Sri Mahakala Shani Mrityunjaya Stotram – ஶ்ரீ மஹாகால ஶநி ம்ருத்யுஞ்ஜய ஸ்தோத்ரம்


நீலாத்³ரிஶோபா⁴ஞ்சிததி³வ்யமூர்தி꞉
க²ட்³கீ³ த்ரித³ண்டீ³ ஶரசாபஹஸ்த꞉ ।
ஶம்பு⁴ர்மஹாகாலஶநி꞉ புராரி-
-ர்ஜயத்யஶேஷாஸுரநாஶகாரீ ॥ 1 ॥

மேருப்ருஷ்டே² ஸமாஸீநம் ஸாமரஸ்யே ஸ்தி²தம் ஶிவம் ।
ப்ரணம்ய ஶிரஸா கௌ³ரீ ப்ருச்ச²தி ஸ்ம ஜக³த்³தி⁴தம் ॥ 2 ॥

பார்வத்யுவாச ।
ப⁴க³வந் தே³வதே³வேஶ ப⁴க்தாநுக்³ரஹகாரக ।
அல்பம்ருத்யுவிநாஶாய யத்த்வயா பூர்வஸூசிதம் ॥ 3 ॥

ததே³வ த்வம் மஹாபா³ஹோ லோகாநாம் ஹிதகாரகம் ।
தவ மூர்திப்ரபே⁴த³ஸ்ய மஹாகாலஸ்ய ஸாம்ப்ரதம் ॥ 4 ॥

ஶநேர்ம்ருத்யுஞ்ஜயஸ்தோத்ரம் ப்³ரூஹி மே நேத்ரஜந்மந꞉ ।
அகாலம்ருத்யுஹரணமபம்ருத்யுநிவாரணம் ॥ 5 ॥

ஶநிமந்த்ரப்ரபே⁴தா³ யே தைர்யுக்தம் யத் ஸ்தவம் ஶுப⁴ம் ।
ப்ரதிநாம சதுர்த்²யந்தம் நமோந்தம் மநுநா யுதம் ॥ 6 ॥

ஶ்ரீஶங்கர உவாச ।
நித்யே ப்ரியதமே கௌ³ரி ஸர்வலோகஹிதே ரதே ।
கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதமம் தி³வ்யம் ஸர்வலோகோபகாரகம் ॥ 7 ॥

ஶநிம்ருத்யுஞ்ஜயஸ்தோத்ரம் ப்ரவக்ஷ்யாமி தவாது⁴நா ।
ஸர்வமங்க³ளமாங்க³ல்யம் ஸர்வஶத்ருவிமர்த³நம் ॥ 8 ॥

ஸர்வரோக³ப்ரஶமநம் ஸர்வாபத்³விநிவாரணம் ।
ஶரீராரோக்³யகரணமாயுர்வ்ருத்³தி⁴கரம் ந்ருணாம் ॥ 9 ॥

யதி³ ப⁴க்தாஸி மே கௌ³ரி கோ³பநீயம் ப்ரயத்நத꞉ ।
கோ³பிதம் ஸர்வதந்த்ரேஷு தச்ச்²ருணுஷ்வ மஹேஶ்வரி ॥ 10 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீமஹாகாலஶநிம்ருத்யுஞ்ஜய ஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய பிப்பலாத³ ருஷிரநுஷ்டுப் ச²ந்தோ³ மஹாகாலஶநிர்தே³வதா ஶம் பீ³ஜமாயஸீ ஶக்தி꞉ காலபுருஷாயேதி கீலகம் மமாகாலாபம்ருத்யுநிவாரணார்தே² பாடே² விநியோக³꞉ ॥

ருஷிந்யாஸம் கரந்யாஸம் தே³ஹந்யாஸம் ஸமாசரேத் ।
மஹோக்³ரம் மூர்த்⁴நி விந்யஸ்ய முகே² வைவஸ்வதம் ந்யஸேத் ॥ 11 ॥

க³ளே து விந்யஸேந்மந்த³ம் பா³ஹ்வோர்மஹாக்³ரஹம் ந்யஸேத் ।
ஹ்ருதி³ ந்யஸேந்மஹாகாலம் கு³ஹ்யே க்ருஶதநும் ந்யஸேத் ॥ 12 ॥

ஜாந்வோஸ்தூடு³சரம் ந்யஸ்ய பாத³யோஸ்து ஶநைஶ்சரம் ।
ஏவம் ந்யாஸவிதி⁴ம் க்ருத்வா பஶ்சாத் காலாத்மந꞉ ஶநே꞉ ॥ 13 ॥

ந்யாஸம் த்⁴யாநம் ப்ரவக்ஷ்யாமி தநௌ த்⁴யாத்வா படே²ந்நர꞉ ।
கல்பாதி³யுக³பே⁴தா³ம்ஶ்ச கராங்க³ந்யாஸரூபிண꞉ ॥ 14 ॥

காலாத்மநோ ந்யஸேத்³கா³த்ரே ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ।
மந்வந்தராணி ஸர்வாணி மஹாகாலஸ்வரூபிண꞉ ॥ 15 ॥

பா⁴வயேத்ப்ரதி ப்ரத்யங்கே³ மஹாகாலாய தே நம꞉ ।
பா⁴வயேத் ப்ரப⁴வாத்³யப்³தா³ந் ஶீர்ஷே காலஜிதே நம꞉ ॥ 16 ॥

நமஸ்தே நித்யஸேவ்யாய விந்யஸேத³யநே ப்⁴ருவோ꞉ ।
ஸௌரயே ச நமஸ்தேஸ்து க³ண்ட³யோர்விந்யஸேத்³ருதூந் ॥ 17 ॥

ஶ்ராவணம் பா⁴வயேத³க்ஷ்ணோர்நம꞉ க்ருஷ்ணநிபா⁴ய ச ।
மஹோக்³ராத² நமோ பா⁴த்³ரம் ததா² ஶ்ரவணயோர்ந்யஸேத் ॥ 18 ॥

நமோ வை து³ர்நிரீக்ஷ்யாய சாஶ்விநம் விந்யஸேந்முகே² ।
நமோ நீலமயூகா²ய க்³ரீவாயாம் கார்திகம் ந்யஸேத் ॥ 19 ॥

மார்க³ஶீர்ஷம் ந்யஸேத்³பா³ஹ்வோர்மஹாரௌத்³ராய தே நம꞉ ।
ஊர்த்⁴வலோகநிவாஸாய பௌஷம் து ஹ்ருத³யே ந்யஸேத் ॥ 20 ॥

நம꞉ காலப்ரபோ³தா⁴ய மாக⁴ம் வை சோத³ரே ந்யஸேத் ।
மந்த³கா³ய நமோ மேட்⁴ரே ந்யஸேத்³வை பா²ல்கு³நம் ததா² ॥ 21 ॥

ஊர்வோர்ந்யஸேச்சைத்ரமாஸம் நம꞉ ஶிவோத்³ப⁴வாய ச ।
வைஶாக²ம் விந்யஸேஜ்ஜாந்வோர்நம꞉ ஸம்வர்தகாய ச ॥ 22 ॥

ஜங்க⁴யோர்பா⁴வயேஜ்ஜ்யேஷ்ட²ம் பை⁴ரவாய நமஸ்ததா² ।
ஆஷாட⁴ம் பாத³யோஶ்சைவ ஶநயே ச நமஸ்ததா² ॥ 23 ॥

க்ருஷ்ணபக்ஷம் ச க்ரூராய நம ஆபாத³மஸ்தகே ।
ந்யஸேதா³ஶீர்ஷபாதா³ந்தே ஶுக்லபக்ஷம் க்³ரஹாய ச ॥ 24 ॥

ந்யஸேந்மூலம் பாத³யோஶ்ச க்³ரஹாய ஶநயே நம꞉ ।
நம꞉ ஸர்வஜிதே சைவ தோயம் ஸர்வாங்கு³ளௌ ந்யஸேத் ॥ 25 ॥

ந்யஸேத்³கு³ள்ப²த்³வயே விஶ்வம் நம꞉ ஶுஷ்கதராய ச ।
விஷ்ணுப⁴ம் பா⁴வயேஜ்ஜங்கோ⁴ப⁴யே ஶிஷ்டதமாய தே ॥ 26 ॥

ஜாநுத்³வயே த⁴நிஷ்டா²ம் ச ந்யஸேத் க்ருஷ்ணருசே நம꞉ ।
ஊருத்³வயே வாருணர்க்ஷம் ந்யஸேத்காலப்⁴ருதே நம꞉ ॥ 27 ॥

பூர்வபா⁴த்³ரம் ந்யஸேந்மேட்⁴ரே ஜடாஜூடத⁴ராய ச ।
ப்ருஷ்ட² உத்தரபா⁴த்³ரம் ச கராளாய நமஸ்ததா² ॥ 28 ॥

ரேவதீம் ச ந்யஸேந்நாபௌ⁴ நமோ மந்த³சராய ச ।
க³ர்ப⁴தே³ஶே ந்யஸேத்³த³ஸ்ரம் நம꞉ ஶ்யாமதராய ச ॥ 29 ॥

நமோ போ⁴கி³ஸ்ரஜே நித்யம் யமம் ஸ்தநயுகே³ ந்யஸேத் ।
ந்யஸேத்க்ருத்திகாம் ஹ்ருத³யே நமஸ்தைலப்ரியாய ச ॥ 30 ॥

ரோஹிணீம் பா⁴வயேத்³த⁴ஸ்தே நமஸ்தே க²ட்³க³தா⁴ரிணே ।
ம்ருக³ம் ந்யஸேத்³வாமஹஸ்தே த்ரித³ண்டோ³ல்லஸிதாய ச ॥ 31 ॥

த³க்ஷோர்த்⁴வே பா⁴வயேத்³ரௌத்³ரம் நமோ வை பா³ணதா⁴ரிணே ।
புநர்வஸுமூர்த்⁴வவாமே நமோ வை சாபதா⁴ரிணே ॥ 32 ॥

திஷ்யம் ந்யஸேத்³த³க்ஷபா³ஹௌ நமஸ்தே ஹரமந்யவே ।
ஸார்பம் ந்யஸேத்³வாமபா³ஹௌ சோக்³ரசாபாய தே நம꞉ ॥ 33 ॥

மகா⁴ம் விபா⁴வயேத்கண்டே² நமஸ்தே ப⁴ஸ்மதா⁴ரிணே ।
முகே² ந்யஸேத்³ப⁴க³ர்க்ஷம் ச நம꞉ க்ரூரக்³ரஹாய ச ॥ 34 ॥

பா⁴வயேத்³த³க்ஷநாஸாயாமர்யமாணஶ்ச யோகி³நே ।
பா⁴வயேத்³வாமநாஸாயாம் ஹஸ்தர்க்ஷம் தா⁴ரிணே நம꞉ ॥ 35 ॥

த்வாஷ்ட்ரம் ந்யஸேத்³த³க்ஷகர்ணே க்ருஸராந்நப்ரியாய தே ।
ஸ்வாதீம் ந்யஸேத்³வாமகர்ணே நமோ ப்³ரஹ்மமயாய தே ॥ 36 ॥

விஶாகா²ம் ச த³க்ஷநேத்ரே நமஸ்தே ஜ்ஞாநத்³ருஷ்டயே ।
மைத்ரம் ந்யஸேத்³வாமநேத்ரே நமோ(அ)ந்த⁴ளோசநாய தே ॥ 37 ॥

ஶாக்ரம் ந்யஸேச்ச ஶிரஸி நம꞉ ஸம்வர்தகாய ச ।
விஷ்கம்ப⁴ம் பா⁴வயேச்சீ²ர்ஷஸந்தௌ⁴ காலாய தே நம꞉ ॥ 38 ॥

ப்ரீதியோக³ம் ப்⁴ருவோ꞉ ஸந்தௌ⁴ மஹாமந்த³ நமோ(அ)ஸ்து தே ।
நேத்ரயோ꞉ ஸந்தா⁴வாயுஷ்மத்³யோக³ம் பீ⁴ஷ்மாய தே நம꞉ ॥ 39 ॥

ஸௌபா⁴க்³யம் பா⁴வயேந்நாஸாஸந்தௌ⁴ ப²லாஶநாய ச ।
ஶோப⁴நம் பா⁴வயேத்கர்ணே ஸந்தௌ⁴ புண்யாத்மநே நம꞉ ॥ 40 ॥

நம꞉ க்ருஷ்ணாயாதிக³ண்ட³ம் ஹநுஸந்தௌ⁴ விபா⁴வயேத் ।
நமோ நிர்மாம்ஸதே³ஹாய ஸுகர்மாணம் ஶிரோத⁴ரே ॥ 41 ॥

த்⁴ருதிம் ந்யஸேத்³த³க்ஷபா³ஹௌ ப்ருஷ்டே² சா²யாஸுதாய ச ।
தந்மூலஸந்தௌ⁴ ஶூலம் ச ந்யஸேது³க்³ராய தே நம꞉ ॥ 42 ॥

தத்கூர்பரே ந்யஸேத்³க³ண்டே³ நித்யாநந்தா³ய தே நம꞉ ।
வ்ருத்³தி⁴ம் தந்மணிப³ந்தே⁴ ச காலஜ்ஞாய நமோ ந்யஸேத் ॥ 43 ॥

த்⁴ருவம் தத³ங்கு³ளீமூலஸந்தௌ⁴ க்ருஷ்ணாய தே நம꞉ ।
வ்யாகா⁴தம் பா⁴வயேத்³வாமபா³ஹுப்ருஷ்டே² க்ருஶாய ச ॥ 44 ॥

ஹர்ஷணம் தந்மூலஸந்தௌ⁴ பு⁴தஸந்தாபிநே நம꞉ ।
தத்கூர்பரே ந்யஸேத்³வஜ்ரம் ஸாநந்தா³ய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 45 ॥

ஸித்³தி⁴ம் தந்மணிப³ந்தே⁴ ச ந்யஸேத் காலாக்³நயே நம꞉ ।
வ்யதீபாதம் கராக்³ரேஷு ந்யஸேத்காலக்ருதே நம꞉ ॥ 46 ॥

வரீயாம்ஸம் த³க்ஷபார்ஶ்வஸந்தௌ⁴ காலாத்மநே நம꞉ ।
பரிக⁴ம் பா⁴வயேத்³வாமபார்ஶ்வஸந்தௌ⁴ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 47 ॥

ந்யஸேத்³த³க்ஷோருஸந்தௌ⁴ ச ஶிவம் வை காலஸாக்ஷிணே ।
தஜ்ஜாநௌ பா⁴வயேத் ஸித்³தி⁴ம் மஹாதே³ஹாய தே நம꞉ ॥ 48 ॥

ஸாத்⁴யம் ந்யஸேச்ச தத்³கு³ள்ப²ஸந்தௌ⁴ கோ⁴ராய தே நம꞉ ।
ந்யஸேத்தத³ங்கு³ளீஸந்தௌ⁴ ஶுப⁴ம் ரௌத்³ராய தே நம꞉ ॥ 49 ॥

ந்யஸேத்³வாமோருஸந்தௌ⁴ ச ஶுக்லம் காலவிதே³ நம꞉ ।
ப்³ரஹ்மயோக³ம் ச தஜ்ஜாநௌ ந்யஸேத்ஸத்³யோகி³நே நம꞉ ॥ 50 ॥

ஐந்த்³ரம் தத்³கு³ள்ப²ஸந்தௌ⁴ ச யோகா³தீ⁴ஶாய தே நம꞉ ।
ந்யஸேத்தத³ங்கு³ளீஸந்தௌ⁴ நமோ ப⁴வ்யாய வைத்⁴ருதிம் ॥ 51 ॥

சர்மணி ப³வகரணம் பா⁴வயேத்³யஜ்வநே நம꞉ ।
பா³லவம் பா⁴வயேத்³ரக்தே ஸம்ஹாரக நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 52 ॥

கௌலவம் பா⁴வயேத³ஸ்த்²நி நமஸ்தே ஸர்வப⁴க்ஷிணே ।
தைதிலம் பா⁴வயேந்மாம்ஸே ஆமமாம்ஸப்ரியாய தே ॥ 53 ॥

க³ரம் ந்யஸேத்³வபாயாம் ச ஸர்வக்³ராஸாய தே நம꞉ ।
ந்யஸேத்³வணிஜம் மஜ்ஜாயாம் ஸர்வாந்தக நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 54 ॥

வீர்யே விபா⁴வயேத்³விஷ்டிம் நமோ மந்யூக்³ரதேஜஸே ।
ருத்³ரமித்ரபித்ருவஸுவாரீண்யேதாம்ஶ்ச பஞ்ச ச ॥ 55 ॥

முஹூர்தாம்ஶ்ச த³க்ஷபாத³நகே²ஷு பா⁴வயேந்நம꞉ ।
க²கே³ஶாய ச க²ஸ்தா²ய கே²சராய ஸ்வருபிணே ॥ 56 ॥

புருஹூதஶதமகே² விஶ்வவேதோ⁴விதூ⁴ம்ஸ்ததா² ।
முஹூர்தாம்ஶ்ச வாமபாத³நகே²ஷு பா⁴வயேந்நம꞉ ॥ 57 ॥

ஸத்யவ்ரதாய ஸத்யாய நித்யஸத்யாய தே நம꞉ ।
ஸித்³தே⁴ஶ்வர நமஸ்துப்⁴யம் யோகே³ஶ்வர நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 58 ॥

வஹ்நிநக்தஞ்சராம்ஶ்சைவ வருணார்யமயோநிகாந் ।
முஹூர்தாம்ஶ்ச த³க்ஷஹஸ்தநகே²ஷு பா⁴வயேந்நம꞉ ॥ 59 ॥

லக்³நோத³யாய தீ³ர்கா⁴ய மார்கி³ணே த³க்ஷத்³ருஷ்டயே ।
வக்ராய சாதிக்ரூராய நமஸ்தே வாமத்³ருஷ்டயே ॥ 60 ॥

வாமஹஸ்தநகே²ஷ்வந்த்யவர்ணேஶாய நமோ(அ)ஸ்து தே ।
கி³ரிஶாஹிர்பு³த்⁴ந்யபூஷாஜபாத்³த³ஸ்ராம்ஶ்ச பா⁴வயேத் ॥ 61 ॥

ராஶிபோ⁴க்த்ரே ராஶிகா³ய ராஶிப்⁴ரமணகாரிணே ।
ராஶிநாதா²ய ராஶீநாம் ப²லதா³த்ரே நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 62 ॥

யமாக்³நிசந்த்³ராதி³திகவிதா⁴த்ரூம்ஶ்ச விபா⁴வயேத் ।
ஊர்த்⁴வஹஸ்தத³க்ஷநகே²ஷ்வந்த்யகாலாய தே நம꞉ ॥ 63 ॥

துலோச்சஸ்தா²ய ஸௌம்யாய நக்ரகும்ப⁴க்³ருஹாய ச ।
ஸமீரத்வஷ்ட்ருஜீவாம்ஶ்ச விஷ்ணுதிக்³மத்³யுதீந்ந்யஸேத் ॥ 64 ॥

ஊர்த்⁴வவாமஹஸ்தநகே²ஷ்வந்யக்³ரஹநிவாரிணே ।
துஷ்டாய ச வரிஷ்டா²ய நமோ ராஹுஸகா²ய ச ॥ 65 ॥

ரவிவாரம் லலாடே ச ந்யஸேத்³பீ⁴மத்³ருஶே நம꞉ ।
ஸோமவாரம் ந்யஸேதா³ஸ்யே நமோ(அ)ம்ருதப்ரியாய ச ॥ 66 ॥

பௌ⁴மவாரம் ந்யஸேத் ஸ்வாந்தே நமோ ப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணே ।
மேட்⁴ரே ந்யஸேத் ஸௌம்யவாரம் நமோ ஜீவஸ்வரூபிணே ॥ 67 ॥

வ்ருஷணே கு³ருவாரம் ச நமோ மந்த்ரஸ்வரூபிணே ।
ப்⁴ருகு³வாரம் மலத்³வாரே நம꞉ ப்ரளயகாரிணே ॥ 68 ॥

பாத³யோ꞉ ஶநிவாரம் ச நிர்மாம்ஸாய நமோ(அ)ஸ்து தே ।
க⁴டிகாம் ந்யஸேத்கேஶேஷு நமஸ்தே ஸூக்ஷ்மரூபிணே ॥ 69 ॥

காலரூபிந்நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வபாபப்ரணாஶக ॥

த்ரிபுரஸ்ய வதா⁴ர்தா²ய ஶம்பு⁴ஜாதாய தே நம꞉ ॥ 70 ॥

நம꞉ காலஶரீராய காலநுந்நாய தே நம꞉ ।
காலஹேதோ நமஸ்துப்⁴யம் காலநந்தா³ய வை நம꞉ ॥ 71 ॥

அக²ண்ட³த³ண்ட³மாநாய த்வநாத்³யந்தாய வை நம꞉ ।
காலதே³வாய காலாய காலகாலாய தே நம꞉ ॥ 72 ॥

நிமேஷாதி³மஹாகல்பகாலருபம் ச பை⁴ரவம் ।
ம்ருத்யுஞ்ஜயம் மஹாகாலம் நமஸ்யாமி ஶநைஶ்சரம் ॥ 73 ॥

தா³தாரம் ஸர்வப⁴வ்யாநாம் ப⁴க்தாநாமப⁴யங்கரம் ।
ம்ருத்யுஞ்ஜயம் மஹாகாலம் நமஸ்யாமி ஶநைஶ்சரம் ॥ 74 ॥

கர்தாரம் ஸர்வது³꞉கா²நாம் து³ஷ்டாநாம் ப⁴யவர்த⁴நம் ।
ம்ருத்யுஞ்ஜயம் மஹாகாலம் நமஸ்யாமி ஶநைஶ்சரம் ॥ 75 ॥

ஹர்தாரம் க்³ரஹஜாதாநாம் ப²லாநாமக⁴காரிணாம் ।
ம்ருத்யுஞ்ஜயம் மஹாகாலம் நமஸ்யாமி ஶநைஶ்சரம் ॥ 76 ॥

ஸர்வேஷாமேவ பூ⁴தாநாம் ஸுக²த³ம் ஶாந்தமவ்யயம் ।
ம்ருத்யுஞ்ஜயம் மஹாகாலம் நமஸ்யாமி ஶநைஶ்சரம் ॥ 77 ॥

காரணம் ஸுக²து³꞉கா²நாம் பா⁴வாபா⁴வஸ்வரூபிணம் ।
ம்ருத்யுஞ்ஜயம் மஹாகாலம் நமஸ்யாமி ஶநைஶ்சரம் ॥ 78 ॥

அகாலம்ருத்யுஹரணமபம்ருத்யு நிவாரணம் ।
ம்ருத்யுஞ்ஜயம் மஹாகாலம் நமஸ்யாமி ஶநைஶ்சரம் ॥ 79 ॥

காலரூபேண ஸம்ஸாரம் ப⁴க்ஷயந்தம் மஹாக்³ரஹம் ।
ம்ருத்யுஞ்ஜயம் மஹாகாலம் நமஸ்யாமி ஶநைஶ்சரம் ॥ 80 ॥

து³ர்நிரீக்ஷ்யம் ஸ்தூ²லரோமம் பீ⁴ஷணம் தீ³ர்க⁴ளோசநம் ।
ம்ருத்யுஞ்ஜயம் மஹாகாலம் நமஸ்யாமி ஶநைஶ்சரம் ॥ 81 ॥

க்³ரஹாணாம் க்³ரஹபூ⁴தம் ச ஸர்வக்³ரஹநிவாரணம் ।
ம்ருத்யுஞ்ஜயம் மஹாகாலம் நமஸ்யாமி ஶநைஶ்சரம் ॥ 82 ॥

காலஸ்ய வஶகா³꞉ ஸர்வே ந கால꞉ கஸ்யசித்³வஶ꞉ ।
தஸ்மாத்த்வாம் காலபுருஷம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஶநைஶ்சரம் ॥ 83 ॥

காலதே³வ ஜக³த்ஸர்வம் கால ஏவ விளீயதே ।
காலரூப꞉ ஸ்வயம் ஶம்பு⁴꞉ காலாத்மா க்³ரஹதே³வதா ॥ 84 ॥

சண்டீ³ஶோ ருத்³ரடா³கிந்யாக்ராந்தஶ்சண்டீ³ஶ உச்யதே ।
வித்³யுதா³கலிதோ நத்³யாம் ஸமாரூடோ⁴ ரஸாதி⁴ப꞉ ॥ 85 ॥

சண்டீ³ஶ꞉ ஶுகஸம்யுக்தோ ஜிஹ்வயா லலித꞉ புந꞉ ।
க்ஷதஜஸ்தாமஸீ ஶோபீ⁴ ஸ்தி²ராத்மா வித்³யுதா யுத꞉ ॥ 86 ॥

நமோ(அ)ந்தோ மநுரித்யேஷ ஶநிதுஷ்டிகர꞉ ஶிவே ।
ஆத்³யந்தே(அ)ஷ்டோத்தரஶதம் மநுமேநம் ஜபேந்நர꞉ ॥ 87 ॥

ய꞉ படே²ச்ச்²ருணுயாத்³வாபி த்⁴யாத்வா ஸம்பூஜ்ய ப⁴க்தித꞉ ।
தஸ்ய ம்ருத்யோர்ப⁴யம் நைவ ஶதவர்ஷாவதி⁴ ப்ரியே ॥ 88 ॥

ஜ்வரா꞉ ஸர்வே விநஶ்யந்தி த³த்³ருவிஸ்போ²டகச்சு²கா꞉ ।
தி³வா ஸௌரிம் ஸ்மரேத் ராத்ரௌ மஹாகாலம் யஜந் படே²த் ॥ 89 ॥

ஜந்மர்க்ஷே ச யதா³ ஸௌரிர்ஜபேதே³தத் ஸஹஸ்ரகம் ।
வேத⁴கே³ வாமவேதே⁴ வா ஜபேத³ர்த⁴ஸஹஸ்ரகம் ॥ 90 ॥

த்³விதீயே த்³வாத³ஶே மந்தே³ தநௌ வா சாஷ்டமே(அ)பி வா ।
தத்தத்³ராஶௌ ப⁴வேத்³யாவத் படே²த்தாவத்³தி³நாவதி⁴ ॥ 91 ॥

சதுர்தே² த³ஶமே வா(அ)பி ஸப்தமே நவபஞ்சமே ।
கோ³சரே ஜந்மலக்³நேஶே த³ஶாஸ்வந்தர்த³ஶாஸு ச ॥ 92 ॥

கு³ருலாக⁴வஜ்ஞாநேந படே²தா³வ்ருத்திஸங்க்²யயா ।
ஶதமேகம் த்ரயம் வாத² ஶதயுக்³மம் கதா³சந ॥ 93 ॥

ஆபத³ஸ்தஸ்ய நஶ்யந்தி பாபாநி ச ஜயம் ப⁴வேத் ।
மஹாகாலாலயே பீடே² ஹ்யத²வா ஜலஸந்நிதௌ⁴ ॥ 94 ॥

புண்யக்ஷேத்ரே(அ)ஶ்வத்த²மூலே தைலகும்பா⁴க்³ரதோ க்³ருஹே ।
நியமேநைகப⁴க்தேந ப்³ரஹ்மசர்யேண மௌநிநா ॥ 95 ॥

ஶ்ரோதவ்யம் படி²தவ்யம் ச ஸாத⁴காநாம் ஸுகா²வஹம் ।
பரம் ஸ்வஸ்த்யயநம் புண்யம் ஸ்தோத்ரம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாபி⁴த⁴ம் ॥ 96 ॥

காலக்ரமேண கதி²தம் ந்யாஸக்ரமஸமந்விதம் ।
ப்ராத꞉காலே ஶுசிர்பூ⁴த்வா பூஜாயாம் ச நிஶாமுகே² ॥ 97 ॥

பட²தாம் நைவ து³ஷ்டேப்⁴யோ வ்யாக்⁴ரஸர்பாதி³தோ ப⁴யம் ।
நாக்³நிதோ ந ஜலாத்³வாயோர்தே³ஶே தே³ஶாந்தரே(அ)த²வா ॥ 98 ॥

நா(அ)காலே மரணம் தேஷாம் நா(அ)பம்ருத்யுப⁴யம் ப⁴வேத் ।
ஆயுர்வர்ஷஶதம் ஸாக்³ரம் ப⁴வந்தி சிரஜீவிந꞉ ॥ 99 ॥

நா(அ)த꞉ பரதரம் ஸ்தோத்ரம் ஶநிதுஷ்டிகரம் மஹத் ।
ஶாந்திகம் ஶீக்⁴ரப²லத³ம் ஸ்தோத்ரமேதந்மயோதி³தம் ॥ 100 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்நேந யதீ³ச்சே²தா³த்மநோ ஹிதம் ।
கத²நீயம் மஹாதே³வி நைவாப⁴க்தஸ்ய கஸ்யசித் ॥ 101 ॥

இதி மார்தண்ட³பை⁴ரவதந்த்ரே மஹாகால ஶநி ம்ருத்யுஞ்ஜய ஸ்தோத்ரம் ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed