Yuddha Kanda Sarga 14 – யுத்³த⁴காண்ட³ சதுர்த³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (14)

॥ ப்ரஹஸ்தவிபீ⁴ஷணவிவாத³꞉ ॥

நிஶாசரேந்த்³ரஸ்ய நிஶம்ய வாக்யம்
ஸ கும்ப⁴கர்ணஸ்ய ச க³ர்ஜிதாநி ।
விபீ⁴ஷணோ ராக்ஷஸராஜமுக்²யம்
உவாச வாக்யம் ஹிதமர்த²யுக்தம் ॥ 1 ॥

வ்ருதோ ஹி பா³ஹ்வந்தரபோ⁴க³ராஶி-
-ஶ்சிந்தாவிஷ꞉ ஸுஸ்மிததீக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ர꞉ ।
பஞ்சாங்கு³ளீபஞ்சஶிரோதிகாய꞉
ஸீதாமஹாஹிஸ்தவ கேந ராஜந் ॥ 2 ॥

யாவந்ந லங்காம் ஸமபி⁴த்³ரவந்தி
வலீமுகா²꞉ பர்வதகூடமாத்ரா꞉ ।
த³ம்ஷ்ட்ராயுதா⁴ஶ்சைவ நகா²யுதா⁴ஶ்ச
ப்ரதீ³யதாம் தா³ஶரதா²ய மைதி²லீ ॥ 3 ॥

யாவந்ந க்³ருஹ்ணந்தி ஶிராம்ஸி பா³ணா
ராமேரிதா ராக்ஷஸபுங்க³வாநாம் ।
வஜ்ரோபமா வாயுஸமாநவேகா³꞉
ப்ரதீ³யதாம் தா³ஶரதா²ய மைதி²லீ ॥ 4 ॥

[* அதி⁴கஶ்லோகம் –
பி⁴த்த்வா ந தாவத்ப்ரவிஶந்தி காயம்
ப்ராணாந்திகாஸ்தே(அ)ஶநிதுல்யவேகா³꞉ ।
ஶிதா꞉ ஶரா ராக⁴வவிப்ரமுக்தா꞉
ப்ரஹஸ்த தேநைவ விகத்த²ஸே த்வம் ॥
*]

ந கும்ப⁴கர்ணேந்த்³ரஜிதௌ ந ராஜா
ததா² மஹாபார்ஶ்வமஹோத³ரௌ வா ।
நிகும்ப⁴கும்பௌ⁴ ச ததா²திகாய꞉
ஸ்தா²தும் ந ஶக்தா யுதி⁴ ராக⁴வஸ்ய ॥ 5 ॥

ஜீவம்ஸ்து ராமஸ்ய ந மோக்ஷ்யஸே த்வம்
கு³ப்த꞉ ஸவித்ரா(அ)ப்யத²வா மருத்³பி⁴꞉ ।
ந வாஸவஸ்யாங்கக³தோ ந ம்ருத்யோ-
-ர்ந க²ம் ந பாதாலமநுப்ரவிஷ்ட꞉ ॥ 6 ॥

நிஶம்ய வாக்யம் து விபீ⁴ஷணஸ்ய
தத꞉ ப்ரஹஸ்தோ வசநம் ப³பா⁴ஷே ।
ந நோ ப⁴யம் வித்³ம ந தை³வதேப்⁴யோ
ந தா³நவேப்⁴யோ ஹ்யத²வா குதஶ்சித் ॥ 7 ॥

ந யக்ஷக³ந்த⁴ர்வமஹோரகே³ப்⁴யோ
ப⁴யம் ந ஸங்க்²யே பதகோ³த்தமேப்⁴ய꞉ ।
கத²ம் நு ராமாத்³ப⁴விதா ப⁴யம் நோ
நரேந்த்³ரபுத்ராத்ஸமரே கதா³சித் ॥ 8 ॥

ப்ரஹஸ்தவாக்யம் த்வஹிதம் நிஶம்ய
விபீ⁴ஷணோ ராஜஹிதாநுகாங்க்ஷீ ।
ததோ மஹாத்மா வசநம் ப³பா⁴ஷே ।
த⁴ர்மார்த²காமேஷு நிவிஷ்டபு³த்³தி⁴꞉ ॥ 9 ॥

ப்ரஹஸ்த ராஜா ச மஹோத³ரஶ்ச
த்வம் கும்ப⁴கர்ணஶ்ச யதா²ர்த²ஜாதம் ।
ப்³ரவீத² ராமம் ப்ரதி தந்ந ஶக்யம்
யதா² க³தி꞉ ஸ்வர்க³மத⁴ர்மபு³த்³தே⁴꞉ ॥ 10 ॥

வத⁴ஸ்து ராமஸ்ய மயா த்வயா வா
ப்ரஹஸ்த ஸர்வைரபி ராக்ஷஸைர்வா ।
கத²ம் ப⁴வேத³ர்த²விஶாரத³ஸ்ய
மஹார்ணவம் தர்துமிவாப்லவஸ்ய ॥ 11 ॥

த⁴ர்மப்ரதா⁴நஸ்ய மஹாரத²ஸ்ய
இக்ஷ்வாகுவம்ஶப்ரப⁴வஸ்ய ராஜ்ஞ꞉ ।
ப்ரஹஸ்த தே³வாஶ்ச ததா²வித⁴ஸ்ய
க்ருத்யேஷு ஶக்தஸ்ய ப⁴வந்தி மூடா⁴꞉ ॥ 12 ॥

தீக்ஷ்ணா நதா யத்தவ கங்கபத்ரா
து³ராஸதா³ ராக⁴வவிப்ரமுக்தா꞉ ।
பி⁴த்த்வா ஶரீரம் ப்ரவிஶந்தி பா³ணா꞉
ப்ரஹஸ்த தேநைவ விகத்த²ஸே த்வம் ॥ 13 ॥

ந ராவணோ நாதிப³லஸ்த்ரிஶீர்ஷோ
ந கும்ப⁴கர்ணஸ்ய ஸுதோ நிகும்ப⁴꞉ ।
ந சேந்த்³ரஜித்³தா³ஶரதி²ம் ப்ரஸோடு⁴ம்
த்வம் வா ரணே ஶக்ரஸமம் ஸமர்தா²꞉ ॥ 14 ॥

தே³வாந்தகோ வா(அ)பி நராந்தகோ வா
ததா²(அ)திகாயோ(அ)திரதோ² மஹாத்மா ।
அகம்பநஶ்சாத்³ரிஸமாநஸார꞉
ஸ்தா²தும் ந ஶக்தா யுதி⁴ ராக⁴வஸ்ய ॥ 15 ॥

அயம் ஹி ராஜா வ்யஸநாபி⁴பூ⁴தோ
மித்ரைரமித்ரப்ரதிமைர்ப⁴வத்³பி⁴꞉ ।
அந்வாஸ்யதே ராக்ஷஸநாஶநாய
தீக்ஷ்ண꞉ ப்ரக்ருத்யா ஹ்யஸமீக்ஷ்யகாரீ ॥ 16 ॥

அநந்தபோ⁴கே³ந ஸஹஸ்ரமூர்த்⁴நா
நாகே³ந பீ⁴மேந மஹாப³லேந ।
ப³லாத்பரிக்ஷிப்தமிமம் ப⁴வந்தோ
ராஜாநமுத்க்ஷிப்ய விமோசயந்து ॥ 17 ॥

யாவத்³தி⁴ கேஶக்³ரஹணாம் ஸுஹ்ருத்³பி⁴꞉
ஸமேத்ய ஸர்வை꞉ பரிபூர்ணகாமை꞉ ।
நிக்³ருஹ்ய ராஜா பரிரக்ஷிதவ்யோ
பூ⁴தைர்யதா² பீ⁴மப³லைர்க்³ருஹீத꞉ ॥ 18 ॥

ஸம்ஹாரிணா ராக⁴வஸாக³ரேண
ப்ரச்சா²த்³யமாநஸ்தரஸா ப⁴வத்³பி⁴꞉ ।
யுக்தஸ்த்வயம் தாரயிதும் ஸமேத்ய
காகுத்ஸ்த²பாதாலமுகே² பதந்ஸ꞉ ॥ 19 ॥

இத³ம் புரஸ்யாஸ்ய ஸராக்ஷஸஸ்ய
ராஜ்ஞஶ்ச பத்²யம் ஸஸுஹ்ருஜ்ஜநஸ்ய ।
ஸம்யக்³கி⁴ வாக்யம் ஸ்வமதம் ப்³ரவீமி
நரேந்த்³ரபுத்ராய த³தா³ம பத்நீம் ॥ 20 ॥

பரஸ்ய வீர்யம் ஸ்வப³லம் ச பு³த்³த்⁴வா
ஸ்தா²நம் க்ஷயம் சைவ ததை²வ வ்ருத்³தி⁴ம் ।
ததா² ஸ்வபக்ஷேப்யநும்ருஶ்ய பு³த்³த்⁴யா
வதே³த்க்ஷமம் ஸ்வாமிஹிதம் ச மந்த்ரீ ॥ 21 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ சதுர்த³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 14 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (15) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: