Balakanda Sarga 13 – பா³லகாண்ட³ த்ரயோத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (13)


॥ யஜ்ஞஶாலாப்ரவேஶ꞉ ॥

புந꞉ ப்ராப்தே வஸந்தே து பூர்ண꞉ ஸம்வத்ஸரோ(அ)ப⁴வத் ।
ப்ரஸவார்த²ம் க³தோ யஷ்டும் ஹயமேதே⁴ந வீர்யவாந் ॥ 1 ॥

அபி⁴வாத்³ய வஸிஷ்ட²ம் ச ந்யாயத꞉ ப்ரதிபூஜ்ய ச ।
அப்³ரவீத்ப்ரஶ்ரிதம் வாக்யம் ப்ரஸவார்த²ம் த்³விஜோத்தமம் ॥ 2 ॥

யஜ்ஞோ மே ப்ரீயதாம் ப்³ரஹ்மந்யதோ²க்தம் முநிபுங்க³வ । [க்ரியதாம்]
யதா² ந விக்⁴ந꞉ க்ரியதே யஜ்ஞாங்கே³ஷு விதீ⁴யதாம் ॥ 3 ॥

ப⁴வாந் ஸ்நிக்³த⁴꞉ ஸுஹ்ருந்மஹ்யம் கு³ருஶ்ச பரமோ மஹாந் ।
வோட⁴வ்யோ ப⁴வதா சைவ பா⁴ரோ யஜ்ஞஸ்ய சோத்³யத꞉ ॥ 4 ॥

ததே²தி ச ஸ ராஜாநமப்³ரவீத்³த்³விஜஸத்தம꞉ ।
கரிஷ்யே ஸர்வமேவைதத்³ப⁴வதா யத்ஸமர்தி²தம் ॥ 5 ॥

ததோ(அ)ப்³ரவீத்³த்³விஜாந்வ்ருத்³தா⁴ந்யஜ்ஞகர்மஸு நிஷ்டி²தாந் ।
ஸ்தா²பத்யே நிஷ்டி²தாம்ஶ்சைவ வ்ருத்³தா⁴ந்பரமதா⁴ர்மிகாந் ॥ 6 ॥

கர்மாந்திகாந் ஶில்பகராந்வர்த⁴கீந்க²நகாநபி ।
க³ணகாந் ஶில்பிநஶ்சைவ ததை²வ நடநர்தகாந் ॥ 7 ॥

ததா² ஶுசீந் ஶாஸ்த்ரவித³꞉ புருஷாந்ஸுப³ஹுஶ்ருதாந் ।
யஜ்ஞகர்ம ஸமீஹந்தாம் ப⁴வந்தோ ராஜஶாஸநாத் ॥ 8 ॥

இஷ்டகா ப³ஹுஸாஹஸ்ரா ஶீக்⁴ரமாநீயதாமிதி ।
ஔபகார்யா꞉ க்ரியந்தாம் ச ராஜ்ஞாம் ப³ஹுகு³ணாந்விதா꞉ ॥ 9 ॥

ப்³ராஹ்மணாவஸதா²ஶ்சைவ கர்தவ்யா꞉ ஶதஶ꞉ ஶுபா⁴꞉ ।
ப⁴க்ஷ்யாந்நபாநைர்ப³ஹுபி⁴꞉ ஸமுபேதா꞉ ஸுநிஷ்டி²தா꞉ ॥ 10 ॥

ததா² பௌரஜநஸ்யாபி கர்தவ்யா ப³ஹுவிஸ்தரா꞉ ।
[* அதி⁴கபாட²꞉ –
ஆக³தாநாம் ஸுதூ³ராச்ச பார்தி²வாநாம் ப்ருத²க் ப்ருத²க் ।
வாஜிவாரணஶாலாஶ்ச ததா² ஶய்யாக்³ருஹாணி ச ।
ப⁴டாநாம் மஹதா³வாஸா வைதே³ஶிகநிவாஸிநாம் ।
*]
ஆவாஸா ப³ஹுப⁴க்ஷ்யா வை ஸர்வகாமைருபஸ்தி²தா꞉ ॥ 11 ॥

ததா² ஜாநபத³ஸ்யாபி ஜநஸ்ய ப³ஹுஶோப⁴நம் ।
தா³தவ்யமந்நம் விதி⁴வத்ஸத்க்ருத்ய ந து லீலயா ॥ 12 ॥

ஸர்வே வர்ணா யதா² பூஜாம் ப்ராப்நுவந்தி ஸுஸத்க்ருதா꞉ ।
ந சாவஜ்ஞா ப்ரயோக்தவ்யா காமக்ரோத⁴வஶாத³பி ॥ 13 ॥

யஜ்ஞகர்மஸு யே வ்யக்³ரா꞉ புருஷா꞉ ஶில்பிநஸ்ததா² ।
தேஷாமபி விஶேஷேண பூஜா கார்யா யதா²க்ரமம் ॥ 14 ॥

தே ச ஸ்யு꞉ ஸம்ப்⁴ருதா꞉ ஸர்வே வஸுபி⁴ர்போ⁴ஜநேந ச ।
யதா² ஸர்வம் ஸுவிஹிதம் ந கிஞ்சித்பரிஹீயதே ॥ 15 ॥

ததா² ப⁴வந்த꞉ குர்வந்து ப்ரீதிஸ்நிக்³தே⁴ந சேதஸா ।
தத꞉ ஸர்வே ஸமாக³ம்ய வஸிஷ்ட²மித³மப்³ருவந் ॥ 16 ॥

யதோ²க்தம் தத்ஸுவிஹிதம் ந கிஞ்சித்பரிஹீயதே ।
தத꞉ ஸுமந்த்ரமாஹூய வஸிஷ்டோ² வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 17 ॥

நிமந்த்ரயஸ்வ ந்ருபதீந்ப்ருதி²வ்யாம் யே ச தா⁴ர்மிகா꞉ ।
ப்³ராஹ்மணாந் க்ஷத்ரியாந் வைஶ்யாந் ஶூத்³ராம்ஶ்சைவ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 18 ॥

ஸமாநயஸ்வ ஸத்க்ருத்ய ஸர்வதே³ஶேஷு மாநவாந் ।
மிதி²லாதி⁴பதிம் ஶூரம் ஜநகம் ஸத்யவிக்ரமம் ॥ 19 ॥

நிஷ்டி²தம் ஸர்வஶாஸ்த்ரேஷு ததா² வேதே³ஷு நிஷ்டி²தம் ।
தமாநய மஹாபா⁴க³ம் ஸ்வயமேவ ஸுஸத்க்ருதம் ॥ 20 ॥

பூர்வ ஸம்ப³ந்தி⁴நம் ஜ்ஞாத்வா தத꞉ பூர்வம் ப்³ரவீமி தே ।
ததா² காஶீபதிம் ஸ்நிக்³த⁴ம் ஸததம் ப்ரியவாதி³நம் ॥ 21 ॥

ஸத்³வ்ருத்தம் தே³வஸங்காஶம் ஸ்வயமேவாநயஸ்வ ஹ ।
ததா² கேகயராஜாநம் வ்ருத்³த⁴ம் பரமதா⁴ர்மிகம் ॥ 22 ॥

ஶ்வஶுரம் ராஜஸிம்ஹஸ்ய ஸபுத்ரம் த்வமிஹாநய ।
அங்கே³ஶ்வரம் மஹாபா⁴க³ம் ரோமபாத³ம் ஸுஸத்க்ருதம் ॥ 23 ॥

வயஸ்யம் ராஜஸிம்ஹஸ்ய ஸமாநய யஶஸ்விநம் ।
ப்ராசீநாந்ஸிந்து⁴ஸௌவீராந்ஸௌராஷ்ட்ரேயாம்ஶ்ச பார்தி²வாந் ॥ 24 ॥

தா³க்ஷிணாத்யாந்நரேந்த்³ராஶ்ச ஸமஸ்தாநாநயஸ்வ ஹ ।
ஸந்தி ஸ்நிக்³தா⁴ஶ்ச யே சாந்யே ராஜாந꞉ ப்ருதி²வீதலே ॥ 25 ॥

தாநாநய தத꞉ க்ஷிப்ரம் ஸாநுகா³ந்ஸஹபா³ந்த⁴வாந் ।
[* ஏதாந் தூ³தை꞉ மஹாபா⁴கை³꞉ ஆநயஸ்வ ந்ருபாஜ்ஞ்யா । *]
வஸிஷ்ட²வாக்யம் தச்ச்²ருத்வா ஸுமந்த்ரஸ்த்வரிதஸ்ததா³ ॥ 26 ॥

வ்யாதி³ஶத்புருஷாம்ஸ்தத்ர ராஜ்ஞாமாநயநே ஶுபா⁴ந் ।
ஸ்வயமேவ ஹி த⁴ர்மாத்மா ப்ரயயௌ முநிஶாஸநாத் ॥ 27 ॥

ஸுமந்த்ரஸ்த்வரிதோ பூ⁴த்வா ஸமாநேதும் மஹீக்ஷித꞉ ।
தே ச கர்மாந்திகா꞉ ஸர்வே வஸிஷ்டா²ய ச தீ⁴மதே ॥ 28 ॥

ஸர்வம் நிவேத³யந்தி ஸ்ம யஜ்ஞே யது³பகல்பிதம் ।
தத꞉ ப்ரீதோ த்³விஜஶ்ரேஷ்ட²ஸ்தாந்ஸர்வாநித³மப்³ரவீத் ॥ 29 ॥

அவஜ்ஞயா ந தா³தவ்யம் கஸ்யசில்லீலயாபி வா ।
அவஜ்ஞயா க்ருதம் ஹந்யாத்³தா³தாரம் நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 30 ॥

தத꞉ கைஶ்சித³ஹோராத்ரைருபயாதா மஹீக்ஷித꞉ ।
ப³ஹூநி ரத்நாந்யாதா³ய ராஜ்ஞோ த³ஶரத²ஸ்ய ஹ ॥ 31 ॥

ததோ வஸிஷ்ட²꞉ ஸுப்ரீதோ ராஜாநமித³மப்³ரவீத் ।
உபயாதா நரவ்யாக்⁴ர ராஜாநஸ்தவ ஶாஸநாத் ॥ 32 ॥

மயா ச ஸத்க்ருதா꞉ ஸர்வே யதா²ர்ஹம் ராஜஸத்தமா꞉ ।
யஜ்ஞியம் ச க்ருதம் ராஜந்புருஷை꞉ ஸுஸமாஹிதை꞉ ॥ 33 ॥

நிர்யாது ச ப⁴வாந்யஷ்டும் யஜ்ஞாயதநமந்திகாத் ।
ஸர்வகாமைருபஹ்ருதைருபேதம் வை ஸமந்தத꞉ ॥ 34 ॥

த்³ரஷ்டுமர்ஹஸி ராஜேந்த்³ர மநஸேவ விநிர்மிதம் ।
ததா² வஸிஷ்ட²வசநாத்³த்³ருஶ்யஶ்ருங்க³ஸ்ய சோப⁴யோ꞉ ॥ 35 ॥

ஶுபே⁴ தி³வஸநக்ஷத்ரே நிர்யாதோ ஜக³தீபதி꞉ ।
ததோ வஸிஷ்ட²ப்ரமுகா²꞉ ஸர்வ ஏவ த்³விஜோத்தமா꞉ ॥ 36 ॥

ருஶ்யஶ்ருங்க³ம் புரஸ்க்ருத்ய யஜ்ஞகர்மாரப⁴ம்ஸ்ததா³ ।
யஜ்ஞவாடக³தா꞉ ஸர்வே யதா²ஶாஸ்த்ரம் யதா²விதி⁴ ।
ஶ்ரீமாம்ஶ்ச ஸஹபத்நீபீ⁴ ராஜா தீ³க்ஷாமுபாவிஶத் ॥ 37 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்ரயோத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 13 ॥

பா³லகாண்ட³ சதுர்த³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (14) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము తెలుగులో ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: