Kishkindha Kanda Sarga 39 – கிஷ்கிந்தா⁴காண்ட³ ஏகோநசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (39)


॥ ஸேநாநிவேஶ꞉ ॥

இதி ப்³ருவாணம் ஸுக்³ரீவம் ராமோ த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வர꞉ ।
பா³ஹுப்⁴யாம் ஸம்பரிஷ்வஜ்ய ப்ரத்யுவாச க்ருதாஞ்ஜலிம் ॥ 1 ॥

யதி³ந்த்³ரோ வர்ஷதே வர்ஷம் ந தச்சித்ரம் ப⁴வேத்க்வசித் ।
ஆதி³த்யோ வா ஸஹஸ்ராம்ஶு꞉ குர்யாத்³விதிமிரம் நப⁴꞉ ॥ 2 ॥

சந்த்³ரமா ரஶ்மிபி⁴꞉ குர்யாத்ப்ருதி²வீம் ஸௌம்ய நிர்மலாம் ।
த்வத்³விதோ⁴ வா(அ)பி மித்ராணாம் ப்ரதிகுர்யாத்பரந்தப ॥ 3 ॥

ஏவம் த்வயி ந தச்சித்ரம் ப⁴வேத்³யத்ஸௌம்ய ஶோப⁴நம் ।
ஜாநாம்யஹம் த்வாம் ஸுக்³ரீவ ஸததம் ப்ரியவாதி³நம் ॥ 4 ॥

த்வத்ஸநாத²꞉ ஸகே² ஸங்க்²யே ஜேதாஸ்மி ஸகலாநரீந் ।
த்வமேவ மே ஸுஹ்ருந்மித்ரம் ஸாஹாய்யம் கர்துமர்ஹஸி ॥ 5 ॥

ஜஹாராத்மவிநாஶாய வைதே³ஹீம் ராக்ஷஸாத⁴ம꞉ ।
வஞ்சயித்வா து பௌலோமீமநுஹ்ராதோ³ யதா² ஶசீம் ॥ 6 ॥

ந சிராத்தம் ஹநிஷ்யாமி ராவணம் நிஶிதை꞉ ஶரை꞉ ।
பௌலோம்யா꞉ பிதரம் த்³ருப்தம் ஶதக்ரதுரிவாஹவே ॥ 7 ॥

ஏதஸ்மிந்நந்தரே சைவ ரஜ꞉ ஸமபி⁴வர்தத ।
உஷ்ணாம் தீவ்ராம் ஸஹஸ்ராம்ஶோஶ்சா²த³யத்³க³க³நே ப்ரபா⁴ம் ॥ 8 ॥

தி³ஶ꞉ பர்யாகுலாஶ்சாஸந் ரஜஸா தேந மூர்ச²தா ।
சசால ச மஹீ ஸர்வா ஸஶைலவநகாநநா ॥ 9 ॥

ததோ நகே³ந்த்³ரஸங்காஶைஸ்தீக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ரைர்மஹாப³லை꞉ ।
க்ருத்ஸ்நா ஸஞ்சா²தி³தா பூ⁴மிரஸங்க்²யேயை꞉ ப்லவங்க³மை꞉ ॥ 10 ॥

நிமேஷாந்தரமாத்ரேண ததஸ்தைர்ஹரியூத²பை꞉ ।
கோடீஶதபரீவாரை꞉ காமரூபிபி⁴ராவ்ருதா ॥ 11 ॥

நாதே³யை꞉ பார்வதீயைஶ்ச ஸாமுத்³ரைஶ்ச மஹாப³லை꞉ ।
ஹரிபி⁴ர்மேக⁴நிர்ஹ்ராதை³ரந்யைஶ்ச வநசாரிபி⁴꞉ ॥ 12 ॥

தருணாதி³த்யவர்ணைஶ்ச ஶஶிகௌ³ரைஶ்ச வாநரை꞉ ।
பத்³மகேஸரவர்ணைஶ்ச ஶ்வேதைர்மேருக்ருதாலயை꞉ ॥ 13 ॥

கோடீஸஹஸ்ரைர்த³ஶபி⁴꞉ ஶ்ரீமாந் பரிவ்ருதஸ்ததா³ ।
வீர꞉ ஶதவலிர்நாம வாநர꞉ ப்ரத்யத்³ருஶ்யத ॥ 14 ॥

தத꞉ காஞ்சநஶைலாப⁴ஸ்தாராயா வீர்யவாந் பிதா ।
அநேகைர்த³ஶஸாஹஸ்ரை꞉ கோடிபி⁴꞉ ப்ரத்யத்³ருஶ்யத ॥ 15 ॥

ததா²(அ)பரேண கோடீநாம் ஸஹஸ்ரேண ஸமந்வித꞉ ।
பிதா ருமாயா꞉ ஸம்ப்ராப்த꞉ ஸுக்³ரீவஶ்வஶுரோ விபு⁴꞉ ॥ 16 ॥

பத்³மகேஸரஸங்காஶஸ்தருணார்கநிபா⁴நந꞉ ।
பு³த்³தி⁴மாந் வாநரஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸர்வவாநரஸத்தம꞉ ॥ 17 ॥

அநீகைர்ப³ஹுஸாஹஸ்ரைர்வாநராணாம் ஸமந்வித꞉ ।
பிதா ஹநுமத꞉ ஶ்ரீமாந் கேஸரீ ப்ரத்யத்³ருஶ்யத ॥ 18 ॥

கோ³ளாங்கூ³ளமஹாராஜோ க³வாக்ஷோ பீ⁴மவிக்ரம꞉ ।
வ்ருத꞉ கோடிஸஹஸ்ரேண வாநராணாமத்³ருஶ்யத ॥ 19 ॥

ருக்ஷாணாம் பீ⁴மவேகா³நாம் தூ⁴ம்ர꞉ ஶத்ருநிப³ர்ஹண꞉ ।
வ்ருத꞉ கோடிஸஹஸ்ராப்⁴யாம் த்³வாப்⁴யாம் ஸமபி⁴வர்தத ॥ 20 ॥

மஹாசலநிபை⁴ர்கோ⁴ரை꞉ பநஸோ நாம யூத²ப꞉ ।
ஆஜகா³ம மஹாவீர்யஸ்திஸ்ருபி⁴꞉ கோடிபி⁴ர்வ்ருத꞉ ॥ 21 ॥

நீலாஞ்ஜநசயாகாரோ நீலோ நாமாத² யூத²ப꞉ ।
அத்³ருஶ்யத மஹாகாய꞉ கோடிபி⁴ர்த³ஶபி⁴ர்வ்ருத꞉ ॥ 22 ॥

தத꞉ காஞ்சநஶைலாபோ⁴ க³வயோ நாம யூத²ப꞉ ।
ஆஜகா³ம மஹாவீர்ய꞉ கோடிபி⁴꞉ பஞ்சபி⁴ர்வ்ருத꞉ ॥ 23 ॥

த³ரீமுக²ஶ்ச ப³லவாந் யூத²போ(அ)ப்⁴யாயயௌ ததா³ ।
வ்ருத꞉ கோடிஸஹஸ்ரேண ஸுக்³ரீவம் ஸமுபஸ்தி²த꞉ ॥ 24 ॥

மைந்த³ஶ்ச த்³விவித³ஶ்சோபா⁴வஶ்விபுத்ரௌ மஹாப³லௌ ।
கோடிகோடிஸஹஸ்ரேண வாநராணாமத்³ருஶ்யதாம் ॥ 25 ॥

க³ஜஶ்ச ப³லவாந் வீர꞉ கோடிபி⁴ஸ்திஸ்ருபி⁴ர்வ்ருத꞉ ।
ஆஜகா³ம மஹாதேஜா꞉ ஸுக்³ரீவஸ்ய ஸமீபத꞉ ॥ 26 ॥

ருக்ஷராஜோ மஹாதேஜா ஜாம்ப³வாந்நாம நாமத꞉ ।
கோடிபி⁴ர்த³ஶபி⁴꞉ ப்ராப்த꞉ ஸுக்³ரீவஸ்ய வஶே ஸ்தி²த꞉ ॥ 27 ॥

ருமண்வாந்நாம விக்ராந்தோ வாநரோ வாநரேஶ்வரம் ।
ஆயயௌ ப³லவாம்ஸ்தூர்ணம் கோடீஶதஸமாவ்ருத꞉ ॥ 28 ॥

தத꞉ கோடிஸஹஸ்ராணாம் ஸஹஸ்ரேண ஶதேந ச ।
ப்ருஷ்ட²தோ(அ)நுக³த꞉ ப்ராப்தோ ஹரிபி⁴ர்க³ந்த⁴மாத³ந꞉ ॥ 29 ॥

தத꞉ பத்³மஸஹஸ்ரேண வ்ருத꞉ ஶங்குஶதேந ச ।
யுவராஜோ(அ)ங்க³த³꞉ ப்ராப்த꞉ பித்ருதுல்யபராக்ரம꞉ ॥ 30 ॥

ததஸ்தாராத்³யுதிஸ்தாரோ ஹரிர்பீ⁴மபராக்ரம꞉ ।
பஞ்சபி⁴ர்ஹரிகோடிபி⁴ர்தூ³ரத꞉ ப்ரத்யத்³ருஶ்யத ॥ 31 ॥

இந்த்³ரஜாநு꞉ கபிர்வீரோ யூத²ப꞉ ப்ரத்யத்³ருஶ்யத ।
ஏகாத³ஶாநாம் கோடீநாமீஶ்வரஸ்தைஶ்ச ஸம்வ்ருத꞉ ॥ 32 ॥

ததோ ரம்ப⁴ஸ்த்வநுப்ராப்தஸ்தருணாதி³த்யஸந்நிப⁴꞉ ।
அயுதேநாவ்ருதஶ்சைவ ஸஹஸ்ரேண ஶதேந ச ॥ 33 ॥

ததோ யூத²பதிர்வீரோ து³ர்முகோ² நாம வாநர꞉ ।
ப்ரத்யத்³ருஶ்யத கோடிப்⁴யாம் த்³வாப்⁴யாம் பரிவ்ருதோ ப³லீ ॥ 34 ॥

கைலாஸஶிக²ராகாரைர்வாநரைர்பீ⁴மவிக்ரமை꞉ ।
வ்ருத꞉ கோடிஸஹஸ்ரேண ஹநுமாந் ப்ரத்யத்³ருஶ்யத ॥ 35 ॥

ளஶ்சாபி மஹாவீர்ய꞉ ஸம்வ்ருதோ த்³ருமவாஸிபி⁴꞉ ।
கோடீஶதேந ஸம்ப்ராப்த꞉ ஸஹஸ்ரேண ஶதேந ச ॥ 36 ॥

ததோ த³தி⁴முக²꞉ ஶ்ரீமாந் கோடிபி⁴ர்த³ஶபி⁴ர்வ்ருத꞉ ।
ஸம்ப்ராப்தோ(அ)பி⁴மதஸ்தஸ்ய ஸுக்³ரீவஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 37 ॥

ஶரப⁴꞉ குமுதோ³ வஹ்நிர்வாநரோ ரம்ஹ ஏவ ச ।
ஏதே சாந்யே ச ப³ஹவோ வாநரா꞉ காமரூபிண꞉ ॥ 38 ॥

ஆவ்ருத்ய ப்ருதி²வீம் ஸர்வாம் பர்வாதாம்ஶ்ச வநாநி ச ।
யூத²பா꞉ ஸமநுப்ராப்தாஸ்தேஷாம் ஸங்க்²யா ந வித்³யதே ॥ 39 ॥

ஆக³தாஶ்ச விஶிஷ்டாஶ்ச ப்ருதி²வ்யாம் ஸர்வவாநரா꞉ ।
ஆப்லவந்த꞉ ப்லவந்தஶ்ச க³ர்ஜந்தஶ்ச ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 40 ॥

அப்⁴யவர்தந்த ஸுக்³ரீவம் ஸூர்யமப்⁴ரக³ணா இவ ।
குர்வாணா ப³ஹுஶப்³தா³ம்ஶ்ச ப்ரஹ்ருஷ்டா பா³ஹுஶாலிந꞉ ॥ 41 ॥

ஶிரோபி⁴ர்வாநரேந்த்³ராய ஸுக்³ரீவஸ்ய ந்யவேத³யந் ।
அபரே வாநரஶ்ரேஷ்டா²꞉ ஸம்யம்ய ச யதோ²சிதம் ॥ 42 ॥

ஸுக்³ரீவேண ஸமாக³ம்ய ஸ்தி²தா꞉ ப்ராஞ்ஜலயஸ்ததா³ ।
ஸுக்³ரீவஸ்த்வரிதோ ராமே ஸர்வாம்ஸ்தாந் வாநரர்ஷபா⁴ந் ।
நிவேத³யித்வா த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஸ்தி²த꞉ ப்ராஞ்ஜலிரப்³ரவீத் ॥ 43 ॥

யதா²ஸுக²ம் பர்வதநிர்ஜ²ரேஷு
வநேஷு ஸர்வேஷு ச வாநரேந்த்³ரா꞉ ।
நிவேஶயித்வா விதி⁴வத்³ப³லாநி
ப³லம் ப³லஜ்ஞ꞉ ப்ரதிபத்துமீஷ்டே ॥ 44 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே கிஷ்கிந்தா⁴காண்டே³ ஏகோநசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 39 ॥


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed