Ayodhya Kanda Sarga 58 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ அஷ்டபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (58)


॥ ராமஸந்தே³ஶாக்²யாநம் ॥

ப்ரத்யாஶ்வஸ்த꞉ யதா³ ராஜா மோஹாத் ப்ரத்யாக³த꞉ புந꞉ ।
அதா²(ஆ)ஜுஹாவ தம் ஸூதம் ராமவ்ருத்தாந்தகாரணாத் ॥ 1 ॥

ததா³ ஸூதோ மஹாராஜம் க்ருதாஞ்ஜலிருபஸ்தி²த꞉।
ராமமேவாநுஶோசந்தம் து³꞉க²ஶோகஸமந்விதம் ॥ 2 ॥

வ்ருத்³த⁴ம் பரம ஸந்தப்தம் நவக்³ரஹமிவ த்³விபம் ।
விநி꞉ஶ்வஸந்தம் த்⁴யாயந்தமஸ்வஸ்த²மிவ குஞ்ஜரம் ॥ 3 ॥

ராஜா து ரஜஸா தூ⁴தம் த்⁴வஸ்தாங்க³ம் ஸமுபஸ்தி²தம் ।
அஶ்ருபூர்ணமுக²ம் தீ³நமுவாச பரமார்தவத் ॥ 4 ॥

க்வ நு வத்ஸ்யதி த⁴ர்மாத்மா வ்ருக்ஷ மூலமுபாஶ்ரித꞉ ।
ஸோ(அ)த்யந்தஸுகி²த꞉ ஸூத கிமஶிஷ்யதி ராக⁴வ꞉ ॥ 5 ॥

து³꞉க²ஸ்யாநுசிதோ து³꞉க²ம் ஸுமந்த்ர ஶயநோசித꞉ ।
பூ⁴மிபாலாத்மஜோ பூ⁴மௌ ஶேதே கத²மநாத²வத் ॥ 6 ॥

யம் யாந்தமநுயாந்தி ஸ்ம பதா³திரத²குஞ்ஜரா꞉ ।
ஸ வத்ஸ்யதி கத²ம் ராம꞉ விஜநம் வநமாஶ்ரித꞉ ॥ 7 ॥

வ்யாளை꞉ ம்ருகை³꞉ ஆசரிதம் க்ருஷ்ணஸர்பநிஷேவிதம் ।
கத²ம் குமாரௌ வைதே³ஹ்யா ஸார்த⁴ம் வநமுபஸ்தி²தௌ ॥ 8 ॥

ஸுகுமார்யா தபஸ்விந்யா ஸுமந்த்ர ஸஹ ஸீதயா ।
ராஜபுத்ரௌ கத²ம் பாதை³꞉ அவருஹ்ய ரதா²த்³க³தௌ ॥ 9 ॥

ஸித்³தா⁴ர்த²꞉ க²லு ஸூத த்வம் யேந த்³ருஷ்டௌ மமாத்மஜௌ ।
வநாந்தம் ப்ரவிஶந்தௌ தௌ அஶ்விநாவிவ மந்த³ரம் ॥ 10 ॥

கிமுவாச வசோ ராம꞉ கிமுவாச ச லக்ஷ்மண꞉ ।
ஸுமந்த்ர வநமாஸாத்³ய கிமுவாச ச மைதி²லீ ॥ 11 ॥

ஆஸிதம் ஶயிதம் பு⁴க்தம் ஸூத ராமஸ்ய கீர்தய ।
ஜீவிஷ்யாம்யஹமேதேந யயாதிரிவ ஸாது⁴ஷு ॥ 12 ॥

இதி ஸூதோ நரேந்த்³ரேண சோதி³த꞉ ஸஜ்ஜமாநயா ।
உவாச வாசா ராஜாநம் ஸபா³ஷ்பபரிரப்³த⁴யா ॥ 13 ॥

அப்³ரவீந்மாம் மஹாராஜ த⁴ர்மமேவாநுபாலயந் ।
அஞ்ஜலிம் ராக⁴வ꞉ க்ருத்வா ஶிரஸா(அ)பி⁴ப்ரணம்ய ச ॥ 14 ॥

ஸூத மத்³வசநாத்தஸ்ய தாதஸ்ய விதி³தாத்மந꞉ ।
ஶிரஸா வந்த³நீயஸ்ய வந்த்³யௌ பாதௌ³ மஹாத்மந꞉ ॥ 15 ॥

ஸர்வமந்த꞉ புரம் வாச்யம் ஸூத மத்³வசநாத்த்வயா ।
ஆரோக்³யமவிஶேஷேண யதா²(அ)ர்ஹம் சாபி⁴வாத³நம் ॥ 16 ॥

மாதா ச மம கௌஸல்யா குஶலம் சாபி⁴வாத³நம் ।
அப்ரமாத³ம் ச வக்தவ்யா ப்³ரூயாஶ்சைநாமித³ம் வச꞉ ॥ 17 ॥

த⁴ர்மநித்யா யதா²காலமக்³ந்யகா³ரபரா ப⁴வ ।
தே³வி தே³வஸ்ய பாதௌ³ ச தே³வவத் பரிபாலய ॥ 18 ॥

அபி⁴மாநம் ச மாநம் ச த்யக்த்வா வர்தஸ்வ மாத்ருஷு ।
அநுராஜாநமார்யாம் ச கைகேயீமம்ப³ காரய ॥ 19 ॥

குமாரே ப⁴ரதே வ்ருத்திர்வர்திதவ்யா ச ராஜவத் ।
அர்த²ஜ்யேஷ்டா² ஹி ராஜாநோ ராஜத⁴ர்மமநுஸ்மர ॥ 20 ॥

ப⁴ரத꞉ குஶலம் வாச்ய꞉ வாச்யோ மத்³வசநேந ச ।
ஸர்வாஸ்வைவ யதா²ந்யாயம் வ்ருத்திம் வர்தஸ்வ மாத்ருஷு ॥ 21 ॥

வக்தவ்யஶ்ச மஹாபா³ஹுரிக்ஷ்வாகு குலநந்த³ந꞉ ।
பிதரம் யௌவராஜ்யஸ்தோ² ராஜ்யஸ்த²மநுபாலய ॥ 22 ॥

அதிக்ராந்தவயா ராஜா மாஸ்மைநம் வ்யவரோருத⁴꞉ ।
குமாரராஜ்யே ஜீவத்வம் தஸ்யைவாஜ்ஞாப்ரவர்தநாத் ॥ 23 ॥

அப்³ரவீச்சாபி மாம் பூ⁴யோ ப்⁴ருஶமஶ்ரூணி வர்தயந் ।
மாதேவ மம மாதா தே த்³ரஷ்டவ்யா புத்ரக³ர்தி⁴நீ ॥ 24 ॥

இத்யேவம் மாம் மஹாராஜ ப்³ருவந்நேவ மஹாயஶா꞉ ।
ராம꞉ ராஜீவ தாம்ராக்ஷோ ப்⁴ருஶமஶ்ரூண்யவர்தயத் ॥ 25 ॥

லக்ஷ்மணஸ்து ஸுஸங்க்ருத்³தோ⁴ நிஶ்ஶ்வஸந் வாக்யமப்³ரவீத் ।
கேநாயமபராதே⁴ந ராஜபுத்ர꞉ விவாஸித꞉ ॥ 26 ॥

ராஜ்ஞா து க²லு கைகேய்யா லகு⁴த்வாஶ்ரித்ய ஶாஸநம் ।
க்ருதம் கார்யமகார்யம் வா வயம் யேநாபி⁴பீடி³தா꞉ ॥ 27 ॥

யதி³ ப்ரவ்ராஜித꞉ ராம꞉ லோப⁴காரணகாரிதம் ।
வரதா³நநிமித்தம் வா ஸர்வதா² து³ஷ்க்ருதம் க்ருதம் ॥ 28 ॥

இத³ம் தாவத்³யதா²காமமீஶ்வரஸ்ய க்ருதே க்ருதம் ।
ராமஸ்ய து பரித்யாகே³ ந ஹேதுமுபலக்ஷயே ॥ 29 ॥

அஸமீக்ஷ்ய ஸமாரப்³த⁴ம் விருத்³த⁴ம் பு³த்³தி⁴ லாக⁴வாத் ।
ஜநயிஷ்யதி ஸங்க்ரோஶம் ராக⁴வஸ்ய விவாஸநம் ॥ 30 ॥

அஹம் தாவந் மஹாராஜே பித்ருத்வம் நோபலக்ஷயே ।
ப்⁴ராதா ப⁴ர்தா ச ப³ந்து⁴ஶ்ச பிதா ச மம ராக⁴வ꞉ ॥ 31 ॥

ஸர்வலோகப்ரியம் த்யக்த்வா ஸர்வலோகஹிதே ரதம் ।
ஸர்வலோகோ(அ)நுரஜ்யேத கத²ம் த்வா(அ)நேந கர்மணா ॥ 32 ॥

ஸர்வப்ரஜாபி⁴ராமம் ஹி ராமம் ப்ரவ்ராஜ்ய தா⁴ர்மிகம் ।
ஸர்வலோகம் விருத்⁴யேமம் கத²ம் ராஜா ப⁴விஷ்யஸி ॥ 33 ॥

ஜாநகீ து மஹாராஜ நி꞉ஶ்வஸந்தீ மநஸ்விநீ ।
பூ⁴தோபஹதசித்தேவ விஷ்டி²தா விஸ்மிதா ஸ்தி²தா ॥ 34 ॥

அத்³ருஷ்ட பூர்வ வ்யஸநா ராஜ புத்ரீ யஶஸ்விநீ ।
தேந து³꞉கே²ந ருத³தீ நைவ மாம் கிஞ்சித³ப்³ரவீத் ॥ 35 ॥

உத்³வீக்ஷமாணா ப⁴ர்தாரம் முகே²ந பரிஶுஷ்யதா ।
முமோச ஸஹஸா பா³ஷ்பம் மாம் ப்ரயாந்தமுதீ³க்ஷ்ய ஸா ॥ 36 ॥

ததை²வ ராமோ(அ)ஶ்ரு முக²꞉ க்ருதாஞ்ஜலி꞉
ஸ்தி²தோ(அ)ப⁴வல்லக்ஷ்மணபா³ஹு பாலித꞉ ।
ததை²வ ஸீதா ருத³தீ தபஸ்விநீ
நிரீக்ஷதே ராஜரத²ம் ததை²வ மாம் ॥ 37 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ அஷ்டபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 58 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகோநஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (59) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed