Yuddha Kanda Sarga 70 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (70)


॥ தே³வாந்தகாதி³வத⁴꞉ ॥

நராந்தகம் ஹதம் த்³ருஷ்ட்வா சுக்ருஶுர்நைர்ருதர்ஷபா⁴꞉ ।
தே³வாந்தகஸ்த்ரிமூர்தா⁴ ச பௌலஸ்த்யஶ்ச மஹோத³ர꞉ ॥ 1 ॥

ஆரூடோ⁴ மேக⁴ஸங்காஶம் வாரணேந்த்³ரம் மஹோத³ர꞉ ।
வாலிபுத்ரம் மஹாவீர்யமபி⁴து³த்³ராவ வீர்யவாந் ॥ 2 ॥

ப்⁴ராத்ருவ்யஸநஸந்தப்தஸ்ததா² தே³வாந்தகோ ப³லீ ।
ஆதா³ய பரிக⁴ம் தீ³ப்தமங்க³த³ம் ஸமபி⁴த்³ரவத் ॥ 3 ॥

ரத²மாதி³த்யஸங்காஶம் யுக்தம் பரமவாஜிபி⁴꞉ ।
ஆஸ்தா²ய த்ரிஶிரா வீரோ வாலிபுத்ரமதா²ப்⁴யயாத் ॥ 4 ॥

ஸ த்ரிபி⁴ர்தே³வத³ர்பக்⁴நைர்நைர்ருதேந்த்³ரைரபி⁴த்³ருத꞉ ।
வ்ருக்ஷமுத்பாடயாமாஸ மஹாவிடபமங்க³த³꞉ ॥ 5 ॥

தே³வாந்தகாய தம் வீரஶ்சிக்ஷேப ஸஹஸா(அ)ங்க³த³꞉ ।
மஹாவ்ருக்ஷம் மஹாஶாக²ம் ஶக்ரோ தீ³ப்தமிவாஶநிம் ॥ 6 ॥

த்ரிஶிராஸ்தம் ப்ரசிச்சே²த³ ஶரைராஶீவிஷோபமை꞉ ।
ஸ வ்ருக்ஷம் க்ருத்தமாலோக்ய உத்பபாத ததா³(அ)ங்க³த³꞉ ॥ 7 ॥

ஸ வவர்ஷ ததோ வ்ருக்ஷாந் ஶைலாம்ஶ்ச கபிகுஞ்ஜர꞉ ।
தாந்ப்ரசிச்சே²த³ ஸங்க்ருத்³த⁴ஸ்த்ரிஶிரா நிஶிதை꞉ ஶரை꞉ ॥ 8 ॥

பரிகா⁴க்³ரேண தாந்வ்ருக்ஷாந்ப³ப⁴ஞ்ஜ ச ஸுராந்தக꞉ ।
த்ரிஶிராஶ்சாங்க³த³ம் வீரமபி³து³த்³ராவ ஸாயகை꞉ ॥ 9 ॥

க³ஜேந ஸமபி⁴த்³ருத்ய வாலிபுத்ரம் மஹோத³ர꞉ ।
ஜகா⁴நோரஸி ஸங்க்ருத்³த⁴ஸ்தோமரைர்வஜ்ரஸந்நிபை⁴꞉ ॥ 10 ॥

தே³வாந்தகஶ்ச ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ பரிகே⁴ண ததா³(அ)ங்க³த³ம் ।
உபக³ம்யாபி⁴ஹத்யாஶு வ்யபசக்ராம வேக³வாந் ॥ 11 ॥

ஸ த்ரிபி⁴ர்நைர்ருதஶ்ரேஷ்டை²ர்யுக³பத்ஸமபி⁴த்³ருத꞉ ।
ந விவ்யதே² மஹாதேஜா வாலிபுத்ர꞉ ப்ரதாபவாந் ॥ 12 ॥

ஸ வேக³வாந்மஹாவேக³ம் க்ருத்வா பரமது³ர்ஜய꞉ ।
தலேந ப்⁴ருஶமுத்பத்ய ஜகா⁴நாஸ்ய மஹாக³ஜம் ॥ 13 ॥

தஸ்ய தேந ப்ரஹாரேண நாக³ராஜஸ்ய ஸம்யுகே³ ।
பேததுர்லோசநே தஸ்ய விநநாத³ ஸ வாரண꞉ ॥ 14 ॥

விஷாணம் சாஸ்ய நிஷ்க்ருஷ்ய வாலிபுத்ரோ மஹாப³ல꞉ ।
தே³வாந்தகமபி⁴ப்லுத்ய தாட³யாமாஸ ஸம்யுகே³ ॥ 15 ॥

ஸ விஹ்வலிதஸர்வாங்கோ³ வாதோத்³தூ⁴த இவ த்³ரும꞉ ।
லாக்ஷாரஸஸவர்ணம் ச ஸுஸ்ராவ ருதி⁴ரம் முகா²த் ॥ 16 ॥

அதா²ஶ்வாஸ்ய மஹாதேஜா꞉ க்ருச்ச்²ராத்³தே³வாந்தகோ ப³லீ ।
ஆவித்⁴ய பரிக⁴ம் கோ⁴ரமாஜகா⁴ந ததா³(அ)ங்க³த³ம் ॥ 17 ॥

பரிகா⁴பி⁴ஹதஶ்சாபி வாநரேந்த்³ராத்மஜஸ்ததா³ ।
ஜாநுப்⁴யாம் பதிதோ பூ⁴மௌ புநரேவோத்பபாத ஹ ॥ 18 ॥

தமுத்பதந்தம் த்ரிஶிராஸ்த்ரிபி⁴ர்பா³ணைரஜிஹ்மகை³꞉ ।
கோ⁴ரைர்ஹரிபதே꞉ புத்ரம் லலாடே(அ)பி⁴ஜகா⁴ந ஹ ॥ 19 ॥

ததோ(அ)ங்க³த³ம் பரிக்ஷிப்தம் த்ரிபி⁴ர்நைர்ருதபுங்க³வை꞉ ।
ஹநுமாநபி விஜ்ஞாய நீலஶ்சாபி ப்ரதஸ்த²து꞉ ॥ 20 ॥

ததஶ்சிக்ஷேப ஶேலாக்³ரம் நீலஸ்த்ரிஶிரஸே ததா³ ।
தத்³ராவணஸுதோ தீ⁴மாந்பி³பே⁴த³ நிஶிதை꞉ ஶரை꞉ ॥ 21 ॥

தத்³பா³ணஶதநிர்பி⁴ந்நம் விதா³ரிதஶிலாதலம் ।
ஸவிஸ்பு²லிங்க³ம் ஸஜ்வாலம் நிபபாத கி³ரே꞉ ஶிர꞉ ॥ 22 ॥

ததோ ஜ்ரும்பி⁴தமாலோக்ய ஹர்ஷாத்³தே³வாந்தகஸ்ததா³ ।
பரிகே⁴ணாபி⁴து³த்³ராவ மாருதாத்மஜமாஹவே ॥ 23 ॥

தமாபதந்தமுத்ப்லுத்ய ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
ஆஜகா⁴ந ததா³ மூர்த்⁴நி வஜ்ரகல்பேந முஷ்டிநா ॥ 24 ॥

ஶிரஸி ப்ரஹரந்வீரஸ்ததா³ வாயுஸுதோ ப³லீ ।
நாதே³நாகம்பயச்சைவ ராக்ஷஸாந்ஸ மஹாகபி꞉ ॥ 25 ॥

ஸ முஷ்டிநிஷ்பிஷ்டவிகீர்ணமூர்தா⁴
நிர்வாந்தத³ந்தாக்ஷிவிளம்பி³ஜிஹ்வ꞉ ।
தே³வாந்தகோ ராக்ஷஸராஜஸூநு꞉
க³தாஸுருர்வ்யாம் ஸஹஸா பபாத ॥ 26 ॥

தஸ்மிந்ஹதே ராக்ஷஸயோத⁴முக்²யே
மஹாப³லே ஸம்யதி தே³வஶத்ரௌ ।
க்ருத்³த⁴ஸ்த்ரிமூர்தா⁴ நிஶிதாக்³ரமுக்³ரம்
வவர்ஷ நீலோரஸி பா³ணவர்ஷம் ॥ 27 ॥

மஹோத³ரஸ்து ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ குஞ்ஜரம் பர்வதோபமம் ।
பூ⁴ய꞉ ஸமதி⁴ருஹ்யாஶு மந்த³ரம் ரஶ்மிமாநிவ ॥ 28 ॥

ததோ பா³ணமயம் வர்ஷம் நீலஸ்யோரஸ்யபாதயத் ।
கி³ரௌ வர்ஷம் தடி³ச்சக்ரசாபவாநிவ தோயத³꞉ ॥ 29 ॥

தத꞉ ஶரௌகை⁴ரபி⁴வர்ஷ்யமாணோ
விபி⁴ந்நகா³த்ர꞉ கபிஸைந்யபால꞉ ।
நீலோ ப³பூ⁴வாத² நிஸ்ருஷ்டகா³த்ரோ
விஷ்டம்பி⁴தஸ்தேந மஹாப³லேந ॥ 30 ॥

ததஸ்து நீல꞉ ப்ரதிலப்⁴ய ஸஞ்ஜ்ஞாம்
ஶைலம் ஸமுத்பாட்ய ஸவ்ருக்ஷஷண்ட³ம் ।
தத꞉ ஸமுத்பத்ய ப்⁴ருஶோக்³ரவேகோ³
மஹோத³ரம் தேந ஜகா⁴ந மூர்த்⁴நி ॥ 31 ॥

தத꞉ ஸ ஶைலேந்த்³ரநிபாதப⁴க்³நோ
மஹோத³ரஸ்தேந மஹாத்³விபேந ।
விபோதி²தோ பூ⁴மிதலே க³தாஸு꞉
பபாத வஜ்ராபி⁴ஹதோ யதா²த்³ரி꞉ ॥ 32 ॥

பித்ருவ்யம் நிஹதம் த்³ருஷ்ட்வா த்ரிஶிராஶ்சாபமாத³தே³ ।
ஹநுமந்தம் ச ஸங்க்ருத்³தோ⁴ விவ்யாத⁴ நிஶிதை꞉ ஶரை꞉ ॥ 33 ॥

ஸ வாயுஸூநு꞉ குபிதஶ்சிக்ஷேப ஶிக²ரம் கி³ரே꞉ ।
த்ரிஶிராஸ்தச்ச²ரைஸ்தீக்ஷ்ணைர்பி³பே⁴த³ ப³ஹுதா⁴ ப³லீ ॥ 34 ॥

தத்³வ்யர்த²ம் ஶிக²ரம் த்³ருஷ்ட்வா த்³ருமவர்ஷம் மஹாகபி꞉ ।
விஸஸர்ஜ ரணே தஸ்மிந்ராவணஸ்ய ஸுதம் ப்ரதி ॥ 35 ॥

தமாபதந்தமாகாஶே த்³ருமவர்ஷம் ப்ரதாபவாந் ।
த்ரிஶிரா நிஶிதைர்பா³ணைஶ்சிச்சே²த³ ச நநாத³ ச ॥ 36 ॥

ததோ ஹநூமாநுத்ப்லுத்ய ஹயாம்ஸ்த்ரிஶிரஸஸ்ததா³ ।
வித³தா³ர நகை²꞉ க்ருத்³தோ⁴ க³ஜேந்த்³ரம் ம்ருக³ராடி³வ ॥ 37 ॥

அத² ஶக்திம் ஸமாதா³ய காலராத்ரிமிவாந்தக꞉ ।
சிக்ஷேபாநிலபுத்ராய த்ரிஶிரா ராவணாத்மஜ꞉ ॥ 38 ॥

தி³வ꞉ க்ஷிப்தாமிவோல்காம் தாம் ஶக்திம் க்ஷிப்தாமஸங்க³தாம் ।
க்³ருஹீத்வா ஹரிஶார்தூ³ளோ ப³ப⁴ஞ்ஜ ச நநாத³ ச ॥ 39 ॥

தாம் த்³ருஷ்ட்வா கோ⁴ரஸங்காஶாம் ஶக்திம் ப⁴க்³நாம் ஹநூமதா ।
ப்ரஹ்ருஷ்டா வாநரக³ணா விநேது³ர்ஜலதா³ இவ ॥ 40 ॥

தத꞉ க²ட்³க³ம் ஸமுத்³யம்ய த்ரிஶிரா ராக்ஷஸோத்தம꞉ ।
நிஜகா⁴ந ததா³ வ்யூடே⁴ வாயுபுத்ரஸ்ய வக்ஷஸி ॥ 41 ॥

க²ட்³க³ப்ரஹாராபி⁴ஹதோ ஹநூமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
ஆஜகா⁴ந த்ரிஶிரஸம் தலேநோரஸி வீர்யவாந் ॥ 42 ॥

ஸ தலாபி⁴ஹதஸ்தேந ஸ்ரஸ்தஹஸ்தாயுதோ⁴ பு⁴வி ।
நிபபாத மஹாதேஜாஸ்த்ரிஶிராஸ்த்யக்தசேதந꞉ ॥ 43 ॥

ஸ தஸ்ய பதத꞉ க²ட்³க³ம் ஸமாச்சி²த்³ய மஹாகபி꞉ ।
நநாத³ கி³ரிஸங்காஶஸ்த்ராஸயந்ஸர்வநைர்ருதாந் ॥ 44 ॥

அம்ருஷ்யமாணஸ்தம் கோ⁴ஷமுத்பபாத நிஶாசர꞉ ।
உத்பத்ய ச ஹநூமந்தம் தாட³யாமாஸ முஷ்டிநா ॥ 45 ॥

தேந முஷ்டிப்ரஹாரேண ஸஞ்சுகோப மஹாகபி꞉ ।
குபிதஶ்ச நிஜக்³ராஹ கிரீடே ராக்ஷஸர்ஷப⁴ம் ॥ 46 ॥

ஸ தஸ்ய ஶீர்ஷாண்யஸிநா ஶிதேந
கிரீடஜுஷ்டாநி ஸகுண்ட³லாநி ।
க்ருத்³த⁴꞉ ப்ரசிச்சே²த³ ஸுதோ(அ)நிலஸ்ய
த்வஷ்டு꞉ ஸுதஸ்யேவ ஶிராம்ஸி ஶக்ர꞉ ॥ 47 ॥

தாந்யாயதாக்ஷாண்யக³ஸந்நிபா⁴நி
ப்ரதீ³ப்தவைஶ்வாநரளோசநாநி ।
பேது꞉ ஶிராம்ஸீந்த்³ரரிபோர்த⁴ரண்யாம்
ஜ்யோதீம்ஷி முக்தாநி யதா²(அ)ர்கமார்கா³த் ॥ 48 ॥

தஸ்மிந்ஹதே தே³வரிபௌ த்ரிஶீர்ஷே
ஹநூமதா ஶக்ரபராக்ரமேண ।
நேது³꞉ ப்லவங்கா³꞉ ப்ரசசால பூ⁴மீ
ரக்ஷாம்ஸ்யதோ² து³த்³ருவிரே ஸமந்தாத் ॥ 49 ॥

ஹதம் த்ரிஶிரஸம் த்³ருஷ்ட்வா ததை²வ ச மஹோத³ரம் ।
ஹதௌ ப்ரேக்ஷ்ய து³ராத⁴ர்ஷௌ தே³வாந்தகநராந்தகௌ ॥ 50 ॥

சுகோப பரமாமர்ஷீ மத்தோ ராக்ஷஸபுங்க³வ꞉ ।
ஜக்³ராஹார்சிஷ்மதீம் கோ⁴ராம் க³தா³ம் ஸர்வாயஸீம் ஶுபா⁴ம் ॥ 51 ॥

ஹேமபட்டபரிக்ஷிப்தாம் மாம்ஸஶோணிதபே²நிலாம் ।
விராஜமாநாம் வபுஷா ஶத்ருஶோணிதரஞ்ஜிதாம் ॥ 52 ॥

தேஜஸா ஸம்ப்ரதீ³ப்தாக்³ராம் ரக்தமால்யாவிபூ⁴ஷிதாம் ।
ஐராவதமஹாபத்³மஸார்வபௌ⁴மப⁴யாவஹாம் ॥ 53 ॥

க³தா³மாதா³ய ஸங்க்ருத்³தோ⁴ மத்தோ ராக்ஷஸபுங்க³வ꞉ ।
ஹரீந்ஸமபி⁴து³த்³ராவ யுகா³ந்தாக்³நிரிவ ஜ்வலந் ॥ 54 ॥

அத²ர்ஷப⁴꞉ ஸமுத்பத்ய வாநரோ ராவணாநுஜம் ।
மத்தாநீகமுபாக³ம்ய தஸ்தௌ² தஸ்யாக்³ரதோ ப³லீ ॥ 55 ॥

தம் புரஸ்தாத்ஸ்தி²தம் த்³ருஷ்ட்வா வாநரம் பர்வதோபமம் ।
ஆஜகா⁴நோரஸி க்ருத்³தோ⁴ க³த³யா வஜ்ரகல்பயா ॥ 56 ॥

ஸ தயா(அ)பி⁴ஹதஸ்தேந க³த³யா வாநரர்ஷப⁴꞉ ।
பி⁴ந்நவக்ஷா꞉ ஸமாதூ⁴த꞉ ஸுஸ்ராவ ருதி⁴ரம் ப³ஹு ॥ 57 ॥

ஸ ஸம்ப்ராப்ய சிராத்ஸஞ்ஜ்ஞாம்ருஷபோ⁴ வாநரர்ஷப⁴꞉ ।
அபி⁴து³த்³ராவ வேகே³ந க³தா³ம் தஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 58 ॥ [ஜக்³ராஹ]

க்³ருஹீத்வா தாம் க³தா³ம் பீ⁴மாமாவித்⁴ய ச புந꞉ புந꞉ ।
மத்தாநீகம் மஹாத்மாநம் ஜகா⁴ந ரணமூர்த⁴நி ॥ 59 ॥

ஸ ஸ்வயா க³த³யா ப⁴க்³நோ விஶீர்ணத³ஶநேக்ஷண꞉ ।
நிபபாத ததோ மத்தோ வஜ்ராஹத இவாசல꞉ ॥ 60 ॥

விஶீர்ணநயநே பூ⁴மௌ க³தஸத்த்வே க³தாயுஷி ।
பதிதே ராக்ஷஸே தஸ்மிந்வித்³ருதம் ராக்ஷஸம் ப³லம் ॥ 61 ॥

தஸ்மிந்ஹதே ப்⁴ராதரி ராவணஸ்ய
தந்நைர்ருதாநாம் ப³லமர்ணவாப⁴ம் ।
த்யக்தாயுத⁴ம் கேவலஜீவிதார்த²ம்
து³த்³ராவ பி⁴ந்நார்ணவஸந்நிகாஶம் ॥ 62 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 70 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (71) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed