Yuddha Kanda Sarga 59 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகோநஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (59)


॥ ராவணாபி⁴ஷேணநம் ॥

தஸ்மிந்ஹதே ராக்ஷஸஸைந்யபாலே
ப்லவங்க³மாநாம்ருஷபே⁴ண யுத்³தே⁴ ।
பீ⁴மாயுத⁴ம் ஸாக³ரதுல்யவேக³ம்
விது³த்³ருவே ராக்ஷஸராஜஸைந்யம் ॥ 1 ॥

க³த்வா(அ)த² ரக்ஷோதி⁴பதே꞉ ஶஶம்ஸு꞉
ஸேநாபதிம் பாவகஸூநுஶஸ்தம் ।
தச்சாபி தேஷாம் வசநம் நிஶம்ய
ரக்ஷோதி⁴ப꞉ க்ரோத⁴வஶம் ஜகா³ம ॥ 2 ॥

ஸங்க்²யே ப்ரஹஸ்தம் நிஹதம் நிஶம்ய
ஶோகார்தி³த꞉ க்ரோத⁴பரீதசேதா꞉ ।
உவாச தாந்நைர்ருதயோத⁴முக்²யா-
-நிந்த்³ரோ யதா² சாமரயோத⁴முக்²யாந் ॥ 3 ॥

நாவஜ்ஞா ரிபவே கார்யா யைரிந்த்³ரப³லஸூத³ந꞉ ।
ஸூதி³த꞉ ஸைந்யபாலோ மே ஸாநுயாத்ர꞉ ஸகுஞ்ஜர꞉ ॥ 4 ॥

ஸோ(அ)ஹம் ரிபுவிநாஶாய விஜயாயாவிசாரயந் ।
ஸ்வயமேவ க³மிஷ்யாமி ரணஶீர்ஷம் தத³த்³பு⁴தம் ॥ 5 ॥

அத்³ய தத்³வாநராநீகம் ராமம் ச ஸஹலக்ஷ்மணம் ।
நிர்த³ஹிஷ்யாமி பா³ணௌகை⁴ர்வநம் தீ³ப்தைரிவாக்³நிபி⁴꞉ ॥ 6 ॥

அத்³ய ஸந்தர்பயிஷ்யாமி ப்ருதி²வீம் கபிஶோணிதை꞉ ।
ராமம் ச லக்ஷ்மணம் சைவ ப்ரேஷயிஷ்யே யமக்ஷயம் ॥ 7 ॥

ஸ ஏவமுக்த்வா ஜ்வலநப்ரகாஶம்
ரத²ம் துரங்கோ³த்தமராஜயுக்தம் ।
ப்ரகாஶமாநம் வபுஷா ஜ்வலந்தம்
ஸமாருரோஹாமரராஜஶத்ரு꞉ ॥ 8 ॥

ஸ ஶங்க²பே⁴ரீபணவப்ரணாதை³-
-ராஸ்போ²டிதக்ஷ்வேலிதஸிம்ஹநாதை³꞉ ।
புண்யை꞉ ஸ்தவைஶ்சாப்யபி⁴பூஜ்யமாந-
-ஸ்ததா³ யயௌ ராக்ஷஸராஜமுக்²ய꞉ ॥ 9 ॥

ஸ ஶைலஜீமூதநிகாஶரூபை-
-ர்மாம்ஸாத³நை꞉ பாவகதீ³ப்தநேத்ரை꞉ ।
ப³பௌ⁴ வ்ருதோ ராக்ஷஸராஜமுக்²யோ
பூ⁴தைர்வ்ருதோ ருத்³ர இவாஸுரேஶ꞉ ॥ 10 ॥

ததோ நக³ர்யா꞉ ஸஹஸா மஹௌஜா
நிஷ்க்ரம்ய தத்³வாநரஸைந்யமுக்³ரம் ।
மஹார்ணவாப்⁴ரஸ்தநிதம் த³த³ர்ஶ
ஸமுத்³யதம் பாத³பஶைலஹஸ்தம் ॥ 11 ॥

தத்³ராக்ஷஸாநீகமதிப்ரசண்ட³-
-மாலோக்ய ராமோ பு⁴ஜகே³ந்த்³ரபா³ஹு꞉ ।
விபீ⁴ஷணம் ஶஸ்த்ரப்⁴ருதாம் வரிஷ்ட²-
-முவாச ஸேநாநுக³த꞉ ப்ருது²ஶ்ரீ꞉ ॥ 12 ॥

நாநாபதாகாத்⁴வஜஶஸ்த்ரஜுஷ்டம்
ப்ராஸாஸிஶூலாயுத⁴ஶஸ்த்ரஜுஷ்டம் ।
ஸைந்யம் க³ஜேந்த்³ரோபமநாக³ஜுஷ்டம்
கஸ்யேத³மக்ஷோப்⁴யமபீ⁴ருஜுஷ்டம் ॥ 13 ॥

ததஸ்து ராமஸ்ய நிஶம்ய வாக்யம்
விபீ⁴ஷண꞉ ஶக்ரஸமாநவீர்ய꞉ ।
ஶஶம்ஸ ராமஸ்ய ப³லப்ரவேகம்
மஹாத்மநாம் ராக்ஷஸபுங்க³வாநாம் ॥ 14 ॥

யோ(அ)ஸௌ க³ஜஸ்கந்த⁴க³தோ மஹாத்மா
நவோதி³தார்கோபமதாம்ரவக்த்ர꞉ ।
ப்ரகம்பயந்நாக³ஶிரோ(அ)ப்⁴யுபைதி
ஹ்யகம்பநம் த்வேநமவேஹி ராஜந் ॥ 15 ॥

யோ(அ)ஸௌ ரத²ஸ்தோ² ம்ருக³ராஜகேது-
-ர்தூ⁴ந்வந்த⁴நு꞉ ஶக்ரத⁴நு꞉ப்ரகாஶம் ।
கரீவ பா⁴த்யுக்³ரவிவ்ருத்தத³ம்ஷ்ட்ர꞉
ஸ இந்த்³ரஜிந்நாம வரப்ரதா⁴ந꞉ ॥ 16 ॥

யஶ்சைஷ விந்த்⁴யாஸ்தமஹேந்த்³ரகல்போ
த⁴ந்வீ ரத²ஸ்தோ²(அ)திரதோ²(அ)திவீர꞉ ।
விஸ்பா²ரயம்ஶ்சாபமதுல்யமாநம்
நாம்நாதிகாயோ(அ)திவிவ்ருத்³த⁴காய꞉ ॥ 17 ॥

யோ(அ)ஸௌ நவார்கோதி³ததாம்ரசக்ஷு-
-ராருஹ்ய க⁴ண்டாநிநத³ப்ரணாத³ம் ।
க³ஜம் க²ரம் க³ர்ஜதி வை மஹாத்மா
மஹோத³ரோ நாம ஸ ஏஷ வீர꞉ ॥ 18 ॥

யோ(அ)ஸௌ ஹயம் காஞ்சநசித்ரபா⁴ண்ட³-
-மாருஹ்ய ஸந்த்⁴யாப்⁴ரகி³ரிப்ரகாஶம் ।
ப்ராஸம் ஸமுத்³யம்ய மரீசிநத்³த⁴ம்
பிஶாச ஏஷோ(அ)ஶநிதுல்யவேக³꞉ ॥ 19 ॥

யஶ்சைஷ ஶூலம் நிஶிதம் ப்ரக்³ருஹ்ய
வித்³யுத்ப்ரப⁴ம் கிங்கரவஜ்ரவேக³ம் ।
வ்ருஷேந்த்³ரமாஸ்தா²ய கி³ரிப்ரகாஶ-
-மாயாதி யோ(அ)ஸௌ த்ரிஶிரா யஶஸ்வீ ॥ 20 ॥

அஸௌ ச ஜீமூதநிகாஶரூப꞉
கும்ப⁴꞉ ப்ருது²வ்யூட⁴ஸுஜாதவக்ஷா꞉ ।
ஸமாஹித꞉ பந்நக³ராஜகேது-
-ர்விஸ்பா²ரயந்பா⁴தி த⁴நுர்விதூ⁴ந்வந் ॥ 21 ॥

யஶ்சைஷ ஜாம்பூ³நத³வஜ்ரஜுஷ்டம்
தீ³ப்தம் ஸதூ⁴மம் பரிக⁴ம் ப்ரக்³ருஹ்ய ।
ஆயாதி ரக்ஷோப³லகேதுபூ⁴த-
-ஸ்த்வஸௌ நிகும்போ⁴(அ)த்³பு⁴தகோ⁴ரகர்மா ॥ 22 ॥

யஶ்சைஷ சாபாஸிஶரௌக⁴ஜுஷ்டம்
பதாகிநம் பாவகதீ³ப்தரூபம் ।
ரத²ம் ஸமாஸ்தா²ய விபா⁴த்யுத³க்³ரோ
நராந்தகோ(அ)ஸௌ நக³ஶ்ருங்க³யோதீ⁴ ॥ 23 ॥

யஶ்சைஷ நாநாவித⁴கோ⁴ரரூபை-
-ர்வ்யாக்⁴ரோஷ்ட்ரநாகே³ந்த்³ரம்ருகா³ஶ்வவக்த்ரை꞉ ।
பூ⁴தைர்வ்ருதோ பா⁴தி விவ்ருத்தநேத்ரை꞉
ஸோ(அ)ஸௌ ஸுராணாமபி த³ர்பஹந்தா ॥ 24 ॥

யத்ரைததி³ந்த்³ரப்ரதிமம் விபா⁴தி
ச²த்ரம் ஸிதம் ஸூக்ஷ்மஶலாகமக்³ர்யம் ।
அத்ரைஷ ரக்ஷோ(அ)தி⁴பதிர்மஹாத்மா
பூ⁴தைர்வ்ருதோ ருத்³ர இவாவபா⁴தி ॥ 25 ॥

அஸௌ கிரீடீ சலகுண்ட³லாஸ்யோ
நகே³ந்த்³ரவிந்த்⁴யோபமபீ⁴மகாய꞉ ।
மஹேந்த்³ரவைவஸ்வதத³ர்பஹந்தா
ரக்ஷோதி⁴ப꞉ ஸூர்ய இவாவபா⁴தி ॥ 26 ॥

ப்ரத்யுவாச ததோ ராமோ விபீ⁴ஷணமரிந்த³மம் ।
அஹோ தீ³ப்தோ மஹாதேஜா ராவணோ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ॥ 27 ॥

ஆதி³த்ய இவ து³ஷ்ப்ரேக்ஷோ ரஶ்மிபி⁴ர்பா⁴தி ராவண꞉ ।
ஸுவ்யக்தம் லக்ஷயே ஹ்யஸ்ய ரூபம் தேஜ꞉ ஸமாவ்ருதம் ॥ 28 ॥

தே³வதா³நவவீராணாம் வபுர்நைவம்வித⁴ம் ப⁴வேத் ।
யாத்³ருஶம் ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய வபுரேதத்ப்ரகாஶதே ॥ 29 ॥

ஸர்வே பர்வதஸங்காஶா꞉ ஸர்வே பர்வதயோதி⁴ந꞉ ।
ஸர்வே தீ³ப்தாயுத⁴த⁴ரா யோதா⁴ஶ்சாஸ்ய மஹௌஜஸ꞉ ॥ 30 ॥

பா⁴தி ராக்ஷஸராஜோ(அ)ஸௌ ப்ரதீ³ப்தைர்பீ⁴மவிக்ரமை꞉ ।
பூ⁴தை꞉ பரிவ்ருதஸ்தீக்ஷ்ணைர்தே³ஹவத்³பி⁴ரிவாந்தக꞉ ॥ 31 ॥

தி³ஷ்ட்யா(அ)யமத்³ய பாபாத்மா மம த்³ருஷ்டிபத²ம் க³த꞉ ।
அத்³ய க்ரோத⁴ம் விமோக்ஷ்யாமி ஸீதாஹரணஸம்ப⁴வம் ॥ 32 ॥

ஏவமுக்த்வா ததோ ராமோ த⁴நுராதா³ய வீர்யவாந் ।
லக்ஷ்மணாநுசரஸ்தஸ்தௌ² ஸமுத்³த்⁴ருத்ய ஶரோத்தமம் ॥ 33 ॥

தத꞉ ஸ ரக்ஷோ(அ)தி⁴பதிர்மஹாத்மா
ரக்ஷாம்ஸி தாந்யாஹ மஹாப³லாநி ।
த்³வாரேஷு சர்யாக்³ருஹகோ³புரேஷு
ஸுநிர்வ்ருதாஸ்திஷ்ட²த நிர்விஶங்கா꞉ ॥ 34 ॥

இஹாக³தம் மாம் ஸஹிதம் ப⁴வத்³பி⁴-
-ர்வநௌகஸஶ்சி²த்³ரமித³ம் விதி³த்வா ।
ஶூந்யாம் புரீம் து³ஷ்ப்ரஸஹாம் ப்ரமத்²ய
ப்ரத⁴ர்ஷயேயு꞉ ஸஹஸா ஸமேதா꞉ ॥ 35 ॥

விஸர்ஜயித்வா ஸஹிதாம்ஸ்ததஸ்தாந்
க³தேஷு ரக்ஷ꞉ஸு யதா²நியோக³ம் ।
வ்யதா³ரயத்³வாநரஸாக³ரௌக⁴ம்
மஹாஜ²ஷ꞉ பூர்ணமிவார்ணவௌக⁴ம் ॥ 36 ॥

தமாபதந்தம் ஸஹஸா ஸமீக்ஷ்ய
தீ³ப்தேஷுசாபம் யுதி⁴ ராக்ஷஸேந்த்³ரம் ।
மஹத்ஸமுத்பாட்ய மஹீத⁴ராக்³ரம்
து³த்³ராவ ரக்ஷோ(அ)தி⁴பதிம் ஹரீஶ꞉ ॥ 37 ॥

தச்சை²லஶ்ருங்க³ம் ப³ஹுவ்ருக்ஷஸாநும்
ப்ரக்³ருஹ்ய சிக்ஷேப நிஶாசராய ।
தமாபதந்தம் ஸஹஸா ஸமீக்ஷ்ய
பி³பே⁴த³ பா³ணைஸ்தபநீயபுங்கை²꞉ ॥ 38 ॥

தஸ்மிந்ப்ரவ்ருத்³தோ⁴த்தமஸாநுவ்ருக்ஷே
ஶ்ருங்கே³ விகீர்ணே பதிதே ப்ருதி²வ்யாம் ।
மஹாஹிகல்பம் ஶரமந்தகாப⁴ம்
ஸமாத³தே³ ராக்ஷஸலோகநாத²꞉ ॥ 39 ॥

ஸ தம் க்³ருஹீத்வா(அ)நிலதுல்யவேக³ம்
ஸவிஸ்பு²லிங்க³ஜ்வலநப்ரகாஶம் ।
பா³ணம் மஹேந்த்³ராஶநிதுல்யவேக³ம்
சிக்ஷேப ஸுக்³ரீவவதா⁴ய ருஷ்ட꞉ ॥ 40 ॥

ஸ ஸாயகோ ராவணபா³ஹுமுக்த꞉
ஶக்ராஶநிப்ரக்²யவபு꞉ ஶிதாக்³ர꞉ ।
ஸுக்³ரீவமாஸாத்³ய பி³பே⁴த³ வேகா³த்
கு³ஹேரிதா க்ரௌஞ்சமிவோக்³ரஶக்தி꞉ ॥ 41 ॥

ஸ ஸாயகார்தோ விபரீதசேதா꞉
கூஜந்ப்ருதி²வ்யாம் நிபபாத வீர꞉ ।
தம் ப்ரேக்ஷ்யபூ⁴மௌ பதிதம் விஸஞ்ஜ்ஞம்
நேது³꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டா யுதி⁴ யாதுதா⁴நா꞉ ॥ 42 ॥

ததோ க³வாக்ஷோ க³வய꞉ ஸுத³ம்ஷ்ட்ர-
-ஸ்தத²ர்ஷபோ⁴ ஜ்யோதிமுகோ² நப⁴ஶ்ச ।
ஶைலாந் ஸமுத்³யம்ய விவ்ருத்³த⁴காயா꞉
ப்ரது³த்³ருவுஸ்தம் ப்ரதி ராக்ஷஸேந்த்³ரம் ॥ 43 ॥

தேஷாம் ப்ரஹாராந்ஸ சகார மோகா⁴-
-ந்ரக்ஷோதி⁴போ பா³ணக³ணை꞉ ஶிதாக்³ரை꞉ ।
தாந்வாநரேந்த்³ராநபி பா³ணஜாலை-
-ர்பி³பே⁴த³ ஜாம்பூ³நத³சித்ரபுங்கை²꞉ ॥ 44 ॥

தே வாநரேந்த்³ராஸ்த்ரித³ஶாரிபா³ணை-
-ர்பி⁴ந்நா நிபேதுர்பு⁴வி பீ⁴மகாயா꞉ ।
ததஸ்து தத்³வாநரஸைந்யமுக்³ரம்
ப்ரச்சா²த³யாமாஸ ஸ பா³ணஜாலை꞉ ॥ 45 ॥

தே வத்⁴யமாநா꞉ பதிதா꞉ ப்ரவீரா
நாநத்³யமாநா ப⁴யஶல்யவித்³தா⁴꞉ ।
ஶாகா²ம்ருகா³ ராவணஸாயகார்தா
ஜக்³மு꞉ ஶரண்யம் ஶரணம் ஸ்ம ராமம் ॥ 46 ॥

ததோ மஹாத்மா ஸ த⁴நுர்த⁴நுஷ்மா-
-நாதா³ய ராம꞉ ஸஹஸா ஜகா³ம ।
தம் லக்ஷ்மண꞉ ப்ராஞ்ஜலிரப்⁴யுபேத்ய
உவாச வாக்யம் பரமார்த²யுக்தம் ॥ 47 ॥

காமமார்ய꞉ ஸுபர்யாப்தோ வதா⁴யாஸ்ய து³ராத்மந꞉ ।
வித⁴மிஷ்யாம்யஹம் நீசமநுஜாநீஹி மாம் ப்ரபோ⁴ ॥ 48 ॥

தமப்³ரவீந்மஹதேஜா ராம꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ ।
க³ச்ச² யத்நபரஶ்சாபி ப⁴வ லக்ஷ்மண ஸம்யுகே³ ॥ 49 ॥

ராவணோ ஹி மஹாவீர்யோ ரணே(அ)த்³பு⁴தபராக்ரம꞉ ।
த்ரைலோக்யேநாபி ஸங்க்ருத்³தோ⁴ து³ஷ்ப்ரஸஹ்யோ ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 50 ॥

தஸ்ய ச்சி²த்³ராணி மார்க³ஸ்வ ஸ்வச்சி²த்³ராணி ச லக்ஷய ।
சக்ஷுஷா த⁴நுஷா யத்நாத்³ரக்ஷாத்மாநம் ஸமாஹித꞉ ॥ 51 ॥

ராக⁴வஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா பரிஷ்வஜ்யாபி⁴பூஜ்ய ச ।
அபி⁴வாத்³ய ததோ ராமம் யயௌ ஸௌமித்ரிராஹவம் ॥ 52 ॥

ஸ ராவணம் வாரணஹஸ்தபா³ஹு-
-ர்த³த³ர்ஶ தீ³ப்தோத்³யதபீ⁴மசாபம் ।
ப்ரச்சா²த³யந்தம் ஶரவ்ருஷ்டிஜாலை-
-ஸ்தாந்வாநராந்பி⁴ந்நவிகீர்ணதே³ஹாந் ॥ 53 ॥

தமாலோக்ய மஹாதேஜா ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
நிவார்ய ஶரஜாலாநி ப்ரது³த்³ராவ ஸ ராவணம் ॥ 54 ॥

ரத²ம் தஸ்ய ஸமாஸாத்³ய பு⁴ஜமுத்³யம்ய த³க்ஷிணம் ।
த்ராஸயந்ராவணம் தீ⁴மாந்ஹநுமாந்வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 55 ॥

தே³வதா³நவக³ந்த⁴ர்வைர்யக்ஷைஶ்ச ஸஹ ராக்ஷஸை꞉ ।
அவத்⁴யத்வம் த்வயா ப்ராப்தம் வாநரேப்⁴யஸ்து தே ப⁴யம் ॥ 56 ॥

ஏஷ மே த³க்ஷிணோ பா³ஹு꞉ பஞ்சஶாக²꞉ ஸமுத்³யத꞉ ।
வித⁴மிஷ்யதி தே தே³ஹாத்³பூ⁴தாத்மாநம் சிரோஷிதம் ॥ 57 ॥

ஶ்ருத்வா ஹநுமதோ வாக்யம் ராவணோ பீ⁴மவிக்ரம꞉ ।
ஸம்ரக்தநயந꞉ க்ரோதா⁴தி³த³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 58 ॥

க்ஷிப்ரம் ப்ரஹர நி꞉ஶங்கம் ஸ்தி²ராம் கீர்திமவாப்நுஹி ।
ததஸ்த்வாம் ஜ்ஞாதவிக்ராந்தம் நாஶயிஷ்யாமி வாநர ॥ 59 ॥

ராவணஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா வாயுஸூநுர்வசோ(அ)ப்³ரவீத் ।
ப்ரஹ்ருதம் ஹி மயா பூர்வமக்ஷம் ஸ்மர ஸுதம் தவ ॥ 60 ॥

ஏவமுக்தோ மஹாதேஜா ராவணோ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
ஆஜகா⁴நாநிலஸுதம் தலேநோரஸி வீர்யவாந் ॥ 61 ॥

ஸ தலாபி⁴ஹதஸ்தேந சசால ச முஹுர்முஹு꞉ ।
ஸ்தி²த்வா முஹூர்தம் தேஜஸ்வீ ஸ்தை²ர்யம் க்ருத்வா மஹாமதி꞉ ॥ 62 ॥

ஆஜகா⁴நாபி⁴ஸங்க்ருத்³த⁴ஸ்தலேநைவாமரத்³விஷம் ।
ததஸ்தலேநாபி⁴ஹதோ வாநரேண மஹாத்மநா ॥ 63 ॥

த³ஶக்³ரீவ꞉ ஸமாதூ⁴தோ யதா² பூ⁴மிசலே(அ)சல꞉ ।
ஸங்க்³ராமே தம் ததா² த்³ருஷ்ட்வா ராவணம் தலதாடி³தம் ॥ 64 ॥

ருஷயோ வாநரா꞉ ஸித்³தா⁴ நேது³ர்தே³வா꞉ ஸஹாஸுரை꞉ ।
அதா²ஶ்வாஸ்ய மஹாதேஜா ராவணோ வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 65 ॥

ஸாது⁴ வாநர வீர்யேண ஶ்லாக⁴நீயோ(அ)ஸி மே ரிபு꞉ ।
ராவணேநைவமுக்தஸ்து மாருதிர்வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 66 ॥

தி⁴க³ஸ்து மம வீர்யேண யஸ்த்வம் ஜீவஸி ராவண ।
ஸக்ருத்து ப்ரஹரேதா³நீம் து³ர்பு³த்³தே⁴ கிம் விகத்த²ஸே ॥ 67 ॥

ததஸ்த்வாம் மாமிகா முஷ்டிர்நயிஷ்யதி யமக்ஷயம் ।
ததோ மாருதிவாக்யேந க்ரோத⁴ஸ்தஸ்ய ததா³ஜ்வலத் ॥ 68 ॥

ஸம்ரக்தநயநோ யத்நாந்முஷ்டிமுத்³யம்ய த³க்ஷிணம் ।
பாதயாமாஸ வேகே³ந வாநரோரஸி வீர்யவாந் ॥ 69 ॥

ஹநுமாந்வக்ஷஸி வ்யூடே⁴ ஸஞ்சசால புந꞉ புந꞉ ।
விஹ்வலம் து ததா³ த்³ருஷ்ட்வா ஹநுமந்தம் மஹாப³லம் ॥ 70 ॥

ரதே²நாதிரத²꞉ ஶீக்⁴ரம் நீலம் ப்ரதி ஸமப்⁴யகா³த் ।
ராக்ஷஸாநாமதி⁴பதிர்த³ஶக்³ரீவ꞉ ப்ரதாபவாந் ॥ 71 ॥

பந்நக³ப்ரதிமைர்பீ⁴மை꞉ பரமர்மாதிபே⁴தி³பி⁴꞉ ।
ஶரைராதீ³பயாமாஸ நீலம் ஹரிசமூபதிம் ॥ 72 ॥

ஸ ஶரௌக⁴ஸமாயஸ்தோ நீல꞉ கபிசமூபதி꞉ ।
கரேணைகேந ஶேலாக்³ரம் ரக்ஷோதி⁴பதயே(அ)ஸ்ருஜத் ॥ 73 ॥

ஹநுமாநபி தேஜஸ்வீ ஸமாஶ்வஸ்தோ மஹாமநா꞉ ।
விப்ரேக்ஷமாணோ யுத்³தே⁴ப்ஸு꞉ ஸரோஷமித³மப்³ரவீத் ॥ 74 ॥

நீலேந ஸஹ ஸம்யுக்தம் ராவணம் ராக்ஷஸேஶ்வரம் ।
அந்யேந யுத்⁴யமாநஸ்ய ந யுக்தமபி⁴தா⁴வநம் ॥ 75 ॥

ராவணோ(அ)பி மஹாதேஜாஸ்தச்ச்²ருங்க³ம் ஸப்தபி⁴꞉ ஶரை꞉ ।
ஆஜகா⁴ந ஸுதீக்ஷ்ணாக்³ரைஸ்தத்³விகீர்ணம் பபாத ஹ ॥ 76 ॥

தத்³விகீர்ணம் கி³ரே꞉ ஶ்ருங்க³ம் த்³ருஷ்ட்வா ஹரிசமூபதி꞉ ।
காலாக்³நிரிவ ஜஜ்வால க்ரோதே⁴ந பரவீரஹா ॥ 77 ॥

ஸோ(அ)ஶ்வகர்ணாந்த⁴வாந்ஸாலாம்ஶ்சூதாம்ஶ்சாபி ஸுபுஷ்பிதாந் ।
அந்யாம்ஶ்ச விவிதா⁴ந்வ்ருக்ஷாந்நீலஶ்சிக்ஷேப ஸம்யுகே³ ॥ 78 ॥

ஸ தாந்வ்ருக்ஷாந்ஸமாஸாத்³ய ப்ரதிசிச்சே²த³ ராவண꞉ ।
அப்⁴யவர்ஷத்ஸுகோ⁴ரேண ஶரவர்ஷேண பாவகிம் ॥ 79 ॥

அபி⁴வ்ருஷ்ட꞉ ஶரௌகே⁴ண மேகே⁴நேவ மஹாசல꞉ ।
ஹ்ரஸ்வம் க்ருத்வா ததா³ ரூபம் த்⁴வஜாக்³ரே நிபபாத ஹ ॥ 80 ॥

பாவகாத்மஜமாலோக்ய த்⁴வஜாக்³ரே ஸமுபஸ்தி²தம் ।
ஜஜ்வால ராவண꞉ க்ரோதா⁴த்ததோ நீலோ நநாத³ ச ॥ 81 ॥

த்⁴வஜாக்³ரே த⁴நுஷஶ்சாக்³ரே கிரீடாக்³ரே ச தம் ஹரிம் ।
லக்ஷ்மணோ(அ)த² ஹநூமாம்ஶ்ச த்³ருஷ்ட்வா ராமஶ்ச விஸ்மிதா꞉ ॥ 82 ॥

ராவணோ(அ)பி மஹாதேஜா꞉ கபிலாக⁴வவிஸ்மித꞉ ।
அஸ்த்ரமாஹாரயாமாஸ தீ³ப்தமாக்³நேயமத்³பு⁴தம் ॥ 83 ॥

ததஸ்தே சுக்ருஶுர்ஹ்ருஷ்டா லப்³த⁴ளக்ஷா꞉ ப்லவங்க³மா꞉ ।
நீலலாக⁴வஸம்ப்⁴ராந்தம் த்³ருஷ்ட்வா ராவணமாஹவே ॥ 84 ॥

வாநராணாம் ச நாதே³ந ஸம்ரப்³தோ⁴ ராவணஸ்ததா³ ।
ஸம்ப்⁴ரமாவிஷ்டஹ்ருத³யோ ந கிஞ்சித்ப்ரத்யபத்³யத ॥ 85 ॥

ஆக்³நேயேநாத² ஸம்யுக்தம் க்³ருஹீத்வா ராவண꞉ ஶரம் ।
த்⁴வஜஶீர்ஷஸ்தி²தம் நீலமுதை³க்ஷத நிஶாசர꞉ ॥ 86 ॥

ததோ(அ)ப்³ரவீந்மஹாதேஜா ராவணோ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
கபே லாக⁴வயுக்தோ(அ)ஸி மாயயா பரயா(அ)நயா ॥ 87 ॥

ஜீவிதம் க²லு ரக்ஷஸ்வ யதி³ ஶக்தோ(அ)ஸி வாநர ।
தாநி தாந்யாத்மரூபாணி ஸ்ருஜஸி த்வமநேகஶ꞉ ॥ 88 ॥

ததா²பி த்வாம் மயா யுக்த꞉ ஸாயகோ(அ)ஸ்த்ரப்ரயோஜித꞉ ।
ஜீவதம் பரிரக்ஷந்தம் ஜீவிதாத்³ப்⁴ரம்ஶயிஷ்யதி ॥ 89 ॥

ஏவமுக்த்வா மஹாபா³ஹூ ராவணோ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
ஸந்தா⁴ய பா³ணமஸ்த்ரேண சமூபதிமதாட³யத் ॥ 90 ॥

ஸோ(அ)ஸ்த்ரயுக்தேந பா³ணேந நீலோ வக்ஷஸி தாடி³த꞉ ।
நிர்த³ஹ்யமாந꞉ ஸஹஸா நிபபாத மஹீதலே ॥ 91 ॥

பித்ருமாஹாத்ம்யஸம்யோகா³தா³த்மநஶ்சாபி தேஜஸா ।
ஜாநுப்⁴யாமபதத்³பூ⁴மௌ ந ச ப்ராணைர்வ்யயுஜ்யத ॥ 92 ॥

விஸஞ்ஜ்ஞம் வாநரம் த்³ருஷ்ட்வா த³ஶக்³ரீவோ ரணோத்ஸுக꞉ ।
ரதே²நாம்பு³த³நாதே³ந ஸௌமித்ரிமபி⁴து³த்³ருவே ॥ 93 ॥

ஆஸாத்³ய ரணமத்⁴யே து வாரயித்வா ஸ்தி²தோ ஜ்வலந் ।
த⁴நுர்விஸ்பா²ரயாமாஸ கம்பயந்நிவ மேதி³நீம் ॥ 94 ॥

தமாஹ ஸௌமித்ரிரதீ³நஸத்த்வோ
விஸ்பா²ரயந்தம் த⁴நுரப்ரமேயம் ।
அப்⁴யேஹி மாமேவ நிஶாசரேந்த்³ர
ந வாநராம்ஸ்த்வம் ப்ரதியோத்³து⁴மர்ஹ꞉ ॥ 95 ॥

ஸ தஸ்ய வாக்யம் ப்ரதிபூர்ணகோ⁴ஷம்
ஜ்யாஶப்³த³முக்³ரம் ச நிஶம்ய ராஜா ।
ஆஸாத்³ய ஸௌமித்ரிமவஸ்தி²தம் தம்
கோபாந்விதோ வாக்யமுவாச ரக்ஷ꞉ ॥ 96 ॥

தி³ஷ்ட்யாஸி மே ராக⁴வ த்³ருஷ்டிமார்க³ம்
ப்ராப்தோந்தகா³மீ விபரீதபு³த்³தி⁴꞉ ।
அஸ்மிந் க்ஷணே யாஸ்யஸி ம்ருத்யுதே³ஶம்
ஸம்ஸாத்³யமாநோ மம பா³ணஜாலை꞉ ॥ 97 ॥

தமாஹ ஸௌமித்ரிரவிஸ்மயாநோ
க³ர்ஜந்தமுத்³வ்ருத்தஶிதாக்³ரத³ம்ஷ்ட்ரம் ।
ராஜந்ந க³ர்ஜந்தி மஹாப்ரபா⁴வா
விகத்த²ஸே பாபக்ருதாம் வரிஷ்ட² ॥ 98 ॥

ஜாநாமி வீர்யம் தவ ராக்ஷஸேந்த்³ர
ப³லம் ப்ரதாபம் ச பராக்ரமம் ச ।
அவஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ஶரசாபபாணி-
-ராக³ச்ச² கிம் மோக⁴விகத்த²நேந ॥ 99 ॥

ஸ ஏவமுக்த꞉ குபித꞉ ஸஸர்ஜ
ரக்ஷோ(அ)தி⁴ப꞉ ஸப்த ஶராந்ஸுபுங்கா²ந் ।
தாம்ˮல்லக்ஷ்மண꞉ காஞ்சநசித்ரபுங்கை²-
-ஶ்சிச்சே²த³ பா³ணைர்நிஶிதாக்³ரதா⁴ரை꞉ ॥ 100 ॥

தாந்ப்ரேக்ஷமாண꞉ ஸஹஸா நிக்ருத்தா-
-ந்நிக்ருத்தபோ⁴கா³நிவ பந்நகே³ந்த்³ராந் ।
லங்கேஶ்வர꞉ க்ரோத⁴வஶம் ஜகா³ம
ஸஸர்ஜ சாந்யாந்நிஶிதாந்ப்ருஷத்காந் ॥ 101 ॥

ஸ பா³ணவர்ஷம் து வவர்ஷ தீவ்ரம்
ராமாநுஜ꞉ கார்முகஸம்ப்ரயுக்தம் ।
க்ஷுரார்த⁴சந்த்³ரோத்தமகர்ணிப⁴ல்லை꞉
ஶராம்ஶ்ச சிச்சே²த³ ந சுக்ஷுபே⁴ ச ॥ 102 ॥

ஸ பா³ணஜாலாந்யத² தாநி தாநி
மோகா⁴நி பஶ்யம்ஸ்த்ரித³ஶாரிராஜ꞉ ।
விஸிஷ்மியே லக்ஷ்மணலாக⁴வேந
புநஶ்ச பா³ணாந்நிஶிதாந்முமோச ॥ 103 ॥

ஸ லக்ஷ்மணஶ்சாஶு ஶராந் ஶிதாக்³ராந்
மஹேந்த்³ரவஜ்ராஶநிதுல்யவேகா³ந் ।
ஸந்தா⁴ய சாபே ஜ்வலநப்ரகாஶாந்
ஸஸர்ஜ ரக்ஷோதி⁴பதேர்வதா⁴ய ॥ 104 ॥

ஸ தாந்ப்ரசிச்சே²த³ ஹி ராக்ஷஸேந்த்³ர-
-ஶ்சி²த்த்வா ச தாம்ˮல்லக்ஷ்மணமாஜகா⁴ந ।
ஶரேண காலாக்³நிஸமப்ரபே⁴ண
ஸ்வயம்பு⁴த³த்தேந லலாடதே³ஶே ॥ 105 ॥

ஸ லக்ஷ்மணோ ராவணஸாயகார்த-
-ஶ்சசால சாபம் ஶிதி²லம் ப்ரக்³ருஹ்ய ।
புநஶ்ச ஸஞ்ஜ்ஞாம் ப்ரதிலப்⁴ய க்ருச்ச்²ரா-
-ச்சிச்சே²த³ சாபம் த்ரித³ஶேந்த்³ரஶத்ரோ꞉ ॥ 106 ॥

நிக்ருத்தசாபம் த்ரிபி⁴ராஜகா⁴ந
பா³ணைஸ்ததா³ தா³ஶரதி²꞉ ஶிதாக்³ரை꞉ ।
ஸ ஸாயகார்தோ விசசால ராஜா
க்ருச்ச்²ராச்ச ஸஞ்ஜ்ஞாம் புநராஸஸாத³ ॥ 107 ॥

ஸ க்ருத்தசாப꞉ ஶரதாடி³தஶ்ச
மேதா³ர்த்³ரகா³த்ரோ ருதி⁴ராவஸிக்த꞉ ।
ஜக்³ராஹ ஶக்திம் ஸமுத³க்³ரஶக்தி꞉
ஸ்வயம்பு⁴த³த்தாம் யுதி⁴ தே³வஶத்ரு꞉ ॥ 108 ॥

ஸ தாம் விதூ⁴மாநலஸந்நிகாஶாம்
வித்ராஸிநீம் வாநரவாஹிநீநாம் ।
சிக்ஷேப ஶக்திம் தரஸா ஜ்வலந்தீம்
ஸௌமித்ரயே ராக்ஷஸராஷ்ட்ரநாத²꞉ ॥ 109 ॥

தாமாபதந்தீம் ப⁴ரதாநுஜோ(அ)ஸ்த்ரை꞉
ஜகா⁴ந பா³ணைஶ்ச ஹுதாக்³நிகல்பை꞉ ।
ததா²பி ஸா தஸ்ய விவேஶ ஶக்தி꞉
பா³ஹ்வந்தரம் தா³ஶரதே²ர்விஶாலம் ॥ 110 ॥

ஸ ஶக்திமாந் ஶக்திஸமாஹத꞉ ஸந்
முஹு꞉ ப்ரஜஜ்வால ரகு⁴ப்ரவீர꞉ ।
தம் விஹ்வலந்தம் ஸஹஸாப்⁴யுபேத்ய
ஜக்³ராஹ ராஜா தரஸா பு⁴ஜாப்⁴யாம் ॥ 111 ॥

ஹிமவாந்மந்த³ரோ மேருஸ்த்ரைலோக்யம் வா ஸஹாமரை꞉ ।
ஶக்யம் பு⁴ஜாப்⁴யாமுத்³த⁴ர்தும் ந ஸங்க்²யே ப⁴ரதாநுஜ꞉ ॥ 112 ॥

ஶக்த்யா ப்³ராஹ்ம்யாபி ஸௌமித்ரிஸ்தாடி³தஸ்து ஸ்தநாந்தரே ।
விஷ்ணோரசிந்த்யம் ஸ்வம் பா⁴க³மாத்மாநம் ப்ரத்யநுஸ்மரந் ॥ 113 ॥

ததோ தா³நவத³ர்பக்⁴நம் ஸௌமித்ரிம் தே³வகண்டக꞉ ।
தம் பீட³யித்வா பா³ஹுப்⁴யாமப்ரபு⁴ர்லங்க⁴நே(அ)ப⁴வத் ॥ 114 ॥

அதை²வம் வைஷ்ணவம் பா⁴க³ம் மாநுஷம் தே³ஹமாஸ்தி²தம் ।
அத² வாயுஸுத꞉ க்ருத்³தோ⁴ ராவணம் ஸமபி⁴த்³ரவத் ॥ 115 ॥

ஆஜகா⁴நோரஸி க்ருத்³தோ⁴ வஜ்ரகல்பேந முஷ்டிநா ।
தேந முஷ்டிப்ரஹாரேண ராவணோ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ॥ 116 ॥

ஜாநுப்⁴யாமபதத்³பூ⁴மௌ சசால ச பபாத ச ।
ஆஸ்யை꞉ ஸநேத்ரஶ்ரவணைர்வவாம ருதி⁴ரம் ப³ஹு ॥ 117 ॥

விகூ⁴ர்ணமாநோ நிஶ்சேஷ்டோ ரதோ²பஸ்த² உபாவிஶத் ।
விஸஞ்ஜ்ஞோ மூர்சி²தஶ்சாஸீந்ந ச ஸ்தா²நம் ஸமாலப⁴த் ॥ 118 ॥

விஸஞ்ஜ்ஞம் ராவணம் த்³ருஷ்ட்வா ஸமரே பீ⁴மவிக்ரமம் ।
ருஷயோ வாநரா꞉ ஸர்வே நேது³ர்தே³வா꞉ ஸவாஸவா꞉ ॥ 119 ॥

ஹநுமாநபி தேஜஸ்வீ லக்ஷ்மணம் ராவணார்தி³தம் ।
அநயத்³ராக⁴வாப்⁴யாஶம் பா³ஹுப்⁴யாம் பரிக்³ருஹ்ய தம் ॥ 120 ॥

வாயுஸூநோ꞉ ஸுஹ்ருத்த்வேந ப⁴க்த்யா பரமயா ச ஸ꞉ ।
ஶத்ரூணாமப்ரகம்ப்யோ(அ)பி லகு⁴த்வமக³மத்கபே꞉ ॥ 121 ॥

தம் ஸமுத்ஸ்ருஜ்ய ஸா ஶக்தி꞉ ஸௌமித்ரிம் யுதி⁴ து³ர்ஜயம் ।
ராவணஸ்ய ரதே² தஸ்மிந் ஸ்தா²நம் புநருபாக³தா ॥ 122 ॥

ஆஶ்வஸ்தஶ்ச விஶல்யஶ்ச லக்ஷ்மண꞉ ஶத்ருஸூத³ந꞉ ।
விஷ்ணோர்பா⁴க³மமீமாம்ஸ்யமாத்மாநம் ப்ரத்யநுஸ்மரந் ॥ 123 ॥

ராவணோ(அ)பி மஹாதேஜா꞉ ப்ராப்ய ஸஞ்ஜ்ஞாம் மஹாஹவே ।
ஆத³தே³ நிஶிதாந்பா³ணாந் ஜக்³ராஹ ச மஹத்³த⁴நு꞉ ॥ 124 ॥

நிபாதிதமஹாவீராம் த்³ரவந்தீம் வாநரீம் சமூம் ।
ராக⁴வஸ்து ரணே த்³ருஷ்ட்வா ராவணம் ஸமபி⁴த்³ரவத் ॥ 125 ॥

அதை²நமுபஸங்க³ம்ய ஹநுமாந்வாக்யமப்³ரவீத் ।
மம ப்ருஷ்ட²ம் ஸமாருஹ்ய ராக்ஷஸம் ஶாஸ்துமர்ஹஸி ॥ 126 ॥

விஷ்ணுர்யதா² க³ருத்மந்தம் ப³லவந்தம் ஸமாஹித꞉ ।
தச்ச்²ருத்வா ராக⁴வோ வாக்யம் வாயுபுத்ரேண பா⁴ஷிதம் ॥ 127 ॥

ஆருரோஹ மஹாஶூரோ ப³லவந்தம் மஹாகபிம் ।
ரத²ஸ்த²ம் ராவணம் ஸங்க்²யே த³த³ர்ஶ மநுஜாதி⁴ப꞉ ॥ 128 ॥

தமாலோக்ய மஹதேஜா꞉ ப்ரது³த்³ராவ ஸ ராக⁴வ꞉ ।
வைரோசநிமிவ க்ருத்³தோ⁴ விஷ்ணுரப்⁴யுத்³யதாயுத⁴꞉ ॥ 129 ॥

ஜ்யாஶப்³த³மகரோத்தீவ்ரம் வஜ்ரநிஷ்பேஷநி꞉ஸ்வநம் ।
கி³ரா க³ம்பீ⁴ரயா ராமோ ராக்ஷஸேந்த்³ரமுவாச ஹ ॥ 130 ॥

திஷ்ட² திஷ்ட² மம த்வம் ஹி க்ருத்வா விப்ரியமீத்³ருஶம் ।
க்வ நு ராக்ஷஸஶார்தூ³ள க³தோ மோக்ஷமவாப்ஸ்யஸி ॥ 131 ॥

யதீ³ந்த்³ரவைவஸ்வதபா⁴ஸ்கராந்வா
ஸ்வயம்பு⁴வைஶ்வாநரஶங்கராந்வா ।
க³மிஷ்யஸி த்வம் த³ஶ வா தி³ஶோ(அ)த²வா
ததா²பி மே நாத்³ய க³தோ விமோக்ஷ்யஸே ॥ 132 ॥

யஶ்சைவ ஶக்த்யாபி⁴ஹதஸ்த்வயா(அ)த்³ய
இச்ச²ந்விஷாத³ம் ஸஹஸாப்⁴யுபேத꞉ ।
ஸ ஏவ ரக்ஷோக³ணராஜ ம்ருத்யு꞉
ஸபுத்ரபௌத்ரஸ்ய தவாத்³ய யுத்³தே⁴ ॥ 133 ॥ [தா³ரஸ்ய]

ஏதேந சாப்யத்³பு⁴தத³ர்ஶநாநி
ஶரைர்ஜநஸ்தா²நக்ருதாலயாநி ।
சதுர்த³ஶாந்யாத்தவராயுதா⁴நி
ரக்ஷ꞉ஸஹஸ்ராணி நிஷூதி³தாநி ॥ 134 ॥

ராக⁴வஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ராக்ஷஸேந்த்³ரோ மஹாகபிம் ।
வாயுபுத்ரம் மஹாவீர்யம் வஹந்தம் ராக⁴வம் ரணே ॥ 135 ॥

ரோஷேண மஹதாவிஷ்ட꞉ பூர்வவைரமநுஸ்மரந் ।
ஆஜகா⁴ந ஶரைஸ்தீக்ஷ்ணை꞉ காலாநலஶிகோ²பமை꞉ ॥ 136 ॥

ராக்ஷஸேநாஹவே தஸ்ய தாடி³தஸ்யாபி ஸாயகை꞉ ।
ஸ்வபா⁴வதேஜோயுக்தஸ்ய பூ⁴யஸ்தேஜோ(அ)ப்⁴யவர்த⁴த ॥ 137 ॥

ததோ ராமோ மஹாதேஜா ராவணேந க்ருதவ்ரணம் ।
த்³ருஷ்ட்வா ப்லவக³ஶார்தூ³ளம் கோபஸ்ய வஶமேயிவாந் ॥ 138 ॥

தஸ்யாபி⁴சங்க்ரம்ய ரத²ம் ஸசக்ரம்
ஸாஶ்வத்⁴வஜச்ச²த்ரமஹாபதாகம் ।
ஸஸாரதி²ம் ஸாஶநிஶூலக²ட்³க³ம்
ராம꞉ ப்ரசிச்சே²த³ ஶரை꞉ ஸுபுங்கை²꞉ ॥ 139 ॥

அதே²ந்த்³ரஶத்ரும் தரஸா ஜகா⁴ந
பா³ணேந வஜ்ராஶநிஸந்நிபே⁴ந ।
பு⁴ஜாந்தரே வ்யூட⁴ஸுஜாதரூபே
வஜ்ரேண மேரும் ப⁴க³வாநிவேந்த்³ர꞉ ॥ 140 ॥

யோ வஜ்ரபாதாஶநிஸந்நிபாதா-
-ந்ந சுக்ஷுபே⁴ நாபி சசால ராஜா ।
ஸ ராமபா³ணாபி⁴ஹதோ ப்⁴ருஶார்த-
-ஶ்சசால சாபம் ச முமோச வீர꞉ ॥ 141 ॥

தம் விஹ்வலந்தம் ப்ரஸமீக்ஷ்ய ராம꞉
ஸமாத³தே³ தீ³ப்தமதா²ர்த⁴சந்த்³ரம் ।
தேநார்கவர்ணம் ஸஹஸா கிரீடம்
சிச்சே²த³ ரக்ஷோதி⁴பதேர்மஹாத்மா ॥ 142 ॥

தம் நிர்விஷாஶீவிஷஸந்நிகாஶம்
ஶாந்தார்சிஷம் ஸூர்யமிவாப்ரகாஶம் ।
க³தஶ்ரியம் க்ருத்தகிரீடகூடம்
உவாச ராமோ யுதி⁴ ராக்ஷஸேந்த்³ரம் ॥ 143 ॥

க்ருதம் த்வயா கர்ம மஹத்ஸுபீ⁴மம்
ஹதப்ரவீரஶ்ச க்ருதஸ்த்வயாஹம் ।
தஸ்மாத்பரிஶ்ராந்த இவ வ்யவஸ்ய
ந த்வாம் ஶரைர்ம்ருத்யுவஶம் நயாமி ॥ 144 ॥

க³ச்சா²நுஜாநாமி ரணார்தி³தஸ்த்வம்
ப்ரவிஶ்ய ராத்ரிஞ்சரராஜ லங்காம் ।
ஆஶ்வாஸ்ய நிர்யாஹி ரதீ² ச த⁴ந்வீ
ததா³ ப³லம் த்³ரக்ஷ்யஸி மே ரத²ஸ்த²꞉ ॥ 145 ॥

ஸ ஏவமுக்தோ ஹதத³ர்பஹர்ஷோ
நிக்ருத்தசாப꞉ ஸ ஹதாஶ்வஸூத꞉ ।
ஶரார்தி³த꞉ க்ருத்தமஹாகிரீடோ
விவேஶ லங்காம் ஸஹஸா ஸ ராஜா ॥ 146 ॥

தஸ்மிந்ப்ரவிஷ்டே ரஜநீசரேந்த்³ரே
மஹாப³லே தா³நவதே³வஶத்ரௌ ।
ஹரீந்விஶல்யாந்ஸஹ லக்ஷ்மணேந
சகார ராம꞉ பரமாஹவாக்³ரே ॥ 147 ॥

தஸ்மிந்ப்ரபி⁴ந்நே த்ரித³ஶேந்த்³ரஶத்ரௌ
ஸுராஸுரா பூ⁴தக³ணா தி³ஶஶ்ச ।
ஸஸாக³ரா꞉ ஸர்ஷிமஹோராகா³ஶ்ச
ததை²வ பூ⁴ம்யம்பு³சராஶ்ச ஹ்ருஷ்டா꞉ ॥ 148 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஏகோநஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 59 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (60) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక : "శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయబోతున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed