்ந ப்ரபே⁴வார்கஸ்ய மந்தி³ரே ॥ 25 ॥

ஸ ருதி³த்வா சிரம் காலம் பூ⁴மௌ விபரிவ்ருத்ய ச ।
ஜநநீம் ப்ரத்யுவாசேத³ம் ஶோகை꞉ ப³ஹுபி⁴ராவ்ருத꞉ ॥ 26 ॥

அபி⁴ஷேக்ஷ்யதி ராமம் நு ராஜா யஜ்ஞம் நு யக்ஷ்யதே ।
இத்யஹம் க்ருதஸங்கல்போ ஹ்ருஷ்ட꞉ யாத்ராமயாஸிஷம் ॥ 27 ॥

ததி³த³ம் ஹ்யந்யதா²பூ⁴தம் வ்யவதீ³ர்ணம் மநோ மம ।
பிதரம் யோ ந பஶ்யாமி நித்யம் ப்ரியஹிதே ரதம் ॥ 28 ॥

அம்ப³ கேநாத்யகா³த்³ராஜா வ்யாதி⁴நா மய்யநாக³தே ।
த⁴ந்யா ராமாத³ய꞉ ஸர்வே யை꞉ பிதா ஸம்ஸ்க்ருதஸ்ஸ்வயம் ॥ 29 ॥

ந நூநம் மாம் மஹாராஜ꞉ ப்ராப்தம் ஜாநாதி கீர்திமாந் ।
உபஜிக்⁴ரேத்³தி⁴ மாம் மூர்த்⁴நி தாத ஸந்நம்ய ஸத்வரம் ॥ 30 ॥

க்வ ஸ பாணி꞉ ஸுக² ஸ்பர்ஶஸ்தாதஸ்யாக்லிஷ்ட கர்மண꞉ ।
யேந மாம் ரஜஸா த்⁴வஸ்தமபீ⁴க்ஷ்ணம் பரிமார்ஜதி ॥ 31 ॥

யோ மே ப்⁴ராதா பிதா ப³ந்து⁴ர்யஸ்ய தா³ஸோ(அ)ஸ்மி தீ⁴மத꞉ ।
தஸ்ய மாம் ஶீக்⁴ரமாக்²யாஹி ராமஸ்யாக்லிஷ்ட கர்மண꞉ ॥ 32 ॥

பிதா ஹி ப⁴வதி ஜ்யேஷ்டோ² த⁴ர்மமார்யஸ்ய ஜாநத꞉ ।
தஸ்ய பாதௌ³ க்³ரஹீஷ்யாமி ஸ ஹீதா³நீம் க³திர்மம ॥ 33 ॥

த⁴ர்மவித்³த⁴ர்மநித்யஶ்ச ஸத்யஸந்தோ⁴ த்³ருட⁴வ்ரத꞉ ।
ஆர்ய꞉ கிமப்³ரவீத்³ராஜா பிதா மே ஸத்யவிக்ரம꞉ ॥ 34 ॥

பஶ்சிமம் ஸாது⁴ ஸந்தே³ஶமிச்சா²மி ஶ்ரோதுமாத்மந꞉ ।
இதி ப்ருஷ்டா யதா²தத்த்வம் கைகேயீ வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 35 ॥

ராமேதி ராஜா விளபந் ஹா ஸீதே லக்ஷ்மணேதி ச ।
ஸ மஹாத்மா பரம் லோகம் க³த꞉ க³திமதாம் வர꞉ ॥ 36 ॥

இமாம் து பஶ்சிமாம் வாசம் வ்யாஜஹார பிதா தவ ।
காலத⁴ர்மபரிக்ஷிப்த꞉ பாஶைரிவ மஹாக³ஜ꞉ ॥ 37 ॥

ஸித்³தா⁴ர்தா²ஸ்தே நரா ராமமாக³தம் ஸீதயா ஸஹ ।
லக்ஷ்மணம் ச மஹாபா³ஹும் த்³ரக்ஷ்யந்தி புநராக³தம் ॥ 38 ॥

தச்ச்²ருத்வா விஷஸாதை³வ த்³விதீயா ப்ரியஶம்ஸநாத் ।
விஷண்ண வத³நோ பூ⁴த்வா பூ⁴ய꞉ பப்ரச்ச² மாதரம் ॥ 39 ॥

க்வ சேதா³நீம் ஸ த⁴ர்மாத்மா கௌஸல்யா(ஆ)நந்த³வர்த⁴ந꞉ ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ஸீதயா ச ஸமம் க³த꞉ ॥ 40 ॥

ததா² ப்ருஷ்டா யதா² தத்த்வமாக்²யாதுமுபசக்ரமே ।
மாதாஸ்ய யுக³பத்³வாக்யம் விப்ரியம் ப்ரிய ஶங்கயா ॥ 41 ॥ [ஸுமஹத்³வாக்யம்]

ஸ ஹி ராஜஸுத꞉ புத்ர சீரவாஸா மஹாவநம் ।
த³ண்ட³காந் ஸஹ வைதே³ஹ்யா லக்ஷ்மணாநுசர꞉ க³த꞉ ॥ 42 ॥

தச்ச்²ருத்வா ப⁴ரதஸ்த்ரஸ்த꞉ ப்⁴ராதுஶ்சாரித்ரஶங்கயா ।
ஸ்வஸ்ய வம்ஶஸ்ய மாஹாத்ம்யாத் ப்ரஷ்டும் ஸமுபசக்ரமே ॥ 43 ॥

கச்சிந்ந ப்³ராஹ்மணத⁴நம் ஹ்ருதம் ராமேண கஸ்யசித் ।
கச்சிந்நாட்⁴யோ த³ரித்³ர꞉ வா தேநாபாபோ விஹிம்ஸித꞉ ॥ 44 ॥

கச்சிந்ந பரதா³ராந்வா ராஜபுத்ரோ(அ)பி⁴மந்யதே ।
கஸ்மாத்ஸ த³ண்ட³காரண்யே ப்⁴ரூணஹேவ விவாஸித꞉ ॥ 45 ॥

அதா²ஸ்ய சபலா மாதா தத்ஸ்வகர்ம யதா²தத²ம் ।
தேநைவ ஸ்த்ரீஸ்வபா⁴வேந வ்யாஹர்துமுபசக்ரமே ॥ 46 ॥

ஏவமுக்தா து கைகேயீ ப⁴ரதேந மஹாத்மநா ।
உவாச வசநம் ஹ்ருஷ்டா மூடா⁴ பண்டி³தமாநிநீ ॥ 47 ॥

ந ப்³ராஹ்மணத⁴நம் கிஞ்சித்³த்⁴ருதம் ராமேண கஸ்யசித் ।
கஶ்சிந்நாட்⁴யோ த³ரித்³ர꞉ வா தேநாபாபோ விஹிம்ஸித꞉ ॥ 48 ॥

ந ராம꞉ பரதா³ராம்ஶ்ச சக்ஷுர்ப்⁴யாமபி பஶ்யதி ।
மயா து புத்ர ஶ்ருத்வைவ ராமஸ்யைவாபி⁴ஷேசநம் ॥ 49 ॥

யாசிதஸ்தே பிதா ராஜ்யம் ராமஸ்ய ச விவாஸநம் ।
ஸ ஸ்வவ்ருத்திம் ஸமாஸ்தா²ய பிதா தே தத்ததா²(அ)கரோத் ॥ 50 ॥

ராமஶ்ச ஸஹ ஸௌமித்ரி꞉ ப்ரேஷித꞉ ஸஹ ஸீதயா ।
தமபஶ்யந் ப்ரியம்புத்ரம் மஹீபாலோ மஹாயஶா꞉ ॥ 51 ॥

புத்ரஶோகபரித்³யூந꞉ பஞ்சத்வமுபபேதி³வாந் ।
த்வயாத்விதா³நீம் த⁴ர்மஜ்ஞ ராஜத்வமவலம்ப்³யதாம் ॥ 52 ॥

த்வத்க்ருதே ஹி மயா ஸர்வமித³மேவம் வித⁴ம் க்ருதம் ।
மா ஶோகம் மா ச ஸந்தாபம் தை⁴ர்யமாஶ்ரய புத்ரக ।
த்வத³தீ⁴நா ஹி நக³ரீ ராஜ்யம் சைதத³நாமயம் ॥ 53 ॥

தத்புத்ர ஶீக்⁴ரம் விதி⁴நா விதி⁴ஜ்ஞை꞉
வஸிஷ்ட²முக்²யை꞉ ஸஹிதோ த்³விஜேந்த்³ரை꞉ ।
ஸங்கால்ய ராஜாநமதீ³ந ஸத்த்வம்
ஆத்மாநமுர்வ்யாமபி⁴ஷேசயஸ்வ ॥ 54 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³விஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 72 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ரிஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (73) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: