Ayodhya Kanda Sarga 75 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (75)


॥ ப⁴ரதஶபத²꞉ ॥

தீ³ர்க⁴காலாத்ஸமுத்தா²ய ஸஞ்ஜ்ஞாம் லப்³த்⁴வா ச வீர்யவாந் ।
நேத்ராப்⁴யாமஶ்ருபூர்ணாப்⁴யாம் தீ³நாமுத்³வீக்ஷ்ய மாதரம் ॥ 1 ॥

ஸோ(அ)மாத்யமத்⁴யேப⁴ரதோ ஜநநீமப்⁴யகுத்ஸயத் ।
ராஜ்யம் ந காமயே ஜாது மந்த்ரயே நாபி மாதரம் ॥ 2 ॥

அபி⁴ஷேகம் ந ஜாநாமி யோ(அ)பூ⁴த்³ராஜ்ஞா ஸமீக்ஷித꞉ ।
விப்ரக்ருஷ்டே ஹ்யஹம் தே³ஶே ஶத்ருக்⁴நஸஹிதோ(அ)வஸம் ॥ 3 ॥

வநவாஸம் ந ஜாநாமி ராமஸ்யாஹம் மஹாத்மந꞉ ।
விவாஸநம் வா ஸௌமித்ரே꞉ ஸீதாயாஶ்ச யதா²(அ)ப⁴வத் ॥ 4 ॥

ததை²வ க்ரோஶதஸ்தஸ்ய ப⁴ரதஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
கௌஸல்யா ஶப்³த³மாஜ்ஞாய ஸுமித்ராமித³மப்³ரவீத் ॥ 5 ॥

ஆக³த꞉ க்ரூர கார்யாயா꞉ கைகேய்யா ப⁴ரத꞉ ஸுத꞉ ।
தமஹம் த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி ப⁴ரதம் தீ³ர்க⁴த³ர்ஶிநம் ॥ 6 ॥

ஏவமுக்த்வா ஸுமித்ராம் ஸா விவர்ணா மலிநா க்ருஶா ।
ப்ரதஸ்தே² ப⁴ரத꞉ யத்ர வேபமாநா விசேதநா ॥ 7 ॥

ஸ து ராமாநுஜஶ்சாபி ஶத்ருக்⁴ந ஸஹிதஸ்ததா³ ।
ப்ரதஸ்தே² ப⁴ரத꞉ யத்ர கௌஸல்யாயா நிவேஶநம் ॥ 8 ॥

தத꞉ ஶத்ருக்⁴நப⁴ரதௌ கௌஸல்யாம் ப்ரேக்ஷ்ய து³꞉கி²தௌ ।
பர்யஷ்வஜேதாம் து³꞉கா²ர்தாம் பதிதாம் நஷ்ட சேதநாம் ॥ 9 ॥

ருத³ந்தௌ ருத³தீம் து³꞉கா²த்ஸமேத்யார்யாம் மநஸ்விநீம் ।
ப⁴ரதம் ப்ரத்யுவாசேத³ம் கௌஸல்யா ப்⁴ருஶ து³꞉கி²தா ॥ 10 ॥

இத³ம் தே ராஜ்ய காமஸ்ய ராஜ்யம் ப்ராப்தமகண்டகம் ।
ஸம்ப்ராப்தம் ப³த கைகேய்யா ஶீக்⁴ரம் க்ரூரேண கர்மணா ॥ 11 ॥

ப்ரஸ்தா²ப்ய சீரவஸநம் புத்ரம் மே வநவாஸிநம் ।
கைகேயீ கம் கு³ணம் தத்ர பஶ்யதி க்ரூரத³ர்ஶிநீ ॥ 12 ॥

க்ஷிப்ரம் மாமபி கைகேயீ ப்ரஸ்தா²பயிதுமர்ஹதி ।
ஹிரண்யநாபோ⁴ யத்ராஸ்தே ஸுத꞉ மே ஸுமஹா யஶா꞉ ॥ 13 ॥

அத²வா ஸ்வயமேவாஹம் ஸுமித்ராநுசரா ஸுக²ம் ।
அக்³நிஹோத்ரம் புரஸ்க்ருத்ய ப்ரஸ்தா²ஸ்யே யத்ர ராக⁴வ꞉ ॥ 14 ॥

காமம் வா ஸ்வயமேவாத்³ய தத்ர மாம் நேதுமர்ஹஸி ।
யத்ராஸௌ புருஷவ்யாக்⁴ர꞉ புத்ரோ மே தப்யதே தப꞉ ॥ 15 ॥

இத³ம் ஹி தவ விஸ்தீர்ணம் த⁴நதா⁴ந்யஸமாசிதம் ।
ஹஸ்த்வஶ்வரத²ஸம்பூர்ணம் ராஜ்யம் நிர்யாதிதம் தயா ॥ 16 ॥

இத்யாதி³ப³ஹுபி⁴ர்வாக்யை꞉ க்ரூரை꞉ ஸம்ப⁴ர்த்ஸிதோ(அ)நக⁴꞉ ।
விவ்யதே² ப⁴ரதஸ்தீவ்ரம் வ்ரணே துத்³யேவ ஸூசிநா ॥ 17 ॥

பபாத சரணௌ தஸ்யாஸ்ததா³ ஸம்ப்⁴ராந்தசேதந꞉ ।
விளப்ய ப³ஹுதா⁴(அ)ஸஞ்ஜ்ஞோ லப்³த³ஸஞ்ஜ்ஞஸ்தத꞉ ஸ்தி²த꞉ ॥ 18 ॥

ஏவம் விளபமாநாம் தாம் ப⁴ரத꞉ ப்ராஞ்ஜலிஸ்ததா³ ।
கௌஸல்யாம் ப்ரத்யுவாசேத³ம் ஶோகை꞉ ப³ஹுபி⁴ராவ்ருதாம் ॥ 19 ॥

ஆர்யே கஸ்மாத³ஜாநந்தம் க³ர்ஹஸே மாமகில்பி⁴ஷம் ।
விபுலாம் ச மம ப்ரீதிம் ஸ்தி²ராம் ஜாநாஸி ராக⁴வே ॥ 20 ॥

க்ருதா ஶாஸ்த்ராநுகா³ பு³த்³தி⁴ர்மாபூ⁴த்தஸ்ய கதா³சந ।
ஸத்யஸந்த⁴꞉ ஸதாம் ஶ்ரேஷ்டோ² யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 21 ॥

ப்ரேஷ்யம் பாபீயஸாம் யாது ஸூர்யம் ச ப்ரதி மேஹது ।
ஹந்து பாதே³ந கா³ம் ஸுப்தாம் யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 22 ॥

காரயித்வா மஹத்கர்ம ப⁴ர்தா ப்⁴ருத்யமநர்த²கம் ।
அத⁴ர்ம꞉ யோ(அ)ஸ்ய ஸோ(அ)ஸ்யாஸ்து யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 23 ॥

பரிபாலயமாநஸ்ய ராஜ்ஞோ பூ⁴தாநி புத்ரவத் ।
ததஸ்தம் த்³ருஹ்யதாம் பாபம் யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 24 ॥

ப³லிஷட்³பா⁴க³முத்³த்⁴ருத்ய ந்ருபஸ்யாரக்ஷத꞉ ப்ரஜா꞉ ।
அத⁴ர்ம꞉ யோ(அ)ஸ்ய ஸோ(அ)ஸ்யாஸ்து யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 25 ॥

ஸம்ஶ்ருத்ய ச தபஸ்விப்⁴ய꞉ ஸத்ரே வை யஜ்ஞத³க்ஷிணாம் ।
தாம் விப்ரளபதாம் பாபம் யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 26 ॥

ஹஸ்த்யஶ்வரத²ஸம்பா³தே⁴ யுத்³தே⁴ ஶஸ்த்ரஸமாகுலே ।
மா ஸ்ம கார்ஷீத்ஸதாம் த⁴ர்மம் யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 27 ॥

உபதி³ஷ்டம் ஸுஸூக்ஷ்மார்த²ம் ஶாஸ்த்ரம் யத்நேந தீ⁴மதா ।
ஸ நாஶயது து³ஷ்டாத்மா யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 28 ॥

மா ச தம் வ்யூட⁴பா³ஹ்வம்ஸம் சந்த்³ரார்கஸமதேஜநம் ।
த்³ராக்ஷீத்³ராஜ்யஸ்த²மாஸீநம் யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 29 ॥

பாயஸம் க்ருஸரம் சாக³ம் வ்ருதா² ஸோ(அ)ஶ்நாது நிர்க்⁴ருண꞉ ।
கு³ரூம்ஶ்சாப்யவஜாநாது யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 30 ॥

கா³ஶ்ச ஸ்ப்ருஶது பாதே³ந கு³ரூந் பரிவதே³த்ஸ்வயம் ।
மித்ரே த்³ருஹ்யேத ஸோ(அ)த்யந்தம் யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 31 ॥

விஶ்வாஸாத்கதி²தம் கிஞ்சித்பரிவாத³ம் மித²꞉ க்வசித் ।
விவ்ருணோது ஸ து³ஷ்டாத்மா யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 32 ॥

அகர்தா ஹ்யக்ருதஜ்ஞஶ்ச த்யக்தாத்மா நிரபத்ரப꞉ ।
லோகே ப⁴வது வித்³வேஷ்யோ யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 33 ॥

புத்ரைர்தா³ரைஶ்ச ப்⁴ருத்யைஶ்ச ஸ்வக்³ருஹே பரிவாரித꞉ ।
ஸைகோ ம்ருஷ்டமஶ்நாது யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 34 ॥

அப்ராப்ய ஸத்³ருஶாந் தா³ராநநபத்ய꞉ ப்ரமீயதாம் ।
அநவாப்ய க்ரியாம் த⁴ர்ம்யாம் யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 35 ॥

மாத்மந꞉ ஸந்ததிம் த்³ராக்ஷீத்ஸ்வேஷு தா³ரேஷு து³꞉கி²த꞉ ।
ஆயு꞉ ஸமக்³ரமப்ராப்ய யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 36 ॥

ராஜ ஸ்த்ரீபா³லவ்ருத்³தா⁴நாம் வதே⁴ யத்பாபமுச்யதே ।
ப்⁴ருத்யத்யாகே³ ச யத்பாபம் தத்பாபம் ப்ரதிபத்³யதாம் ॥ 37 ॥

லாக்ஷயா மது⁴மாம்ஸேந லோஹேந ச விஷேண ச ।
ஸதை³வ பி³ப்⁴ருயாத்³ப்⁴ருத்யாந் யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 38 ॥

ஸங்க்³ராமே ஸமுபோடே⁴ ஸ்ம ஶத்ருபக்ஷப⁴யங்கரே ।
பலாயாமாநோ வத்⁴யேத யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 39 ॥

கபாலபாணி꞉ ப்ருதி²வீமடதாம் சீரஸம்வ்ருத꞉ ।
பி⁴க்ஷமாணோ யதோ²ந்மத்தோ யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 40 ॥

மத்³யே ப்ரஸக்தோ ப⁴வது ஸ்த்ரீஷ்வக்ஷேஷு ச நித்யஶ꞉ ।
காமக்ரோதா⁴பி⁴பூ⁴தஸ்து யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 41 ॥

மா ஸ்ம த⁴ர்மே மநோ பூ⁴யாத³த⁴ர்மம் ஸுநிஷேவதாம் ।
அபாத்ரவர்ஷீ ப⁴வது யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 42 ॥

ஸஞ்சிதாந்யஸ்ய வித்தாநி விவிதா⁴நி ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
த³ஸ்யுபி⁴ர்விப்ரளுப்யந்தாம் யஶ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 43 ॥

உபே⁴ ஸந்த்⁴யே ஶயாநஸ்ய யத்பாபம் பரிகல்ப்யதே ।
தச்ச பாபம் ப⁴வேத்தஸ்ய யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 44 ॥

யத³க்³நிதா³யகே பாபம் யத்பாபம் கு³ருதல்பகே³ ।
மித்ரத்³ரோஹே ச யத்பாபம் தத்பாபம் ப்ரதிபத்³யதாம் ॥ 45 ॥

தே³வதாநாம் பித்ரூணாம் ச மாதாபித்ரோஸ்ததை²வ ச ।
மா ஸ்ம கார்ஷீத் ஸ ஶுஶ்ரூஷாம் யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 46 ॥

ஸதாம் லோகாத்ஸதாம் கீர்த்யா꞉ ஸஞ்ஜ்ஜுஷ்டாத் கர்மணஸ்ததா² ।
ப்⁴ரஶ்யது க்ஷிப்ரமத்³யைவ யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 47 ॥

அபாஸ்ய மாத்ருஶுஶ்ரூஷாமநர்தே² ஸோ(அ)வதிஷ்ட²தாம் ।
தீ³ர்க⁴பா³ஹுர்மஹாவக்ஷா꞉ யஸ்யார்யோ(அ)ஸுமதே க³த꞉ ॥ 48 ॥

ப³ஹுபுத்ரோ த³ரித்³ரஶ்ச ஜ்வரரோக³ஸமந்வித꞉ ।
ஸ பூ⁴யாத்ஸததக்லேஶீ யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 49 ॥

ஆஶாமாஶம் ஸமாநாநாம் தீ³நாநாமூர்த்⁴வசக்ஷுஷாம் ।
ஆர்தி²நாம் விததா²ம் குர்யாத்³யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 50 ॥

மாயயா ரமதாம் நித்யம் பருஷ꞉ பிஶுநோ(அ)ஶுசி꞉ ।
ராஜ்ஞோ பீ⁴தஸ்த்வத⁴ர்மாத்மா யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 51 ॥

ருதுஸ்நாதாம் ஸதீம் பா⁴ர்யாம்ருதுகாலாநுரோதி⁴நீம் ।
அதிவர்தேத து³ஷ்டாத்மா யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 52 ॥

த⁴ர்மதா³ராந் பரித்யஜ்ய பரதா³ராந்நி ஷேவதாம் ।
த்யக்தத⁴ர்மரதிர்மூடோ⁴ யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 53 ॥

விப்ரளுப்தப்ரஜாதஸ்ய து³ஷ்க்ருதம் ப்³ராஹ்மணஸ்ய யத் ।
ததே³வ ப்ரதிபத்³யேத யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 54 ॥

பாநீயதூ³ஷகே பாபம் ததை²வ விஷதா³யகே ।
யத்ததே³க꞉ ஸ லப⁴தாம் யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 55 ॥

ப்³ராஹ்மணாயோத்³யதாம் பூஜாம் விஹந்து கலுஷேந்த்³ரிய꞉ ।
பா³லவத்ஸாம் ச கா³ம் தோ³க்³து³꞉ யஸ்யர்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 56 ॥

த்ருஷ்ணார்தம் ஸதி பாநீயே விப்ரளம்பே⁴ந யோஜயேத் ।
லபே⁴த தஸ்ய யத்பாபம் யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 57 ॥

ப⁴க்த்யா விவத³மாநேஷு மார்க³மாஶ்ரித்ய பஶ்யத꞉ ।
தஸ்ய பாபேந யுஜ்யேத யஸ்யார்யோ(அ)நுமதே க³த꞉ ॥ 58 ॥

விஹீநாம் பதி புத்ராப்⁴யாம் கௌஸல்யாம் பார்தி²வாத்மஜ꞉ ।
ஏவமாஶ்வாஸயந்நேவ து³꞉கா²ர்தோ நிபபாத ஹ ॥ 59 ॥

ததா² து ஶபதை²꞉ கஷ்டை꞉ ஶபமாநமசேதநம் ।
ப⁴ரதம் ஶோக ஸந்தப்தம் கௌஸல்யா வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 60 ॥

மம து³꞉க²மித³ம் புத்ர பூ⁴ய꞉ ஸமுபஜாயதே ।
ஶபதை²꞉ ஶபமாநோ ஹி ப்ராணாநுபருணத்ஸி மே ॥ 61 ॥

தி³ஷ்ட்யா ந சலிதோ த⁴ர்மாத் ஆத்மா தே ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ।
வத்ஸ ஸத்ய ப்ரதிஜ்ஞோ மே ஸதாம் லோகமவாப்ஸ்யஸி ॥ 62 ॥

இத்யுக்த்வா சாங்கமாநீய ப⁴ரதம் ப்⁴ராத்ருவத்ஸலம் ।
பரிஷ்வஜ்ய மஹாபா³ஹும் ருரோத³ ப்⁴ருஶது³꞉கி²தா ॥ 63 ॥

ஏவம் விளபமாநஸ்ய து³꞉கா²ர்தஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
மோஹாச்ச ஶோக ஸம்ரோதா⁴த் ப³பூ⁴வ லுலிதம் மந꞉ ॥ 64 ॥

லாலப்யமாநஸ்ய விசேதநஸ்ய
ப்ரணஷ்டபு³த்³தே⁴꞉ பதிதஸ்ய பூ⁴மௌ ।
முஹுர்முஹுர்நிஶ்ஶ்வஸதஶ்ச க⁴ர்மம்
ஸா தஸ்ய ஶோகேந ஜகா³ம ராத்ரி꞉ ॥ 65 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 75 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷட்ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (76) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed