Ayodhya Kanda Sarga 12 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³வாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (12)


॥ கைகேயீநிவர்தநப்ரயாஸ꞉ ॥

தத꞉ ஶ்ருத்வா மஹாராஜ꞉ கைகேய்யா தா³ருணம் வச꞉ ।
சிந்தாமபி⁴ஸமாபேதே³ முஹூர்தம் ப்ரததாப ச ॥ 1 ॥

கிம் நு மே யதி³ வா ஸ்வப்நஶ்சித்தமோஹூ(அ)பி வா மம ।
அநுபூ⁴தோபஸர்கோ³ வா மநஸோ வா(அ)ப்யுபத்³ரவ꞉ ॥ 2 ॥

இதி ஸஞ்சிந்த்ய தத்³ராஜா நாப்⁴யக³ச்ச²த்ததா³ஸுக²ம் ।
ப்ரதிலப்⁴ய சிராத்ஸஞ்ஜ்ஞாம் கைகேயீவாக்யதாபித꞉ ॥ 3 ॥ [தாடி³த꞉]

வ்யதி²தோ விக்லவஶ்சைவ வ்யாக்⁴ரீம் த்³ருஷ்ட்வா யதா² ம்ருக³꞉ ।
அஸம்வ்ருதாயாமாஸீநோ ஜக³த்யாம் தீ³ர்க⁴முச்ச்²வஸந் ॥ 4 ॥

மண்ட³லே பந்நகோ³ ருத்³தோ⁴ மந்த்ரைரிவ மஹாவிஷ꞉ ।
அஹோ தி⁴கி³தி ஸாமர்ஷோ வாசமுக்த்வா நராதி⁴ப꞉ ॥ 5 ॥

மோஹமாபேதி³வாந்பூ⁴ய꞉ ஶோகோபஹதசேதந꞉ ।
சிரேண து ந்ருப꞉ ஸஞ்ஜ்ஞாம் ப்ரதிலப்⁴ய ஸுது³꞉கி²த꞉ ॥ 6 ॥

கைகேயீமப்³ரவீத்க்ருத்³த⁴꞉ ப்ரத³ஹந்நிவ சக்ஷுஷா ।
ந்ருஶம்ஸே து³ஷ்டசாரித்ரே குலஸ்யாஸ்ய விநாஶிநி ॥ 7 ॥

கிம் க்ருதம் தவ ராமேண பாபம் பாபே மயாபி(அ)வா ।
யதா³ தே ஜநநீதுல்யாம் வ்ருத்திம் வஹதி ராக⁴வ꞉ ॥ 8 ॥

தஸ்யைவ த்வமநர்தா²ய கிம் நிமித்தமிஹோத்³யதா ।
த்வம் மயா(ஆ)த்மவிநாஶார்த²ம் ப⁴வநம் ஸ்வம் ப்ரவேஶிதா ॥ 9 ॥

அவிஜ்ஞாநாந்ந்ருபஸுதா வ்யாளீ தீக்ஷ்ணவிஷா யதா² ।
ஜீவலோகோ யதா³ ஸர்வோ ராமஸ்யாஹ கு³ணஸ்தவம் ॥ 10 ॥

அபராத⁴ம் கமுத்³தி³ஶ்ய த்யக்ஷ்யாமீஷ்டமஹம் ஸுதம் ।
கௌஸல்யாம் வா ஸுமித்ராம் வா த்யஜேயமபி வா ஶ்ரியம் ॥ 11 ॥

ஜீவிதம் வா(ஆ)த்மநோ ராமம் ந த்வேவ பித்ருவத்ஸலம் ।
பரா ப⁴வதி மே ப்ரீதிர்த்³ருஷ்ட்வா தநயமக்³ரஜம் ॥ 12 ॥

அபஶ்யதஸ்து மே ராமம் நஷ்டா ப⁴வதி சேதநா ।
திஷ்டே²ல்லோகோ விநா ஸூர்யம் ஸஸ்யம் வா ஸலிலம் விநா ॥ 13 ॥

ந து ராமம் விநா தே³ஹே திஷ்டே²த்து மம ஜீவிதம் ।
தத³ளம் த்யஜ்யதாமேஷ꞉ நிஶ்சய꞉ பாபநிஶ்சயே ॥ 14 ॥

அபி தே சரணௌ மூர்த்⁴நா ஸ்ப்ருஶாம்யேஷ ப்ரஸீத³ மே ।
கிமித³ம் சிந்திதம் பாபே த்வயா பரமதா³ருணம் ॥ 15 ॥

அத² ஜீஜ்ஞாஸஸே மாம் த்வம் ப⁴ரதஸ்ய ப்ரியாப்ரியே ।
அஸ்து யத்தத்த்வயா பூர்வம் வ்யாஹ்ருதம் ராக⁴வம் ப்ரதி ॥ 16 ॥

ஸ மே ஜ்யேஷ்ட²꞉ ஸுத꞉ ஶ்ரீமாந்த⁴ர்மஜ்யேஷ்ட² இதீவ மே ।
தத்த்வயா ப்ரியவாதி³ந்யா ஸேவார்த²ம் கதி²தம் ப⁴வேத் ॥ 17 ॥

தச்ச்²ருத்வா ஶோகஸந்தப்தா ஸந்தாபயஸி மாம் ப்⁴ருஶம் ।
ஆவிஷ்டா(அ)ஸி க்³ருஹம் ஶூந்யம் ஸா த்வம் பரவஶம் க³தா ॥ 18 ॥

இக்ஷ்வாகூணாம் குலே தே³வி ஸம்ப்ராப்த꞉ ஸுமஹாநயம் ।
அநயோ நயஸம்பந்நே யத்ர தே விக்ருதா மதி꞉ ॥ 19 ॥

ந ஹி கிஞ்சித³யுக்தம் வா விப்ரியம் வா புரா மம ।
அகரோஸ்த்வம் விஶாலாக்ஷி தேந ந ஶ்ரத்³த³தா⁴ம்யஹம் ॥ 20 ॥

நநு தே ராக⁴வஸ்துல்யோ ப⁴ரதேந மஹாத்மநா ।
ப³ஹுஶோ ஹி ஸுபா³லே த்வம் கதா²꞉ கத²யஸே மம ॥ 21 ॥

தஸ்ய த⁴ர்மாத்மநோ தே³வி வநே வாஸம் யஶஸ்விந꞉ ।
கத²ம் ரோசயஸே பீ⁴ரு நவ வர்ஷாணி பஞ்ச ச ॥ 22 ॥

அத்யந்தஸுகுமாரஸ்ய தஸ்ய த⁴ர்மே த்⁴ருதாத்மந꞉ ।
கத²ம் ரோசயஸே வாஸமரண்யே ப்⁴ருஶதா³ருணே ॥ 23 ॥

ரோசயஸ்யபி⁴ராமஸ்ய ராமஸ்ய ஶுப⁴லோசநே ।
தவ ஶுஶ்ரூஷமாணஸ்ய கிமர்த²ம் விப்ரவாஸநம் ॥ 24 ॥

ராமோ ஹி ப⁴ரதாத்³பூ⁴யஸ்தவ ஶுஶ்ரூஷதே ஸதா³ ।
விஶேஷம் த்வயி தஸ்மாத்து ப⁴ரதஸ்ய ந லக்ஷயே ॥ 25 ॥

ஶுஶ்ரூஷாம் கௌ³ரவம் சைவ ப்ரமாணம் வசநக்ரியாம் ।
கஸ்தே பூ⁴யஸ்தரம் குர்யாத³ந்யத்ர மநுஜர்ஷபா⁴த் ॥ 26 ॥

ப³ஹூநாம் ஸ்த்ரீஸஹஸ்ராணாம் ப³ஹூநாம் சோபஜீவிநாம் ।
பரிவாதோ³(அ)பவாதோ³ வா ராக⁴வே நோபபத்³யதே ॥ 27 ॥

ஸாந்த்வயந் ஸர்வபூ⁴தாநி ராம꞉ ஶுத்³தே⁴ந சேதஸா ।
க்³ருஹ்ணாதி மநுஜவ்யாக்⁴ர꞉ ப்ரியைர்விஷயவாஸிந꞉ ॥ 28 ॥

ஸத்யேந லோகாந் ஜயதி தீ³நாந் தா³நேந ராக⁴வ꞉ ।
கு³ரூந் ஶுஶ்ரூஷயா வீரோ த⁴நுஷா யுதி⁴ ஶாத்ரவாந் ॥ 29 ॥

ஸத்யம் தா³நம் தபஸ்த்யாகோ³ மித்ரதா ஶௌசமார்ஜவம் ।
வித்³யா ச கு³ருஶுஶ்ரூஷா த்⁴ருவாண்யேதாநி ராக⁴வே ॥ 30 ॥

தஸ்மிந்நார்ஜவஸம்பந்நே தே³வி தே³வோபமே கத²ம் ।
பாபமாஶம்ஸஸே ராமே மஹர்ஷிஸமதேஜஸி ॥ 31 ॥

ந ஸ்மராம்யப்ரியம் வாக்யம் லோகஸ்ய ப்ரியவாதி³ந꞉ ।
ஸ கத²ம் த்வத்க்ருதே ராமம் வக்ஷ்யாமி ப்ரியமப்ரியம் ॥ 32 ॥

க்ஷமா யஸ்மிந்த³மஸ்த்யாக³꞉ ஸத்யம் த⁴ர்ம꞉ க்ருதஜ்ஞதா ।
அப்யஹிம்ஸா ச பூ⁴தாநாம் தம்ருதே கா க³திர்மம ॥ 33 ॥

மம வ்ருத்³த⁴ஸ்ய கைகேயி க³தாந்தஸ்ய தபஸ்விந꞉ ।
தீ³நம் லாலப்யமாநஸ்ய காருண்யம் கர்துமர்ஹஸி ॥ 34 ॥

ப்ருதி²வ்யாம் ஸாக³ராந்தாயாம் யத்கிஞ்சித³தி⁴க³ம்யதே ।
தத்ஸர்வம் தவ தா³ஸ்யாமி மா ச த்வாம் மந்யுராவிஶேத் ॥ 35 ॥

அஞ்ஜலிம் குர்மி கைகேயி பாதௌ³ சாபி ஸ்ப்ருஶாமி தே ।
ஶரணம் ப⁴வ ராமஸ்ய மா(அ)த⁴ர்மோ மாமிஹ ஸ்ப்ருஶேத் ॥ 36 ॥

இதி து³꞉கா²பி⁴ஸந்தப்தம் விளபந்தமசேதநம் ।
கூ⁴ர்ணமாநம் மஹாராஜம் ஶோகேந ஸமபி⁴ப்லுதம் ॥ 37 ॥

பாரம் ஶோகார்ணவஸ்யாஶு ப்ரார்த²யந்தம் புந꞉ புந꞉ ।
ப்ரத்யுவாசாத² கைகேயீ ரௌத்³ரா ரௌத்³ரதரம் வச꞉ ॥ 38 ॥

யதி³ த³த்த்வா வரௌ ராஜந் புந꞉ ப்ரத்யநுதப்யஸே ।
தா⁴ர்மிகத்வம் கத²ம் வீர ப்ருதி²வ்யாம் கத²யிஷ்யஸி ॥ 39 ॥

யதா³ ஸமேதா ப³ஹவஸ்த்வயா ராஜர்ஷய꞉ ஸஹ ।
கத²யிஷ்யந்தி த⁴ர்மஜ்ஞாஸ்தத்ர கிம் ப்ரதிவக்ஷ்யஸி ॥ 40 ॥

யஸ்யா꞉ ப்ரயத்நே ஜீவாமி யா ச மாமப்⁴யபாலயத் । [ப்ரஸாதே³]
தஸ்யா꞉ க்ருதம் மயா மித்²யா கைகேய்யா இதி வக்ஷ்யஸி ॥ 41 ॥

கில்பி³ஷத்வம் நரேந்த்³ராணாம் கரிஷ்யஸி நராதி⁴ப ।
யோ த³த்வா வரமத்³யைவ புநரந்யாநி பா⁴ஷஸே ॥ 42 ॥

ஶைப்³ய꞉ ஶ்யேநகபோதீயே ஸ்வமாம்ஸம் பக்ஷிணே த³தௌ³ ।
அலர்கஶ்சக்ஷுஷீ த³த்த்வா ஜகா³ம க³திமுத்தமாம் ॥ 43 ॥

ஸாக³ர꞉ ஸமயம் க்ருத்வா ந வேலாமதிவர்ததே ।
ஸமயம் மா(அ)ந்ருதம் கார்ஷீ꞉ புர்வவ்ருத்தமநுஸ்மரந் ॥ 44 ॥

ஸ த்வம் த⁴ர்மம் பரித்யஜ்ய ராமம் ராஜ்யே(அ)பி⁴ஷிச்ய ச ।
ஸஹ கௌலஸ்யயா நித்யம் ரந்துமிச்ச²ஸி து³ர்மதே ॥ 45 ॥

ப⁴வத்வத⁴ர்மோ த⁴ர்மோ வா ஸத்யம் வா யதி³ வா(அ)ந்ருதம் ।
யத்த்வயா ஸம்ஶ்ருதம் மஹ்யம் தஸ்ய நாஸ்தி வ்யதிக்ரம꞉ ॥ 46 ॥

அஹம் ஹி விஷமத்³யைவ பீத்வா ப³ஹு தவாக்³ரத꞉ ।
பஶ்யதஸ்தே மரிஷ்யாமி ராமோ யத்³யபி⁴ஷிச்யதே ॥ 47 ॥

ஏகாஹமபி பஶ்யேயம் யத்³யஹம் ராமமாதரம் ।
அஞ்ஜலிம் ப்ரதிக்³ருஹ்ணந்தீம் ஶ்ரேயோ நநு ம்ருதிர்மம ॥ 48 ॥

ப⁴ரதேநாத்மநா சாஹம் ஶபே தே மநுஜாதி⁴ப ।
யதா² நாந்யேந துஷ்யேயம்ருதே ராமவிவாஸநாத் ॥ 49 ॥

ஏதாவது³க்த்வா வசநம் கைகேயீ விரராம ஹ ।
விளபந்தம் ச ராஜாநம் ந ப்ரதிவ்யாஜஹார ஸா ॥ 50 ॥

ஶ்ருத்வா து ராஜா கைகேய்யா வ்ருதம் பரமதா³ருணம் । [பரமஶோப⁴நம்]
ராமஸ்ய ச வநே வாஸமைஶ்வர்யம் ப⁴ரதஸ்ய ச ॥ 51 ॥

நாப்⁴யபா⁴ஷத கைகேயீம் முஹூர்தம் வ்யாகுலேந்த்³ரிய꞉ ।
ப்ரைக்ஷதாநிமிஷோ தே³வீம் ப்ரியாமப்ரியவாதி³நீம் ॥ 52 ॥

தாம் ஹி வஜ்ரஸமாம் வாசமாகர்ண்ய ஹ்ருத³யாப்ரியாம் ।
து³꞉க²ஶோகமயீம் கோ⁴ராம் ராஜா ந ஸுகி²தோ(அ)ப⁴வத் ॥ 53 ॥

ஸ தே³வ்யா வ்யவஸாயம் ச கோ⁴ரம் ச ஶபத²ம் க்ருதம் ।
த்⁴யாத்வா ராமேதி நி꞉ஶ்வஸ்ய ச்சி²ந்நஸ்தருரிவாபதத் ॥ 54 ॥

நஷ்டசித்தோ யதோ²ந்மத்தோ விபரீதோ யதா²(அ)துர꞉ ।
ஹ்ருததேஜா யதா² ஸர்போ ப³பூ⁴வ ஜக³தீபதி꞉ ॥ 55 ॥

தீ³நயா து கி³ரா ராஜா இதி ஹோவாச கைகயீம் ।
அநர்த²மிமமர்தா²ப⁴ம் கேந த்வமுபத³ர்ஶிதா ॥ 56 ॥

பூ⁴தோபஹதசித்தேவ ப்³ருவந்தீ மாம் ந லஜ்ஜஸே ।
ஶீலவ்யஸநமேதத்தே நாபி⁴ஜாநாம்யஹம் புரா ॥ 57 ॥

பா³லாயாஸ்தத்த்விதா³நீம் தே லக்ஷயே விபரீதவத் ।
குதோ வா தே ப⁴யம் ஜாதம் யா த்வமேவம்வித⁴ம் வரம் ॥ 58 ॥

ராஷ்ட்ரே ப⁴ரதமாஸீநம் வ்ருணீஷே ராக⁴வம் வநே ।
விரமைதேந பா⁴வேந த்வமேதேநாந்ருதேந வா ॥ 59 ॥

யதி³ ப⁴ர்து꞉ ப்ரியம் கார்யம் லோகஸ்ய ப⁴ரதஸ்ய ச ।
ந்ருஶம்ஸே பாபஸங்கல்பே க்ஷுத்³ரே து³ஷ்க்ருதகாரிணி ॥ 60 ॥

கிம் நு து³꞉க²மலீகம் வா மயி ராமே ச பஶ்யஸி ।
ந கத²ஞ்சித்³ருதே ராமாத்³ப⁴ரதோ ராஜ்யமாவஸேத் ॥ 61 ॥

ராமாத³பி ஹிதம் மந்யே த⁴ர்மதோ ப³லவத்தரம் ।
கத²ம் த்³ரக்ஷ்யாமி ராமஸ்ய வநம் க³ச்சே²தி பா⁴ஷிதே ॥ 62 ॥

முக²வர்ணம் விவர்ணம் தம் யதை²வேந்து³முபப்லுதம் ।
தாம் ஹி மே ஸுக்ருதாம் பு³த்³தி⁴ம் ஸுஹ்ருத்³பி⁴꞉ ஸஹ நிஶ்சிதாம் ॥ 63 ॥

கத²ம் த்³ரக்ஷ்யாம்யபாவ்ருத்தாம் பரைரிவ ஹதாம் சமூம் ।
கிம் மாம் வக்ஷ்யந்தி ராஜாநோ நாநாதி³க்³ப்⁴ய꞉ ஸமாக³தா꞉ ॥ 64 ॥

பா³லோ ப³தாயமைக்ஷ்வாகஶ்சிரம் ராஜ்யமகாரயத் ।
யதா³ து ப³ஹவோ வ்ருத்³தா⁴꞉ கு³ணவந்தோ ப³ஹுஶ்ருதா꞉ ॥ 65 ॥

பரிப்ரக்ஷ்யந்தி காகுத்ஸ்த²ம் வக்ஷ்யாமி கிமஹம் ததா³ ।
கைகேய்யா க்லிஶ்யமாநேந ராம꞉ ப்ரவ்ராஜிதோ மயா ॥ 66 ॥

யதி³ ஸத்யம் ப்³ரவீம்யேதத்தத³ஸத்யம் ப⁴விஷ்யதி ।
கிம் மாம் வக்ஷ்யதி கௌஸல்யா ராக⁴வே வநமாஸ்தி²தே ॥ 67 ॥

கிம் சைநாம் ப்ரதிவக்ஷ்யாமி க்ருத்வா விப்ரியமீத்³ருஶம் ।
யதா³ யதா³ ஹி கௌஸல்யா தா³ஸீவச்ச ஸகீ²வ ச ॥ 68 ॥

பா⁴ர்யாவத்³ப⁴கி³நீவச்ச மாத்ருவச்சோபதிஷ்ட²தி ।
ஸததம் ப்ரியகாமா மே ப்ரியபுத்ரா ப்ரியம்வதா³ ॥ 69 ॥

ந மயா ஸத்க்ருதா தே³வி ஸத்காரார்ஹா க்ருதே தவ ।
இதா³நீம் தத்தபதி மாம் யந்மயா ஸுக்ருதம் த்வயி ॥ 70 ॥

அபத்²யவ்யஞ்ஜநோபேதம் பு⁴க்தமந்நமிவாதுரம் ।
விப்ரகாரம் ச ராமஸ்ய ஸம்ப்ரயாணம் வநஸ்ய ச ॥ 71 ॥

ஸுமித்ரா ப்ரேக்ஷ்ய வை பீ⁴தா கத²ம் மே விஶ்வஸிஷ்யதி ।
க்ருபணம் ப³த வைதே³ஹீ ஶ்ரோஷ்யதி த்³வயமப்ரியம் ॥ 72 ॥

மாம் ச பஞ்சத்வமாபந்நம் ராமம் ச வநமாஶ்ரிதம் ।
வைதே³ஹீ ப³த மே ப்ராணாந் ஶோசந்தீ க்ஷபயிஷ்யதி ॥ 73 ॥

ஹீநா ஹிமவத꞉ பார்ஶ்வே கிந்நரேணேவ கிந்நரீ ।
ந ஹி ராமமஹம் த்³ருஷ்ட்வா ப்ரவஸந்தம் மஹாவநே ॥ 74 ॥

சிரம் ஜீவிதுமாஶம்ஸே ருத³ந்தீம் சாபி மைதி²லீம் ।
ஸா நூநம் வித⁴வா ராஜ்யம் ஸபுத்ரா காரயிஷ்யஸி ॥ 75 ॥

ந ஹி ப்ரவாஜிதே ராமே தே³வி ஜீவிதுமுத்ஸஹே ।
ஸதீம் த்வாமஹமத்யந்தம் வ்யவஸ்யாம்யஸதீம் ஸதீம் ॥ 76 ॥

ரூபிணீம் விஷஸம்யுக்தாம் பீத்வேவ மதி³ராம் நர꞉ ।
அந்ருதைர்ப³த மாம் ஸாந்த்வை꞉ ஸாந்த்வயந்தீ ஸ்ம பா⁴ஷஸே ॥ 77 ॥

கீ³தஶப்³தே³ந ஸம்ருத்³த்⁴ய லுப்³தோ⁴ ம்ருக³மிவாவதீ⁴꞉ ।
அநார்ய இதி மாமார்யா꞉ புத்ரவிக்ராயகம் த்⁴ருவம் ॥ 78 ॥

தி⁴க்கரிஷ்யந்தி ரத்²யாஸு ஸுராபம் ப்³ராஹ்மணம் யதா² ।
அஹோ து³꞉க²மஹோ க்ருச்ச்²ரம் யத்ர வாச꞉ க்ஷமே தவ ॥ 79 ॥

து³꞉க²மேவம்வித⁴ம் ப்ராப்தம் புராக்ருதமிவாஶுப⁴ம் ।
சிரம் க²லு மயா பாபே த்வம் பாபேநாபி⁴ரக்ஷிதா ॥ 80 ॥

அஜ்ஞாநாது³பஸம்பந்நா ரஜ்ஜுருத்³ப³ந்தி⁴நீ யதா² ।
ரமமாணஸ்த்வயா ஸார்த⁴ம் ம்ருத்யும் த்வாம் நாபி⁴லக்ஷயே ॥ 81 ॥

பா³லோ ரஹஸி ஹஸ்தேந க்ருஷ்ணஸர்பமிவாஸ்ப்ருஶம் ।
மயா ஹ்யபித்ருக꞉ புத்ர꞉ ஸ மஹாத்மா து³ராத்மநா ॥ 82 ॥

தம் து மாம் ஜீவலோகோ(அ)யம் நூநமாக்ரோஷ்டுமர்ஹதி ।
பா³லிஶோ ப³த காமாத்மா ராஜா த³ஶரதோ² ப்⁴ருஶம் ॥ 83 ॥

ய꞉ ஸ்த்ரீக்ருதே ப்ரியம் புத்ரம் வநம் ப்ரஸ்தா²பயிஷ்யதி ।
வ்ரதைஶ்ச ப்³ரஹ்மசர்யைஶ்ச கு³ருபி⁴ஶ்சோபகர்ஶித꞉ ॥ 84 ॥

போ⁴க³காலே மஹத்க்ருச்ச்²ரம் புநரேவ ப்ரபத்ஸ்யதே ।
நாலம் த்³விதீயம் வசநம் புத்ரோ மாம் ப்ரதிபா⁴ஷிதும் ॥ 85 ॥

ஸ வநம் ப்ரவ்ரஜேத்யுக்தோ பா³ட⁴மித்யேவ வக்ஷ்யதி ।
யதி³ மே ராக⁴வ꞉ குர்யாத்³வநம் க³ச்சே²தி சோதி³த꞉ ॥ 86 ॥

ப்ரதிகூலம் ப்ரியம் மே ஸ்யாத் ந து வத்ஸ꞉ கரிஷ்யதி ।
ஶுத்³த⁴பா⁴வோ ஹி பா⁴வம் மே ந து ஜ்ஞாஸ்யதி ராக⁴வ꞉ ॥ 87 ॥

ஸ வநம் ப்ரவ்ரஜேத்யுக்தோ பா³ட⁴மித்யேவ வக்ஷ்யதி ।
ராக⁴வே ஹி வநம் ப்ராப்தே ஸர்வலோகஸ்ய தி⁴க்க்ருதம் ॥ 88 ॥

ம்ருத்யுரக்ஷமணீயம் மாம் நயிஷ்யதி யமக்ஷயம் ।
ம்ருதே மயி க³தே ராமே வநம் மநுஜபுங்க³வே ॥ 89 ॥

இஷ்டே மம ஜநே ஶேஷே கிம் பாபம் ப்ரதிபத்ஸ்யஸே ।
கௌஸல்யா மாம் ச ராமம் ச புத்ரௌ ச யதி³ ஹாஸ்யதி ॥ 90 ॥

து³꞉கா²ந்யஸஹதீ தே³வீ மாமேவாநுமரிஷ்யதி ।
கௌஸல்யாம் ச ஸுமித்ராம் ச மாம் ச புத்ரைஸ்த்ரிபி⁴꞉ ஸஹ ॥ 91 ॥

ப்ரக்ஷிப்ய நரகே ஸா த்வம் கைகேயி ஸுகி²தா ப⁴வ ।
மயா ராமேண ச த்யக்தம் ஶாஶ்வதம் ஸத்க்ருதம் கு³ணை꞉ ॥ 92 ॥

இக்ஷ்வாகுகுலமக்ஷோப்⁴யமாகுலம் பாலயிஷ்யஸி ।
ப்ரியம் சேத்³ப⁴ரதஸ்யைதத்³ராமப்ரவ்ராஜநம் ப⁴வேத் ॥ 93 ॥

மா ஸ்ம மே ப⁴ரத꞉ கார்ஷீத்ப்ரேதக்ருத்யம் க³தாயுஷ꞉ ।
ஹந்தாநார்யே மமாமித்ரே ஸகாமா ப⁴வ கைகயி ॥ 94 ॥

ம்ருதே மயி க³தே ராமே வநம் புருஷபுங்க³வே ।
ஸேதா³நீம் வித⁴வா ராஜ்யம் ஸபுத்ரா காரயிஷ்யஸி ॥ 95 ॥

த்வம் ராஜபுத்ரீவாதே³ந ந்யவஸோ மம வேஶ்மநி ।
அகீர்திஶ்சாதுலா லோகே த்⁴ருவ꞉ பரிப⁴வஶ்ச மே ॥ 96 ॥

ஸர்வபூ⁴தேஷு சாவஜ்ஞா யதா² பாபக்ருதஸ்ததா² ।
கத²ம் ரதை²ர்விபு⁴ர்யாத்வா க³ஜாஶ்வைஶ்ச முஹுர்முஹு꞉ ॥ 97 ॥

பத்³ப்⁴யாம் ராமோ மஹாரண்யே வத்ஸோ மே விசரிஷ்யதி ।
யஸ்ய த்வாஹாரஸமயே ஸூதா³꞉ குண்ட³லதா⁴ரிண꞉ ॥ 98 ॥

அஹம்புர்வா꞉ பசந்தி ஸ்ம ப்ரஶஸ்தம் பாநபோ⁴ஜநம் ।
ஸ கத²ம் நு கஷாயாணி திக்தாநி கடுகாநி ச ॥ 99 ॥

ப⁴க்ஷயந்வந்யமாஹாரம் ஸுதோ மே வர்தயிஷ்யதி ।
மஹார்ஹவஸ்த்ரஸம்வீதோ பூ⁴த்வா சிரஸுகோ²ஷித꞉ ॥ 100 ॥

காஷாயபரிதா⁴நஸ்து கத²ம் பூ⁴மௌநிவத்ஸ்யதி ।
கஸ்யைதத்³தா³ருணம் வாக்யமேவம்வித⁴மசிந்திதம் ॥ 101 ॥

ராமஸ்யாரண்யக³மநம் ப⁴ரதஸ்யாபி⁴ஷேசநம் ।
தி⁴க³ஸ்து யோஷிதோ நாம ஶடா²꞉ ஸ்வார்த²பரா꞉ ஸதா³ ।
ந ப்³ரவீமி ஸ்த்ரிய꞉ ஸர்வா ப⁴ரதஸ்யைவ மாதரம் ॥ 102 ॥

அநர்த²பா⁴வே(அ)ர்த²பரே ந்ருஶம்ஸே
மமாநுதாபாய நிவிஷ்டபா⁴வே ।
கிமப்ரியம் பஶ்யஸி மந்நிமித்தம்
ஹிதாநுகாரிண்யத²வா(அ)பி ராமே ॥ 103 ॥

பரித்யஜேயு꞉ பிதரோ ஹி புத்ரா-
-ந்பா⁴ர்யா꞉ பதீம்ஶ்சாபி க்ருதாநுராகா³꞉ ।
க்ருத்ஸ்நம் ஹி ஸர்வம் குபிதம் ஜக³த்ஸ்யா-
-த்³த்³ருஷ்ட்வைவ ராமம் வ்யஸநே நிமக்³நம் ॥ 104 ॥

அஹம் புநர்தே³வகுமாரரூப-
-மலங்க்ருதம் தம் ஸுதமாவ்ரஜந்தம் ।
நந்தா³மி பஶ்யந்நபி த³ர்ஶநேந
ப⁴வாமி த்³ருஷ்ட்வா ச புநர்யுவேவ ॥ 105 ॥

விநா(அ)பி ஸூர்யேண ப⁴வேத்ப்ரவ்ருத்தி-
-ரவர்ஷதா வஜ்ரத⁴ரேண வா(அ)பி ।
ராமம் து க³ச்ச²ந்தமித꞉ ஸமீக்ஷ்ய
ஜீவேந்ந கஶ்சித்த்விதி சேதநா மே ॥ 106 ॥

விநாஶகாமாமஹிதாமமித்ரா-
-மாவாஸயம் ம்ருத்யுமிவாத்மநஸ்த்வாம் ।
சிரம் ப³தாங்கேந த்⁴ருதாஸி ஸர்பீ
மஹாவிஷா தேந ஹதோ(அ)ஸ்மி மோஹாத் ॥ 107 ॥

மயா ச ராமேண ச லக்ஷ்மணேந
ப்ரஶாஸ்து ஹீநோ ப⁴ரதஸ்த்வயா ஸஹ ।
புரம் ச ராஷ்ட்ரம் ச நிஹத்ய பா³ந்த⁴வாந்
மமாஹிதாநாம் ச ப⁴வாபி⁴ஹர்ஷிணீ ॥ 108 ॥

ந்ருஶம்ஸவ்ருத்தே வ்யஸநப்ரஹாரிணி
ப்ரஸஹ்ய வாக்யம் யதி³ஹாத்³ய பா⁴ஷஸே ।
ந நாம தே கேந முகா²த்பதந்த்யதோ⁴
விஶீர்யமாணா த³ஶநா꞉ ஸஹஸ்ரதா⁴ ॥ 109 ॥

ந கிஞ்சிதா³ஹாஹிதமப்ரியம் வசோ
ந வேத்தி ராம꞉ பருஷாணி பா⁴ஷிதும் ।
கத²ம் நு ராமே ஹ்யபி⁴ராமவாதி³நி
ப்³ரவீஷி தோ³ஷாந்கு³ண நித்யஸம்மதே ॥ 110 ॥

ப்ரதாம்ய வா ப்ரஜ்வல வா ப்ரணஶ்ய வா
ஸஹஸ்ரஶோ வா ஸ்பு²டிதா மஹீம் வ்ரஜ ।
ந தே கரிஷ்யமி வச꞉ ஸுதா³ருணம்
மமாஹிதம் கேகயராஜபாம்ஸநி ॥ 111 ॥

க்ஷுரோபமாம் நித்யமஸத்ப்ரியம்வதா³ம்
ப்ரது³ஷ்டபா⁴வாம் ஸ்வகுலோபகா⁴திநீம் ।
ந ஜீவிதும் த்வாம் விஷஹே(அ)மநோரமாம்
தி³த⁴க்ஷமாணாம் ஹ்ருத³யம் ஸப³ந்த⁴நம் ॥ 112 ॥

ந ஜீவிதம் மே(அ)ஸ்தி புந꞉ குத꞉ ஸுக²ம்
விநா(ஆ)த்மஜேநா(அ)த்மவத꞉ குதோ ரதி꞉ ।
மமாஹிதம் தே³வி ந கர்துமர்ஹஸி
ஸ்ப்ருஶாமி பாதா³வபி தே ப்ரஸீத³ மே ॥ 113 ॥

ஸ பூ⁴மிபாலோ விளபந்நநாத²வத்
ஸ்த்ரியா க்³ருஹீதோ ஹ்ருத³யே(அ)திமாத்ரயா ।
பபாத தே³வ்யாஶ்சரணௌ ப்ரஸாரிதா-
-வுபா⁴வஸம்ஸ்ப்ருஶ்ய யதா²(அ)துரஸ்ததா² ॥ 114 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³வாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 12 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ரயோத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (13) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed