Balakanda Sarga 43 – பா³லகாண்ட³ த்ரிசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (43)


॥ க³ங்கா³வதரணம் ॥

தே³வதே³வே க³தே தஸ்மிந்ஸோங்கு³ஷ்டா²க்³ரநிபீடி³தாம் ।
க்ருத்வா வஸுமதீம் ராம ஸம்வத்ஸரமுபாஸத ॥ 1 ॥

ஊர்த்⁴வபா³ஹுர்நிராளம்போ³ வாயுப⁴க்ஷோ நிராஶ்ரய꞉ ।
அசல꞉ ஸ்தா²ணுவத்ஸ்தி²த்வா ராத்ரிந்தி³வமரிந்த³ம ॥ 2 ॥

அத² ஸம்வத்ஸரே பூர்ணே ஸர்வலோகநமஸ்க்ருத꞉ ।
உமாபதி꞉ பஶுபதீ ராஜாநமித³மப்³ரவீத் ॥ 3 ॥

ப்ரீதஸ்தே(அ)ஹம் நரஶ்ரேஷ்ட² கரிஷ்யாமி தவ ப்ரியம் ।
ஶிரஸா தா⁴ரயிஷ்யாமி ஶைலராஜஸுதாமஹம் ॥ 4 ॥

ததோ ஹைமவதீ ஜ்யேஷ்டா² ஸர்வலோகநமஸ்க்ருதா ।
ததா³ ஸா ஸுமஹத்³ரூபம் க்ருத்வா வேக³ம் ச து³꞉ஸஹம் ॥ 5 ॥

ஆகாஶாத³பதத்³ராம ஶிவே ஶிவஶிரஸ்யுத ।
அசிந்தயச்ச ஸா தே³வீ க³ங்கா³ம் பரமது³ர்த⁴ரா ॥ 6 ॥

விஶாம்யஹம் ஹி பாதாலம் ஸ்ரோதஸா க்³ருஹ்ய ஶங்கரம் ।
தஸ்யாவளேபநம் ஜ்ஞாத்வா க்ருத்³த⁴ஸ்து ப⁴க³வாந்ஹர꞉ ॥ 7 ॥

திரோபா⁴வயிதும் பு³த்³தி⁴ம் சக்ரே த்ரிணயநஸ்ததா³ ।
ஸா தஸ்மிந்பதிதா புண்யா புண்யே ருத்³ரஸ்ய மூர்த⁴நி ॥ 8 ॥

ஹிமவத்ப்ரதிமே ராம ஜடாமண்ட³லக³ஹ்வரே ।
ஸா கத²ஞ்சிந்மஹீம் க³ந்தும் நாஶக்நோத்³யத்நமாஸ்தி²தா ॥ 9 ॥

நைவ நிர்க³மநம் லேபே⁴ ஜடாமண்ட³லமோஹிதா ।
தத்ரைவாப³ம்ப்⁴ரமத்³தே³வீ ஸம்வத்ஸரக³ணாந்ப³ஹூந் ॥ 10 ॥

தாமபஶ்யந்புநஸ்தத்ர தப꞉ பரமமாஸ்தி²த꞉ ।
அநேந தோஷிதஶ்சாபூ⁴த³த்யர்த²ம் ரகு⁴நந்த³ந ॥ 11 ॥

விஸஸர்ஜ ததோ க³ங்கா³ம் ஹரோ பி³ந்து³ஸர꞉ ப்ரதி ।
தஸ்யாம் விஸ்ருஜ்யமாநாயாம் ஸப்த ஸ்ரோதாம்ஸி ஜஜ்ஞிரே ॥ 12 ॥

ஹ்லாதி³நீ பாவநீ சைவ ளிநீ ச ததா²(அ)பரா ।
திஸ்ர꞉ ப்ராசீம் தி³ஶம் ஜக்³முர்க³ங்கா³꞉ ஶிவஜலா꞉ ஶுபா⁴꞉ ॥ 13 ॥

ஸுசக்ஷுஶ்சைவ ஸீதா ச ஸிந்து⁴ஶ்சைவ மஹாநதீ³ ।
திஸ்ரஸ்த்வேதா தி³ஶம் ஜக்³மு꞉ ப்ரதீசீம் து ஶுபோ⁴த³கா꞉ ॥ 14 ॥

ஸப்தமீ சாந்வகா³த்தாஸாம் ப⁴கீ³ரத²மதோ² ந்ருபம் ।
ப⁴கீ³ரதோ²(அ)பி ரஜர்ஷிர்தி³வ்யம் ஸ்யந்த³நமாஸ்தி²த꞉ ॥ 15 ॥

ப்ராயாத³க்³ரே மஹாதேஜா க³ங்கா³ தம் சாப்யநுவ்ரஜத் ।
க³க³நாச்ச²ங்கரஶிரஸ்ததோ த⁴ரணிமாக³தா ॥ 16 ॥

வ்யஸர்பத ஜலம் தத்ர தீவ்ரஶப்³த³புரஸ்க்ருதம் ।
மத்ஸ்யகச்ச²பஸங்கை⁴ஶ்ச ஶிம்ஶுமாரக³ணைஸ்ததா² ॥ 17 ॥

பதத்³பி⁴꞉ பதிதைஶ்சாந்யைர்வ்யரோசத வஸுந்த⁴ரா ।
ததோ தே³வர்ஷிக³ந்த⁴ர்வா யக்ஷா꞉ ஸித்³த⁴க³ணாஸ்ததா² ॥ 18 ॥

வ்யலோகயந்த தே தத்ர க³க³நாத்³கா³ம் க³தாம் ததா³ ।
விமாநைர்நக³ராகாரைர்ஹயைர்க³ஜவரைஸ்ததா³ ॥ 19 ॥

பாரிப்லவக³தைஶ்சாபி தே³வதாஸ்தத்ர விஷ்டி²தா꞉ ।
தத³த்³பு⁴ததமம் லோகே க³ங்கா³பதநமுத்தமம் ॥ 20 ॥

தி³த்³ருக்ஷவோ தே³வக³ணா꞉ ஸமீயுரமிதௌஜஸ꞉ ।
ஸம்பதத்³பி⁴꞉ ஸுரக³ணைஸ்தேஷாம் சாப⁴ரணௌஜஸா ॥ 21 ॥

ஶதாதி³த்யமிவாபா⁴தி க³க³நம் க³ததோயத³ம் ।
ஶிம்ஶுமாரோரக³க³ணைர்மீநைரபி ச சஞ்சலை꞉ ॥ 22 ॥

வித்³யுத்³பி⁴ரிவ விக்ஷிப்தமாகாஶமப⁴வத்ததா³ ।
பாண்டு³ரை꞉ ஸலிலோத்பீடை³꞉ கீர்யமாணை꞉ ஸஹஸ்ரதா⁴ ॥ 23 ॥

ஶாரதா³ப்⁴ரைரிவாகீர்ணம் க³க³நம் ஹம்ஸஸம்ப்லவை꞉ ।
க்வசித்³த்³ருததரம் யாதி குடிலம் க்வசிதா³யதம் ॥ 24 ॥

விநதம் க்வசிது³த்³பூ⁴தம் க்வசித்³யாதி ஶநை꞉ ஶநை꞉ ।
ஸலிலேநைவ ஸலிலம் க்வசித³ப்⁴யாஹதம் புந꞉ ॥ 26 ॥

முஹுரூர்த்⁴வபத²ம் க³த்வா பபாத வஸுதா⁴தலம் ।
[* தச்ச²ங்கரஶிரோப்⁴ரஷ்டம் ப்⁴ரஷ்டம் பூ⁴மிதலே புந꞉ । *]
வ்யரோசத ததா³ தோயம் நிர்மலம் க³தகல்மஷம் ॥ 27 ॥

தத்ர தே³வர்ஷிக³ந்த⁴ர்வா வஸுதா⁴தலவாஸிந꞉ ।
ப⁴வாங்க³பதிதம் தோயம் பவித்ரமிதி பஸ்ப்ருஶு꞉ ॥ 28 ॥

ஶாபாத்ப்ரபதிதா யே ச க³க³நாத்³வஸுதா⁴தலம் ।
க்ருத்வா தத்ராபி⁴ஷேகம் தே ப³பூ⁴வுர்க³தகல்மஷா꞉ ॥ 29 ॥

தூ⁴தபாபா꞉ புநஸ்தேந தோயேநாத² ஸுபா⁴ஸ்வதா ।
புநராகாஶமாவிஶ்ய ஸ்வாம்ˮல்லோகாந்ப்ரதிபேதி³ரே ॥ 30 ॥

முமுதே³ முதி³தோ லோகஸ்தேந தோயேந பா⁴ஸ்வதா ।
க்ருதாபி⁴ஷேகோ க³ங்கா³யாம் ப³பூ⁴வ விக³தக்லம꞉ ॥ 31 ॥

ப⁴கீ³ரதோ²(அ)பி ராஜர்ஷிர்தி³வ்யம் ஸ்யந்த³நமாஸ்தி²த꞉ ।
ப்ராயாத³க்³ரே மஹாதேஜாஸ்தம் க³ங்கா³ ப்ருஷ்ட²தோ(அ)ந்வகா³த் ॥ 32 ॥

தே³வா꞉ ஸர்ஷிக³ணா꞉ ஸர்வே தை³த்யதா³நவராக்ஷஸா꞉ ।
க³ந்த⁴ர்வயக்ஷப்ரவரா꞉ ஸகிந்நரமஹோரகா³꞉ ॥ 33 ॥

ஸர்வாஶ்சாப்ஸரஸோ ராம ப⁴கீ³ரத²ரதா²நுகா³ம் ।
க³ங்கா³மந்வக³மந்ப்ரீதா꞉ ஸர்வே ஜலசராஶ்ச யே ॥ 34 ॥

யதோ ப⁴கீ³ரதோ² ராஜா ததோ க³ங்கா³ யஶஸ்விநீ ।
ஜகா³ம ஸரிதாம் ஶ்ரேஷ்டா² ஸர்வபாபவிநாஶிநீ ॥ 35 ॥

ததோ ஹி யஜமாநஸ்ய ஜஹ்நோரத்³பு⁴தகர்மண꞉ ।
க³ங்கா³ ஸம்ப்லாவயாமாஸ யஜ்ஞவாடம் மஹத்மந꞉ ॥ 36 ॥

தஸ்யாவளேபநம் ஜ்ஞாத்வா க்ருத்³தோ⁴ ஜஹ்நுஶ்ச ராக⁴வ ।
அபிப³ச்ச ஜலம் ஸர்வம் க³ங்கா³யா꞉ பரமாத்³பு⁴தம் ॥ 37 ॥

ததோ தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா ருஷயஶ்ச ஸுவிஸ்மிதா꞉ ।
பூஜயந்தி மஹாத்மாநம் ஜஹ்நும் புருஷஸத்தமம் ॥ 38 ॥

க³ங்கா³ம் சாபி நயந்தி ஸ்ம து³ஹித்ருத்வே மஹாத்மந꞉ ।
ததஸ்துஷ்டோ மஹாதேஜா꞉ ஶ்ரோத்ராப்⁴யாமஸ்ருஜத்புந꞉ ॥ 39 ॥

தஸ்மாஜ்ஜஹ்நுஸுதா க³ங்கா³ ப்ரோச்யதே ஜாஹ்நவீதி ச ।
ஜகா³ம ச புநர்க³ங்கா³ ப⁴கீ³ரத²ரதா²நுகா³ ॥ 40 ॥

ஸாக³ரம் சாபி ஸம்ப்ராப்தா ஸா ஸரித்ப்ரவரா ததா³ ।
ரஸாதலமுபாக³ச்ச²த் ஸித்³த்⁴யர்த²ம் தஸ்ய கர்மண꞉ ॥ 41 ॥

ப⁴கீ³ரதோ²(அ)பி ராஜார்ஷிர்க³ங்கா³மாதா³ய யத்நத꞉ ।
பிதாமஹாந்ப⁴ஸ்மக்ருதாநபஶ்யத்³தீ³நசேதந꞉ ॥ 42 ॥

அத² தத்³ப⁴ஸ்மநாம் ராஶிம் க³ங்கா³ஸலிலமுத்தமம் ।
ப்லாவயத்³தூ⁴தபாப்மாந꞉ ஸ்வர்க³ம் ப்ராப்தா ரகூ⁴த்தம ॥ 43 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்ரிசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 43 ॥

பா³லகாண்ட³ சதுஶ்சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (44) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: