Yuddha Kanda Sarga 130 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்ரிம்ஶது³த்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (130)


॥ ப⁴ரதஸமாக³ம꞉ ॥

ஶ்ருத்வா து பரமாநம்த³ம் ப⁴ரத꞉ ஸத்யவிக்ரம꞉ ।
ஹ்ருஷ்டமாஜ்ஞாபயாமாஸ ஶத்ருக்⁴நம் பரவீரஹா ॥ 1 ॥

தை³வதாநி ச ஸர்வாணி சைத்யாநி நக³ரஸ்ய ச ।
ஸுக³ம்த⁴மால்யைர்வாதி³த்ரைரர்சம்து ஶுசயொ நரா꞉ ॥ 2 ॥

ஸூதா꞉ ஸ்துதிபுராணஜ்ஞா꞉ ஸர்வெ வைதாலிகாஸ்ததா² ।
ஸர்வெ வாதி³த்ரகுஶலா க³ணகாஶ்சாபி ஸம்க⁴ஶ꞉ ॥ 3 ॥

அபி⁴நிர்யாம்து ராமஸ்ய த்³ரஷ்டும் ஶஶிநிப⁴ம் முக²ம் ।
ப⁴ரதஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ஶத்ருக்⁴ந꞉ பரவீரஹா ॥ 4 ॥

விஷ்டீரநெகஸாஹஸ்ராஶ்சொத³யாமாஸ வீர்யவாந் ।
ஸமீகுருத நிம்நாநி விஷமாணி ஸமாநி ச ॥ 5 ॥

ஸ்த²லாநி ச நிரஸ்யம்தாம் நம்தி³க்³ராமாதி³த꞉ பரம் ।
ஸிம்சம்து ப்ருதி²வீம் க்ருத்ஸ்நாம் ஹிமஶீதெந வாரிணா ॥ 6 ॥

ததொ(அ)ப்⁴யவகிரம்த்வந்யெ லாஜை꞉ புஷ்பைஶ்ச ஸர்வஶ꞉ ।
ஸமுச்ச்²ரிதபதாகாஸ்து ரத்²யா꞉ புரவரொத்தமெ ॥ 7 ॥

ஶொப⁴யம்து ச வெஶ்மாநி ஸூர்யஸ்யொத³யநம் ப்ரதி ।
ஸ்ரக்³தா³மபி⁴ர்முக்தபுஷ்பை꞉ ஸுக³ம்தை⁴꞉ பம்சவர்ணகை꞉ ॥ 8 ॥

ராஜமார்க³மஸம்பா³த⁴ம் கிரம்து ஶதஶொ நரா꞉ ।
ராஜதா³ராஸ்ததா²(அ)மாத்யா꞉ ஸைந்யா꞉ ஸெநாக³ணாம்க³நா꞉ ॥ 9 ॥

ப்³ராஹ்மணாஶ்ச ஸராஜந்யா꞉ ஶ்ரெணீமுக்²ஃயாஸ்ததா² க³ணா꞉ ।
த்⁴ருஷ்டிர்ஜயம்தொ விஜய꞉ ஸித்³தா⁴ர்தொ² ஹ்யர்த²ஸாத⁴க꞉ ॥ 10 ॥

அஶொகொ மம்த்ரபாலஶ்ச ஸுமம்த்ரஶ்சாபி நிர்யயு꞉ ।
மத்தைர்நாக³ஸஹஸ்ரைஶ்ச ஶாதகும்ப⁴விபூ⁴ஷிதை꞉ ॥ 11 ॥

அபரெ ஹெமகக்ஷ்யாபி⁴꞉ ஸக³ஜாபி⁴꞉ கரெணுபி⁴꞉ ।
நிர்யயுஸ்துரகா³க்ராம்தை ரதை²ஶ்ச ஸுமஹாரதா²꞉ ॥ 12 ॥

ஶக்த்யுஷ்டிப்ராஸஹஸ்தாநாம் ஸத்⁴வஜாநாம் பதாகிநாம் ।
துரகா³ணாம் ஸஹஸ்ரைஶ்ச முக்²யைர்முக்²யநராந்விதை꞉ ॥ 13 ॥

பதா³தீநாம் ஸஹஸ்ரைஶ்ச வீரா꞉ பரிவ்ருதா யயு꞉ ।
ததொ யாநாந்யுபாரூடா⁴꞉ ஸர்வா த³ஶரத²ஸ்த்ரிய꞉ ॥ 14 ॥

கௌஸல்யாம் ப்ரமுகெ² க்ருத்வா ஸுமித்ராம் சாபி நிர்யயு꞉ ।
கைகெய்யா ஸஹிதா꞉ ஸர்வா நம்தி³க்³ராமமுபாக³மந் ॥ 15 ॥

க்ருத்ஸ்நம் ச நக³ரம் தத்து நம்தி³க்³ராமமுபாக³மத் ।
அஶ்வாநாம் கு²ரஶப்³தெ³ந ரத²நெமிஸ்வநெந ச ॥ 16 ॥

ஶம்க²து³ம்து³பி⁴நாதெ³ந ஸம்சசாலெவ மெதி³நீ ।
த்³விஜாதிமுக்²யைர்த⁴ர்மாத்மா ஶ்ரெணீமுக்²யை꞉ ஸநைக³மை꞉ ॥ 17 ॥

மால்யமொத³கஹஸ்தைஶ்ச மம்த்ரிபி⁴ர்ப⁴ரதொ வ்ருத꞉ ।
ஶம்க²பெ⁴ரீநிநாதை³ஶ்ச வம்தி³பி⁴ஶ்சாபி⁴வம்தி³த꞉ ॥ 18 ॥

ஆர்யபாதௌ³ க்³ருஹீத்வா து ஶிரஸா த⁴ர்மகொவித³꞉ ।
பாம்டு³ரம் ச²த்ரமாதா³ய ஶுக்லமால்யொபஶொபி⁴தம் ॥ 19 ॥

ஶுக்லெ ச வாலவ்யஜநெ ராஜார்ஹெ ஹெமபூ⁴ஷிதெ ।
உபவாஸக்ருஶொ தீ³நஶ்சீரக்ருஷ்ணாஜிநாம்ப³ர꞉ ॥ 20 ॥

ப்⁴ராதுராக³மநம் ஶ்ருத்வா தத்பூர்வம் ஹர்ஷமாக³த꞉ ।
ப்ரத்யுத்³யயௌ ததொ ராமம் மஹாத்மா ஸசிவை꞉ ஸஹ ॥ 21 ॥

ஸமீக்ஷ்ய ப⁴ரதொ வாக்யமுவாச பவநாத்மஜம் ।
கச்சிந்ந க²லு காபெயீ ஸெவ்யதெ சலசித்ததா ॥ 22 ॥

ந ஹி பஶ்யாமி காகுத்ஸ்த²ம் ராமமார்யம் பரம்தபம் ।
கச்சிந்ந க²லு த்³ருஶ்யம்தெ வாநரா꞉ காமரூபிண꞉ ॥ 23 ॥

அதை²வமுக்தெ வசநெ ஹநுமாநித³மப்³ரவீத் ।
அர்த²ம் விஜ்ஞாபயந்நெவ ப⁴ரதம் ஸத்யவிக்ரமம் ॥ 24 ॥

ஸதா³ப²லாந்குஸுமிதாந்வ்ருக்ஷாந்ப்ராப்ய மது⁴ஸ்ரவாந் ।
ப⁴ரத்³வாஜப்ரஸாதெ³ந மத்தப்⁴ரமரநாதி³தாந் ॥ 25 ॥

தஸ்ய சைஷ வரொ த³த்தொ வாஸவெந பரம்தப ।
ஸஸைந்யஸ்ய ததா³(ஆ)தித்²யம் க்ருதம் ஸர்வகு³ணாந்விதம் ॥ 26 ॥

நிஸ்வந꞉ ஶ்ரூயதெ பீ⁴ம꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டாநாம் வநௌகஸாம் ।
மந்யெ வாநரஸெநா ஸா நதீ³ம் தரதி கொ³மதீம் ॥ 27 ॥

ரஜொவர்ஷம் ஸமுத்³தூ⁴தம் பஶ்ய வாலுகிநீம் ப்ரதி ।
மந்யெ ஸாலவநம் ரம்யம் லொலயம்தி ப்லவம்க³மா꞉ ॥ 28 ॥

ததெ³தத்³த்³ருஶ்யதெ தூ³ராத்³விமலம் சம்த்³ரஸந்நிப⁴ம் ।
விமாநம் புஷ்பகம் தி³வ்யம் மநஸா ப்³ரஹ்மநிர்மிதம் ॥ 29 ॥

ராவணம் பா³ம்த⁴வை꞉ ஸார்த⁴ம் ஹத்வா லப்³த⁴ம் மஹாத்மநா ।
தருணாதி³த்யஸம்காஶம் விமாநம் ராமவாஹநம் ॥ 30 ॥

த⁴நத³ஸ்ய ப்ரஸாதெ³ந தி³வ்யமெதந்மநொஜவம் ।
எதஸ்மிந்ப்⁴ராதரௌ வீரௌ வைதெ³ஹ்யா ஸஹ ராக⁴வௌ ॥ 31 ॥

ஸுக்³ரீவஶ்ச மஹாதெஜா ராக்ஷஸெம்த்³ரொ விபீ⁴ஷண꞉ ।
ததொ ஹர்ஷஸமுத்³பூ⁴தொ நிஸ்வநொ தி³வமஸ்ப்ருஶத் ॥ 32 ॥

ஸ்த்ரீபா³லயுவவ்ருத்³தா⁴நாம் ராமொ(அ)யமிதி கீர்திதெ ।
ரத²கும்ஜரவாஜிப்⁴யஸ்தெ(அ)வதீர்ய மஹீம் க³தா꞉ ॥ 33 ॥

த³த்³ருஶுஸ்தம் விமாநஸ்த²ம் நரா꞉ ஸொமமிவாம்ப³ரெ ।
ப்ராம்ஜலிர்ப⁴ரதொ பூ⁴த்வா ப்ரஹ்ருஷ்டொ ராக⁴வொந்முக²꞉ ॥ 34 ॥

ஸ்வாக³தெந யதா²ர்தெ²ந ததொ ராமமபூஜயத் ।
மநஸா ப்³ரஹ்மணா ஸ்ருஷ்டெ விமாநெ ப⁴ரதாக்³ரஜ꞉ ॥ 35 ॥

ரராஜ ப்ருது²தீ³ர்கா⁴க்ஷொ வஜ்ரபாணிரிவாபர꞉ ।
ததொ விமாநாக்³ரக³தம் ப⁴ரதொ ப்⁴ராதரம் ததா³ ॥ 36 ॥

வவம்தெ³ ப்ரயதொ ராமம் மெருஸ்த²மிவ பா⁴ஸ்கரம் ।
ததொ ராமாப்⁴யநுஜ்ஞாதம் தத்³விமாநமநுத்தமம் ॥ 37 ॥

ஹம்ஸயுக்தம் மஹாவெக³ம் நிஷ்பபாத மஹீதலெ ।
ஆரொபிதொ விமாநம் தத்³ப⁴ரத꞉ ஸத்யவிக்ரம꞉ ॥ 38 ॥

ராமமாஸாத்³ய முதி³த꞉ புநரெவாப்⁴யவாத³யத் ।
தம் ஸமுத்தா²ப்ய காகுத்ஸ்த²ஶ்சிரஸ்யாக்ஷிபத²ம் க³தம் ॥ 39 ॥

அம்கெ ப⁴ரதமாரொப்ய முதி³த꞉ பரிஷஸ்வஜெ ।
ததொ லக்ஷ்மணமாஸாத்³ய வைதெ³ஹீம் சாப்⁴யவாத³யத் ॥ 40 ॥ [பரம்தப]

அபி⁴வாத்³ய தத꞉ ப்ரீதொ ப⁴ரதொ நாம சாப்³ரவீத் ।
ஸுக்³ரீவம் கைகயீபுத்ரொ ஜாம்ப³வம்தம் ததா²(அ)ம்க³த³ம் ॥ 41 ॥

மைம்த³ம் ச த்³விவித³ம் நீலம்ருஷப⁴ம் பரிஷஸ்வஜெ ।
ஸுஷெணம் ச ளம் சைவ க³வாக்ஷம் க³ம்த⁴மாத³நம் ॥ 42 ॥

ஶரப⁴ம் பநஸம் சைவ ப⁴ரத꞉ பரிஷஸ்வஜெ ।
தெ க்ருத்வா மாநுஷம் ரூபம் வாநரா꞉ காமரூபிண꞉ ॥ 43 ॥

குஶலம் பர்யப்ருச்ச²ம்ஸ்தெ ப்ரஹ்ருஷ்டா ப⁴ரதம் ததா³ ।
அதா²ப்³ரவீத்³ராஜபுத்ர꞉ ஸுக்³ரீவம் வாநரர்ஷப⁴ம் ॥ 44 ॥

பரிஷ்வஜ்ய மஹாதெஜா ப⁴ரதொ த⁴ர்மிணாம் வர꞉ ।
த்வமஸ்மாகம் சதுர்ணாம் து ப்⁴ராதா ஸுக்³ரீவ பம்சம꞉ ॥ 45 ॥

ஸௌஹ்ருதா³ஜ்ஜாயதெ மித்ரமபகாரொ(அ)ரிலக்ஷணம் ।
விபீ⁴ஷணம் ச ப⁴ரத꞉ ஸாம்த்வவாக்யமதா²ப்³ரவீத் ॥ 46 ॥

தி³ஷ்ட்யா த்வயா ஸஹாயெந க்ருதம் கர்ம ஸுது³ஷ்கரம் ।
ஶத்ருக்⁴நஶ்ச ததா³ ராமமபி⁴வாத்³ய ஸலக்ஷ்மணம் ॥ 47 ॥

ஸீதாயாஶ்சரணௌ பஶ்சாத்³விநயாத³ப்⁴யவாஃப்த³யத் ।
ராமொ மாதரமாஸாத்³ய விஷண்ணாம் ஶொககர்ஶிதாம் ॥ 48 ॥

ஜக்³ராஹ ப்ரணத꞉ பாதௌ³ மநொ மாது꞉ ப்ரஸாத³யந் ।
அபி⁴வாத்³ய ஸுமித்ராம் ச கைகெயீம் ச யஶஸ்விநீம் ॥ 49 ॥

ஸ மாத்ரூஶ்ச தத꞉ ஸர்வா꞉ புரொஹிதமுபாக³மத் ।
ஸ்வாக³தம் தெ மஹாபா³ஹொ கௌஸல்யாநம்த³வர்த⁴ந ॥ 50 ॥

இதி ப்ராம்ஜலய꞉ ஸர்வெ நாக³ரா ராமமப்³ருவந் ।
தாந்யம்ஜலிஸஹஸ்ராணி ப்ரக்³ருஹீதாநி நாக³ரை꞉ ॥ 51 ॥

வ்யாகொஶாநீவ பத்³மாநி த³த³ர்ஶ ப⁴ரதாக்³ரஜ꞉ ।
பாது³கெ தெ து ராமஸ்ய க்³ருஹீத்வா ப⁴ரத꞉ ஸ்வயம் ॥ 52 ॥

சரணாப்⁴யாம் நரெம்த்³ரஸ்ய யொஜயாமாஸ த⁴ர்மவித் ।
அப்³ரவீச்ச ததா³ ராமம் ப⁴ரத꞉ ஸ க்ருதாம்ஜலி꞉ ॥ 53 ॥

எதத்தெ ரக்ஷிதம் ராஜந்ராஜ்யம் நிர்யாதிதம் மயா ।
அத்³ய ஜந்ம க்ருதார்த²ம் மெ ஸம்வ்ருத்தஶ்ச மநொரத²꞉ ॥ 54 ॥

யஸ்த்வாம் பஶ்யாமி ராஜாநமயொத்⁴யாம் புநராக³தம் ।
அவெக்ஷதாம் ப⁴வாந்கொஶம் கொஷ்டா²கா³ரம் புரம் ப³லம் ॥ 55 ॥

ப⁴வதஸ்தெஜஸா ஸர்வம் க்ருதம் த³ஶகு³ணம் மயா ।
ததா² ப்³ருவாணம் ப⁴ரதம் த்³ருஷ்ட்வா தம் ப்⁴ராத்ருவத்ஸலம் ॥ 56 ॥

முமுசுர்வாநரா பா³ஷ்பம் ராக்ஷஸஶ்ச விபீ⁴ஷண꞉ ।
தத꞉ ப்ரஹர்ஷாத்³ப⁴ரதமம்கமாரொப்ய ராக⁴வ꞉ ॥ 57 ॥

யயௌ தெந விமாநெந ஸஸைந்யொ ப⁴ரதாஶ்ரமம் ।
ப⁴ரதாஶ்ரமமாஸாத்³ய ஸஸைந்யொ ராக⁴வஸ்ததா³ ॥ 58 ॥

அவதீர்ய விமாநாக்³ராத³வதஸ்தெ² மஹீதலெ ।
அப்³ரவீச்ச ததா³ ராமஸ்தத்³விமாநமநுத்தமம் ॥ 59 ॥

வஹ வைஶ்ரவணம் தெ³வமநுஜாநாமி க³ம்யதாம் ।
ததொ ராமாப்⁴யநுஜ்ஞாதம் தத்³விமாநமநுத்தமம் ।
உத்தராம் தி³ஶமாக³ம்ய ஜகா³ம த⁴நதா³ளயம் ॥ 60 ॥

புரொஹிதஸ்யாத்மஸமஸ்ய ராக⁴வொ
ப்³ருஹஸ்பதெ꞉ ஶக்ர இவாமராதி⁴ப꞉ ।
நிபீட்³ய பாதௌ³ ப்ருத²கா³ஸநெ ஶுபெ⁴
ஸஹைவ தெநொபவிவெஶ ராக⁴வ꞉ ॥ 61 ॥

இத்யார்ஷெ ஶ்ரீமத்³ராமாயணெ வால்மீகீயெ ஆதி³காவ்யெ யுத்³த⁴காம்டெ³ த்ரிம்ஶது³த்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 130 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகத்ரிம்ஶது³த்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (131) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed