Balakanda Sarga 17 – பா³லகாண்ட³ ஸப்தத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (17)


॥ ருக்ஷவாநரோத்பத்தி꞉ ॥

புத்ரத்வம் து க³தே விஷ்ணௌ ராஜ்ஞஸ்தஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
உவாச தே³வதா꞉ ஸர்வா꞉ ஸ்வயம்பூ⁴ர்ப⁴க³வாநித³ம் ॥ 1 ॥

ஸத்யஸந்த⁴ஸ்ய வீரஸ்ய ஸர்வேஷாம் நோ ஹிதைஷிண꞉ ।
விஷ்ணோ꞉ ஸஹாயாந்ப³லிந꞉ ஸ்ருஜத்⁴வம் காமரூபிண꞉ ॥ 2 ॥

மாயாவித³ஶ்ச ஶூராம்ஶ்ச வாயுவேக³ஸமாஞ்ஜவே ।
நயஜ்ஞாந் பு³த்³தி⁴ஸம்பந்நாந் விஷ்ணுதுல்யபராக்ரமாந் ॥ 3 ॥

அஸம்ஹார்யாநுபாயஜ்ஞாந் ஸிம்ஹஸம்ஹநநாந்விதாந் ।
ஸர்வாஸ்த்ரகு³ணஸம்பந்நாநம்ருதப்ராஶநாநிவ ॥ 4 ॥

அப்ஸர꞉ஸு ச முக்²யாஸு க³ந்த⁴ர்வீணாம் தநூஷு ச ।
கிம்நரீணாம் ச கா³த்ரேஷு வாநரீணாம் தநூஷு ச ॥ 5 ॥

யக்ஷபந்நக³கந்யாஸு ருக்ஷிவித்³யாத⁴ரீஷு ச ।
ஸ்ருஜத்⁴வம் ஹரிரூபேண புத்ராம்ஸ்துல்யபராக்ரமாந் ॥ 6 ॥

பூர்வமேவ மயா ஸ்ருஷ்டோ ஜாம்ப³வாந்ருக்ஷபுங்க³வ꞉ ।
ஜ்ரும்ப⁴மாணஸ்ய ஸஹஸா மம வக்ராத³ஜாயத ॥ 7 ॥

தே ததோ²க்தா ப⁴க³வதா தத்ப்ரதிஶ்ருத்ய ஶாஸநம் ।
ஜநயாமாஸுரேவம் தே புத்ராந்வாநரரூபிண꞉ ॥ 8 ॥

ருஷயஶ்ச மஹாத்மாந꞉ ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ரோரகா³꞉ ।
சாரணாஶ்ச ஸுதாந்வீராந்ஸஸ்ருஜுர்வநசாரிண꞉ ॥ 9 ॥

வாநரேந்த்³ரம் மஹேந்த்³ராப⁴மிந்த்³ரோ வாலிநமூர்ஜிதம் ।
ஸுக்³ரீவம் ஜநயாமாஸ தபநஸ்தபதாம் வர꞉ ॥ 10 ॥

ப்³ருஹஸ்பதிஸ்த்வஜநயத்தாரம் நாம மஹாஹரிம் ।
ஸர்வவாநரமுக்²யாநாம் பு³த்³தி⁴மந்தமநுத்தமம் ॥ 11 ॥

த⁴நத³ஸ்ய ஸுத꞉ ஶ்ரீமாந்வாநரோ க³ந்த⁴மாத³ந꞉ ।
விஶ்வகர்மா த்வஜநயந்நலம் நாம மஹாஹரிம் ॥ 12 ॥

பாவகஸ்ய ஸுத꞉ ஶ்ரீமாந்நீலோ(அ)க்³நிஸத்³ருஶப்ரப⁴꞉ ।
தேஜஸா யஶஸா வீர்யாத³த்யரிச்யத வாநராந் ॥ 13 ॥

ரூபத்³ரவிணஸம்பந்நாவஶ்விநௌ ரூபஸம்மதௌ ।
மைந்த³ம் ச த்³விவித³ம் சைவ ஜநயாமாஸது꞉ ஸ்வயம் ॥ 14 ॥

வருணோ ஜநயாமாஸ ஸுஷேணம் நாம வாநரம் ।
ஶரப⁴ம் ஜநயாமாஸ பர்ஜந்யஸ்து மஹாப³லம் ॥ 15 ॥

மாருதஸ்யாத்மஜ꞉ ஶ்ரீமாந்ஹநுமாந்நாம வாநர꞉ ।
வஜ்ரஸம்ஹநநோபேதோ வைநதேயஸமோ ஜவே ॥ 16 ॥

ஸர்வவாநரமுக்²யேஷு பு³த்³தி⁴மாந்ப³லவாநபி ।
தே ஸ்ருஷ்டா ப³ஹுஸாஹஸ்ரா த³ஶக்³ரீவவதே⁴ ரதா꞉ ॥ 17 ॥

அப்ரமேயப³லா வீரா விக்ராந்தா꞉ காமரூபிண꞉ ।
தே க³ஜாசலஸங்காஶா வபுஷ்மந்தோ மஹாப³லா꞉ ॥ 18 ॥

ருக்ஷவாநரகோ³புச்சா²꞉ க்ஷிப்ரமேவாபி⁴ஜஜ்ஞிரே ।
யஸ்ய தே³வஸ்ய யத்³ரூபம் வேஷோ யஶ்ச பராக்ரம꞉ ॥ 19 ॥

அஜாயத ஸமஸ்தேந தஸ்ய தஸ்ய ஸுத꞉ ப்ருத²க் ।
கோ³ளாங்கூ³ளீஷு சோத்பந்நா꞉ கேசித்ஸம்மதவிக்ரமா꞉ ॥ 20 ॥

ருக்ஷீஷு ச ததா² ஜாதா வாநரா꞉ கிம்நரீஷு ச ।
தே³வா மஹர்ஷிக³ந்த⁴ர்வாஸ்தார்க்ஷ்யா யக்ஷா யஶஸ்விந꞉ ॥ 21 ॥

நாகா³꞉ கிம்புருஷாஶ்சைவ ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ரோரகா³꞉ ।
ப³ஹவோ ஜநயாமாஸுர்ஹ்ருஷ்டாஸ்தத்ர ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 22 ॥

[* அதி⁴கபாட²꞉ –
சாரணாஶ்ச ஸுதாந் வீராந் ஸஸ்ருஜு꞉ வந சாரிண꞉ ।
அப்ஸரஸ்ஸு ச முக்²யாஸு ததா² வித்³யத⁴ரீஷு ச ।
நாக³கந்யாஸு ச ததா² க³ந்த⁴ர்வீணாம் தநூஷு ச ।
காமரூப ப³லோபேதா யதா² காமவிசாரிண꞉ ।
*]

வாநராந்ஸுமஹாகாயாந்ஸர்வாந்வை வநசாரிண꞉ ।
ஸிம்ஹஶார்தூ³ளஸத்³ருஶா த³ர்பேண ச ப³லேந ச ॥ 23 ॥

ஶிலாப்ரஹரணா꞉ ஸர்வே ஸர்வே பாத³பயோதி⁴ந꞉ ।
நக²த³ம்ஷ்ட்ராயுதா⁴꞉ ஸர்வே ஸர்வே ஸர்வாஸ்த்ரகோவிதா³꞉ ॥ 24 ॥

விசாலயேயு꞉ ஶைலேந்த்³ராந்பே⁴த³யேயு꞉ ஸ்தி²ராந் த்³ருமாந் ।
க்ஷோப⁴யேயுஶ்ச வேகே³ந ஸமுத்³ரம் ஸரிதாம் பதிம் ॥ 25 ॥

தா³ரயேயு꞉ க்ஷிதிம் பத்³ப்⁴யாமாப்லவேயுர்மஹார்ணவம் ।
நப⁴ஸ்த²லம் விஶேயுஶ்ச க்³ருஹ்ணீயுரபி தோயதா³ந் ॥ 26 ॥

க்³ருஹ்ணீயுரபி மாதங்கா³ந்மத்தாந்ப்ரவ்ரஜதோ வநே ।
நர்த³மாநாஶ்ச நாதே³ந பாதயேயுர்விஹங்க³மாந் ॥ 27 ॥

ஈத்³ருஶாநாம் ப்ரஸூதாநி ஹரீணாம் காமரூபிணாம் ।
ஶதம் ஶதஸஹஸ்ராணி யூத²பாநாம் மஹாத்மநாம் ॥ 28 ॥

தே ப்ரதா⁴நேஷு யூதே²ஷு ஹரீணாம் ஹரியூத²பா꞉ ।
ப³பூ⁴வுர்யூத²பஶ்ரேஷ்டா² வீராம்ஶ்சாஜநயந்ஹரீந் ॥ 29 ॥

அந்யே ருக்ஷவத꞉ ப்ரஸ்தா²நுபதஸ்து²꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
அந்யே நாநாவிதா⁴ந் ஶைலாந்பே⁴ஜிரே காநநாநி ச ॥ 30 ॥

ஸூர்யபுத்ரம் ச ஸுக்³ரீவம் ஶக்ரபுத்ரம் ச வாலிநம் ।
ப்⁴ராதராவுபதஸ்து²ஸ்தே ஸர்வே ஏவ ஹரீஶ்வரா꞉ ॥ 31 ॥

ளம் நீலம் ஹநூமந்தமந்யாம்ஶ்ச ஹரியூத²பாந் ।
தே தார்க்ஷ்யப³லஸம்பந்நா꞉ ஸர்வே யுத்³த⁴விஶாரதா³꞉ ॥ 32 ॥

விசரந்தோ(அ)ர்த³யந்த³ர்பாத் ஸிம்ஹவ்யாக்⁴ரமஹோரகா³ந் ।
தாம்ஶ்ச ஸர்வாந்மஹாபா³ஹுர்வாலீ விபுலவிக்ரம꞉ ॥ 33 ॥

ஜுகோ³ப பு⁴ஜவீர்யேண ருக்ஷகோ³புச்ச²வாநராந் ।
தைரியம் ப்ருதி²வீ ஶூரை꞉ ஸபர்வதவநார்ணவா ।
கீர்ணா விவித⁴ஸம்ஸ்தா²நைர்நாநாவ்யஞ்ஜநலக்ஷணை꞉ ॥ 34 ॥

தைர்மேக⁴ப்³ருந்தா³சலகூடகல்பை-
-ர்மஹாப³லைர்வாநரயூத²பாலை꞉ ।
ப³பூ⁴வ பூ⁴ர்பீ⁴மஶரீரரூபை꞉
ஸமாவ்ருதா ராமஸஹாயஹேதோ꞉ ॥ 35 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஸப்தத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 17 ॥

பா³லகாண்ட³ அஷ்டாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (18) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed