Sundarakanda Sarga (Chapter) 14 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ சதுர்த³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (14)


॥ அஶோகவநிகாவிசய꞉ ॥

ஸ முஹூர்தமிவ த்⁴யாத்வா மநஸா சாதி⁴க³ம்ய தாம் ।
அவப்லுதோ மஹாதேஜா꞉ ப்ராகாரம் தஸ்ய வேஶ்மந꞉ ॥ 1 ॥

ஸ து ஸம்ஹ்ருஷ்டஸர்வாங்க³꞉ ப்ராகாரஸ்தோ² மஹாகபி꞉ ।
புஷ்பிதாக்³ராந்வஸந்தாதௌ³ த³த³ர்ஶ விவிதா⁴ந்த்³ருமாந் ॥ 2 ॥

ஸாலாநஶோகாந்ப⁴வ்யாம்ஶ்ச சம்பகாம்ஶ்ச ஸுபுஷ்பிதாந் ।
உத்³தா³ளகாந்நாக³வ்ருக்ஷாம்ஶ்சூதாந்கபிமுகா²நபி ॥ 3 ॥

அதா²ம்ரவணஸஞ்ச²ந்நாம் லதாஶதஸமாவ்ருதாம் ।
ஜ்யாமுக்த இவ நாராச꞉ புப்லுவே வ்ருக்ஷவாடிகாம் ॥ 4 ॥

ஸ ப்ரவிஶ்ய விசித்ராம் தாம் விஹகை³ரபி⁴நாதி³தாம் ।
ராஜதை꞉ காஞ்சநைஶ்சைவ பாத³பை꞉ ஸர்வதோ வ்ருதாம் ॥ 5 ॥

விஹகை³ர்ம்ருக³ஸங்கை⁴ஶ்ச விசித்ராம் சித்ரகாநநாம் ।
உதி³தாதி³த்யஸங்காஶாம் த³த³ர்ஶ ஹநுமாந்கபி꞉ ॥ 6 ॥

வ்ருதாம் நாநாவிதை⁴ர்வ்ருக்ஷை꞉ புஷ்போபக³ப²லோபகை³꞉ ।
கோகிலைர்ப்⁴ருங்க³ராஜைஶ்ச மத்தைர்நித்யநிஷேவிதாம் ॥ 7 ॥

ப்ரஹ்ருஷ்டமநுஜே காலே ம்ருக³பக்ஷிஸமாகுலே ।
மத்தப³ர்ஹிணஸங்கு⁴ஷ்டாம் நாநாத்³விஜக³ணாயுதாம் ॥ 8 ॥

மார்க³மாணோ வராரோஹாம் ராஜபுத்ரீமநிந்தி³தாம் ।
ஸுக²ப்ரஸுப்தாந்விஹகா³ந்போ³த⁴யாமாஸ வாநர꞉ ॥ 9 ॥

உத்பதத்³பி⁴ர்த்³விஜக³ணை꞉ பக்ஷை꞉ ஸாலா꞉ ஸமாஹதா꞉ ।
அநேகவர்ணா விவிதா⁴ முமுசு꞉ புஷ்பவ்ருஷ்டய꞉ ॥ 10 ॥

புஷ்பாவகீர்ண꞉ ஶுஶுபே⁴ ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
அஶோகவநிகாமத்⁴யே யதா² புஷ்பமயோ கி³ரி꞉ ॥ 11 ॥

தி³ஶ꞉ ஸர்வா꞉ ப்ரதா⁴வந்தம் வ்ருக்ஷஷண்ட³க³தம் கபிம் ।
த்³ருஷ்ட்வா ஸர்வாணி பூ⁴தாநி வஸந்த இதி மேநிரே ॥ 12 ॥

வ்ருக்ஷேப்⁴ய꞉ பதிதை꞉ புஷ்பைரவகீர்ணா ப்ருத²க்³விதை⁴꞉ ।
ரராஜ வஸுதா⁴ தத்ர ப்ரமதே³வ விபூ⁴ஷிதா ॥ 13 ॥

தரஸ்விநா தே தரவஸ்தரஸாபி⁴ப்ரகம்பிதா꞉ ।
குஸுமாநி விசித்ராணி ஸஸ்ருஜு꞉ கபிநா ததா³ ॥ 14 ॥

நிர்தூ⁴தபத்ரஶிக²ரா꞉ ஶீர்ணபுஷ்பப²லா த்³ருமா꞉ ।
நிக்ஷிப்தவஸ்த்ராப⁴ரணா தூ⁴ர்தா இவ பராஜிதா꞉ ॥ 15 ॥

ஹநூமதா வேக³வதா கம்பிதாஸ்தே நகோ³த்தமா꞉ ।
புஷ்பபர்ணப²லாந்யாஶு முமுசு꞉ புஷ்பஶாலிந꞉ ॥ 16 ॥

விஹங்க³ஸங்கை⁴ர்ஹீநாஸ்தே ஸ்கந்த⁴மாத்ராஶ்ரயா த்³ருமா꞉ ।
ப³பூ⁴வுரக³மா꞉ ஸர்வே மாருதேநேவ நிர்து⁴தா꞉ ॥ 17 ॥

நிர்தூ⁴தகேஶீ யுவதிர்யதா² ம்ருதி³தவர்ணகா ।
நிஷ்பீதஶுப⁴த³ந்தோஷ்டீ² நகை²ர்த³ந்தைஶ்ச விக்ஷதா ॥ 18 ॥

ததா² லாங்கூ³ளஹஸ்தைஶ்ச சரணாப்⁴யாம் ச மர்தி³தா ।
ப³பூ⁴வாஶோகவநிகா ப்ரப⁴க்³நவரபாத³பா ॥ 19 ॥

மஹாலதாநாம் தா³மாநி வ்யத⁴மத்தரஸா கபி꞉ ।
யதா² ப்ராவ்ருஷி விந்த்⁴யஸ்ய மேக⁴ஜாலாநி மாருத꞉ ॥ 20 ॥

ஸ தத்ர மணிபூ⁴மீஶ்ச ராஜதீஶ்ச மநோரமா꞉ ।
ததா² காஞ்சநபூ⁴மீஶ்ச த³த³ர்ஶ விசரந்கபி꞉ ॥ 21 ॥

வாபீஶ்ச விவிதா⁴காரா꞉ பூர்ணா꞉ பரமவாரிணா ।
மஹார்ஹைர்மணிஸோபாநைருபபந்நாஸ்ததஸ்தத꞉ ॥ 22 ॥

முக்தாப்ரவாளஸிகதா꞉ ஸ்பா²டிகாந்தரகுட்டிமா꞉ ।
காஞ்சநைஸ்தருபி⁴ஶ்சித்ரைஸ்தீரஜைருபஶோபி⁴தா꞉ ॥ 23 ॥

பு²ல்லபத்³மோத்பலவநாஶ்சக்ரவாகோபகூஜிதா꞉ ।
நத்யூஹருதஸங்கு⁴ஷ்டா ஹம்ஸஸாரஸநாதி³தா꞉ ॥ 24 ॥

தீ³ர்கா⁴பி⁴ர்த்³ருமயுக்தாபி⁴꞉ ஸரித்³பி⁴ஶ்ச ஸமந்தத꞉ ।
அம்ருதோபமதோயாபி⁴꞉ ஶிவாபி⁴ருபஸம்ஸ்க்ருதா꞉ ॥ 25 ॥

லதாஶதைரவததா꞉ ஸந்தாநகுஸுமாவ்ருதா꞉ ।
நாநாகு³ள்மாவ்ருதக⁴நா꞉ கரவீரக்ருதாந்தரா꞉ ॥ 26 ॥

ததோ(அ)ம்பு³த⁴ரஸங்காஶம் ப்ரவ்ருத்³த⁴ஶிக²ரம் கி³ரிம் ।
விசித்ரகூடம் கூடைஶ்ச ஸர்வத꞉ பரிவாரிதம் ॥ 27 ॥

ஶிலாக்³ருஹைரவததம் நாநாவ்ருக்ஷை꞉ ஸமாகுலம் । [ஸமாவ்ருதம்]
த³த³ர்ஶ ஹரிஶார்தூ³ளோ ரம்யம் ஜக³தி பர்வதம் ॥ 28 ॥

த³த³ர்ஶ ச நகா³த்தஸ்மாந்நதீ³ம் நிபதிதாம் கபி꞉ ।
அங்காதி³வ ஸமுத்பத்ய ப்ரியஸ்ய பதிதாம் ப்ரியாம் ॥ 29 ॥

ஜலே நிபதிதாக்³ரைஶ்ச பாத³பைருபஶோபி⁴தாம் ।
வார்யமாணாமிவ க்ருத்³தா⁴ம் ப்ரமதா³ம் ப்ரியப³ந்து⁴பி⁴꞉ ॥ 30 ॥

புநராவ்ருத்ததோயாம் ச த³த³ர்ஶ ஸ மஹாகபி꞉ ।
ப்ரஸந்நாமிவ காந்தஸ்ய காந்தாம் புநருபஸ்தி²தாம் ॥ 31 ॥

தஸ்யாதூ³ராச்ச பத்³மிந்யோ நாநா த்³விஜக³ணாயுதா꞉ । [-ஸ]
த³த³ர்ஶ ஹரிஶார்தூ³ளோ ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 32 ॥

க்ருத்ரிமாம் தீ³ர்கி⁴காம் சாபி பூர்ணாம் ஶீதேந வாரிணா ।
மணிப்ரவரஸோபாநாம் முக்தாஸிகதஶோபி⁴தாம் ॥ 33 ॥

விவிதை⁴ர்ம்ருக³ஸங்கை⁴ஶ்ச விசித்ராம் சித்ரகாநநாம் ।
ப்ராஸாதை³꞉ ஸுமஹத்³பி⁴ஶ்ச நிர்மிதைர்விஶ்வகர்மணா ॥ 34 ॥

காநநை꞉ க்ருத்ரிமைஶ்சாபி ஸர்வத꞉ ஸமலங்க்ருதாம் ।
யே கேசித்பாத³பாஸ்தத்ர புஷ்போபக³ப²லோபகா³꞉ ॥ 35 ॥

ஸச்ச²த்ரா꞉ ஸவிதர்தீ³கா꞉ ஸர்வே ஸௌவர்ணவேதி³கா꞉ ।
லதாப்ரதாநைர்ப³ஹுபி⁴꞉ பர்ணைஶ்ச ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருதாம் ॥ 36 ॥

காஞ்சநீம் ஶிம்ஶுபாமேகாம் த³த³ர்ஶ ஹநுமாந்கபி꞉ ।
வ்ருதாம் ஹேமமயீபி⁴ஸ்து வேதி³காபி⁴꞉ ஸமந்தத꞉ ॥ 37 ॥

ஸோ(அ)பஶ்யத்³பூ⁴மிபா⁴கா³ம்ஶ்ச க³ர்தப்ரஸ்ரவணாநி ச ।
ஸுவர்ணவ்ருக்ஷாநபராந்த³த³ர்ஶ ஶிகி²ஸந்நிபா⁴ந் ॥ 38 ॥

தேஷாம் த்³ருமாணாம் ப்ரப⁴யா மேரோரிவ தி³வாகர꞉ ।
அமந்யத ததா³ வீர꞉ காஞ்சநோ(அ)ஸ்மீதி வாநர꞉ ॥ 39 ॥

தாம் காஞ்சநைஸ்தருக³ணைர்மாருதேந ச வீஜிதாம் ।
கிங்கிணீஶதநிர்கோ⁴ஷாம் த்³ருஷ்ட்வா விஸ்மயமாக³மத் ॥ 40 ॥

ஸ புஷ்பிதாக்³ராம் ருசிராம் தருணாங்குரபல்லவாம் ।
தாமாருஹ்ய மஹாபா³ஹு꞉ ஶிம்ஶுபாம் பர்ணஸம்வ்ருதாம் ॥ 41 ॥

இதோ த்³ரக்ஷ்யாமி வைதே³ஹீம் ராமத³ர்ஶநலாலஸாம் ।
இதஶ்சேதஶ்ச து³꞉கா²ர்தாம் ஸம்பதந்தீம் யத்³ருச்ச²யா ॥ 42 ॥

அஶோகவநிகா சேயம் த்³ருட⁴ம் ரம்யா து³ராத்மந꞉ ।
சம்பகைஶ்சந்த³நைஶ்சாபி வகுலைஶ்ச விபூ⁴ஷிதா ॥ 43 ॥

இயம் ச ளிநீ ரம்யா த்³விஜஸங்க⁴நிஷேவிதா ।
இமாம் ஸா ராமமஹிஷீ த்⁴ருவமேஷ்யதி ஜாநகீ ॥ 44 ॥ [நூநம்]

ஸா ராமா ராமமஹிஷீ ராக⁴வஸ்ய ப்ரியா ஸதீ ।
வநஸஞ்சாரகுஶலா த்⁴ருவமேஷ்யதி ஜாநகீ ॥ 45 ॥ [நூநம்]

அத²வா ம்ருக³ஶாபா³க்ஷீ வநஸ்யாஸ்ய விசக்ஷணா ।
வநமேஷ்யதி ஸார்யேஹ ராமசிந்தாநுகர்ஶிதா ॥ 46 ॥

ராமஶோகாபி⁴ஸந்தப்தா ஸா தே³வீ வாமலோசநா ।
வநவாஸே ரதா நித்யமேஷ்யதே வநசாரிணீ ॥ 47 ॥

வநேசராணாம் ஸததம் நூநம் ஸ்ப்ருஹயதே புரா ।
ராமஸ்ய த³யிதா பா⁴ர்யா ஜநகஸ்ய ஸுதா ஸதீ ॥ 48 ॥

ஸந்த்⁴யாகாலமநா꞉ ஶ்யாமா த்⁴ருவமேஷ்யதி ஜாநகீ ।
நதீ³ம் சேமாம் ஶிவஜலாம் ஸந்த்⁴யார்தே² வரவர்ணிநீ ॥ 49 ॥

தஸ்யாஶ்சாப்யநுரூபேயமஶோகவநிகா ஶுபா⁴ ।
ஶுபா⁴ யா பார்தி²வேந்த்³ரஸ்ய பத்நீ ராமஸ்ய ஸம்மதா ॥ 50 ॥

யதி³ ஜீவதி ஸா தே³வீ தாராதி⁴பநிபா⁴நநா ।
ஆக³மிஷ்யதி ஸா(அ)வஶ்யமிமாம் ஶிவஜலாம் நதீ³ம் ॥ 51 ॥

ஏவம் து மத்வா ஹநுமாந்மஹாத்மா
ப்ரதீக்ஷமாணோ மநுஜேந்த்³ரபத்நீம் ।
அவேக்ஷமாணஶ்ச த³த³ர்ஶ ஸர்வம்
ஸுபுஷ்பிதே பர்ணக⁴நே நிலீந꞉ ॥ 52 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ சதுர்த³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 14 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ பஞ்சத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (15)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed