Balakanda Sarga 14 – பா³லகாண்ட³ சதுர்த³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (14)


॥ அஶ்வமேத⁴꞉ ॥

அத² ஸம்வத்ஸரே பூர்ணே தஸ்மிந்ப்ராப்தே துரங்க³மே ।
ஸரய்வாஶ்சோத்தரே தீரே ராஜ்ஞோ யஜ்ஞோ(அ)ப்⁴யவர்தத ॥ 1 ॥

ருஶ்யஶ்ருங்க³ம் புரஸ்க்ருத்ய கர்ம சக்ருர்த்³விஜர்ஷபா⁴꞉ ।
அஶ்வமேதே⁴ மஹாயஜ்ஞே ராஜ்ஞோ(அ)ஸ்ய ஸுமஹாத்மந꞉ ॥ 2 ॥

கர்ம குர்வந்தி விதி⁴வத்³யாஜகா வேத³பாரகா³꞉ ।
யதா²விதி⁴ யதா²ந்யாயம் பரிக்ராமந்தி ஶாஸ்த்ரத꞉ ॥ 3 ॥

ப்ரவர்க்³யம் ஶாஸ்த்ரத꞉ க்ருத்வா ததை²வோபஸத³ம் த்³விஜா꞉ ।
சக்ருஶ்ச விதி⁴வத்ஸர்வமதி⁴கம் கர்ம ஶாஸ்த்ரத꞉ ॥ 4 ॥

அபி⁴பூஜ்ய ததா³ ஹ்ருஷ்டா꞉ ஸர்வே சக்ருர்யதா²விதி⁴ ।
ப்ராத꞉ஸவநபூர்வாணி கர்மாணி முநிபுங்க³வா꞉ ॥ 5 ॥

ஐந்த்³ரஶ்ச விதி⁴வத்³த³த்தோ ராஜா சாபி⁴ஷ்டுதோ(அ)நக⁴꞉ ।
மாத்⁴யந்தி³நம் ச ஸவநம் ப்ராவர்தத யதா²க்ரமம் ॥ 6 ॥

த்ருதீயஸவநம் சைவ ராஜ்ஞோ(அ)ஸ்ய ஸுமஹாத்மந꞉ ।
சக்ருஸ்தே ஶாஸ்த்ரதோ த்³ருஷ்ட்வா ததா² ப்³ராஹ்மணபுங்க³வா꞉ ॥ 7 ॥

[* அதி⁴கபாட²꞉ –
ஆஹ்வயாந் சக்ரிரே தத்ர ஶக்ராதீ³ந்விபு³தோ⁴த்தமாந் ।
ருஶ்யஶ்ருங்கா³த³யோ மந்த்ரை꞉ ஶிக்ஷாக்ஷரஸமந்விதை꞉ ।
கீ³திபி⁴ர்மது⁴ரை꞉ ஸ்நிக்³தை⁴ர்மந்த்ராஹ்வாநைர்யதா²ர்ஹத꞉ ।
ஹோதாரோ த³து³ராவாஹ்ய ஹவிர்பா⁴கா³ந் தி³வௌகஸாம் ।
*]

ந சாஹுதமபூ⁴த்தத்ர ஸ்க²லிதம் வாபி கிஞ்சந ।
த்³ருஶ்யதே ப்³ரஹ்மவத்ஸர்வம் க்ஷேமயுக்தம் ஹி சக்ரிரே ॥ 8 ॥

ந தேஷ்வஹ꞉ஸு ஶ்ராந்தோ வா க்ஷுதி⁴தோ வா(அ)பி த்³ருஶ்யதே ।
நாவித்³வாந்ப்³ராஹ்மணஸ்தத்ர நாஶதாநுசரஸ்ததா² ॥ 9 ॥

ப்³ராஹ்மணா பு⁴ஞ்ஜதே நித்யம் நாத²வந்தஶ்ச பு⁴ஞ்ஜதே ।
தாபஸா பு⁴ஞ்ஜதே சாபி ஶ்ரமணா பு⁴ஞ்ஜதே ததா² ॥ 10 ॥

வ்ருத்³தா⁴ஶ்ச வ்யாதி⁴தாஶ்சைவ ஸ்த்ரியோ பா³லாஸ்ததை²வ ச ।
அநிஶம் பு⁴ஞ்ஜமாநாநாம் ந த்ருப்திருபலப்⁴யதே ॥ 11 ॥

தீ³யதாம் தீ³யதாமந்நம் வாஸாம்ஸி விவிதா⁴நி ச ।
இதி ஸஞ்சோதி³தாஸ்தத்ர ததா² சக்ருரநேகஶ꞉ ॥ 12 ॥

அந்நகூடாஶ்ச ப³ஹவோ த்³ருஶ்யந்தே பர்வதோபமா꞉ ।
தி³வஸே தி³வஸே தத்ர ஸித்³த⁴ஸ்ய விதி⁴வத்ததா³ ॥ 13 ॥

நாநாதே³ஶாத³நுப்ராப்தா꞉ புருஷா꞉ ஸ்த்ரீக³ணாஸ்ததா² ।
அந்நபாநை꞉ ஸுவிஹிதாஸ்தஸ்மிந்யஜ்ஞே மஹாத்மந꞉ ॥ 14 ॥

அந்நம் ஹி விதி⁴வத்ஸ்வாது³ ப்ரஶம்ஸந்தி த்³விஜர்ஷபா⁴꞉ ।
அஹோ த்ருப்தா꞉ ஸ்ம ப⁴த்³ரம் த இதி ஶுஶ்ராவ ராக⁴வ꞉ ॥ 15 ॥

ஸ்வலங்க்ருதாஶ்ச புருஷா ப்³ராஹ்மணாந்பர்யவேஷயந் ।
உபாஸதே ச தாநந்யே ஸும்ருஷ்டமணிகுண்ட³லா꞉ ॥ 16 ॥

கர்மாந்தரே ததா³ விப்ரா ஹேதுவாதா³ந்ப³ஹூநபி ।
ப்ராஹு꞉ ஸ்ம வாக்³மிநோ தீ⁴ரா꞉ பரஸ்பர ஜிகீ³ஷயா ॥ 17 ॥

தி³வஸே தி³வஸே தத்ர ஸம்ஸ்தரே குஶலா த்³விஜா꞉ ।
ஸர்வகர்மாணி சக்ருஸ்தே யதா²ஶாஸ்த்ரம் ப்ரசோதி³தா꞉ ॥ 18 ॥

நாஷட³ங்க³வித³த்ராஸீந்நாவ்ரதோ நாப³ஹுஶ்ருத꞉ ।
ஸத³ஸ்யஸ்தஸ்ய வை ராஜ்ஞோ நாவாத³குஶலா த்³விஜா꞉ ॥ 19 ॥

ப்ராப்தே யூபோச்ச்²ரயே தஸ்மிந்ஷட்³பை³ல்வா꞉ கா²தி³ராஸ்ததா² ।
தாவந்தோ பி³ல்வஸஹிதா꞉ பர்ணிநஶ்ச ததா²(அ)பரே ॥ 20 ॥

ஶ்லேஷ்மாதகமயஸ்த்வோகோ தே³வதா³ருமயஸ்ததா² ।
த்³வாவேவ விஹிதௌ தத்ர பா³ஹுவ்யஸ்தபரிக்³ரஹௌ ॥ 21 ॥

காரிதா꞉ ஸர்வ ஏவைதே ஶாஸ்த்ரஜ்ஞைர்யஜ்ஞகோவிதை³꞉ ।
ஶோபா⁴ர்த²ம் தஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய காஞ்சநாலங்க்ருதா(அ)ப⁴வந் ॥ 22 ॥

ஏகவிம்ஶதியூபாஸ்தே ஏகவிம்ஶத்யரத்நய꞉ ।
வாஸோபி⁴ரேகவிம்ஶத்³பி⁴ரேகைகம் ஸமலங்க்ருதா꞉ ॥ 23 ॥

விந்யஸ்தா விதி⁴வத்ஸர்வே ஶில்பிபி⁴꞉ ஸுக்ருதா த்³ருடா⁴꞉ ।
அஷ்டாஶ்ரய꞉ ஸர்வ ஏவ ஶ்லக்ஷ்ணரூபஸமந்விதா꞉ ॥ 24 ॥

ஆச்சா²தி³தாஸ்தே வாஸோபி⁴꞉ புஷ்பைர்க³ந்தை⁴ஶ்ச பூ⁴ஷிதா꞉ ।
ஸப்தர்ஷயோ தீ³ப்திமந்தோ விராஜந்தே யதா² தி³வி ॥ 25 ॥

இஷ்டகாஶ்ச யதா²ந்யாயம் காரிதாஶ்ச ப்ரமாணத꞉ ।
சிதோ(அ)க்³நிர்ப்³ராஹ்மணைஸ்தத்ர குஶலை꞉ ஶுல்ப³கர்மணி ॥ 26 ॥

ஸ சித்யோ ராஜஸிம்ஹஸ்ய ஸஞ்சித꞉ குஶலைர்த்³விஜை꞉ ।
க³ருடோ³ ருக்மபக்ஷோ வை த்ரிகு³ணோ(அ)ஷ்டாத³ஶாத்மக꞉ ॥ 27 ॥

நியுக்தாஸ்தத்ர பஶவஸ்தத்தது³த்³தி³ஶ்ய தை³வதம் ।
உரகா³꞉ பக்ஷிணஶ்சைவ யதா²ஶாஸ்த்ரம் ப்ரசோதி³தா꞉ ॥ 28 ॥

ஶாமித்ரே து ஹயஸ்தத்ர ததா² ஜலசராஶ்ச யே ।
ருத்விக்³பி⁴꞉ ஸர்வமேவைதந்நியுக்தம் ஶாஸ்த்ரதஸ்ததா³ ॥ 29 ॥

பஶூநாம் த்ரிஶதம் தத்ர யூபேஷு நியதம் ததா² ।
அஶ்வரத்நோத்தமம் தஸ்ய ராஜ்ஞோ த³ஶரத²ஸ்ய ஹ ॥ 30 ॥

கௌஸல்யா தம் ஹயம் தத்ர பரிசர்ய ஸமந்தத꞉ ।
க்ருபாணைர்விஶஶாஸைநம் த்ரிபி⁴꞉ பரமயா முதா³ ॥ 31 ॥

பதத்ரிணா ததா³ ஸார்த⁴ம் ஸுஸ்தி²தேந ச சேதஸா ।
அவஸத்³ரஜநீமேகாம் கௌஸல்யா த⁴ர்மகாம்யயா ॥ 32 ॥

ஹோதா(அ)த்⁴வர்யுஸ்ததோ²த்³கா³தா ஹஸ்தேந ஸமயோஜயந் ।
மஹிஷ்யா பரிவ்ருத்யா ச வாவாதாம் ச ததா²ம் ॥ 33 ॥

பதத்ரிணஸ்தஸ்ய வபாமுத்³த்⁴ருத்ய நியதேந்த்³ரிய꞉ ।
ருத்விக்பரமஸம்பந்ந꞉ ஶ்ரபயாமாஸ ஶாஸ்த்ரத꞉ ॥ 34 ॥

தூ⁴மக³ந்த⁴ம் வபாயாஸ்து ஜிக்⁴ரதி ஸ்ம நராதி⁴ப꞉ ।
யதா²காலம் யதா²ந்யாயம் நிர்ணுத³ந்பாபமாத்மந꞉ ॥ 35 ॥

ஹயஸ்ய யாநி சாங்கா³நி தாநி ஸர்வாணி ப்³ராஹ்மணா꞉ ।
அக்³நௌ ப்ராஸ்யந்தி விதி⁴வத்ஸமந்த்ரா꞉ ஷோட³ஶர்த்விஜ꞉ ॥ 36 ॥

ப்லக்ஷஶாகா²ஸு யஜ்ஞாநாமந்யேஷாம் க்ரியதே ஹவி꞉ ।
அஶ்வமேத⁴ஸ்ய சௌகஸ்ய வைதஸோ பா⁴க³ இஷ்யதே ॥ 37 ॥ [யஜ்ஞஸ்ய]

த்ர்யஹோ(அ)ஶ்வமேத⁴꞉ ஸங்க்²யாத꞉ கல்பஸூத்ரேண ப்³ராஹ்மணை꞉ ।
சதுஷ்டோமமஹஸ்தஸ்ய ப்ரத²மம் பரிகல்பிதம் ॥ 38 ॥

உக்த்²யம் த்³விதீயம் ஸங்க்²யாதமதிராத்ரம் ததோ²த்தரம் ।
காரிதாஸ்தத்ர ப³ஹவோ விஹிதா꞉ ஶாஸ்த்ரத³ர்ஶநாத் ॥ 39 ॥

ஜ்யோதிஷ்டோமாயுஷீ சைவமதிராத்ரௌ ச நிர்மிதௌ ।
அபி⁴ஜித்³விஶ்வஜிச்சைவமப்தோர்யாமோ மஹாக்ரது꞉ ॥ 40 ॥

ப்ராசீம் ஹோத்ரே த³தௌ³ ராஜா தி³ஶம் ஸ்வகுலவர்த⁴ந꞉ ।
அத்⁴வர்யவே ப்ரதீசீம் து ப்³ரஹ்மணே த³க்ஷிணாம் தி³ஶம் ॥ 41 ॥

உத்³கா³த்ரே ச ததோ²தீ³சீம் த³க்ஷிணைஷா விநிர்மிதா ।
அஶ்வமேதே⁴ மஹாயஜ்ஞே ஸ்வயம்பூ⁴விஹிதே புரா ॥ 42 ॥

க்ரதும் ஸமாப்ய து ததா³ ந்யாயத꞉ புருஷர்ஷப⁴꞉ ।
ருத்விக்³ப்⁴யோ ஹி த³தௌ³ ராஜா த⁴ராம் தாம் குலவர்த⁴ந꞉ ॥ 43 ॥

ருத்விஜஸ்த்வப்³ருவந்ஸர்வே ராஜாநம் க³தகல்மஷம் ।
ப⁴வாநேவ மஹீம் க்ருத்ஸ்நாமேகோ ரக்ஷிதுமர்ஹதி ॥ 44 ॥

ந பூ⁴ம்யா கார்யமஸ்மாகம் ந ஹி ஶக்தா꞉ ஸ்ம பாலநே ।
ரதா꞉ ஸ்வாத்⁴யாயகரணே வயம் நித்யம் ஹி பூ⁴மிப ॥ 45 ॥

நிஷ்க்ரயம் கிஞ்சிதே³வேஹ ப்ரயச்ச²து ப⁴வாநிதி ।
மணிரத்நம் ஸுவர்ணம் வா கா³வோ யத்³வா ஸமுத்³யதம் ॥ 46 ॥

தத்ப்ரயச்ச² நரஶ்ரேஷ்ட² த⁴ரண்யா ந ப்ரயோஜநம் ।
ஏவமுக்தோ நரபதிர்ப்³ராஹ்மணைர்வேத³பாரகை³꞉ ॥ 47 ॥

க³வாம் ஶதஸஹஸ்ராணி த³ஶ தேப்⁴யோ த³தௌ³ ந்ருப꞉ ।
த³ஶகோடீ꞉ ஸுவர்ணஸ்ய ரஜதஸ்ய சதுர்கு³ணம் ॥ 48 ॥

ருத்விஜஸ்து தத꞉ ஸர்வே ப்ரத³து³꞉ ஸஹிதா வஸு ।
ருஶ்யஶ்ருங்கா³ய முநயே வஸிஷ்டா²ய ச தீ⁴மதே ॥ 49 ॥

ததஸ்தே ந்யாயத꞉ க்ருத்வா ப்ரவிபா⁴க³ம் த்³விஜோத்தமா꞉ ।
ஸுப்ரீதமநஸ꞉ ஸர்வே ப்ரத்யூசுர்முதி³தா ப்⁴ருஶம் ॥ 50 ॥

தத꞉ ப்ரஸர்பகேப்⁴யஸ்து ஹிரண்யம் ஸுஸமாஹித꞉ ।
ஜாம்பூ³நத³ம் கோடிஶதம் ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ த³தௌ³ ததா³ ॥ 51 ॥ [ஸங்க்²யம்]

த³ரித்³ராய த்³விஜாயாத² ஹஸ்தாப⁴ரணமுத்தமம் ।
கஸ்மைசித்³யாசமாநாய த³தௌ³ ராக⁴வநந்த³ந꞉ ॥ 52 ॥

தத꞉ ப்ரீதேஷு ந்ருபதிர்த்³விஜேஷு த்³விஜவத்ஸல꞉ ।
ப்ரணாமமகரோத்தேஷாம் ஹர்ஷபர்யாகுலேக்ஷண꞉ ॥ 53 ॥

தஸ்யாஶிஷோ(அ)த² விவிதா⁴ ப்³ராஹ்மணை꞉ ஸமுதீ³ரிதா꞉ । [ஸமுதா³ஹ்ருதா꞉]
உதா³ரஸ்ய ந்ருவீரஸ்ய த⁴ரண்யாம் ப்ரணதஸ்ய ச ॥ 54 ॥

தத꞉ ப்ரீதமநா ராஜா ப்ராப்ய யஜ்ஞமநுத்தமம் ।
பாபாபஹம் ஸ்வர்நயநம் து³ஷ்கரம் பார்தி²வர்ஷபை⁴꞉ ॥ 55 ॥

ததோ(அ)ப்³ரவீத்³ருஶ்யஶ்ருங்க³ம் ராஜா த³ஶரத²ஸ்ததா³ ।
குலஸ்ய வர்த⁴நம் த்வம் து கர்துமர்ஹஸி ஸுவ்ரத ॥ 56 ॥

ததே²தி ச ஸ ராஜாநமுவாச த்³விஜஸத்தம꞉ ।
ப⁴விஷ்யந்தி ஸுதா ராஜம்ஶ்சத்வாரஸ்தே குலோத்³வஹா꞉ ॥ 57 ॥

[* அதி⁴கஶ்லோக꞉ –
ஸ தஸ்ய வாக்யம் மது⁴ரம் நிஶம்ய
ப்ரணம்ய தஸ்மை ப்ரயதோ ந்ருபேந்த்³ர꞉ ।
ஜகா³ம ஹர்ஷம் பரமம் மஹாத்மா
தம்ருஶ்யஶ்ருங்க³ம் புநரப்யுவாச ॥
*]

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ சதுர்த³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 14 ॥

பா³லகாண்ட³ பஞ்சத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (15) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed