Yuddha Kanda Sarga 74 – யுத்³த⁴காண்ட³ சது꞉ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (74)


॥ ஓஷதி⁴பர்வதாநயநம் ॥

தயோஸ்ததா³ ஸாதி³தயோ ரணாக்³ரே
முமோஹ ஸைந்யம் ஹரிபுங்க³வாநாம் ।
ஸுக்³ரீவநீலாங்க³த³ஜாம்ப³வந்தோ
ந சாபி கிஞ்சித்ப்ரதிபேதி³ரே தே ॥ 1 ॥

ததோ விஷண்ணம் ஸமவேக்ஷ்ய ஸைந்யம்
விபீ⁴ஷணோ பு³த்³தி⁴மதாம் வரிஷ்ட²꞉ ।
உவாச ஶாகா²ம்ருக³ராஜவீரா-
-நாஶ்வாஸயந்நப்ரதிமைர்வசோபி⁴꞉ ॥ 2 ॥

மா பை⁴ஷ்ட நாஸ்த்யத்ர விஷாத³காலோ
யதா³ர்யபுத்ரௌ ஹ்யவஶௌ விஷண்ணௌ ।
ஸ்வயம்பு⁴வோ வாக்யமதோ²த்³வஹந்தௌ
யத்ஸாதி³தாவிந்த்³ரஜித³ஸ்த்ரஜாலை꞉ ॥ 3 ॥

தஸ்மை து த³த்தம் பரமாஸ்த்ரமேதத்
ஸ்வயம்பு⁴வா ப்³ராஹ்மமமோக⁴வேக³ம் ।
தந்மாநயந்தௌ யுதி⁴ ராஜபுத்ரௌ
நிபாதிதௌ கோ(அ)த்ர விஷாத³கால꞉ ॥ 4 ॥

ப்³ராஹ்மமஸ்த்ரம் ததோ தீ⁴மாந்மாநயித்வா து மாருதி꞉ ।
விபீ⁴ஷணவச꞉ ஶ்ருத்வா ஹநுமாம்ஸ்தமதா²ப்³ரவீத் ॥ 5 ॥

ஏதஸ்மிந்நிஹதே ஸைந்யே வாநராணாம் தரஸ்விநாம் ।
யோ யோ தா⁴ரயதே ப்ராணாம்ஸ்தம் தமாஶ்வாஸயாவஹை ॥ 6 ॥

தாவுபௌ⁴ யுக³பத்³வீரௌ ஹநுமத்³ராக்ஷஸோத்தமௌ ।
உல்காஹஸ்தௌ ததா³ ராத்ரௌ ரணஶீர்ஷே விசேரது꞉ ॥ 7 ॥

பி⁴ந்நலாங்கூ³ளஹஸ்தோருபாதா³ங்கு³ளிஶிரோத⁴ரை꞉ ।
ஸ்ரவத்³பி⁴꞉ க்ஷதஜம் கா³த்ரை꞉ ப்ரஸ்ரவத்³பி⁴ஸ்ததஸ்தத꞉ ॥ 8 ॥

பதிதை꞉ பர்வதாகாரைர்வாநரைரபி⁴ஸங்குலாம் ।
ஶஸ்த்ரைஶ்ச பதிதைர்தீ³ப்தைர்த³த்³ருஶாதே வஸுந்த⁴ராம் ॥ 9 ॥

ஸுக்³ரீவமங்க³த³ம் நீலம் ஶரப⁴ம் க³ந்த⁴மாத³நம் ।
க³வாக்ஷம் ச ஸுஷேணம் ச வேக³த³ர்ஶிநமாஹுகம் ॥ 10 ॥

மைந்த³ம் ளம் ஜ்யோதிமுக²ம் த்³விவித³ம் பநஸம் ததா² ।
ஏதாம்ஶ்சாந்யாம்ஸ்ததோ வீரௌ த³த்³ருஶாதே ஹதாந்ரணே ॥ 11 ॥

ஸப்தஷஷ்டிர்ஹதா꞉ கோட்யோ வாநராணாம் தரஸ்விநாம் ।
அஹ்ந꞉ பஞ்சமஶேஷேண꞉ வல்லபே⁴ந ஸ்வயம்பு⁴வ꞉ ॥ 12 ॥

ஸாக³ரௌக⁴நிப⁴ம் பீ⁴மம் த்³ருஷ்ட்வா பா³ணார்தி³தம் ப³லம் ।
மார்க³தே ஜாம்ப³வந்தம் ஸ ஹநுமாந்ஸவிபீ⁴ஷண꞉ ॥ 13 ॥

ஸ்வபா⁴வஜரயா யுக்தம் வ்ருத்³த⁴ம் ஶரஶதைஶ்சிதம் ।
ப்ரஜாபதிஸுதம் வீரம் ஶாம்யந்தமிவ பாவகம் ॥ 14 ॥

த்³ருஷ்ட்வா தமுபஸங்க³ம்ய பௌலஸ்த்யோ வாக்யமப்³ரவீத் ।
கச்சிதா³ர்ய ஶரைஸ்தீக்ஷ்ணை꞉ ப்ராணா ந த்⁴வம்ஸிதாஸ்தவ ॥ 15 ॥

விபீ⁴ஷணவச꞉ ஶ்ருத்வா ஜாம்ப³வாந்ருக்ஷபுங்க³வ꞉ ।
க்ருச்ச்²ராத³ப்⁴யுத்³கி³ரந்வாக்யமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 16 ॥

நைர்ருதேந்த்³ர மஹாவீர்ய ஸ்வரேண த்வா(அ)பி⁴லக்ஷயே ।
பீட்³யமாந꞉ ஶிதைர்பா³ணைர்ந த்வாம் பஶ்யாமி சக்ஷுஷா ॥ 17 ॥

அஞ்ஜநா ஸுப்ரஜா யேந மாதரிஶ்வா ச நைர்ருத ।
ஹநுமாந்வாநரஶ்ரேஷ்ட²꞉ ப்ராணாந்தா⁴ரயதே க்வசித் ॥ 18 ॥

ஶ்ருத்வா ஜாம்ப³வதோ வாக்யமுவாசேத³ம் விபீ⁴ஷண꞉ ।
ஆர்யபுத்ராவதிக்ரம்ய கஸ்மாத்ப்ருச்ச²ஸி மாருதிம் ॥ 19 ॥

நைவ ராஜநி ஸுக்³ரீவே நாங்க³தே³ நாபி ராக⁴வே ।
ஆர்ய ஸந்த³ர்ஶித꞉ ஸ்நேஹோ யதா² வாயுஸுதே பர꞉ ॥ 20 ॥

விபீ⁴ஷணவச꞉ ஶ்ருத்வா ஜாம்ப³வாந்வாக்யமப்³ரவீத் ।
ஶ்ருணு நைர்ருதஶார்தூ³ள யஸ்மாத்ப்ருச்சா²மி மாருதிம் ॥ 21 ॥

தஸ்மிந்ஜீவதி வீரே து ஹதமப்யஹதம் ப³லம் ।
ஹநுமத்யுஜ்ஜி²தப்ராணே ஜீவந்தோ(அ)பி வயம் ஹதா꞉ ॥ 22 ॥

த⁴ரதே மாருதிஸ்தாத மாருதப்ரதிமோ யதி³ ।
வைஶ்வாநரஸமோ வீர்யே ஜீவிதாஶா ததோ ப⁴வேத் ॥ 23 ॥

ததோ வ்ருத்³த⁴முபாக³ம்ய நியமேநாப்⁴யவாத³யத் ।
க்³ருஹ்ய ஜாம்ப³வத꞉ பாதௌ³ ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 24 ॥

ஶ்ருத்வா ஹநுமதோ வாக்யம் ததா²(அ)பி வ்யதி²தேந்த்³ரிய꞉ ।
புநர்ஜாதமிவாத்மாநம் மந்யதே ஸ்மர்க்ஷபுங்க³வ꞉ ॥ 25 ॥

ததோ(அ)ப்³ரவீந்மஹாதேஜா ஹநுமந்தம் ஸ ஜாம்ப³வாந் ।
ஆக³ச்ச² ஹரிஶார்தூ³ள வாநராம்ஸ்த்ராதுமர்ஹஸி ॥ 26 ॥

நாந்யோ விக்ரமபர்யாப்தஸ்த்வமேஷாம் பரம꞉ ஸகா² ।
த்வத்பராக்ரமகாலோ(அ)யம் நாந்யம் பஶ்யாமி கஞ்சந ॥ 27 ॥

ருக்ஷவாநரவீராணாமநீகாநி ப்ரஹர்ஷய ।
விஶல்யௌ குரு சாப்யேதௌ ஸாதி³தௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 28 ॥

க³த்வா பரமமத்⁴வாநமுபர்யுபரி ஸாக³ரம் ।
ஹிமவந்தம் நக³ஶ்ரேஷ்ட²ம் ஹநுமந்க³ந்துமர்ஹஸி ॥ 29 ॥

தத꞉ காஞ்சநமத்யுச்சம்ருஷப⁴ம் பர்வதோத்தமம் ।
கைலாஸஶிக²ரம் சாபி த்³ரக்ஷ்யஸ்யரிநிஷூத³ந ॥ 30 ॥

தயோ꞉ ஶிக²ரயோர்மத்⁴யே ப்ரதீ³ப்தமதுலப்ரப⁴ம் ।
ஸர்வௌஷதி⁴யுதம் வீர த்³ரக்ஷ்யஸ்யோஷதி⁴பர்வதம் ॥ 31 ॥

தஸ்ய வாநரஶார்தூ³ள சதஸ்ரோ மூர்த்⁴நி ஸம்ப⁴வா꞉ ।
த்³ரக்ஷ்யஸ்யோஷத⁴யோ தீ³ப்தா தீ³பயந்த்யோ தி³ஶோ த³ஶ ॥ 32 ॥

ம்ருதஸஞ்ஜீவநீம் சைவ விஶல்யகரணீமபி ।
ஸாவர்ண்யகரணீம் சைவ ஸந்தா⁴நகரணீம் ததா² ॥ 33 ॥

தா꞉ ஸர்வா ஹநுமந்க்³ருஹ்ய க்ஷிப்ரமாக³ந்துமர்ஹஸி ।
ஆஶ்வாஸய ஹரீந்ப்ராணைர்யோஜ்ய க³ந்த⁴வஹாத்மஜ ॥ 34 ॥

ஶ்ருத்வா ஜாம்ப³வதோ வாக்யம் ஹநுமாந்ஹரிபுங்க³வ꞉ ।
ஆபூர்யத ப³லோத்³த⁴ர்ஷைஸ்தோயவேகை³ரிவார்ணவ꞉ ॥ 35 ॥

ஸ பர்வததடாக்³ரஸ்த²꞉ பீட³யந்பர்வதோத்தமம் ।
ஹநுமாந்த்³ருஶ்யதே வீரோ த்³விதீய இவ பர்வத꞉ ॥ 36 ॥

ஹரிபாத³விநிர்ப⁴க்³நோ நிஷஸாத³ ஸ பர்வத꞉ ।
ந ஶஶாக ததா³(ஆ)த்மாநம் ஸோடு⁴ம் ப்⁴ருஶநிபீடி³த꞉ ॥ 37 ॥

தஸ்ய பேதுர்நகா³ பூ⁴மௌ ஹரிவேகா³ச்ச ஜஜ்வலு꞉ ।
ஶ்ருங்கா³ணி ச வ்யஶீர்யந்த பீடி³தஸ்ய ஹநூமதா ॥ 38 ॥

தஸ்மிந்ஸம்பீட்³யமாநே து ப⁴க்³நத்³ருமஶிலாதலே ।
ந ஶேகுர்வாநரா꞉ ஸ்தா²தும் கூ⁴ர்ணமாநே நகோ³த்தமே ॥ 39 ॥

ஸா கூ⁴ர்ணிதமஹாத்³வாரா ப்ரப⁴க்³நக்³ருஹகோ³புரா ।
லங்கா த்ராஸாகுலா ராத்ரௌ ப்ரந்ருத்தைவாப⁴வத்ததா³ ॥ 40 ॥

ப்ருதி²வீத⁴ரஸங்காஶோ நிபீட்³ய த⁴ரணீத⁴ரம் ।
ப்ருதி²வீம் க்ஷோப⁴யாமாஸ ஸார்ணவாம் மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 41 ॥

ஆருரோஹ ததா³ தஸ்மாத்³த⁴ரிர்மலயபர்வதம் ।
மேருமந்த³ரஸங்காஶம் நாநாப்ரஸ்ரவணாகுலம் ॥ 42 ॥

நாநாத்³ருமலதாகீர்ணம் விகாஸிகமலோத்பலம் ।
ஸேவிதம் தே³வக³ந்த⁴ர்வை꞉ ஷஷ்டியோஜநமுச்ச்²ரிதம் ॥ 43 ॥

வித்³யாத⁴ரைர்முநிக³ணைரப்ஸரோபி⁴ர்நிஷேவிதம் ।
நாநாம்ருக³க³ணாகீர்ணம் ப³ஹுகந்த³ரஶோபி⁴தம் ॥ 44 ॥

ஸர்வாநாகுலயம்ஸ்தத்ர யக்ஷக³ந்த⁴ர்வகிந்நராந் ।
ஹநுமாந்மேக⁴ஸங்காஶோ வவ்ருதே⁴ மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 45 ॥

பத்³ப்⁴யாம் து ஶைலமாபீட்³ய ப³ட³பா³முக²வந்முக²ம் ।
விவ்ருத்யோக்³ரம் நநாதோ³ச்சைஸ்த்ராஸயந்நிவ ராக்ஷஸாந் ॥ 46 ॥

தஸ்ய நாநத்³யமாநஸ்ய ஶ்ருத்வா நிநத³மத்³பு⁴தம் ।
லங்காஸ்தா² ராக்ஷஸா꞉ ஸர்வே ந ஶேகு꞉ ஸ்பந்தி³தும் ப⁴யாத் ॥ 47 ॥

நமஸ்க்ருத்வா(அ)த² ராமாய மாருதிர்பீ⁴மவிக்ரம꞉ ।
ராக⁴வார்தே² பரம் கர்ம ஸமீஹத பரந்தப꞉ ॥ 48 ॥

ஸ புச்ச²முத்³யம்ய பு⁴ஜங்க³கல்பம்
விநம்ய ப்ருஷ்ட²ம் ஶ்ரவணே நிகுஞ்ச்ய ।
விவ்ருத்ய வக்த்ரம் ப³ட³பா³முகா²ப⁴-
-மாபுப்லுவே வ்யோமநி சண்ட³வேக³꞉ ॥ 49 ॥

ஸ வ்ருக்ஷஷண்டா³ம்ஸ்தரஸா(ஆ)ஜஹார
ஶைலாந் ஶிலா꞉ ப்ராக்ருதவாநராம்ஶ்ச ।
பா³ஹூருவேகோ³த்³த⁴தஸம்ப்ரணுந்நா-
-ஸ்தே க்ஷீணவேகா³꞉ ஸலிலே நிபேது꞉ ॥ 50 ॥

ஸ தௌ ப்ரஸார்யோரக³போ⁴க³கல்பௌ
பூ⁴ஜௌ பு⁴ஜங்கா³ரிநிகாஶவீர்ய꞉ ।
ஜகா³ம மேரும் நக³ராஜமக்³ர்யம்
தி³ஶ꞉ ப்ரகர்ஷந்நிவ வாயுஸூநு꞉ ॥ 51 ॥

ஸ ஸாக³ரம் கூ⁴ர்ணிதவீசிமாலம்
ததா³ ப்⁴ருஶம் ப்⁴ராமிதஸர்வஸத்த்வம் ।
ஸமீக்ஷமாண꞉ ஸஹஸா ஜகா³ம
சக்ரம் யதா² விஷ்ணுகராக்³ரமுக்தம் ॥ 52 ॥

ஸ பர்வதாந்வ்ருக்ஷக³ணாந்ஸராம்ஸி
நதீ³ஸ்தடாகாநி புரோத்தமாநி ।
ஸ்பீ²தாந்ஜநாந்தாநபி ஸம்ப்ரவீக்ஷ்ய
ஜகா³ம வேகா³த்பித்ருதுல்யவேக³꞉ ॥ 53 ॥

ஆதி³த்யபத²மாஶ்ரித்ய ஜகா³ம ஸ க³தக்லம꞉ ।
ஹநுமாம்ஸ்த்வரிதோ வீர꞉ பித்ருதுல்யபராக்ரம꞉ ॥ 54 ॥

ஜவேந மஹதா யுக்தோ மாருதிர்மாருதோ யதா² ।
ஜகா³ம ஹரிஶார்தூ³ளோ தி³ஶ꞉ ஶப்³தே³ந பூரயந் ॥ 55 ॥

ஸ்மரந்ஜாம்ப³வதோ வாக்யம் மாருதிர்வாதரம்ஹஸா ।
த³த³ர்ஶ ஸஹஸா சாபி ஹிமவந்தம் மஹாகபி꞉ ॥ 56 ॥

நாநாப்ரஸ்ரவணோபேதம் ப³ஹுகந்த³ரநிர்ஜ²ரம் ।
ஶ்வேதாப்⁴ரசயஸங்காஶை꞉ ஶிக²ரைஶ்சாருத³ர்ஶநை꞉ ।
ஶோபி⁴தம் விவிதை⁴ர்வ்ருக்ஷைரக³மத்பர்வதோத்தமம் ॥ 57 ॥

ஸ தம் ஸமாஸாத்³ய மஹாநகே³ந்த்³ர-
-மதிப்ரவ்ருத்³தோ⁴த்தமகோ⁴ரஶ்ருங்க³ம் ।
த³த³ர்ஶ புண்யாநி மஹாஶ்ரமாணி
ஸுரர்ஷிஸங்கோ⁴த்தமஸேவிதாநி ॥ 58 ॥

ஸ ப்³ரஹ்மகோஶம் ரஜதாலயம் ச
ஶக்ராளயம் ருத்³ரஶரப்ரமோக்ஷம் ।
ஹயாநநம் ப்³ரஹ்மஶிரஶ்ச தீ³ப்தம்
த³த³ர்ஶ வைவஸ்வதகிங்கராம்ஶ்ச ॥ 59 ॥

வஜ்ராளயம் வைஶ்ரவணாலயம் ச
ஸூர்யப்ரப⁴ம் ஸூர்யநிப³ந்த⁴நம் ச ।
ப்³ரஹ்மாஸநம் ஶங்கரகார்முகம் ச
த³த³ர்ஶ நாபி⁴ம் ச வஸுந்த⁴ராயா꞉ ॥ 60 ॥

கைலாஸமக்³ர்யம் ஹிமவச்சி²லாம் ச
தத²ர்ஷப⁴ம் காஞ்சநஶைலமக்³ர்யம் ।
ஸந்தீ³ப்தஸர்வௌஷதி⁴ஸம்ப்ரதீ³ப்தம்
த³த³ர்ஶ ஸர்வௌஷதி⁴பர்வதேந்த்³ரம் ॥ 61 ॥

ஸ தம் ஸமீக்ஷ்யாநலரஶ்மிதீ³ப்தம்
விஸிஷ்மியே வாஸவதூ³தஸூநு꞉ ।
ஆவ்ருத்ய தம் சௌஷதி⁴பர்வதேந்த்³ரம்
தத்ரௌஷதீ⁴நாம் விசயம் சகார ॥ 62 ॥

ஸ யோஜநஸஹஸ்ராணி ஸமதீத்ய மஹாகபி꞉ ।
தி³வ்யௌஷதி⁴த⁴ரம் ஶைலம் வ்யசரந்மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 63 ॥

மஹௌஷத்⁴யஸ்தத꞉ ஸர்வாஸ்தஸ்மிந்பர்வதஸத்தமே ।
விஜ்ஞாயார்தி²நமாயாந்தம் ததோ ஜக்³முரத³ர்ஶநம் ॥ 64 ॥

ஸ தா மஹாத்மா ஹநுமாநபஶ்யந்
சுகோப கோபாச்ச ப்⁴ருஶம் நநாத³ ।
அம்ருஷ்யமாணோ(அ)க்³நிநிகாஶசக்ஷு꞉
மஹீத⁴ரேந்த்³ரம் தமுவாச வாக்யம் ॥ 65 ॥

கிமேததே³வம் ஸுவிநிஶ்சிதம் தே
யத்³ராக⁴வேநாஸி க்ருதாநுகம்ப꞉ ।
பஶ்யாத்³ய மத்³பா³ஹுப³லாபி⁴பூ⁴தோ
விகீர்ணமாத்மாநமதோ² நகே³ந்த்³ர ॥ 66 ॥

ஸ தஸ்ய ஶ்ருங்க³ம் ஸநக³ம் ஸநாக³ம்
ஸகாஞ்சநம் தா⁴துஸஹஸ்ரஜுஷ்டம் ।
விகீர்ணகூடஜ்வலிதாக்³ரஸாநும்
ப்ரக்³ருஹ்ய வேகா³த்ஸஹஸோந்மமாத² ॥ 67 ॥

ஸ தம் ஸமுத்பாட்ய க²முத்பபாத
வித்ராஸ்ய லோகாந்ஸஸுராஸுரேந்த்³ராந் ।
ஸம்ஸ்தூயமாந꞉ க²சரைரநேகை꞉
ஜகா³ம வேகா³த்³க³ருடோ³க்³ரவேக³꞉ ॥ 68 ॥

ஸ பா⁴ஸ்கராத்⁴வாநமநுப்ரபந்ந꞉
தம் பா⁴ஸ்கராப⁴ம் ஶிக²ரம் ப்ரக்³ருஹ்ய ।
ப³பௌ⁴ ததா³ பா⁴ஸ்கரஸந்நிகாஶோ
ரவே꞉ ஸமீபே ப்ரதிபா⁴ஸ்கராப⁴꞉ ॥ 69 ॥

ஸ தேந ஶைலேந ப்⁴ருஶம் ரராஜ
ஶைலோபமோ க³ந்த⁴வஹாத்மஜஸ்து ।
ஸஹஸ்ரதா⁴ரேண ஸபாவகேந
சக்ரேண கே² விஷ்ணுரிவார்பிதேந ॥ 70 ॥

தம் வாநரா꞉ ப்ரேக்ஷ்ய விநேது³ருச்சை꞉
ஸ தாநபி ப்ரேக்ஷ்ய முதா³ நநாத³ ।
தேஷாம் ஸமுத்³கு⁴ஷ்டரவம் நிஶம்ய
லங்காலயா பீ⁴மதரம் விநேது³꞉ ॥ 71 ॥

ததோ மஹாத்மா நிபபாத தஸ்மிந்
ஶைலோத்தமே வாநரஸைந்யமத்⁴யே ।
ஹர்யுத்தமேப்⁴ய꞉ ஶிரஸா(அ)பி⁴வாத்³ய
விபீ⁴ஷணம் தத்ர ஸ ஸஸ்வஜே ச ॥ 72 ॥

தாவப்யுபௌ⁴ மாநுஷராஜபுத்ரௌ
தம் க³ந்த⁴மாக்⁴ராய மஹௌஷதீ⁴நாம் ।
ப³பூ⁴வதுஸ்தத்ர ததா³ விஶல்யா-
-வுத்தஸ்து²ரந்யே ச ஹரிப்ரவீரா꞉ ॥ 73 ॥

ஸர்வே விஶல்யா விருஜ꞉ க்ஷணேந
ஹரிப்ரவீரா நிஹதாஶ்ச யே ஸ்யு꞉ ।
க³ந்தே⁴ந தாஸாம் ப்ரவரௌஷதீ⁴நாம்
ஸுப்தா நிஶாந்தேஷ்விவ ஸம்ப்ரபு³த்³தா⁴꞉ ॥ 74 ॥

யதா³ப்ரப்⁴ருதி லங்காயாம் யுத்⁴யந்தே கபிராக்ஷஸா꞉ ।
ததா³ப்ரப்⁴ருதி மாநார்த²மாஜ்ஞயா ராவணஸ்ய ச ॥ 75 ॥

யே ஹந்யந்தே ரணே தத்ர ராக்ஷஸா꞉ கபிகுஞ்ஜரை꞉ ।
ஹதாஹதாஸ்து க்ஷிப்யந்தே ஸர்வ ஏவ து ஸாக³ரே ॥ 76 ॥

ததோ ஹரிர்க³ந்த⁴வஹாத்மஜஸ்து
தமோஷதீ⁴ஶைலமுத³க்³ரவீர்ய꞉ ।
நிநாய வேகா³த்³தி⁴மவந்தமேவ
புநஶ்ச ராமேண ஸமாஜகா³ம ॥ 77 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ சது꞉ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 74 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (75) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed