Yuddha Kanda Sarga 75 – யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (75)

॥ லங்காதா³ஹ꞉ ॥

ததோ(அ)ப்³ரவீந்மஹாதேஜா꞉ ஸுக்³ரீவோ வாநராதி⁴ப꞉ ।
அர்த்²யம் விஜ்ஞாபயம்ஶ்சாபி ஹநுமந்தமித³ம் வச꞉ ॥ 1 ॥

யதோ ஹத꞉ கும்ப⁴கர்ண꞉ குமாராஶ்ச நிஷூதி³தா꞉ ।
நேதா³நீமுபநிர்ஹாரம் ராவணோ தா³துமர்ஹதி ॥ 2 ॥

யே யே மஹாப³லா꞉ ஸந்தி லக⁴வஶ்ச ப்லவங்க³மா꞉ ।
லங்காமப்⁴யுத்பதந்த்வாஶு க்³ருஹ்யோல்கா꞉ ப்லவக³ர்ஷபா⁴꞉ ॥ 3 ॥

[* ஹரயோ ஹரிஸங்காஶா꞉ ப்ரத³க்³து⁴ம் ராவணாலயம் । *]
ததோ(அ)ஸ்தங்க³த ஆதி³த்யே ரௌத்³ரே தஸ்மிந்நிஶாமுகே² ।
லங்காமபி⁴முகா²꞉ ஸோல்கா ஜக்³முஸ்தே ப்லவக³ர்ஷபா⁴꞉ ॥ 4 ॥

உல்காஹஸ்தைர்ஹரிக³ணை꞉ ஸர்வத꞉ ஸமபி⁴த்³ருதா꞉ ।
ஆரக்ஷஸ்தா² விரூபாக்ஷா꞉ ஸஹஸா விப்ரது³த்³ருவு꞉ ॥ 5 ॥

கோ³புராட்டப்ரதோலீஷு சர்யாஸு விவிதா⁴ஸு ச ।
ப்ராஸாதே³ஷு ச ஸம்ஹ்ருஷ்டா꞉ ஸஸ்ருஜுஸ்தே ஹுதாஶநம் ॥ 6 ॥

தேஷாம் க்³ருஹஸஸ்ராணி த³தா³ஹ ஹுதபு⁴க்ததா³ ।
ப்ராஸாதா³꞉ பர்வதாகாரா꞉ பதந்தி த⁴ரணீதலே ॥ 7 ॥

அக³ருர்த³ஹ்யதே தத்ர வரம் ச ஹரிசந்த³நம் ।
மௌக்திகாமணய꞉ ஸ்நிக்³தா⁴ வஜ்ரம் சாபி ப்ரவாளகம் ॥ 8 ॥

க்ஷௌமம் ச த³ஹ்யதே தத்ர கௌஶேயம் சாபி ஶோப⁴நம் ।
ஆவிகம் விவித⁴ம் சௌர்ணம் காஞ்சநம் பா⁴ண்ட³மாயுத⁴ம் ॥ 9 ॥

நாநாவிக்ருதஸம்ஸ்தா²நம் வாஜிபா⁴ண்ட³பரிச்ச²தௌ³ ।
க³ஜக்³ரைவேயகக்ஷ்யாஶ்ச ரத²பா⁴ண்டா³ஶ்ச ஸம்ஸ்க்ருதா꞉ ॥ 10 ॥

தநுத்ராணி ச யோதா⁴நாம் ஹஸ்த்யஶ்வாநாம் ச வர்ம ச ।
க²ட்³கா³ த⁴நூம்ஷி ஜ்யாபா³ணாஸ்தோமராங்குஶஶக்தய꞉ ॥ 11 ॥

ரோமஜம் வாலஜம் சர்ம வ்யாக்⁴ரஜம் சாண்ட³ஜம் ப³ஹு ।
முக்தாமணிவிசித்ராம்ஶ்ச ப்ராஸாதா³ம்ஶ்ச ஸமந்தத꞉ ॥ 12 ॥

விவிதா⁴நஸ்த்ரஸம்யோகா³நக்³நிர்த³ஹதி தத்ர வை ।
நாநாவிதா⁴ந்க்³ருஹச்ச²ந்தா³ந்த³தா³ஹ ஹுதபூ⁴க்ததா³ ॥ 13 ॥

ஆவாஸாந்ராக்ஷஸாநாம் ச ஸர்வேஷாம் க்³ருஹக³ர்தி⁴நாம் ।
ஹேமசித்ரதநுத்ராணாம் ஸ்ரக்³தா³மாம்ப³ரதா⁴ரிணாம் ॥ 14 ॥

ஶீது⁴பாநசலாக்ஷாணாம் மத³விஹ்வலகா³மிநாம் ।
காந்தாலம்பி³தவஸ்த்ராணாம் ஶத்ருஸஞ்ஜாதமந்யுநாம் ॥ 15 ॥

க³தா³ஶூலாஸிஹஸ்தாநாம் கா²த³தாம் பிப³தாமபி ।
ஶயநேஷு மஹார்ஹேஷு ப்ரஸுப்தாநாம் ப்ரியை꞉ ஸஹ ॥ 16 ॥

த்ரஸ்தாநாம் க³ச்ச²தாம் தூர்ணம் புத்ராநாதா³ய ஸர்வத꞉ ।
தேஷாம் ஶதஸஹஸ்ராணி ததா³ லங்காநிவாஸிநாம் ॥ 17 ॥

அத³ஹத்பாவகஸ்தத்ர ஜஜ்வால ச புந꞉ புந꞉ ।
ஸாரவந்தி மஹார்ஹாணி க³ம்பீ⁴ரகு³ணவந்தி ச ॥ 18 ॥

ஹேமசந்த்³ரார்த⁴சந்த்³ராணி சந்த்³ரஶாலோந்நதாநி ச ।
ரத்நசித்ரக³வாக்ஷாணி ஸாதி⁴ஷ்டா²நாநி ஸர்வஶ꞉ ॥ 19 ॥

மணிவித்³ருமசித்ராணி ஸ்ப்ருஶந்தீவ தி³வாகரம் ।
க்ரௌஞ்சப³ர்ஹிணவீணாநாம் பூ⁴ஷணாநாம் ச நி꞉ஸ்வநை꞉ ॥ 20 ॥

நாதி³தாந்யசலாபா⁴நி வேஶ்மாந்யக்³நிர்த³தா³ஹ ஸ꞉ ।
ஜ்வலநேந பரீதாநி தோரணாநி சகாஶிரே ॥ 21 ॥

வித்³யுத்³பி⁴ரிவ நத்³தா⁴நி மேக⁴ஜாலாநி க⁴ர்மகே³ ।
ஜ்வலநேந பரீதாநி நிபேதுர்ப⁴வநாந்யத² ॥ 22 ॥

வஜ்ரிவஜ்ரஹதாநீவ ஶிக²ராணி மஹாகி³ரே꞉ ।
விமாநேஷு ப்ரஸுப்தாஶ்ச த³ஹ்யமாநா வராங்க³நா꞉ ॥ 23 ॥

த்யக்தாப⁴ரணஸர்வாங்கா³ ஹா ஹேத்யுச்சைர்விசுக்ருஶு꞉ ।
தாநி நிர்த³ஹ்யமாநாநி தூ³ரத꞉ ப்ரசகாஶிரே ॥ 24 ॥

ஹிமவச்சி²க²ராணீவ தீ³ப்தௌஷதி⁴வநாநி ச ।
ஹர்ம்யாக்³ரைர்த³ஹ்யமாநைஶ்ச ஜ்வாலாப்ரஜ்வலிதைரபி ॥ 25 ॥

ராத்ரௌ ஸா த்³ருஶ்யதே லங்கா புஷ்பிதைரிவ கிம்ஶுகை꞉ ।
ஹஸ்த்யத்⁴யக்ஷைர்க³ஜைர்முக்தைர்முக்தைஶ்ச துரகை³ரபி ॥ 26 ॥

ப³பூ⁴வ லங்கா லோகாந்தே ப்⁴ராந்தக்³ராஹ இவார்ணவ꞉ ।
அஶ்வம் முக்தம் க³ஜோ த்³ருஷ்ட்வா க்வசித்³பீ⁴தோ(அ)பஸர்பதி ॥ 27 ॥

பீ⁴தோ பீ⁴தம் க³ஜம் த்³ருஷ்ட்வா க்வசித³ஶ்வோ நிவர்ததே ।
லங்காயாம் த³ஹ்யமாநாயாம் ஶுஶுபே⁴ ஸ மஹார்ணவ꞉ ॥ 28 ॥

சா²யாஸம்ஸக்தஸலிலோ லோஹிதோத³ இவார்ணவ꞉ ।
ஸா ப³பூ⁴வ முஹூர்தேந ஹரிபி⁴ர்தீ³பிதா புரீ ॥ 29 ॥

லோகஸ்யாஸ்ய க்ஷயே கோ⁴ரே ப்ரதீ³ப்தேவ வஸுந்த⁴ரா ।
நாரீஜநஸ்ய தூ⁴மேந வ்யாப்தஸ்யோச்சைர்விநேது³ஷ꞉ ॥ 30 ॥

ஸ்வநோ ஜ்வலநதப்தஸ்ய ஶுஶ்ருவே த³ஶயோஜநம் ।
ப்ரத³க்³த⁴காயாநபராந்ராக்ஷஸாந்நிர்க³தாந்ப³ஹி꞉ ॥ 31 ॥

ஸஹஸா(அ)ப்⁴யுத்பதந்தி ஸ்ம ஹரயோ(அ)த² யுயுத்ஸவ꞉ ।
உத்³கு⁴ஷ்டம் வாநராணாம் ச ராக்ஷஸாநாம் ச நிஸ்வந꞉ ॥ 32 ॥

தி³ஶோ த³ஶ ஸமுத்³ரம் ச ப்ருதி²வீம் சாந்வநாத³யத் ।
விஶல்யௌ து மஹாத்மாநௌ தாவுபௌ⁴ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 33 ॥

அஸம்ப்⁴ராந்தௌ ஜக்³ருஹதுஸ்ததோ³பே⁴ த⁴நுஷீ வரே ।
ததோ விஷ்பா²ரயாநஸ்ய ராமஸ்ய த⁴நுருத்தமம் ॥ 34 ॥

ப³பூ⁴வ துமுல꞉ ஶப்³தோ³ ராக்ஷஸாநாம் ப⁴யாவஹ꞉ ।
அஶோப⁴த ததா³ ராமோ த⁴நுர்விஷ்பா²ரயந்மஹத் ॥ 35 ॥

ப⁴க³வாநிவ ஸங்க்ருத்³தோ⁴ ப⁴வோ வேத³மயம் த⁴நு꞉ ।
உத்³கு⁴ஷ்டம் வாநராணாம் ச ராக்ஷஸாநாம் ச நிஸ்வநம் ॥ 36 ॥

ஜ்யாஶப்³த³ஸ்தாவுபௌ⁴ ஶப்³தா³வதிராமஸ்ய ஶுஶ்ருவே ।
வாநரோத்³கு⁴ஷ்டகோ⁴ஷஶ்ச ராக்ஷஸாநாம் ச நிஸ்வந꞉ ॥ 37 ॥

ஜ்யாஶப்³த³ஶ்சாபி ராமஸ்ய த்ரயம் வ்யாப தி³ஶோ த³ஶ ।
தஸ்ய கார்முகமுக்தைஶ்ச ஶரைஸ்தத்புரகோ³புரம் ॥ 38 ॥

கைலாஸஶ்ருங்க³ப்ரதிமம் விகீர்ணமபதத்³பு⁴வி ।
ததோ ராமஶராந்த்³ருஷ்ட்வா விமாநேஷு க்³ருஹேஷு ச ॥ 39 ॥

ஸந்நாஹோ ராக்ஷஸேந்த்³ராணாம் துமுல꞉ ஸமபத்³யத ।
தேஷாம் ஸந்நஹ்யமாநாநாம் ஸிம்ஹநாத³ம் ச குர்வதாம் ॥ 40 ॥

ஶர்வரீ ராக்ஷஸேந்த்³ராணாம் ரௌத்³ரீவ ஸமபத்³யத ।
ஆதி³ஷ்டா வாநரேந்த்³ராஸ்து ஸுக்³ரீவேண மஹாத்மநா ॥ 41 ॥

ஆஸந்நத்³வாரமாஸாத்³ய யுத்⁴யத்⁴வம் ப்லவக³ர்ஷபா⁴꞉ ।
யஶ்ச வோ விதத²ம் குர்யாத்தத்ர தத்ர ஹ்யுபஸ்தி²த꞉ ॥ 42 ॥

ஸ ஹந்தவ்யோ ஹி ஸம்ப்லுத்ய ராஜஶாஸநதூ³ஷக꞉ ।
தேஷு வாநரமுக்²யேஷு தீ³ப்தோல்கோஜ்ஜ்வலபாணிஷு ॥ 43 ॥

ஸ்தி²தேஷு த்³வாரமாஸாத்³ய ராவணம் மந்யுராவிஶத் ।
தஸ்ய ஜ்ரும்பி⁴தவிக்ஷேபாத்³வ்யாமிஶ்ரா வை தி³ஶோ த³ஶ ॥ 44 ॥

ரூபவாநிவ ருத்³ரஸ்ய மந்யுர்கா³த்ரேஷ்வத்³ருஶ்யத ।
ஸ நிகும்ப⁴ம் ச கும்ப⁴ம் ச கும்ப⁴கர்ணாத்மஜாவுபௌ⁴ ॥ 45 ॥

ப்ரேஷயாமாஸ ஸங்க்ருத்³தோ⁴ ராக்ஷஸைர்ப³ஹுபி⁴꞉ ஸஹ ।
யூபாக்ஷ꞉ ஶோணிதாக்ஷஶ்ச ப்ரஜங்க⁴꞉ கம்பநஸ்ததா² ॥ 46 ॥

நிர்யயு꞉ கௌம்ப⁴கர்ணிப்⁴யாம் ஸஹ ராவணஶாஸநாத் ।
ஶஶாஸ சைவ தாந்ஸர்வாந்ராக்ஷஸாந்ஸுமஹாப³லாந் ॥ 47 ॥

நாத³யந்க³ச்ச²தா(அ)த்ரைவ ஜயத்⁴வம் ஶீக்⁴ரமேவ ச ।
ததஸ்து சோதி³தாஸ்தேந ராக்ஷஸா ஜ்வலிதாயுதா⁴꞉ ॥ 48 ॥

லங்காயா நிர்யயுர்வீரா꞉ ப்ரணத³ந்த꞉ புந꞉ புந꞉ ।
ரக்ஷஸாம் பூ⁴ஷணஸ்தா²பி⁴ர்பா⁴பி⁴꞉ ஸ்வாபி⁴ஶ்ச ஸர்வஶ꞉ ॥ 49 ॥

சக்ருஸ்தே ஸப்ரப⁴ம் வ்யோம ஹரயஶ்சாக்³நிபி⁴꞉ ஸஹ ।
தத்ர தாராதி⁴பஸ்யாபா⁴ தாராணாம் ச ததை²வ ச ॥ 50 ॥

தயோராப⁴ரணஸ்தா² ச ப³லயோர்த்³யாமபா⁴ஸயந் ।
சந்த்³ராபா⁴ பூ⁴ஷணாபா⁴ ச க்³ருஹாணாம் ஜ்வலதாம் ச பா⁴ ॥ 51 ॥

ஹரிராக்ஷஸஸைந்யாநி ப்⁴ராஜயாமாஸ ஸர்வத꞉ ।
தத்ர சோர்த்⁴வம் ப்ரதீ³ப்தாநாம் க்³ருஹாணாம் ஸாக³ர꞉ புந꞉ ॥ 52 ॥

பா⁴பி⁴꞉ ஸம்ஸக்தபாதாலஶ்சலோர்மி꞉ ஶுஶுபே⁴(அ)தி⁴கம் ।
பதாகாத்⁴வஜஸம்ஸக்தமுத்தமாஸிபரஶ்வத⁴ம் ॥ 53 ॥

பீ⁴மாஶ்வரத²மாதங்க³ம் நாநாபத்திஸமாகுலம் ।
தீ³ப்தஶூலக³தா³க²ட்³க³ப்ராஸதோமரகார்முகம் ॥ 54 ॥

தத்³ராக்ஷஸப³லம் கோ⁴ரம் பீ⁴மவிக்ரமபௌருஷம் ।
த³த்³ருஶே ஜ்வலிதப்ராஸம் கிங்கிணீஶதநாதி³தம் ॥ 55 ॥

ஹேமஜாலாசிதபு⁴ஜம் வ்யாமிஶ்ரிதபரஶ்வத⁴ம் ।
வ்யாகூ⁴ர்ணிதமஹாஶஸ்த்ரம் பா³ணஸம்ஸக்தகார்முகம் ॥ 56 ॥

க³ந்த⁴மால்யமதூ⁴த்ஸேகஸம்மோதி³தமஹாநிலம் ।
கோ⁴ரம் ஶூரஜநாகீர்ணம் மஹாம்பு³த⁴ரநிஸ்வநம் ॥ 57 ॥

தத்³த்³ருஷ்ட்வா ப³லமாயாந்தம் ராக்ஷஸாநாம் ஸுதா³ருணம் ।
ஸஞ்சசால ப்லவங்கா³நாம் ப³லமுச்சைர்நநாத³ ச ॥ 58 ॥

ஜவேநாப்லுத்ய ச புநஸ்தத்³ப³லம் ரக்ஷஸாம் மஹத் ।
அப்⁴யயாத்ப்ரத்யரிப³லம் பதங்கா³ இவ பாவகம் ॥ 59 ॥

தேஷாம் பு⁴ஜபராமர்ஶவ்யாம்ருஷ்டபரிகா⁴ஶநி ।
ராக்ஷஸாநாம் ப³லம் ஶ்ரேஷ்ட²ம் பூ⁴யஸ்தரமஶோப⁴த ॥ 60 ॥

தத்ரோந்மத்தா இவோத்பேதுர்ஹரயோ(அ)த² யுயுத்ஸவ꞉ ।
தருஶைலைரபி⁴க்⁴நந்தோ முஷ்டிபி⁴ஶ்ச நிஶாசராந் ॥ 61 ॥

ததை²வாபததாம் தேஷாம் கபீநாமஸிபி⁴꞉ ஶிதை꞉ ।
ஶிராம்ஸி ஸஹஸா ஜஹ்ரூ ராக்ஷஸா பீ⁴மத³ர்ஶநா꞉ ॥ 62 ॥

த³ஶநைர்ஹ்ருதகர்ணாஶ்ச முஷ்டிநிஷ்கீர்ணமஸ்தகா꞉ ।
ஶிலாப்ரஹாரப⁴க்³நாங்கா³ விசேருஸ்தத்ர ராக்ஷஸா꞉ ॥ 63 ॥

ததை²வாப்யபரே தேஷாம் கபீநாமபி⁴லக்ஷிதா꞉ ।
ப்ரவீராநபி⁴தோ ஜக்⁴நூ ராக்ஷஸாநாம் தரஸ்விநாம் ॥ 64 ॥

ததை²வாப்யபரே தேஷாம் கபீநாமஸிபி⁴꞉ ஶிதை꞉ ।
ஹரிவீராந்நிஜக்⁴நுஶ்ச கோ⁴ரரூபா நிஶாசரா꞉ ॥ 65 ॥

க்⁴நந்தமந்யம் ஜகா⁴நாந்ய꞉ பாதயந்தமபாதயத் ।
க³ர்ஹமாணம் ஜக³ர்ஹே(அ)ந்யோ த³ஶந்தமபரோ(அ)த³ஶத் ॥ 66 ॥

தே³ஹீத்யந்யோ த³தா³த்யந்யோ த³தா³மீத்யபர꞉ புந꞉ ।
கிம் க்லேஶயஸி திஷ்டே²தி தத்ராந்யோந்யம் ப³பா⁴ஷிரே ॥ 67 ॥

விப்ரளம்பி³தவஸ்த்ரம் ச விமுக்தகவசாயுத⁴ம் ।
ஸமுத்³யதமஹாப்ராஸம் யஷ்டிஶூலாஸிஸங்குலம் ॥ 68 ॥

ப்ராவர்தத மஹாரௌத்³ரம் யுத்³த⁴ம் வாநரரக்ஷஸாம் ।
வாநராந்த³ஶ ஸப்தேதி ராக்ஷஸா ஜக்⁴நுராஹவே ॥ 69 ॥

ராக்ஷஸாந்த³ஶ ஸப்தேதி வாநராஶ்சாப்⁴யபாதயந் ।
விஸ்ரஸ்தகேஶவஸநம் வித்⁴வஸ்தகவசத்⁴வஜம் ।
ப³லம் ராக்ஷஸமாலம்ப்³ய வாநரா꞉ பர்யவாரயந் ॥ 70 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ பஞ்சஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 75 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஷட்ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (76) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: