Yuddha Kanda Sarga 58 – யுத்³த⁴காண்ட³ அஷ்டபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (58)


॥ ப்ரஹஸ்தவத⁴꞉ ॥

தத꞉ ப்ரஹஸ்தம் நிர்யாந்தம் த்³ருஷ்ட்வா பீ⁴மபராக்ரமம் ।
உவாச ஸஸ்மிதம் ராமோ விபீ⁴ஷணமரிந்த³ம꞉ ॥ 1 ॥

க ஏஷ ஸுமஹாகாயோ ப³லேந மஹதா வ்ருத꞉ ।
[* ஆக³ச்ச²தி மஹாவேக³꞉ கிம்ரூபப³லபௌருஷ꞉ । *]
ஆசக்ஷ்வ மே மஹாபா³ஹோ வீர்யவந்தம் நிஶாசரம் ॥ 2 ॥

ராக⁴வஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ப்ரத்யுவாச விபீ⁴ஷண꞉ ।
ஏஷ ஸேநாபதிஸ்தஸ்ய ப்ரஹஸ்தோ நாம ராக்ஷஸ꞉ ॥ 3 ॥

லங்காயாம் ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய த்ரிபா⁴க³ப³லஸம்வ்ருத꞉ ।
வீர்யவாநஸ்த்ரவிச்சூ²ர꞉ ப்ரக்²யாதஶ்ச பராக்ரமே ॥ 4 ॥

தத꞉ ப்ரஹஸ்தம் நிர்யாந்தம் பீ⁴மம் பீ⁴மபராக்ரமம் ।
க³ர்ஜந்தம் ஸுமஹாகாயம் ராக்ஷஸைரபி⁴ஸம்வ்ருதம் ॥ 5 ॥

த³த³ர்ஶ மஹதீ ஸேநா வாநராணாம் ப³லீயஸாம் ।
அதிஸஞ்ஜாதரோஷாணாம் ப்ரஹஸ்தமபி⁴க³ர்ஜதாம் ॥ 6 ॥

க²ட்³க³ஶக்த்ய்ருஷ்டிபா³ணாஶ்ச ஶூலாநி முஸலாநி ச ।
க³தா³ஶ்ச பரிகா⁴꞉ ப்ராஸா விவிதா⁴ஶ்ச பரஶ்வதா⁴꞉ ॥ 7 ॥

த⁴நூம்ஷி ச விசித்ராணி ராக்ஷஸாநாம் ஜயைஷிணாம் ।
ப்ரக்³ருஹீதாந்யஶோப⁴ந்த வாநராநபி⁴தா⁴வதாம் ॥ 8 ॥

ஜக்³ருஹு꞉ பாத³பாம்ஶ்சாபி புஷ்பிதாந்வாநரர்ஷபா⁴꞉ ।
ஶிலாஶ்ச விபுலா தீ³ர்கா⁴ யோத்³து⁴காமா꞉ ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 9 ॥

தேஷாமந்யோந்யமாஸாத்³ய ஸங்க்³ராம꞉ ஸுமஹாநபூ⁴த் ।
ப³ஹூநாமஶ்மவ்ருஷ்டிம் ச ஶரவ்ருஷ்டிம் ச வர்ஷதாம் ॥ 10 ॥

ப³ஹவோ ராக்ஷஸா யுத்³தே⁴ ப³ஹூந்வாநரயூத²பாந் ।
வாநரா ராக்ஷஸாம்ஶ்சாபி நிஜக்⁴நுர்ப³ஹவோ ப³ஹூந் ॥ 11 ॥

ஶூலை꞉ ப்ரமதி²தா꞉ கேசித்கேசிச்ச பரமாயுதை⁴꞉ ।
பரிகை⁴ராஹதா꞉ கேசித்கேசிச்சி²ந்நா꞉ பரஶ்வதை⁴꞉ ॥ 12 ॥

நிருச்ச்²வாஸா꞉ க்ருதா꞉ கேசித்பதிதா த⁴ரணீதலே ।
விபி⁴ந்நஹ்ருத³யா꞉ கேசிதி³ஷுஸந்தா⁴நஸந்தி³தா꞉ ॥ 13 ॥

கேசித்³த்³விதா⁴ க்ருதா꞉ க²ட்³கை³꞉ ஸ்பு²ரந்த꞉ பதிதா பு⁴வி ।
வாநரா ராக்ஷஸை꞉ ஶூலை꞉ பார்ஶ்வதஶ்ச விதா³ரிதா꞉ ॥ 14 ॥

வாநரைஶ்சாபி ஸங்க்ருத்³தை⁴ ராக்ஷஸௌகா⁴꞉ ஸமந்தத꞉ ।
பாத³பைர்கி³ரிஶ்ருங்கை³ஶ்ச ஸம்பிஷ்டா வஸுதா⁴தலே ॥ 15 ॥

வஜ்ரஸ்பர்ஶதலைர்ஹஸ்தைர்முஷ்டிபி⁴ஶ்ச ஹதா ப்⁴ருஶம் ।
வேமு꞉ ஶோணிதமாஸ்யேப்⁴யோ விஶீர்ணத³ஶநேக்ஷணா꞉ ॥ 16 ॥

ஆர்தஸ்வநம் ச ஸ்வநதாம் ஸிம்ஹநாத³ம் ச நர்த³தாம் ।
ப³பூ⁴வ துமுல꞉ ஶப்³தோ³ ஹரீணாம் ரக்ஷஸாம் யுதி⁴ ॥ 17 ॥

வாநரா ராக்ஷஸா꞉ க்ருத்³தா⁴ வீரமார்க³மநுவ்ரதா꞉ ।
விவ்ருத்தநயநா꞉ க்ரூராஶ்சக்ரு꞉ கர்மாண்யபீ⁴தவத் ॥ 18 ॥

நராந்தக꞉ கும்ப⁴ஹநுர்மஹாநாத³꞉ ஸமுந்நத꞉ ।
ஏதே ப்ரஹஸ்தஸசிவா꞉ ஸர்வே ஜக்⁴நுர்வநௌகஸ꞉ ॥ 19 ॥

தேஷாமாபததாம் ஶீக்⁴ரம் நிக்⁴நதாம் சாபி வாநராந் ।
த்³விவிதோ³ கி³ரிஶ்ருங்கே³ண ஜகா⁴நைகம் நராந்தகம் ॥ 20 ॥

து³ர்முக²꞉ புநருத்தா²ய கபி꞉ ஸ விபுலத்³ருமம் ।
ராக்ஷஸம் க்ஷிப்ரஹஸ்தஸ்து ஸமுந்நதமபோத²யத் ॥ 21 ॥

ஜாம்ப³வாம்ஸ்து ஸுஸங்க்ருத்³த⁴꞉ ப்ரக்³ருஹ்ய மஹதீம் ஶிலாம் ।
பாதயாமாஸ தேஜஸ்வீ மஹாநாத³ஸ்ய வக்ஷஸி ॥ 22 ॥

அத² கும்ப⁴ஹநுஸ்தத்ர தாரேணாஸாத்³ய வீர்யவாந் ।
வ்ருக்ஷேணாபி⁴ஹதோ மூர்த்⁴நி ப்ராணாந்ஸந்த்யாஜயத்³ரணே ॥ 23 ॥

அம்ருஷ்யமாணஸ்தத்கர்ம ப்ரஹஸ்தோ ரத²மாஸ்தி²த꞉ ।
சகார கத³நம் கோ⁴ரம் த⁴நுஷ்பாணிர்வநௌகஸாம் ॥ 24 ॥

ஆவர்த இவ ஸஞ்ஜஜ்ஞே உப⁴யோ꞉ ஸேநயோஸ்ததா³ ।
க்ஷுபி⁴தஸ்யாப்ரமேயஸ்ய ஸாக³ரஸ்யேவ நி꞉ஸ்வந꞉ ॥ 25 ॥

மஹதா ஹி ஶரௌகே⁴ண ப்ரஹஸ்தோ யுத்³த⁴கோவித³꞉ ।
அர்த³யாமாஸ ஸங்க்ருத்³தோ⁴ வாநராந்பரமாஹவே ॥ 26 ॥

வாநராணாம் ஶரீரைஶ்ச ராக்ஷஸாநாம் ச மேதி³நீ ।
ப³பூ⁴வ நிசிதா கோ⁴ரா பதிதைரிவ பர்வதை꞉ ॥ 27 ॥

ஸா மஹீ ருதி⁴ரௌகே⁴ண ப்ரச்ச²ந்நா ஸம்ப்ரகாஶதே ।
ஸஞ்ச²ந்நா மாத⁴வே மாஸி பலாஶைரிவ புஷ்பிதை꞉ ॥ 28 ॥

ஹதவீரௌக⁴வப்ராம் து ப⁴க்³நாயுத⁴மஹாத்³ருமாம் ।
ஶோணிதௌக⁴மஹாதோயாம் யமஸாக³ரகா³மிநீம் ॥ 29 ॥

யக்ருத்ப்லீஹமஹாபங்காம் விநிகீர்ணாந்த்ரஶைவலாம் ।
பி⁴ந்நகாயஶிரோமீநாமங்கா³வயவஶாத்³வலாம் ॥ 30 ॥

க்³ருத்⁴ரஹம்ஸக³ணாகீர்ணாம் கங்கஸாரஸஸேவிதாம் ।
மேத³꞉பே²நஸமாகீர்ணாமார்தஸ்தநிதநி꞉ஸ்வநாம் ॥ 31 ॥

தாம் காபுருஷது³ஸ்தாராம் யுத்³த⁴பூ⁴மிமயீம் நதீ³ம் ।
நதீ³மிவ க⁴நாபாயே ஹம்ஸஸாரஸஸேவிதாம் ॥ 32 ॥

ராக்ஷஸா꞉ கபிமுக்²யாஶ்ச தேருஸ்தாம் து³ஸ்தராம் நதீ³ம் ।
யதா² பத்³மரஜோத்⁴வஸ்தாம் ளிநீம் க³ஜயூத²பா꞉ ॥ 33 ॥

தத꞉ ஸ்ருஜந்தம் பா³ணௌகா⁴ந்ப்ரஹஸ்தம் ஸ்யந்த³நே ஸ்தி²தம் ।
த³த³ர்ஶ தரஸா நீலோ விநிக்⁴நந்தம் ப்லவங்க³மாந் ॥ 34 ॥

உத்³தூ⁴த இவ வாயு꞉ கே² மஹத³ப்⁴ரப³லம் ப³லாத் ।
ஸமீக்ஷ்யாபி⁴த்³ருதம் யுத்³தே⁴ ப்ரஹஸ்தோ வாஹிநீபதி꞉ ॥ 35 ॥

ரதே²நாதி³த்யவர்ணேந நீலமேவாபி⁴து³த்³ருவே ।
ஸ த⁴நுர்த⁴ந்விநாம் ஶ்ரேஷ்டோ² விக்ருஷ்ய பரமாஹவே ॥ 36 ॥

நீலாய வ்யஸ்ருஜத்³பா³ணாந்ப்ரஹஸ்தோ வாஹிநீபதி꞉ ।
தே ப்ராப்ய விஶிகா² நீலம் விநிர்பி⁴த்³ய ஸமாஹிதா꞉ ॥ 37 ॥

மஹீம் ஜக்³முர்மஹாவேகா³ ருஷிதா இவ பந்நகா³꞉ ।
நீல꞉ ஶரைரபி⁴ஹதோ நிஶிதைர்ஜ்வலநோபமை꞉ ॥ 38 ॥

ஸ தம் பரமது³ர்த⁴ர்ஷமாபதந்தம் மஹாகபி꞉ ।
ப்ரஹஸ்தம் தாட³யாமாஸ வ்ருக்ஷமுத்பாட்ய வீர்யவாந் ॥ 39 ॥

ஸ தேநாபி⁴ஹத꞉ க்ருத்³தோ⁴ நத³ந்ராக்ஷஸபுங்க³வ꞉ ।
வவர்ஷ ஶரவர்ஷாணி ப்லவங்கா³நாம் சமூபதௌ ॥ 40 ॥

தஸ்ய பா³ணக³ணாந்கோ⁴ராந்ராக்ஷஸஸ்ய மஹாப³ல꞉ ।
அபாரயந்வாரயிதும் ப்ரத்யக்³ருஹ்ணாந்நிமீலித꞉ ॥ 41 ॥

யதை²வ கோ³வ்ருஷோ வர்ஷம் ஶாரத³ம் ஶீக்⁴ரமாக³தம் ।
ஏவமேவ ப்ரஹஸ்தஸ்ய ஶரவர்ஷம் து³ராஸத³ம் ॥ 42 ॥

நிமீலிதாக்ஷ꞉ ஸஹஸா நீல꞉ ஸேஹே ஸுதா³ருணம் ।
ரோஷித꞉ ஶரவர்ஷேண ஸாலேந மஹதா மஹாந் ॥ 43 ॥

ப்ரஜகா⁴ந ஹயாந்நீல꞉ ப்ரஹஸ்தஸ்ய மநோஜவாந் ।
தத꞉ ஸ சாபமுத்³க்³ருஹ்ய ப்ரஹஸ்தஸ்ய மஹாப³ல꞉ ॥ 44 ॥

ப³ப⁴ஞ்ஜ தரஸா நீலோ நநாத³ ச புந꞉ புந꞉ ।
வித⁴நுஸ்து க்ருதஸ்தேந ப்ரஹஸ்தோ வாஹிநீபதி꞉ ॥ 45 ॥

ப்ரக்³ருஹ்ய முஸலம் கோ⁴ரம் ஸ்யந்த³நாத³வபுப்லுவே ।
தாவுபௌ⁴ வாஹிநீமுக்²யௌ ஜாதவைரௌ தரஸ்விநௌ ॥ 46 ॥

ஸ்தி²தௌ க்ஷதஜதி³க்³தா⁴ங்கௌ³ ப்ரபி⁴ந்நாவிவ குஞ்ஜரௌ ।
உல்லிக²ந்தௌ ஸுதீக்ஷ்ணாபி⁴ர்த³ம்ஷ்ட்ராபி⁴ரிதரேதரம் ॥ 47 ॥

ஸிம்ஹஶார்தூ³ளஸத்³ருஶௌ ஸிம்ஹஶார்தூ³ளசேஷ்டிதௌ ।
விக்ராந்தவிஜயௌ வீரௌ ஸமரேஷ்வநிவர்திநௌ ॥ 48 ॥

காங்க்ஷமாணௌ யஶ꞉ ப்ராப்தும் வ்ருத்ரவாஸவயோ꞉ ஸமௌ ।
ஆஜகா⁴ந ததா³ நீலம் லலாடே முஸலேந ஸ꞉ ॥ 49 ॥

ப்ரஹஸ்த꞉ பரமாயத்தஸ்தஸ்ய ஸுஸ்ராவ ஶோணிதம் ।
தத꞉ ஶோணிததி³க்³தா⁴ங்க³꞉ ப்ரக்³ருஹ்ய ஸுமஹாதரும் ॥ 50 ॥

ப்ரஹஸ்தஸ்யோரஸி க்ருத்³தோ⁴ விஸஸர்ஜ மஹாகபி꞉ ।
தமசிந்த்யப்ரஹாரம் ஸ ப்ரக்³ருஹ்ய முஸலம் மஹத் ॥ 51 ॥

அபி⁴து³த்³ராவ ப³லிநம் ப³லாந்நீலம் ப்லவங்க³மம் ।
தமுக்³ரவேக³ம் ஸம்ரப்³த⁴மாபதந்தம் மஹாகபி꞉ ॥ 52 ॥

தத꞉ ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய ஜக்³ராஹ மஹாவேகோ³ மஹாஶிலாம் ।
தஸ்ய யுத்³தா⁴பி⁴காமஸ்ய ம்ருதே⁴ முஸலயோதி⁴ந꞉ ॥ 53 ॥

ப்ரஹஸ்தஸ்ய ஶிலாம் நீலோ மூர்த்⁴நி தூர்ணமபாதயத் ।
ஸா தேந கபிமுக்²யேந விமுக்தா மஹதீ ஶிலா ॥ 54 ॥

பி³பே⁴த³ ப³ஹுதா⁴ கோ⁴ரா ப்ரஹஸ்தஸ்ய ஶிரஸ்ததா³ ।
ஸ க³தாஸுர்க³தஶ்ரீகோ க³தஸத்த்வோ க³தேந்த்³ரிய꞉ ॥ 55 ॥

பபாத ஸஹஸா பூ⁴மௌ சி²ந்நமூல இவ த்³ரும꞉ ।
ப்ரபி⁴ந்நஶிரஸஸ்தஸ்ய ப³ஹு ஸுஸ்ராவ ஶோணிதம் ॥ 56 ॥

ஶரீராத³பி ஸுஸ்ராவ கி³ரே꞉ ப்ரஸ்ரவணம் யதா² ।
ஹதே ப்ரஹஸ்தே நீலேந தத³கம்ப்யம் மஹத்³ப³லம் ॥ 57 ॥

ராக்ஷஸாமப்ரஹ்ருஷ்டாநாம் லங்காமபி⁴ஜகா³ம ஹ ।
ந ஶேகு꞉ ஸமரே ஸ்தா²தும் நிஹதே வாஹிநீபதௌ ॥ 58 ॥

ஸேதுப³ந்த⁴ம் ஸமாஸாத்³ய விகீர்ணம் ஸலிலம் யதா² ।
ஹதே தஸ்மிம்ஶ்சமூமுக்²யே ராக்ஷஸாஸ்தே நிருத்³யமா꞉ ॥ 59 ॥

ரக்ஷ꞉பதிக்³ருஹம் க³த்வா த்⁴யாநமூகத்வமாஸ்தி²தா꞉ ।
ப்ராப்தா꞉ ஶோகார்ணவம் தீவ்ரம் நி꞉ஸஞ்ஜ்ஞா இவ தே(அ)ப⁴வந் ॥ 60 ॥

ததஸ்து நீலோ விஜயீ மஹாப³ல꞉
ப்ரஶஸ்யமாந꞉ ஸ்வக்ருதேந கர்மணா ।
ஸமேத்ய ராமேண ஸலக்ஷ்மணேந ச
ப்ரஹ்ருஷ்டரூபஸ்து ப³பூ⁴வ யூத²ப꞉ ॥ 61 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ அஷ்டபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 58 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகோநஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (59) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed