Stotra Nidhi Blog

Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stotram – శ్రీ నృసింహ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

అజోమేశదేవం రజోత్కర్షవద్భూద్రజోత్కర్షవద్భూద్రజోద్ధూతభేదమ్ | ద్విజాధీశభేదం రజోపాలహేతిం భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౧ || హిరణ్యాక్షరక్షోవరేణ్యాగ్రజన్మ స్థిరక్రూరవక్షో హరప్రౌఢదక్షః | భృతశ్రీనఖాగ్రం పరశ్రీసుఖోగ్రం భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౨ || నిజారంభశుంభద్భుజా స్తంభడంభద్దృఢాఙ్గ స్రవద్రక్తసంయుక్తభూతమ్ | నిజాఘావనోద్వేల లీలానుభూతం భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౩ || వటుర్జన్యజాస్యం స్ఫుటాలోల...

Sri Narasimha Dwadasa Nama Stotram – శ్రీ నృసింహ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

హరిః ఓం | అస్య శ్రీనృసింహద్వాదశనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య, వేదవ్యాసో భగవాన్ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛన్దః, లక్ష్మీనృసింహో దేవతా, శ్రీనృసింహ ప్రీత్యర్థే వినియోగః | ప్రథమం తు మహాజ్వాలో ద్వితీయం తూగ్రకేసరీ | తృతీయం వజ్రదంష్ట్రశ్చ చతుర్థం తు విశారదః || ౧ || పఞ్చమం నారసింహశ్చ షష్ఠః కశ్యపమర్దనః |...

Sri Narasimha Kavacham – శ్రీ నృసింహ కవచం

నృసింహకవచం వక్ష్యే ప్రహ్లాదేనోదితం పురా | సర్వరక్షాకరం పుణ్యం సర్వోపద్రవనాశనమ్ || ౧ || సర్వసంపత్కరం చైవ స్వర్గమోక్షప్రదాయకం | ధ్యాత్వా నృసింహం దేవేశం హేమసింహాసనస్థితమ్ || ౨ || వివృతాస్యం త్రినయనం శరదిందుసమప్రభం | లక్ష్మ్యాలింగితవామాంగం విభూతిభిరుపాశ్రితమ్ || ౩ || చతుర్భుజం కోమలాంగం స్వర్ణకుండలశోభితం...

Sri Narasimha Stotram 2 – శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం – ౨

కున్దేన్దుశఙ్ఖవర్ణః కృతయుగభగవాన్పద్మపుష్పప్రదాతా త్రేతాయాం కాఞ్చనాభిః పునరపి సమయే ద్వాపరే రక్తవర్ణః | శఙ్కో సమ్ప్రాప్తకాలే కలియుగసమయే నీలమేఘశ్చ నాభా ప్రద్యోతసృష్టికర్తా పరబలమదనః పాతు మాం నారసింహః || ౧ || నాసాగ్రం పీనగణ్డం పరబలమదనం బద్ధకేయురహారం వజ్రం దంష్ట్రాకరాలం పరిమితగణనః కోటిసూర్యాగ్నితేజః | గాంభీర్యం పిఙ్గలాక్షం భ్రుకిటతముఖం...

Sri Narasimha Stotram – శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం

బ్రహ్మోవాచ | నతోఽస్మ్యనన్తాయ దురన్తశక్తయే విచిత్రవీర్యాయ పవిత్రకర్మణే | విశ్వస్య సర్గస్థితిసంయమాన్గుణైః స్వలీలయా సన్దధతేఽవ్యయాత్మనే || ౧ || శ్రీరుద్ర ఉవాచ | కోపకాలో యుగాన్తస్తే హతోఽయమసురోఽల్పకః | తత్సుతం పాహ్యుపసృతం భక్తం తే భక్తవత్సల || ౨ || ఇన్ద్ర ఉవాచ | ప్రత్యానీతాః పరమ...

Sri Narasimha Ashtakam 2 – శ్రీ నృసింహాష్టకం ౨

ధ్యాయామి నారసింహాఖ్యం బ్రహ్మవేదాన్తగోచరమ్ | భవాబ్ధితరణోపాయం శఙ్ఖచక్రధరం పదమ్ || నీళాం రమాం చ పరిభూయ కృపారసేన స్తంభే స్వశక్తిమనఘాం వినిధాయదేవ | ప్రహ్లాదరక్షణవిధాయపతీ కృపా తే శ్రీనారసింహ పరిపాలయ మాం చ భక్తమ్ || ౧ || ఇన్ద్రాదిదేవ నికరస్య కిరీటకోటి ప్రత్యుప్తరత్నప్రతిబింబితపాదపద్మ | కల్పాన్తకాలఘనగర్జనతుల్యనాద...

Manidweepa Varnanam (Sanskrit – Devi Bhagavatam) – మణిద్వీపవర్ణనం (సంస్కృతం – దేవీభాగవతం)

(శ్రీదేవీభాగవతం ద్వాదశ స్కన్ధం దశమోఽధ్యాయః) వ్యాస ఉవాచ – బ్రహ్మలోకాదూర్ధ్వభాగే సర్వలోకోఽస్తి యః శ్రుతః | మణిద్వీపః స ఏవాస్తి యత్ర దేవీ విరాజతే || ౧ || సర్వస్మాదధికో యస్మాత్సర్వలోకస్తతః స్మృతః | పురా పరాంబయైవాయం కల్పితో మనసేచ్ఛయా || ౨ || సర్వాదౌ నిజవాసార్థం...

Sri Lalitha Stavaraja Stotram – శ్రీ లలితా స్తవరాజః

దేవా ఊచుః | జయ దేవి జగన్మాతర్జయ దేవి పరాత్పరే | జయ కల్యాణనిలయే జయ కామకలాత్మికే || ౧ || జయకారి చ వామాక్షి జయ కామాక్షి సున్దరి | జయాఖిలసురారాధ్యే జయ కామేశి మానదే || ౨ || జయ బ్రహ్మమయే దేవి బ్రహ్మాత్మకరసాత్మికే...

Sri Sita Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ అథ శ్రీమదానన్దరామాయణాన్తర్గత శ్రీ సీతాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ || అగస్తిరువాచ- ఏవం సుతీష్ణ సీతాయాః కవచం తే మయేరితం | అతః పరం శ్రుణుష్వాన్యత్ సీతాయాః స్తోత్రముత్తమమ్ || ౧ || యస్మినష్టోత్తరశతం సీతా నామాని సన్తి హి | అష్టోత్తరశతం సీతా నామ్నాం...

error: Download Stotra Nidhi mobile app