Sundarakanda Sarga (Chapter) 15 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ பஞ்சத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (15)


॥ ஸீதோபலப்⁴ய꞉ ॥

ஸ வீக்ஷமாணஸ்தத்ரஸ்தோ² மார்க³மாணஶ்ச மைதி²லீம் ।
அவேக்ஷமாணஶ்ச மஹீம் ஸர்வாம் தாமந்வவைக்ஷத ॥ 1 ॥

ஸந்தாநகலதாபி⁴ஶ்ச பாத³பைருபஶோபி⁴தாம் ।
தி³வ்யக³ந்த⁴ரஸோபேதாம் ஸர்வத꞉ ஸமலங்க்ருதாம் ॥ 2 ॥

தாம் ஸ நந்த³நஸங்காஶாம் ம்ருக³பக்ஷிபி⁴ராவ்ருதாம் ।
ஹர்ம்யப்ராஸாத³ஸம்பா³தா⁴ம் கோகிலாகுலநி꞉ஸ்வநாம் ॥ 3 ॥

காஞ்சநோத்பலபத்³மாபி⁴ர்வாபீபி⁴ருபஶோபி⁴தாம் ।
ப³ஹ்வாஸநகுதோ²பேதாம் ப³ஹுபூ⁴மிக்³ருஹாயுதாம் ॥ 4 ॥

ஸர்வர்துகுஸுமை ரம்யாம் ப²லவத்³பி⁴ஶ்ச பாத³பை꞉ ।
புஷ்பிதாநாமஶோகாநாம் ஶ்ரியா ஸூர்யோத³யப்ரபா⁴ம் ॥ 5 ॥

ப்ரதீ³ப்தாமிவ தத்ரஸ்தோ² மாருதி꞉ ஸமுதை³க்ஷத ।
நிஷ்பத்ரஶாகா²ம் விஹகை³꞉ க்ரியமாணாமிவாஸக்ருத் ॥ 6 ॥

விநிஷ்பதத்³பி⁴꞉ ஶதஶஶ்சித்ரை꞉ புஷ்பாவதம்ஸகை꞉ ।
ஆமூலபுஷ்பநிசிதைரஶோகை꞉ ஶோகநாஶநை꞉ ॥ 7 ॥

புஷ்பபா⁴ராதிபா⁴ரைஶ்ச ஸ்ப்ருஶத்³பி⁴ரிவ மேதி³நீம் ।
கர்ணிகாரை꞉ குஸுமிதை꞉ கிம்ஶுகைஶ்ச ஸுபுஷ்பிதை꞉ ॥ 8 ॥

ஸ தே³ஶ꞉ ப்ரப⁴யா தேஷாம் ப்ரதீ³ப்த இவ ஸர்வத꞉ ।
புந்நாகா³꞉ ஸப்தபர்ணாஶ்ச சம்பகோத்³தா³ளகாஸ்ததா² ॥ 9 ॥

விவ்ருத்³த⁴மூலா ப³ஹவ꞉ ஶோப⁴ந்தே ஸ்ம ஸுபுஷ்பிதா꞉ ।
ஶாதகும்ப⁴நிபா⁴꞉ கேசித்கேசித³க்³நிஶிகோ²பமா꞉ ॥ 10 ॥

நீலாஞ்ஜநநிபா⁴꞉ கேசித்தத்ராஶோகா꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
நந்த³நம் விவிதோ⁴த்³யாநம் சித்ரம் சைத்ரரத²ம் யதா² ॥ 11 ॥

அதிவ்ருத்தமிவாசிந்த்யம் தி³வ்யம் ரம்யம் ஶ்ரியாவ்ருதம் ।
த்³விதீயமிவ சாகாஶம் புஷ்பஜ்யோதிர்க³ணாயுதம் ॥ 12 ॥

புஷ்பரத்நஶதைஶ்சித்ரம் பஞ்சமம் ஸாக³ரம் யதா² ।
ஸர்வர்துபுஷ்பைர்நிசிதம் பாத³பைர்மது⁴க³ந்தி⁴பி⁴꞉ ॥ 13 ॥

நாநாநிநாதை³ருத்³யாநம் ரம்யம் ம்ருக³க³ணைர்த்³விஜை꞉ ।
அநேகக³ந்த⁴ப்ரவஹம் புண்யக³ந்த⁴ம் மநோரமம் ॥ 14 ॥

ஶைலேந்த்³ரமிவ க³ந்தா⁴ட்⁴யம் த்³விதீயம் க³ந்த⁴மாத³நம் ।
அஶோகவநிகாயாம் து தஸ்யாம் வாநரபுங்க³வ꞉ ॥ 15 ॥

ஸ த³த³ர்ஶாவிதூ³ரஸ்த²ம் சைத்யப்ராஸாத³முச்ச்²ரிதம் ।
மத்⁴யே ஸ்தம்ப⁴ஸஹஸ்ரேண ஸ்தி²தம் கைலாஸபாண்டு³ரம் ॥ 16 ॥

ப்ரவாளக்ருதஸோபாநம் தப்தகாஞ்சநவேதி³கம் ।
முஷ்ணந்தமிவ சக்ஷூம்ஷி த்³யோதமாநமிவ ஶ்ரியா ॥ 17 ॥

விமலம் ப்ராம்ஶுபா⁴வத்வாது³ள்லிக²ந்தமிவாம்ப³ரம் ।
ததோ மலிநஸம்வீதாம் ராக்ஷஸீபி⁴꞉ ஸமாவ்ருதாம் ॥ 18 ॥

உபவாஸக்ருஶாம் தீ³நாம் நி꞉ஶ்வஸந்தீம் புந꞉ புந꞉ ।
த³த³ர்ஶ ஶுக்லபக்ஷாதௌ³ சந்த்³ரரேகா²மிவாமலாம் ॥ 19 ॥

மந்த³ம் ப்ரக்²யாயமாநேந ரூபேண ருசிரப்ரபா⁴ம் ।
பிநத்³தா⁴ம் தூ⁴மஜாலேந ஶிகா²மிவ விபா⁴வஸோ꞉ ॥ 20 ॥

பீதேநைகேந ஸம்வீதாம் க்லிஷ்டேநோத்தமவாஸஸா ।
ஸபங்காமநலங்காராம் விபத்³மாமிவ பத்³மிநீம் ॥ 21 ॥

பீடி³தாம் து³꞉க²ஸந்தப்தாம் பரிம்லாநாம் தபஸ்விநீம் । [வ்ரீடி³தாம்]
க்³ரஹேணாங்கா³ரகேணேவ பீடி³தாமிவ ரோஹிணீம் ॥ 22 ॥

அஶ்ருபூர்ணமுகீ²ம் தீ³நாம் க்ருஶாமநஶநேந ச ।
ஶோகத்⁴யாநபராம் தீ³நாம் நித்யம் து³꞉க²பராயணாம் ॥ 23 ॥

ப்ரியம் ஜநமபஶ்யந்தீம் பஶ்யந்தீம் ராக்ஷஸீக³ணம் ।
ஸ்வக³ணேந ம்ருகீ³ம் ஹீநாம் ஶ்வக³ணாபி⁴வ்ருதாமிவ ॥ 24 ॥

நீலநாகா³ப⁴யா வேண்யா ஜக⁴நம் க³தயைகயா ।
நீலயா நீரதா³பாயே வநராஜ்யா மஹீமிவ ॥ 25 ॥

ஸுகா²ர்ஹாம் து³꞉க²ஸந்தப்தாம் வ்யஸநாநாமகோவிதா³ம் ।
தாம் ஸமீக்ஷ்ய விஶாலாக்ஷீமதி⁴கம் மலிநாம் க்ருஶாம் ॥ 26 ॥

தர்கயாமாஸ ஸீதேதி காரணைருபபாதி³பி⁴꞉ ।
ஹ்ரியமாணா ததா³ தேந ரக்ஷஸா காமரூபிணா ॥ 27 ॥

யதா²ரூபா ஹி த்³ருஷ்டா வை ததா²ரூபேயமங்க³நா ।
பூர்ணசந்த்³ராநநாம் ஸுப்⁴ரூம் சாருவ்ருத்தபயோத⁴ராம் ॥ 28 ॥

குர்வந்தீம் ப்ரப⁴யா தே³வீம் ஸர்வா விதிமிரா தி³ஶ꞉ ।
தாம் நீலகண்டீ²ம் பி³ம்போ³ஷ்டீ²ம் ஸுமத்⁴யாம் ஸுப்ரதிஷ்டி²தாம் ॥ 29 ॥ [நீலகேஶீம்]

ஸீதாம் பத்³மபலாஶாக்ஷீம் மந்மத²ஸ்ய ரதிம் யதா² ।
இஷ்டாம் ஸர்வஸ்ய ஜக³த꞉ பூர்ணசந்த்³ரப்ரபா⁴மிவ ॥ 30 ॥

பூ⁴மௌ ஸுதநுமாஸீநாம் நியதாமிவ தாபஸீம் ।
நி꞉ஶ்வாஸப³ஹுளாம் பீ⁴ரும் பு⁴ஜகே³ந்த்³ரவதூ⁴மிவ ॥ 31 ॥

ஶோகஜாலேந மஹதா விததேந ந ராஜதீம் ।
ஸம்ஸக்தாம் தூ⁴மஜாலேந ஶிகா²மிவ விபா⁴வஸோ꞉ ॥ 32 ॥

தாம் ஸ்ம்ருதீமிவ ஸந்தி³க்³தா⁴ம்ருத்³தி⁴ம் நிபதிதாமிவ ।
விஹதாமிவ ச ஶ்ரத்³தா⁴மாஶாம் ப்ரதிஹதாமிவ ॥ 33 ॥

ஸோபஸர்கா³ம் யதா² ஸித்³தி⁴ம் பு³த்³தி⁴ம் ஸகலுஷாமிவ ।
அபூ⁴தேநாபவாதே³ந கீர்திம் நிபதிதாமிவ ॥ 34 ॥

ராமோபரோத⁴வ்யதி²தாம் ரக்ஷோஹரணகர்ஶிதாம் ।
அப³லாம் ம்ருக³ஶாபா³க்ஷீம் வீக்ஷமாணாம் ததஸ்தத꞉ ॥ 35 ॥

பா³ஷ்பாம்பு³பரிபூர்ணேந க்ருஷ்ணவக்ராக்ஷிபக்ஷ்மணா ।
வத³நேநாப்ரஸந்நேந நி꞉ஶ்வஸந்தீம் புந꞉ புந꞉ ॥ 36 ॥

மலபங்கத⁴ராம் தீ³நாம் மண்ட³நார்ஹாமமண்டி³தாம் ।
ப்ரபா⁴ம் நக்ஷத்ரராஜஸ்ய காலமேகை⁴ரிவாவ்ருதாம் ॥ 37 ॥

தஸ்ய ஸந்தி³தி³ஹே பு³த்³தி⁴ர்முஹு꞉ ஸீதாம் நிரீக்ஷ்ய து ।
ஆம்நாயாநாமயோகே³ந வித்³யாம் ப்ரஶிதி²லாமிவ ॥ 38 ॥

து³꞉கே²ந பு³பு³தே⁴ ஸீதாம் ஹநுமாநநலங்க்ருதாம் ।
ஸம்ஸ்காரேண யதா² ஹீநாம் வாசமர்தா²ந்தரம் க³தாம் ॥ 39 ॥

தாம் ஸமீக்ஷ்ய விஶாலாக்ஷீம் ராஜபுத்ரீமநிந்தி³தாம் ।
தர்கயாமாஸ ஸீதேதி காரணைருபபாதி³பி⁴꞉ ॥ 40 ॥

வைதே³ஹ்யா யாநி சாங்கே³ஷு ததா³ ராமோ(அ)ந்வகீர்தயத் ।
தாந்யாப⁴ரணஜாலாநி ஶாகா²ஶோபீ⁴ந்யலக்ஷயத் ॥ 41 ॥

ஸுக்ருதௌ கர்ணவேஷ்டௌ ச ஶ்வத³ம்ஷ்ட்ரௌ ச ஸுஸம்ஸ்தி²தௌ ।
மணிவித்³ருமசித்ராணி ஹஸ்தேஷ்வாப⁴ரணாநி ச ॥ 42 ॥

ஶ்யாமாநி சிரயுக்தத்வாத்ததா² ஸம்ஸ்தா²நவந்தி ச ।
தாந்யேவைதாநி மந்யே(அ)ஹம் யாநி ராமோ(அ)ந்வகீர்தயத் ॥ 43 ॥

தத்ர யாந்யவஹீநாநி தாந்யஹம் நோபலக்ஷயே ।
யாந்யஸ்யா நாவஹீநாநி தாநீமாநி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 44 ॥

பீதம் கநகபட்டாப⁴ம் ஸ்ரஸ்தம் தத்³வஸநம் ஶுப⁴ம் ।
உத்தரீயம் நகா³ஸக்தம் ததா³ த்³ருஷ்டம் ப்லவங்க³மை꞉ ॥ 45 ॥

பூ⁴ஷணாநி ச முக்²யாநி த்³ருஷ்டாநி த⁴ரணீதலே ।
அநயைவாபவித்³தா⁴நி ஸ்வநவந்தி மஹாந்தி ச ॥ 46 ॥

இத³ம் சிரக்³ருஹீதத்வாத்³வஸநம் க்லிஷ்டவத்தரம் ।
ததா²பி நூநம் தத்³வர்ணம் ததா² ஶ்ரீமத்³யதே²தரத் ॥ 47 ॥

இயம் கநகவர்ணாங்கீ³ ராமஸ்ய மஹிஷீ ப்ரியா ।
ப்ரநஷ்டாபி ஸதீ யாஸ்ய மநஸோ ந ப்ரணஶ்யதி ॥ 48 ॥

இயம் ஸா யத்க்ருதே ராமஶ்சதுர்பி⁴꞉ பரிதப்யதே ।
காருண்யேநாந்ருஶம்ஸ்யேந ஶோகேந மத³நேந ச ॥ 49 ॥

ஸ்த்ரீ ப்ரநஷ்டேதி காருண்யாதா³ஶ்ரிதேத்யாந்ருஶம்ஸ்யத꞉ ।
பத்நீ நஷ்டேதி ஶோகேந ப்ரியேதி மத³நேந ச ॥ 50 ॥

அஸ்யா தே³வ்யா யதா² ரூபமங்க³ப்ரத்யங்க³ஸௌஷ்ட²வம் ।
ராமஸ்ய ச யதா² ரூபம் தஸ்யேயமஸிதேக்ஷணா ॥ 51 ॥

அஸ்யா தே³வ்யா மநஸ்தஸ்மிம்ஸ்தஸ்ய சாஸ்யாம் ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
தேநேயம் ஸ ச த⁴ர்மாத்மா முஹூர்தமபி ஜீவதி ॥ 52 ॥

து³ஷ்கரம் க்ருதவாந்ராமோ ஹீநோ யத³நயா ப்ரபு⁴꞉ ।
தா⁴ரயத்யாத்மநோ தே³ஹம் ந ஶோகேநாவஸீத³தி ॥ 53 ॥

து³ஷ்கரம் குருதே ராமோ ய இமாம் மத்தகாஶிநீம் ।
விநா ஸீதாம் மஹாபா³ஹுர்முஹூர்தமபி ஜீவதி ॥ 54 ॥

ஏவம் ஸீதாம் ததா³ த்³ருஷ்ட்வா ஹ்ருஷ்ட꞉ பவநஸம்ப⁴வ꞉ ।
ஜகா³ம மநஸா ராமம் ப்ரஶஶம்ஸ ச தம் ப்ரபு⁴ம் ॥ 55 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ பஞ்சத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 15 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஷோட³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (16)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: