Yuddha Kanda Sarga 46 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஷட்சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (46)


॥ ஸுக்³ரீவாத்³யநுஶோக꞉ ॥

ததோ த்³யாம் ப்ருதி²வீம் சைவ வீக்ஷமாணா வநௌகஸ꞉ ।
த³த்³ருஶு꞉ ஸந்ததௌ பா³ணைர்ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 1 ॥

வ்ருஷ்ட்வேவோபரதே தே³வே க்ருதகர்மணி ராக்ஷஸே ।
ஆஜகா³மாத² தம் தே³ஶம் ஸஸுக்³ரீவோ விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 2 ॥

நீலத்³விவித³மைந்தா³ஶ்ச ஸுஷேணகுமுதா³ங்க³தா³꞉ ।
தூர்ணம் ஹநுமதா ஸார்த⁴மந்வஶோசந்த ராக⁴வௌ ॥ 3 ॥

அசேஷ்டௌ மந்த³நிஶ்வாஸௌ ஶோணிதௌக⁴பரிப்லுதௌ ।
ஶரஜாலாசிதௌ ஸ்தப்³தௌ⁴ ஶயாநௌ ஶரதல்பயோ꞉ ॥ 4 ॥

நி꞉ஶ்வஸந்தௌ யதா² ஸர்பௌ நிஶ்சேஷ்டௌ மந்த³விக்ரமௌ ।
ருதி⁴ரஸ்ராவதி³க்³தா⁴ங்கௌ³ தாபநீயாவிவ த்⁴வஜௌ ॥ 5 ॥

தௌ வீரஶயநே வீரௌ ஶயாநௌ மந்த³சேஷ்டிதௌ ।
யூத²பைஸ்தை꞉ பரிவ்ருதௌ பா³ஷ்பவ்யாகுலலோசநை꞉ ॥ 6 ॥

ராக⁴வௌ பதிதௌ த்³ருஷ்ட்வா ஶரஜாலஸமாவ்ருதௌ ।
ப³பூ⁴வுர்வ்யதி²தா꞉ ஸர்வே வாநரா꞉ ஸவிபீ⁴ஷணா꞉ ॥ 7 ॥

அந்தரிக்ஷம் நிரீக்ஷந்தோ தி³ஶ꞉ ஸர்வாஶ்ச வாநரா꞉ ।
ந சைநம் மாயயா ச்ச²ந்நம் த³த்³ருஶூ ராவணிம் ரணே ॥ 8 ॥

தம் து மாயாப்ரதிச்ச²ந்நம் மாயயைவ விபீ⁴ஷண꞉ ।
வீக்ஷமாணோ த³த³ர்ஶாத² ப்⁴ராது꞉ புத்ரமவஸ்தி²தம் ॥ 9 ॥

தமப்ரதிமகர்மாணமப்ரதித்³வந்த்³வமாஹவே ।
த³த³ர்ஶாந்தர்ஹிதம் வீரம் வரதா³நாத்³விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 10 ॥

தேஜஸா யஶஸா சைவ விக்ரமேண ச ஸம்யுதம் ।
இந்த்³ரஜித்த்வாத்மந꞉ கர்ம தௌ ஶயாநௌ ஸமீக்ஷ்ய ச ॥ 11 ॥

உவாச பரமப்ரீதோ ஹர்ஷயந்ஸர்வநைர்ருதாந் ।
தூ³ஷணஸ்ய ச ஹந்தாரௌ க²ரஸ்ய ச மஹாப³லௌ ॥ 12 ॥

ஸாதி³தௌ மாமகைர்பா³ணைர்ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
நேமௌ மோக்ஷயிதும் ஶக்யாவேதஸ்மாதி³ஷுப³ந்த⁴நாத் ॥ 13 ॥

ஸர்வைரபி ஸமாக³ம்ய ஸர்ஷிஸங்கை⁴꞉ ஸுராஸுரை꞉ ।
யத்க்ருதே சிந்தயாநஸ்ய ஶோகார்தஸ்ய பிதுர்மம ॥ 14 ॥

அஸ்ப்ருஷ்ட்வா ஶயநம் கா³த்ரைஸ்த்ரியாமா யாதி ஶர்வரீ ।
க்ருத்ஸ்நேயம் யத்க்ருதே லங்கா நதீ³ வர்ஷாஸ்விவாகுலா ॥ 15 ॥

ஸோ(அ)யம் மூலஹரோ(அ)நர்த²꞉ ஸர்வேஷாம் நிஹதோ மயா ।
ராமஸ்ய லக்ஷ்மணஸ்யாபி ஸர்வேஷாம் ச வநௌகஸாம் ॥ 16 ॥

விக்ரமா நிஷ்ப²லா꞉ ஸர்வே யதா² ஶரதி³ தோயதா³꞉ ।
ஏவமுக்த்வா து தாந்ஸர்வாந்ராக்ஷஸாந்பரிபார்ஶ்வத꞉ ॥ 17 ॥

யூத²பாநபி தாந்ஸர்வாம்ஸ்தாட³யாமாஸ ராவணி꞉ ।
நீலம் நவபி⁴ராஹத்ய மைந்த³ம் ச த்³விவித³ம் ததா² ॥ 18 ॥

த்ரிபி⁴ஸ்த்ரிபி⁴ரமித்ரக்⁴நஸ்ததாப ப்ரவரேஷுபி⁴꞉ ।
ஜாம்ப³வந்தம் மஹேஷ்வாஸோ வித்³த்⁴வா பா³ணேந வக்ஷஸி ॥ 19 ॥

ஹநூமதோ வேக³வதோ விஸஸர்ஜ ஶராந்த³ஶ ।
க³வாக்ஷம் ஶரப⁴ம் சைவ த்³வாவப்யமிததேஜஸௌ ॥ 20 ॥

த்³வாப்⁴யாம் த்³வாப்⁴யாம் மஹாவேகோ³ விவ்யாத⁴ யுதி⁴ ராவணி꞉ ।
கோ³ளாங்கூ³ளேஶ்வரம் சைவ வாலிபுத்ரமதா²ங்க³த³ம் ॥ 21 ॥

விவ்யாத⁴ ப³ஹுபி⁴ர்பா³ணைஸ்த்வரமாணோ(அ)த² ராவணி꞉ ।
தாந்வாநரவராந்பி⁴த்த்வா ஶரைரக்³நிஶிகோ²பமை꞉ ॥ 22 ॥

நநாத³ ப³லவாம்ஸ்தத்ர மஹாஸத்த்வ꞉ ஸ ராவணி꞉ ।
தாநர்த³யித்வா பா³ணௌகை⁴ஸ்த்ராஸயித்வா ச வாநராந் ॥ 23 ॥

ப்ரஜஹாஸ மஹாபா³ஹுர்வசநம் சேத³மப்³ரவீத் ।
ஶரப³ந்தே⁴ந கோ⁴ரேண மயா ப³த்³தௌ⁴ சமூமுகே² ॥ 24 ॥

ஸஹிதௌ ப்⁴ராதராவேதௌ நிஶாமயத ராக்ஷஸா꞉ ।
ஏவமுக்தாஸ்து தே ஸர்வே ராக்ஷஸா꞉ கூடயோதி⁴ந꞉ ॥ 25 ॥

பரம் விஸ்மயமாஜக்³மு꞉ கர்மணா தேந ஹர்ஷிதா꞉ ।
விநேது³ஶ்ச மஹாநாதா³ந்ஸர்வதோ ஜலதோ³பமா꞉ ॥ 26 ॥

ஹதோ ராம இதி ஜ்ஞாத்வா ராவணிம் ஸமபூஜயந் ।
நிஷ்பந்தௌ³ து ததா³ த்³ருஷ்ட்வா தாவுபௌ⁴ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 27 ॥

வஸுதா⁴யாம் நிருச்ச்²வாஸௌ ஹதாவித்யந்வமந்யத ।
ஹர்ஷேண து ஸமாவிஷ்ட இந்த்³ரஜித்ஸமிதிஞ்ஜய꞉ ॥ 28 ॥

ப்ரவிவேஶ புரீம் லங்காம் ஹர்ஷயந்ஸர்வராக்ஷஸாந் ।
ராமலக்ஷ்மணயோர்த்³ருஷ்ட்வா ஶரீரே ஸாயகைஶ்சிதே ॥ 29 ॥

ஸர்வாணி சாங்கோ³பாங்கா³நி ஸுக்³ரீவம் ப⁴யமாவிஶத் ।
தமுவாச பரித்ரஸ்தம் வாநரேந்த்³ரம் விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 30 ॥

ஸபா³ஷ்பவத³நம் தீ³நம் ஶோகவ்யாகுலலோசநம் ।
அலம் த்ராஸேந ஸுக்³ரீவ பா³ஷ்பவேகோ³ நிக்³ருஹ்யதாம் ॥ 31 ॥

ஏவம் ப்ராயாணி யுத்³தா⁴நி விஜயோ நாஸ்தி நைஷ்டி²க꞉ ।
ஸஶேஷபா⁴க்³யதா(அ)ஸ்மாகம் யதி³ வீர ப⁴விஷ்யதி ॥ 32 ॥

மோஹமேதௌ ப்ரஹாஸ்யேதே மஹாத்மாநௌ மஹாப³லௌ ।
பர்யவஸ்தா²பயாத்மாநமநாத²ம் மாம் ச வாநர ॥ 33 ॥

ஸத்யத⁴ர்மாபி⁴ரக்தாநாம் நாஸ்தி ம்ருத்யுக்ருதம் ப⁴யம் ।
ஏவமுக்த்வா ததஸ்தஸ்ய ஜலக்லிந்நேந பாணிநா ॥ 34 ॥

ஸுக்³ரீவஸ்ய ஶுபே⁴ நேத்ரே ப்ரமமார்ஜ விபி⁴ஷண꞉ ।
தத꞉ ஸலிலமாதா³ய வித்³யயா பரிஜப்ய ச ॥ 35 ॥

ஸுக்³ரீவநேத்ரே த⁴ர்மாத்மா ஸ மமார்ஜ விபீ⁴ஷண꞉ ।
ப்ரம்ருஜ்ய வத³நம் தஸ்ய கபிராஜஸ்ய தீ⁴மத꞉ ॥ 36 ॥

அப்³ரவீத்காலஸம்ப்ராப்தமஸம்ப்⁴ரமமித³ம் வச꞉ ।
ந கால꞉ கபிராஜேந்த்³ர வைக்லவ்யமநுவர்திதும் ॥ 37 ॥

அதிஸ்நேஹோ(அ)ப்யகாலே(அ)ஸ்மிந்மரணாயோபகல்பதே ।
தஸ்மாது³த்ஸ்ருஜ்ய வைக்லவ்யம் ஸர்வகார்யவிநாஶநம் ॥ 38 ॥

ஹிதம் ராமபுரோகா³ணாம் ஸைந்யாநாமநுசிந்த்யதாம் ।
அத²வா ரக்ஷ்யதாம் ராமோ யாவத்ஸஞ்ஜ்ஞாவிபர்யய꞉ ॥ 39 ॥

லப்³த⁴ஸஞ்ஜ்ஞௌ ஹி காகுத்ஸ்தௌ² ப⁴யம் நோ வ்யபநேஷ்யத꞉ ।
நைதத்கிஞ்சந ராமஸ்ய ந ச ராமோ முமூர்ஷதி ॥ 40 ॥

ந ஹ்யேநம் ஹாஸ்யதே லக்ஷ்மீர்து³ர்லபா⁴ யா க³தாயுஷாம் ।
தஸ்மாதா³ஶ்வாஸயாத்மாநம் ப³லம் சாஶ்வாஸய ஸ்வகம் ॥ 41 ॥

யாவத்கார்யாணி ஸர்வாணி புந꞉ ஸம்ஸ்தா²பயாம்யஹம் ।
ஏதே ஹி பு²ல்லநயநாஸ்த்ராஸாதா³க³தஸாத்⁴வஸா꞉ ॥ 42 ॥

கர்ணே கர்ணே ப்ரகதி²தா ஹரயோ ஹரிஸத்தம ।
மாம் து த்³ருஷ்ட்வா ப்ரதா⁴வந்தமநீகம் ஸம்ப்ரஹர்ஷிதும் ॥ 43 ॥

த்யஜந்து ஹரயஸ்த்ராஸம் பு⁴க்தபூர்வாமிவ ஸ்ரஜம் ।
ஸமாஶ்வாஸ்ய து ஸுக்³ரீவம் ராக்ஷஸேந்த்³ரோ விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 44 ॥

வித்³ருதம் வாநராநீகம் தத்ஸமாஶ்வாஸயத்புந꞉ ।
இந்த்³ரஜித்து மஹாமாய꞉ ஸர்வஸைந்யஸமாவ்ருத꞉ ॥ 45 ॥

விவேஶ நக³ரீம் லங்காம் பிதரம் சாப்⁴யுபாக³மத் ।
தத்ர ராவணமாஸீநமபி⁴வாத்³ய க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ॥ 46 ॥

ஆசசக்ஷே ப்ரியம் பித்ரே நிஹதௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
உத்பபாத ததோ ஹ்ருஷ்ட꞉ புத்ரம் ச பரிஷஸ்வஜே ॥ 47 ॥

ராவணோ ரக்ஷஸாம் மத்⁴யே ஶ்ருத்வா ஶத்ரூ நிபாதிதௌ ।
உபாக்⁴ராய ஸ மூர்த்⁴ந்யேநம் பப்ரச்ச² ப்ரீதமாநஸ꞉ ॥ 48 ॥

ப்ருச்ச²தே ச யதா²வ்ருத்தம் பித்ரே ஸர்வம் ந்யவேத³யத் ।
யதா² தௌ ஶரப³ந்தே⁴ந நிஶ்சேஷ்டௌ நிஷ்ப்ரபா⁴ க்ருதௌ ॥ 49 ॥

ஸ ஹர்ஷவேகா³நுக³தாந்தராத்மா
ஶ்ருத்வா வசஸ்தஸ்ய மஹாரத²ஸ்ய ।
ஜஹௌ ஜ்வரம் தா³ஶரதே²꞉ ஸமுத்தி²தம்
ப்ரஹ்ருஷ்ய வாசா(அ)பி⁴நநந்த³ புத்ரம் ॥ 50 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஷட்சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 46 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஸப்தசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (47) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: