Balakanda Sarga 16 – பா³லகாண்ட³ ஷோட³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (16)


॥ பாயஸோத்பத்தி꞉ ॥

ததோ நாராயணோ தே³வோ நியுக்த꞉ ஸுரஸத்தமை꞉ ।
ஜாநந்நபி ஸுராநேவம் ஶ்லக்ஷ்ணம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

உபாய꞉ கோ வதே⁴ தஸ்ய ராக்ஷஸாதி⁴பதே꞉ ஸுரா꞉ ।
யமஹம் தம் ஸமாஸ்தா²ய நிஹந்யாம்ருஷிகண்டகம் ॥ 2 ॥

ஏவமுக்தா꞉ ஸுரா꞉ ஸர்வே ப்ரத்யூசுர்விஷ்ணுமவ்யயம் ।
மாநுஷீம் தநுமாஸ்தா²ய ராவணம் ஜஹி ஸம்யுகே³ ॥ 3 ॥

ஸ ஹி தேபே தபஸ்தீவ்ரம் தீ³ர்க⁴காலமரிந்த³ம ।
யேந துஷ்டோ(அ)ப⁴வத்³ப்³ரஹ்மா லோகக்ருல்லோகபூர்வஜ꞉ ॥ 4 ॥

ஸந்துஷ்ட꞉ ப்ரத³தௌ³ தஸ்மை ராக்ஷஸாய வரம் ப்ரபு⁴꞉ ।
நாநாவிதே⁴ப்⁴யோ பூ⁴தேப்⁴யோ ப⁴யம் நாந்யத்ர மாநுஷாத் ॥ 5 ॥

அவஜ்ஞாதா꞉ புரா தேந வரதா³நேந மாநவா꞉ ।
ஏவம் பிதாமஹாத்தஸ்மாத்³வரம் ப்ராப்ய ஸ த³ர்பித꞉ ॥ 6 ॥ [க³ர்வித꞉]

உத்ஸாத³யதி லோகாம்ஸ்த்ரீம்ஸ்த்ரயஶ்சாப்யபகர்ஷதி ।
தஸ்மாத்தஸ்ய வதோ⁴ த்³ருஷ்டோ மாநுஷேப்⁴ய꞉ பரந்தப ॥ 7 ॥

இத்யேதத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ஸுராணாம் விஷ்ணுராத்மவாந் ।
பிதரம் ரோசயாமாஸ ததா³ த³ஶரத²ம் ந்ருபம் ॥ 8 ॥

ஸ சாப்யபுத்ரோ ந்ருபதிஸ்தஸ்மிந்காலே மஹாத்³யுதி꞉ ।
அயஜத்புத்ரியாமிஷ்டிம் புத்ரேப்ஸுரரிஸூத³ந꞉ ॥ 9 ॥

ஸ க்ருத்வா நிஶ்சயம் விஷ்ணுராமந்த்ர்ய ச பிதாமஹம் ।
அந்தர்தா⁴நம் க³தோ தே³வை꞉ பூஜ்யமாநோ மஹர்ஷிபி⁴꞉ ॥ 10 ॥

ததோ வை யஜமாநஸ்ய பாவகாத³துலப்ரப⁴ம் ।
ப்ராது³ர்பூ⁴தம் மஹத்³பூ⁴தம் மஹாவீர்யம் மஹாப³லம் ॥ 11 ॥

க்ருஷ்ணம் ரக்தாம்ப³ரத⁴ரம் ரக்தாக்ஷம் து³ந்து³பி⁴ஸ்வநம் ।
ஸ்நிக்³த⁴ஹர்யக்ஷதநுஜஶ்மஶ்ருப்ரவரமூர்த⁴ஜம் ॥ 12 ॥

ஶுப⁴லக்ஷணஸம்பந்நம் தி³வ்யாப⁴ரணபூ⁴ஷிதம் ।
ஶைலஶ்ருங்க³ஸமுத்ஸேத⁴ம் த்³ருப்தஶார்தூ³ளவிக்ரமம் ॥ 13 ॥

தி³வாகரஸமாகாரம் தீ³ப்தாநலஶிகோ²பமம் ।
தப்தஜாம்பூ³நத³மயீம் ராஜதாந்தபரிச்ச²தா³ம் ॥ 14 ॥

தி³வ்யபாயஸஸம்பூர்ணாம் பாத்ரீம் பத்நீமிவ ப்ரியாம் ।
ப்ரக்³ருஹ்ய விபுலாம் தோ³ர்ப்⁴யாம் ஸ்வயம் மாயாமயீமிவ ॥ 15 ॥

ஸமவேக்ஷ்யாப்³ரவீத்³வாக்யமித³ம் த³ஶரத²ம் ந்ருபம் ।
ப்ராஜாபத்யம் நரம் வித்³தி⁴ மாமிஹாப்⁴யாக³தம் ந்ருப ॥ 16 ॥

தத꞉ பரம் ததா³ ராஜா ப்ரத்யுவாச க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ।
ப⁴க³வந் ஸ்வாக³தம் தே(அ)ஸ்து கிமஹம் கரவாணி தே ॥ 17 ॥

அதோ² புநரித³ம் வாக்யம் ப்ராஜாபத்யோ நரோ(அ)ப்³ரவீத் ।
ராஜந்நர்சயதா தே³வாநத்³ய ப்ராப்தமித³ம் த்வயா ॥ 18 ॥

இத³ம் து நரஶார்தூ³ள பாயஸம் தே³வநிர்மிதம் ।
ப்ரஜாகரம் க்³ருஹாண த்வம் த⁴ந்யமாரோக்³யவர்த⁴நம் ॥ 19 ॥

பா⁴ர்யாணாமநுரூபாணாமஶ்நீதேதி ப்ரயச்ச² வை ।
தாஸு த்வம் லப்ஸ்யஸே புத்ராந்யத³ர்த²ம் யஜஸே ந்ருப ॥ 20 ॥

ததே²தி ந்ருபதி꞉ ப்ரீத꞉ ஶிரஸா ப்ரதிக்³ருஹ்ய தாம் ।
பாத்ரீம் தே³வாந்நஸம்பூர்ணாம் தே³வத³த்தாம் ஹிரண்மயீம் ॥ 21 ॥

அபி⁴வாத்³ய ச தத்³பூ⁴தமத்³பு⁴தம் ப்ரியத³ர்ஶநம் ।
முதா³ பரமயா யுக்தஶ்சகாராபி⁴ப்ரத³க்ஷிணம் ॥ 22 ॥

ததோ த³ஶரத²꞉ ப்ராப்ய பாயஸம் தே³வநிர்மிதம் ।
ப³பூ⁴வ பரமப்ரீத꞉ ப்ராப்ய வித்தமிவாத⁴ந꞉ ॥ 23 ॥

ததஸ்தத³த்³பு⁴தப்ரக்²யம் பூ⁴தம் பரமபா⁴ஸ்வரம் ।
ஸம்வர்தயித்வா தத்கர்ம தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத ॥ 24 ॥

ஹர்ஷரஶ்மிபி⁴ருத்³த்³யோதம் தஸ்யாந்த꞉புரமாப³பௌ⁴ ।
ஶாரத³ஸ்யாபி⁴ராமஸ்ய சந்த்³ரஸ்யேவ நபோ⁴ம்ஶுபி⁴꞉ ॥ 25 ॥

ஸோந்த꞉புரம் ப்ரவிஶ்யைவ கௌஸல்யாமித³மப்³ரவீத் ।
பாயஸம் ப்ரதிக்³ருஹ்ணீஷ்வ புத்ரீயம் த்வித³மாத்மந꞉ ॥ 26 ॥

கௌஸல்யாயை நரபதி꞉ பாயஸார்த⁴ம் த³தௌ³ ததா³ ।
அர்தா⁴த³ர்த⁴ம் த³தௌ³ சாபி ஸுமித்ராயை நராதி⁴ப꞉ ॥ 27 ॥

கைகேய்யை சாவஶிஷ்டார்த⁴ம் த³தௌ³ புத்ரார்த²காரணாத் ।
ப்ரத³தௌ³ சாவஶிஷ்டார்த⁴ம் பாயஸஸ்யாம்ருதோபமம் ॥ 28 ॥

அநுசிந்த்ய ஸுமித்ராயை புநரேவ மஹீபதி꞉ ।
ஏவம் தாஸாம் த³தௌ³ ராஜா பா⁴ர்யாணாம் பாயஸம் ப்ருத²க் ॥ 29 ॥

தாஸ்த்வேதத்பாயஸம் ப்ராப்ய நரேந்த்³ரஸ்யோத்தமா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ।
ஸம்மாநம் மேநிரே ஸர்வா꞉ ப்ரஹர்ஷோதி³தசேதஸ꞉ ॥ 30 ॥

ததஸ்து தா꞉ ப்ராஶ்ய தது³த்தமஸ்த்ரியோ
மஹீபதேருத்தமபாயஸம் ப்ருத²க் ।
ஹுதாஶநாதி³த்ய ஸமாநதேஜஸ-
-ஶ்சிரேண க³ர்பா⁴ந்ப்ரதிபேதி³ரே ததா³ ॥ 31 ॥

ததஸ்து ராஜா ப்ரஸமீக்ஷ்ய தா꞉ ஸ்த்ரிய꞉
ப்ரரூட⁴க³ர்பா⁴꞉ ப்ரதிலப்³த⁴மாநஸ꞉ ।
ப³பூ⁴வ ஹ்ருஷ்டஸ்த்ரிதி³வே யதா² ஹரி꞉
ஸுரேந்த்³ரஸித்³த⁴ர்ஷிக³ணாபி⁴பூஜித꞉ ॥ 32 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஷோட³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 16 ॥

பா³லகாண்ட³ ஸப்தத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (17) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க


గమనిక: "శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి" విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed