Yuddha Kanda Sarga 116 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஷோட³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (116)


॥ மைதி²லீப்ரியநிவேத³நம் ॥

இதி ப்ரதிஸமாதி³ஷ்டோ ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
ப்ரவிவேஶ புரீம் லங்காம் பூஜ்யமாநோ நிஶாசரை꞉ ॥ 1 ॥

ப்ரவிஶ்ய ச மஹாதேஜா ராவணஸ்ய நிவேஶநம் ।
த³த³ர்ஶ ம்ருஜயா ஹீநாம் ஸாதங்காமிவ ரோஹிணீம் ॥ 2 ॥

வ்ருக்ஷமூலே நிராநந்தா³ம் ராக்ஷஸீபி⁴꞉ ஸமாவ்ருதாம் ।
நிப்⁴ருத꞉ ப்ரணத꞉ ப்ரஹ்வ꞉ ஸோபி⁴க³ம்யாபி⁴வாத்³ய ச ॥ 3 ॥

த்³ருஷ்ட்வா தமாக³தம் தே³வீ ஹநுமந்தம் மஹாப³லம் ।
தூஷ்ணீமாஸ்த ததா³ த்³ருஷ்ட்வா ஸ்ம்ருத்வா ப்ரமுதி³தா(அ)ப⁴வத் ॥ 4 ॥

ஸௌம்யம் த்³ருஷ்ட்வா முக²ம் தஸ்யா ஹநுமாந் ப்லவகோ³த்தம꞉ ।
ராமஸ்ய வசநம் ஸர்வமாக்²யாதுமுபசக்ரமே ॥ 5 ॥

வைதே³ஹி குஶலீ ராம꞉ ஸஹஸுக்³ரீவலக்ஷ்மண꞉ ।
விபீ⁴ஷணஸஹாயஶ்ச ஹரீணாம் ஸஹிதோ ப³லை꞉ ॥ 6 ॥

குஶலம் சாஹ ஸித்³தா⁴ர்தோ² ஹதஶத்ருரரிந்த³ம꞉ ।
விபீ⁴ஷணஸஹாயேந ராமேண ஹரிபி⁴꞉ ஸஹ ॥ 7 ॥

நிஹதோ ராவணோ தே³வி லக்ஷ்மணஸ்ய நயேந ச ।
ப்ருஷ்ட்வா து குஶலம் ராமோ வீரஸ்த்வாம் ரகு⁴நந்த³ந꞉ ॥ 8 ॥

அப்³ரவீத்பரமப்ரீத꞉ க்ருதார்தே²நாந்தராத்மநா ।
ப்ரியமாக்²யாமி தே தே³வி த்வாம் து பூ⁴ய꞉ ஸபா⁴ஜயே ॥ 9 ॥

தி³ஷ்ட்யா ஜீவஸி த⁴ர்மஜ்ஞே ஜயேந மம ஸம்யுகே³ ।
[* தவ ப்ரபா⁴வாத்³த⁴ர்மஜ்ஞே மஹாந்ராமேண ஸம்யுகே³ । *]
லப்³தோ⁴ நோ விஜய꞉ ஸீதே ஸ்வஸ்தா² ப⁴வ க³தவ்யதா² ॥ 10 ॥

ராவணஶ்ச ஹத꞉ ஶத்ருர்லங்கா சேயம் வஶே ஸ்தி²தா ।
மயா ஹ்யலப்³த⁴நித்³ரேண த்³ருடே⁴ந தவ நிர்ஜயே ॥ 11 ॥

ப்ரதிஜ்ஞைஷா விநிஸ்தீர்ணா ப³த்³த்⁴வா ஸேதும் மஹோத³தௌ⁴ ।
ஸம்ப்⁴ரமஶ்ச ந க³ந்தவ்யோ வர்தந்த்யா ராவணாலயே ॥ 12 ॥

விபீ⁴ஷணவிதே⁴யம் ஹி லங்கைஶ்வர்யமித³ம் க்ருதம் ।
ததா³ஶ்வஸிஹி விஶ்வஸ்தா ஸ்வக்³ருஹே பரிவர்தஸே ॥ 13 ॥

அயம் சாப்⁴யேதி ஸம்ஹ்ருஷ்டஸ்த்வத்³த³ர்ஶநஸமுத்ஸுக꞉ ।
ஏவமுக்தா ஸமுத்பத்ய ஸீதா ஶஶிநிபா⁴நநா ॥ 14 ॥

ப்ரஹர்ஷேணாவருத்³தா⁴ ஸா வ்யாஜஹார ந கிஞ்சந ।
அப்³ரவீச்ச ஹரிஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸீதாமப்ரதிஜல்பதீம் ॥ 15 ॥

கிம் நு சிந்தயஸே தே³வி கிம் நு மாம் நாபி⁴பா⁴ஷஸே ।
ஏவமுக்தா ஹநுமதா ஸீதா த⁴ர்மே வ்யவஸ்தி²தா ॥ 16 ॥

அப்³ரவீத்பரமப்ரீதா ஹர்ஷக³த்³க³த³யா கி³ரா ।
ப்ரியமேதது³பஶ்ருத்ய ப⁴ர்துர்விஜயஸம்ஶ்ரிதம் ॥ 17 ॥

ப்ரஹர்ஷவஶமாபந்நா நிர்வாக்யாஸ்மி க்ஷணாந்தரம் ।
ந ஹி பஶ்யாமி ஸத்³ருஶம் சிந்தயந்தீ ப்லவங்க³ம ॥ 18 ॥

மத்ப்ரியாக்²யாநாகஸ்யேஹ தவ ப்ரத்யபி⁴நந்த³நம் ।
ந ஹி பஶ்யாமி தத்ஸௌம்ய ப்ருதி²வ்யாமபி வாநர ॥ 19 ॥

ஸத்³ருஶம் மத்ப்ரியாக்²யாநே தவ தா³தும் ப⁴வேத்ஸமம் ।
ஹிரண்யம் வா ஸுவர்ணம் வா ரத்நாநி விவிதா⁴நி ச ॥ 20 ॥

ராஜ்யம் வா த்ரிஷு லோகேஷு நைதத³ர்ஹதி பா⁴ஷிதும் ।
ஏவமுக்தஸ்து வைதே³ஹ்யா ப்ரத்யுவாச ப்லவங்க³ம꞉ ॥ 21 ॥

க்³ருஹீதப்ராஞ்ஜலிர்வாக்யம் ஸீதாயா꞉ ப்ரமுகே² ஸ்தி²த꞉ ।
ப⁴ர்து꞉ ப்ரியஹிதே யுக்தே ப⁴ர்துர்விஜயகாங்க்ஷிணி ॥ 22 ॥

ஸ்நிக்³த⁴மேவம்வித⁴ம் வாக்யம் த்வமேவார்ஹஸி பா⁴ஷிதும் ।
தவைதத்³வசநம் ஸௌம்யே ஸாரவத்ஸ்நிக்³த⁴மேவ ச ॥ 23 ॥

ரத்நௌகா⁴த்³விவிதா⁴ச்சாபி தே³வராஜ்யாத்³விஶிஷ்யதே ।
அர்த²தஶ்ச மயா ப்ராப்தா தே³வராஜ்யாத³யோ கு³ணா꞉ ॥ 24 ॥

ஹதஶத்ரும் விஜயிநம் ராமம் பஶ்யாமி ஸுஸ்தி²தம் ।
தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா மைதி²லீ ஜநகாத்மஜா ॥ 25 ॥

தத꞉ ஶுப⁴தரம் வாக்யமுவாச பவநாத்மஜம் ।
அதிலக்ஷணஸம்பந்நம் மாது⁴ர்யகு³ணபூ⁴ஷிதம் ॥ 26 ॥

பு³த்³த்⁴யா ஹ்யஷ்டாங்க³யா யுக்தம் த்வமேவார்ஹஸி பா⁴ஷிதும் ।
ஶ்லாக⁴நீயோ(அ)நிலஸ்ய த்வம் புத்ர꞉ பரமதா⁴ர்மிக꞉ ॥ 27 ॥

ப³லம் ஶௌர்யம் ஶ்ருதம் ஸத்த்வம் விக்ரமோ தா³க்ஷ்யமுத்தமம் ।
தேஜ꞉ க்ஷமா த்⁴ருதிர்தை⁴ர்யம் விநீதத்வம் ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 28 ॥

ஏதே சாந்யே ச ப³ஹவோ கு³ணாஸ்த்வய்யேவ ஶோப⁴நா꞉ ।
அதோ²வாச புந꞉ ஸீதாமஸம்ப்⁴ராந்தோ விநீதவத் ॥ 29 ॥

ப்ரக்³ருஹீதாஞ்ஜலிர்ஹர்ஷாத்ஸீதாயா꞉ ப்ரமுகே² ஸ்தி²த꞉ ।
இமாஸ்து க²லு ராக்ஷஸ்யோ யதி³ த்வமநுமந்யஸே ॥ 30 ॥

ஹந்துமிச்சா²ம்யஹம் ஸர்வா யாபி⁴ஸ்த்வம் தர்ஜிதா புரா ।
க்லிஶ்யந்தீம் பதிதே³வாம் த்வாமஶோகவநிகாம் க³தாம் ॥ 31 ॥

கோ⁴ரரூபஸமாசாரா꞉ க்ரூரா꞉ க்ரூரதரேக்ஷணா꞉ ।
ராக்ஷஸ்யோ தா³ருணகதா² வரமேதத்ப்ரயச்ச² மே ॥ 32 ॥

முஷ்டிபி⁴꞉ பாணிபி⁴꞉ ஸர்வாஶ்சரணைஶ்சைவ ஶோப⁴நே ।
இச்சா²மி விவிதை⁴ர்கா⁴தைர்ஹந்துமேதா꞉ ஸுதா³ருணா꞉ ॥ 33 ॥

கா⁴தைர்ஜாநுப்ரஹாரைஶ்ச த³ஶநாநாம் ச பாதநை꞉ ।
ப⁴க்ஷணை꞉ கர்ணநாஸாநாம் கேஶாநாம் லுஞ்சநைஸ்ததா² ॥ 34 ॥

நகை²꞉ ஶுஷ்கமுகீ²பி⁴ஶ்ச தா³ரணைர்லங்க⁴நைர்ஹதை꞉ ।
நிபாத்ய ஹந்துமிச்சா²மி தவ விப்ரியகாரிணீ꞉ ॥ 35 ॥

ஏவம்ப்ரகாரைர்ப³ஹுபி⁴ர்விப்ரகாரைர்யஶஸ்விநி ।
ஹந்துமிச்சா²ம்யஹம் தே³வி தவேமா꞉ க்ருதகில்பி³ஷா꞉ ॥ 36 ॥

ஏவமுக்தா ஹநுமதா வைதே³ஹீ ஜநகாத்மஜா ।
உவாச த⁴ர்மஸஹிதம் ஹநுமந்தம் யஶஸ்விநீ ॥ 37 ॥

ராஜஸம்ஶ்ரயவஶ்யாநாம் குர்வந்தீநாம் பராஜ்ஞயா ।
விதே⁴யாநாம் ச தா³ஸீநாம் க꞉ குப்யேத்³வாநரோத்தம ॥ 38 ॥

பா⁴க்³யவைஷம்யயோகே³ந புரா து³ஶ்சரிதேந ச ।
மயைதத்ப்ராப்யதே ஸர்வம் ஸ்வக்ருதம் ஹ்யுபபு⁴ஜ்யதே ॥ 39 ॥

ப்ராப்தவ்யம் து த³ஶாயோகா³ந்மயைததி³தி நிஶ்சிதம் ।
தா³ஸீநாம் ராவணஸ்யாஹம் மர்ஷயாமீஹ து³ர்ப³லா ॥ 40 ॥

ஆஜ்ஞப்தா ராவணேநைதா ராக்ஷஸ்யோ மாமதர்ஜயந் ।
ஹதே தஸ்மிந்ந குர்யுர்ஹி தர்ஜநம் வாநரோத்தம ॥ 41 ॥

அயம் வ்யாக்⁴ரஸமீபே து புராணோ த⁴ர்மஸம்ஸ்தி²த꞉ ।
ருக்ஷேண கீ³த꞉ ஶ்லோகோ மே தந்நிபோ³த⁴ ப்லவங்க³ம ॥ 42 ॥

ந பர꞉ பாபமாத³த்தே பரேஷாம் பாபகர்மணாம் ।
ஸமயோ ரக்ஷிதவ்யஸ்து ஸந்தஶ்சாரித்ரபூ⁴ஷணா꞉ ॥ 43 ॥

பாபாநாம் வா ஶுபா⁴நாம் வா வதா⁴ர்ஹாணாம் ப்லவங்க³ம ।
கார்யம் கருணமார்யேண ந கஶ்சிந்நாபராத்⁴யதி ॥ 44 ॥

லோகஹிம்ஸாவிஹாராணாம் ரக்ஷஸாம் காமரூபிணாம் ।
குர்வதாமபி பாபாநி நைவ கார்யமஶோப⁴நம் ॥ 45 ॥

ஏவமுக்தஸ்து ஹநுமாந்ஸீதயா வாக்யகோவித³꞉ ।
ப்ரத்யுவாச தத꞉ ஸீதாம் ராமபத்நீம் யஶஸ்விநீம் ॥ 46 ॥

யுக்தா ராமஸ்ய ப⁴வதீ த⁴ர்மபத்நீ யஶஸ்விநீ ।
ப்ரதிஸந்தி³ஶ மாம் தே³வி க³மிஷ்யே யத்ர ராக⁴வ꞉ ॥ 47 ॥

ஏவமுக்தா ஹநுமதா வைதே³ஹீ ஜநகாத்மஜா ।
அப்³ரவீத்³த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி ப⁴ர்தாரம் வாநரோத்தம ॥ 48 ॥

தஸ்யாஸ்தத்³வநம் ஶ்ருத்வா ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
ஹர்ஷயந்மைதி²லீம் வாக்யமுவாசேத³ம் மஹாத்³யுதி꞉ ॥ 49 ॥

பூர்ணசந்த்³ராநநம் ராமம் த்³ரக்ஷ்யஸ்யார்யே ஸலக்ஷ்மணம் ।
ஸ்தி²ரமித்ரம் ஹதாமித்ரம் ஶசீவ த்ரித³ஶேஶ்வரம் ॥ 50 ॥

தாமேவமுக்த்வா ராஜந்தீம் ஸீதாம் ஸாக்ஷாதி³வ ஶ்ரியம் ।
ஆஜகா³ம மஹாவேகோ³ ஹநுமாந்யத்ர ராக⁴வ꞉ ॥ 51 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஷோட³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 116 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஸப்தத³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (117) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed