Kishkindha Kanda Sarga 40 – கிஷ்கிந்தா⁴காண்ட³ சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (40)


॥ ப்ராசீப்ரேஷணம் ॥

அத² ராஜா ஸம்ருத்³தா⁴ர்த²꞉ ஸுக்³ரீவ꞉ ப்லவகா³தி⁴ப꞉ ।
உவாச நரஶார்தூ³ளம் ராமம் பரப³லார்த³நம் ॥ 1 ॥

ஆக³தா விநிவிஷ்டாஶ்ச ப³லிந꞉ காமரூபிண꞉ ।
வாநரா வாரணேந்த்³ராபா⁴ யே மத்³விஷயவாஸிந꞉ ॥ 2 ॥

த இமே ப³ஹுவிக்ராந்தைர்ஹரிபி⁴ர்பீ⁴மவிக்ரமை꞉ ।
ஆக³தா வாநரா கோ⁴ரா தை³த்யதா³நவஸந்நிபா⁴꞉ ॥ 3 ॥

க்²யாதகர்மாபதா³நாஶ்ச ப³லவந்தோ ஜிதக்லமா꞉ ।
பராக்ரமேஷு விக்²யாதா வ்யவஸாயேஷு சோத்தமா꞉ ॥ 4 ॥

ப்ருதி²வ்யம்பு³சரா ராம நாநாநக³நிவாஸிந꞉ ।
கோட்யக்³ரஶ இமே ப்ராப்தா வாநராஸ்தவ கிங்கரா꞉ ॥ 5 ॥

நிதே³ஶவர்திந꞉ ஸர்வே ஸர்வே கு³ருஹிதே ரதா꞉ ।
அபி⁴ப்ரேதமநுஷ்டா²தும் தவ ஶக்ஷ்யந்த்யரிந்த³ம ॥ 6 ॥

த இமே ப³ஹுஸாஹஸ்ரைரநீகைர்பீ⁴மவிக்ரமை꞉ ।
யந்மந்யஸே நரவ்யாக்⁴ர ப்ராப்தகாலம் தது³ச்யதாம் ॥ 7 ॥

த்வத்ஸைந்யம் த்வத்³வஶே யுக்தமாஜ்ஞாபயிதுமர்ஹஸி ।
காமமேஷாமித³ம் கார்யம் விதி³தம் மம தத்த்வத꞉ ॥ 8 ॥

ததா²பி து யதா²தத்த்வமாஜ்ஞாபயிதுமர்ஹஸி ।
ததா² ப்³ருவாணம் ஸுக்³ரீவம் ராமோ த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ॥ 9 ॥

பா³ஹுப்⁴யாம் ஸம்பரிஷ்வஜ்ய இத³ம் வசநமப்³ரவீத் ।
ஜ்ஞாயதாம் மம வைதே³ஹீ யதி³ ஜீவதி வா ந வா ॥ 10 ॥

ஸ ச தே³ஶோ மஹாப்ராஜ்ஞ யஸ்மிந் வஸதி ராவண꞉ ।
அதி⁴க³ம்ய து வைதே³ஹீம் நிலயம் ராவணஸ்ய ச ॥ 11 ॥

ப்ராப்தகாலம் விதா⁴ஸ்யாமி தஸ்மிந் காலே ஸஹ த்வயா ।
நாஹமஸ்மிந் ப்ரபு⁴꞉ கார்யே வாநரேஶ ந லக்ஷ்மண꞉ ॥ 12 ॥

த்வமஸ்ய ஹேது꞉ கார்யஸ்ய ப்ரபு⁴ஶ்ச ப்லவகே³ஶ்வர ।
த்வமேவாஜ்ஞாபய விபோ⁴ மம கார்யவிநிஶ்சயம் ॥ 13 ॥

த்வம் ஹி ஜாநாஸி யத்கார்யம் மம வீர ந ஸம்ஶய꞉ ।
ஸுஹ்ருத்³த்³விதீயோ விக்ராந்த꞉ ப்ராஜ்ஞ꞉ காலவிஶேஷவித் ॥ 14 ॥

ப⁴வாநஸ்மத்³தி⁴தே யுக்த꞉ ஸுஹ்ருதா³ப்தோ(அ)ர்த²வித்தம꞉ ।
ஏவமுக்தஸ்து ஸுக்³ரீவோ விநதம் நாம யூத²பம் ॥ 15 ॥

அப்³ரவீத்³ராமஸாந்நித்⁴யே லக்ஷ்மணஸ்ய ச தீ⁴மத꞉ ।
ஶைலாப⁴ம் மேக⁴நிர்கோ⁴ஷமூர்ஜிதம் ப்லவகே³ஶ்வர꞉ ॥ 16 ॥

ஸோமஸூர்யாத்மஜை꞉ ஸார்த⁴ம் வாநரைர்வாநரோத்தம ।
தே³ஶகாலநயைர்யுக்த꞉ கார்யாகார்யவிநிஶ்சயே ॥ 17 ॥

வ்ருத꞉ ஶதஸஹஸ்ரேண வாநராணாம் தரஸ்விநாம் ।
அதி⁴க³ச்ச² தி³ஶம் பூர்வாம் ஸஶைலவநகாநநாம் ॥ 18 ॥

தத்ர ஸீதாம் ச வைதே³ஹீம் நிலயம் ராவணஸ்ய ச ।
மார்க³த்⁴வம் கி³ரிஶ்ருங்கே³ஷு வநேஷு ச நதீ³ஷு ச ॥ 19 ॥

நதீ³ம் பா⁴கீ³ரதீ²ம் ரம்யாம் ஸரயூம் கௌஶிகீம் ததா² ।
காளிந்தீ³ம் யமுநாம் ரம்யாம் யாமுநம் ச மஹாகி³ரிம் ॥ 20 ॥

ஸரஸ்வதீம் ச ஸிந்து⁴ம் ச ஶோணம் மணிநிபோ⁴த³கம் ।
மஹீம் காலமஹீம் சைவ ஶைலகாநநஶோபி⁴தாம் ॥ 21 ॥

ப்³ரஹ்மமாலாந் விதே³ஹாம்ஶ்ச மாலவாந் காஶிகோஸலாந் ।
மாக³தா⁴ம்ஶ்ச மஹாக்³ராமாந் புண்ட்³ராந் வங்கா³ம்ஸ்ததை²வ ச ॥ 22 ॥

பத்தநம் கோஶகாராணாம் பூ⁴மிம் ச ரஜதாகராம் ।
ஸர்வமேதத்³விசேதவ்யம் மார்க³யத்³பி⁴ஸ்ததஸ்தத꞉ ॥ 23 ॥

ராமஸ்ய த³யிதாம் பா⁴ர்யாம் ஸீதாம் த³ஶரத²ஸ்நுஷாம் ।
ஸமுத்³ரமவகா³டா⁴ம்ஶ்ச பர்வதாந் பத்தநாநி ச ॥ 24 ॥

மந்த³ரஸ்ய ச யே கோடிம் ஸம்ஶ்ரிதா꞉ கேசிதா³யதாம் ।
கர்ணப்ராவரணாஶ்சைவ ததா² சாப்யோஷ்ட²கர்ணகா꞉ ॥ 25 ॥

கோ⁴ரளோஹமுகா²ஶ்சைவ ஜவநாஶ்சைகபாத³கா꞉ ।
அக்ஷயா ப³லவந்தஶ்ச புருஷா꞉ புருஷாத³கா꞉ ॥ 26 ॥

கிராதா꞉ கர்ணசூடா³ஶ்ச ஹேமாங்கா³꞉ ப்ரியத³ர்ஶநா꞉ ।
ஆமமீநாஶநாஸ்தத்ர கிராதா த்³வீபவாஸிந꞉ ॥ 27 ॥

அந்தர்ஜலசரா கோ⁴ரா நரவ்யாக்⁴ரா இதி ஶ்ருதா꞉ ।
ஏதேஷாமாலயா꞉ ஸர்வே விசேயா꞉ காநநௌகஸ꞉ ॥ 28 ॥

கி³ரிபி⁴ர்யே ச க³ம்யந்தே ப்லவநேந ப்லவேந ச ।
ரத்நவந்தம் யவத்³வீபம் ஸப்தராஜ்யோபஶோபி⁴தம் ॥ 29 ॥

ஸுவர்ணரூப்யகம் சைவ ஸுவர்ணாகரமண்டி³தம் ।
யவத்³வீபமதிக்ரம்ய ஶிஶிரோ நாம பர்வத꞉ ॥ 30 ॥

தி³வம் ஸ்ப்ருஶதி ஶ்ருங்கே³ண தே³வதா³நவஸேவித꞉ ।
ஏதேஷாம் கி³ரிது³ர்கே³ஷு ப்ரபாதேஷு வநேஷு ச ॥ 31 ॥

மார்க³த்⁴வம் ஸஹிதா꞉ ஸர்வே ராமபத்நீம் யஶஸ்விநீம் ।
ததோ ரக்தஜலம் ஶோணமகா³த⁴ம் ஶீக்⁴ரகா³ஹிநம் ॥ 32 ॥

க³த்வா பாரம் ஸமுத்³ரஸ்ய ஸித்³த⁴சாரணஸேவிதம் ।
தஸ்ய தீர்தே²ஷு ரம்யேஷு விசித்ரேஷு வநேஷு ச ॥ 33 ॥

ராவண꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா மார்கி³தவ்யஸ்ததஸ்தத꞉ ।
பர்வதப்ரப⁴வா நத்³ய꞉ ஸுரம்யா ப³ஹுநிஷ்குடா꞉ ॥ 34 ॥

மார்கி³தவ்யா த³ரீமந்த꞉ பர்வதாஶ்ச வநாநி ச ।
தத꞉ ஸமுத்³ரத்³வீபாம்ஶ்ச ஸுபீ⁴மாந் த்³ரஷ்டுமர்ஹத² ॥ 35 ॥

ஊர்மிமந்தம் ஸமுத்³ரம் ச க்ரோஶந்தமநிலோத்³த⁴தம் ।
தத்ராஸுரா மஹாகாயாஶ்சா²யாம் க்³ருஹ்ணந்தி நித்யஶ꞉ ॥ 36 ॥

ப்³ரஹ்மணா ஸமநுஜ்ஞாதா தீ³ர்க⁴காலம் பு³பு⁴க்ஷிதா꞉ ।
தம் காலமேக⁴ப்ரதிமம் மஹோரக³நிஷேவிதம் ॥ 37 ॥

அபி⁴க³ம்ய மஹாநாத³ம் தீர்தே²நைவ மஹோத³தி⁴ம் ।
ததோ ரக்தஜலம் பீ⁴மம் லோஹிதம் நாம ஸாக³ரம் ॥ 38 ॥

க³தா த்³ரக்ஷ்யத² தாம் சைவ ப்³ருஹதீம் கூடஶால்மலீம் ।
க்³ருஹம் ச வைநதேயஸ்ய நாநாரத்நவிபூ⁴ஷிதம் ॥ 39 ॥

தத்ர கைலாஸஸங்காஶம் விஹிதம் விஶ்வகர்மணா ।
தத்ர ஶைலநிபா⁴ பீ⁴மா மந்தே³ஹா நாம ராக்ஷஸா꞉ ॥ 40 ॥

ஶைலஶ்ருங்கே³ஷு லம்ப³ந்தே நாநாரூபா ப⁴யாவஹா꞉ ।
தே பதந்தி ஜலே நித்யம் ஸூர்யஸ்யோத³யநம் ப்ரதி ॥ 41 ॥

நிஹதா ப்³ரஹ்மதேஜோபி⁴ரஹந்யஹநி ராக்ஷஸா꞉ ।
அபி⁴தப்தாஶ்ச ஸூர்யேண லம்ப³ந்தே ஸ்ம புந꞉ புந꞉ ॥ 42 ॥

தத꞉ பாண்டு³ரமேகா⁴ப⁴ம் க்ஷீரோத³ம் நாம ஸாக³ரம் ।
க³தா த்³ரக்ஷ்யத² து³ர்த⁴ர்ஷா முக்தாஹாரமிவோர்மிபி⁴꞉ ॥ 43 ॥

தஸ்ய மத்⁴யே மஹாந் ஶ்வேத ருஷபோ⁴ நாம பர்வத꞉ ।
தி³வ்யக³ந்தை⁴꞉ குஸுமிதை ராஜதைஶ்ச நகே³ர்வ்ருத꞉ ॥ 44 ॥

ஸரஶ்ச ராஜதை꞉ பத்³மைர்ஜ்வலிதைர்ஹேமகேஸரை꞉ ।
நாம்நா ஸுத³ர்ஶநம் நாம ராஜஹம்ஸை꞉ ஸமாகுலம் ॥ 45 ॥

விபு³தா⁴ஶ்சாரணா யக்ஷா꞉ கிந்நரா꞉ ஸாப்ஸரோக³ணா꞉ ।
ஹ்ருஷ்டா꞉ ஸமபி⁴க³ச்ச²ந்தி ளிநீம் தாம் ரிரம்ஸவ꞉ ॥ 46 ॥

க்ஷீரோத³ம் ஸமதிக்ரம்ய ததோ த்³ரக்ஷ்யத² வாநரா꞉ ।
ஜலோத³ம் ஸாக³ரஶ்ரேஷ்ட²ம் ஸர்வபூ⁴தப⁴யாவஹம் ॥ 47 ॥

தத்ர தத்கோபஜம் தேஜ꞉ க்ருதம் ஹயமுக²ம் மஹத் ।
அஸ்யாஹுஸ்தந்மஹாவேக³மோத³நம் ஸசராசரம் ॥ 48 ॥

தத்ர விக்ரோஶதாம் நாதோ³ பூ⁴தாநாம் ஸாக³ரௌகஸாம் ।
ஶ்ரூயதே ச ஸமர்தா²நாம் த்³ருஷ்ட்வா தத்³ப³ட³பா³முக²ம் ॥ 49 ॥

ஸ்வாதூ³த³ஸ்யோத்தரே தே³ஶே யோஜநாநி த்ரயோத³ஶ ।
ஜாதரூபஶிலோ நாம மஹாந் கநகபர்வத꞉ ॥ 50 ॥

தத்ர சந்த்³ரப்ரதீகாஶம் பந்நக³ம் த⁴ரணீத⁴ரம் ।
பத்³மபத்ரவிஶாலாக்ஷம் ததோ த்³ரக்ஷ்யத² வாநரா꞉ ॥ 51 ॥

ஆஸீநம் பர்வதஸ்யாக்³ரே ஸர்வபூ⁴தநமஸ்க்ருதம் ।
ஸஹஸ்ரஶிரஸம் தே³வமநந்தம் நீலவாஸஸம் ॥ 52 ॥

த்ரிஶிரா꞉ காஞ்சந꞉ கேதுஸ்தாலஸ்தஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
ஸ்தா²பித꞉ பர்வதஸ்யாக்³ரே விராஜதி ஸவேதி³க꞉ ॥ 53 ॥

பூர்வஸ்யாம் தி³ஶி நிர்மாணம் க்ருதம் தத் த்ரித³ஶேஶ்வரை꞉ ।
தத꞉ பரம் ஹேமமய꞉ ஶ்ரீமாநுத³யபர்வத꞉ ॥ 54 ॥

தஸ்ய கோடிர்தி³வம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ஶதயோஜநமாயதா ।
ஜாதரூபமயீ தி³வ்யா விராஜதி ஸவேதி³கா ॥ 55 ॥

ஸாலைஸ்தாலைஸ்தமாலைஶ்ச கர்ணிகாரைஶ்ச புஷ்பிதை꞉ ।
ஜாதரூபமயைர்தி³வ்யை꞉ ஶோப⁴தே ஸூர்யஸந்நிபை⁴꞉ ॥ 56 ॥

தத்ர யோஜநவிஸ்தாரமுச்ச்²ரிதம் த³ஶயோஜநம் ।
ஶ்ருங்க³ம் ஸௌமநஸம் நாம ஜாதரூபமயம் த்⁴ருவம் ॥ 57 ॥

தத்ர பூர்வம் பத³ம் க்ருத்வா புரா விஷ்ணுஸ்த்ரிவிக்ரமே ।
த்³விதீயம் ஶிக²ரே மேரோஶ்சகார புருஷோத்தம꞉ ॥ 58 ॥

உத்தரேண பரிக்ரம்ய ஜம்பூ³த்³வீபம் தி³வாகர꞉ ।
த்³ருஶ்யோ ப⁴வதி பூ⁴யிஷ்ட²ம் ஶிக²ரம் தந்மஹோச்ச்²ரயம் ॥ 59 ॥

தத்ர வைகா²நஸா நாம வாலகி²ல்யா மஹர்ஷய꞉ ।
ப்ரகாஶமாநா த்³ருஶ்யந்தே ஸூர்யவர்ணாஸ்தபஸ்விந꞉ ॥ 60 ॥

அயம் ஸுத³ர்ஶநோ த்³வீப꞉ புரோ யஸ்ய ப்ரகாஶதே ।
யஸ்மிம்ஸ்தேஜஶ்ச சக்ஷுஶ்ச ஸர்வப்ராணப்⁴ருதாமபி ॥ 61 ॥

ஶைலஸ்ய தஸ்ய ஶ்ருங்கே³ஷு கந்த³ரேஷு வநேஷு ச ।
ராவண꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா மார்கி³தவ்யஸ்ததஸ்தத꞉ ॥ 62 ॥

காஞ்சநஸ்ய ச ஶைலஸ்ய ஸூர்யஸ்ய ச மஹாத்மந꞉ ।
ஆவிஷ்டா தேஜஸா ஸந்த்⁴யா பூர்வா ரக்தா ப்ரகாஶதே ॥ 63 ॥

பூர்வமேதத்க்ருதம் த்³வாரம் ப்ருதி²வ்யா பு⁴வநஸ்ய ச ।
ஸூர்யஸ்யோத³யநம் சைவ பூர்வா ஹ்யேஷா தி³கு³ச்யதே ॥ 64 ॥

தஸ்ய ஶைலஸ்ய ப்ருஷ்டே²ஷு நிர்ஜ²ரேஷு கு³ஹாஸு ச ।
ராவண꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா மார்கி³தவ்யஸ்ததஸ்தத꞉ ॥ 65 ॥

தத꞉ பரமக³ம்யா ஸ்யாத்³தி³க் பூர்வா த்ரித³ஶாவ்ருதா ।
ரஹிதா சந்த்³ரஸூர்யாப்⁴யாமத்³ருஶ்யா திமிராவ்ருதா ॥ 66 ॥

ஶைலேஷு தேஷு ஸர்வேஷு கந்த³ரேஷு வநேஷு ச ।
யே ச நோக்தா மயா தே³ஶா விசேயா தேஷு ஜாநகீ ॥ 67 ॥

ஏதாவத்³வாநரை꞉ ஶக்யம் க³ந்தும் வாநரபுங்க³வா꞉ ।
அபா⁴ஸ்கரமமர்யாத³ம் ந ஜாநீமஸ்தத꞉ பரம் ॥ 68 ॥

அதி⁴க³ம்ய து வைதே³ஹீம் நிலயம் ராவணஸ்ய ச ।
மாஸே பூர்ணே நிவர்தத்⁴வமுத³யம் ப்ராப்ய பர்வதம் ॥ 69 ॥

ஊர்த்⁴வம் மாஸாந்ந வஸ்தவ்யம் வஸந் வத்⁴யோ ப⁴வேந்மம ।
ஸித்³தா⁴ர்தா²꞉ ஸந்நிவர்தத்⁴வமதி⁴க³ம்ய ச மைதி²லீம் ॥ 70 ॥

மஹேந்த்³ரகாந்தாம் வநஷண்ட³மண்டி³தாம்
தி³ஶம் சரித்வா நிபுணேந வாநரா꞉ ।
அவாப்ய ஸீதாம் ரகு⁴வம்ஶஜப்ரியாம்
ததோ நிவ்ருத்தா꞉ ஸுகி²நோ ப⁴விஷ்யத² ॥ 71 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே கிஷ்கிந்தா⁴காண்டே³ சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 40 ॥


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed