Ayodhya Kanda Sarga 52 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³விபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (52)


॥ க³ங்கா³தரணம் ॥

ப்ரபா⁴தாயாம் து ஶர்வர்யாம் ப்ருது² வ்ருக்ஷா மஹா யஶா꞉ ।
உவாச ராம꞉ ஸௌமித்ரிம் லக்ஷ்மணம் ஶுப⁴ லக்ஷணம் ॥ 1 ॥

பா⁴ஸ்கரோத³ய காலோ(அ)யம் க³தா ப⁴க³வதீ நிஶா ।
அஸௌ ஸுக்ருஷ்ணோ விஹக³꞉ கோகிலஸ்தாத கூஜதி ॥ 2 ॥

ப³ர்ஹிணாநாம் ச நிர்கோ⁴ஷ꞉ ஶ்ரூயதே நத³தாம் வநே ।
தராம ஜாஹ்நவீம் ஸௌம்ய ஶீக்⁴ரகா³ம் ஸாக³ரங்க³மாம் ॥ 3 ॥

விஜ்ஞாய ராமஸ்ய வச꞉ ஸௌமித்ரிர்மித்ர நந்த³ந꞉ ।
கு³ஹமாமந்த்ர்ய ஸூதம் ச ஸோ(அ)திஷ்ட²த்³ப்⁴ராதுரக்³ரத꞉ ॥ 4 ॥

ஸ து ராமஸ்ய வசநம் நிஶம்ய ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச ।
ஸ்த²பதிஸ்தூர்ணமாஹுய ஸசிவாநித³மப்³ரவீத் ॥ 5 ॥

அஸ்ய வாஹநஸம்யுக்தாம் கர்ணக்³ராஹவதீம் ஶுபா⁴ம் ।
ஸுப்ரதாராம் த்³ருடா⁴ம் தீர்தே² ஶீக்³ரம் நாவமுபாஹர ॥ 6 ॥

தம் நிஶம்ய ஸமாதே³ஶம் கு³ஹாமாத்யக³ணோ மஹாந் । [கு³ஹாதே³ஶம்]
உபோஹ்ய ருசிராம் நாவம் கு³ஹாய ப்ரத்யவேத³யத் ॥ 7 ॥

தத꞉ ஸப்ராஞ்ஜலிர்பூ⁴த்வா கு³ஹோ ராக⁴வமப்³ரவீத் ।
உபஸ்தி²தேயம் நௌர்தே³வ பூ⁴ய꞉ கிம் கரவாணி தே ॥ 8 ॥

தவாமரஸுதப்ரக்²ய தர்தும் ஸாக³ரகா³ம் நதீ³ம் ।
நௌரியம் புருஷவ்யாக்⁴ர தாம் த்வமாரோஹ ஸுவ்ரத! ॥ 9 ॥

அதோ²வாச மஹாதேஜா꞉ ராமோ கு³ஹமித³ம் வச꞉ ।
க்ருதகாமோ(அ)ஸ்மி ப⁴வதா ஶீக்⁴ரமாரோப்யதாமிதி ॥ 10 ॥

தத꞉ கலாபாந் ஸந்நஹ்ய க²ட்³கௌ³ ப³த்³த்⁴வா ச த⁴ந்விநௌ ।
ஜக்³மதுர்யேந தௌ க³ங்கா³ம் ஸீதயா ஸஹ ராக⁴வௌ ॥ 11 ॥

ராமமேவ து த⁴ர்மஜ்ஞமுபக³ம்ய விநீதவத் ।
கிமஹம் கரவாணீதி ஸூத꞉ ப்ராஞ்ஜலிரப்³ரவீத் ॥ 12 ॥

ததோ(அ)ப்³ரவீத்³தா³ஶரதி²꞉ ஸுமந்த்ரம் ।
ஸ்ப்ருஶந் கரேணோத்தமத³க்ஷிணேந ।
ஸுமந்த்ர ஶீக்⁴ரம் புநரேவ யாஹி ।
ராஜ்ஞ꞉ ஸகாஶே ப⁴வசாப்ரமத்த꞉ ॥ 13 ॥

நிவர்தஸ்வ இத்யுவாசைநமேதாவத்³தி⁴ க்ருதம் மம ।
ரத²ம் விஹாய பத்³ப்⁴யாம் து க³மிஷ்யாமி மஹாவநம் ॥ 14 ॥

ஆத்மாநம் து அப்⁴யநுஜ்ஞாதமவேக்ஷ்யார்த꞉ ஸ ஸாரதி²꞉ ।
ஸுமந்த்ர꞉ புருஷ வ்யாக்⁴ரமைக்ஷ்வாகமித³மப்³ரவீத் ॥ 15 ॥

நாதிக்ராந்தமித³ம் லோகே புருஷேணேஹ கேநசித் ।
தவ ஸப்⁴ராத்ரு பா⁴ர்யஸ்ய வாஸ꞉ ப்ராக்ருதவத்³வநே ॥ 16 ॥

ந மந்யே ப்³ரஹ்ம சர்யே(அ)ஸ்தி ஸ்வதீ⁴தே வா ப²லோ(அ)த³ய꞉ ।
மார்த³வார்ஜவயோ꞉ வா(அ)பி த்வாம் சேத்³வ்யஸநமாக³தம் ॥ 17 ॥

ஸஹ ராக⁴வ வைதே³ஹ்யா ப்⁴ராத்ரா சைவ வநே வஸந் ।
த்வம் க³திம் ப்ராப்ஸ்யஸே வீர த்ரீந் லோகாம்ஸ்து ஜயந்நிவ ॥ 18 ॥

வயம் க²லு ஹதா ராம யே தயா(அ)ப்யுபவஞ்சிதா꞉ ।
கைகேய்யா வஶமேஷ்யாம꞉ பாபாயா து³꞉க² பா⁴கி³ந꞉ ॥ 19 ॥

இதி ப்³ருவந்நாத்மஸமம் ஸுமந்த்ர꞉ ஸாரதி²ஸ்ததா³ ।
த்³ருஷ்ட்வா தூ³ரக³தம் ராமம் து³꞉கா²ர்த꞉ ருருதே³ சிரம் ॥ 20 ॥

ததஸ்து விக³தே பா³ஷ்பே ஸூதம் ஸ்ப்ருஷ்டோத³கம் ஶுசிம் ।
ராமஸ்து மது⁴ரம் வாக்யம் புந꞉ புநருவாச தம் ॥ 21 ॥

இக்ஷ்வாகூணாம் த்வயா துல்யம் ஸுஹ்ருத³ம் நோபலக்ஷயே ।
யதா² த³ஶரதோ² ராஜா மாம் ந ஶோசேத்ததா² குரு ॥ 22 ॥

ஶோகோபஹத சேதாஶ்ச வ்ருத்³த⁴ஶ்ச ஜக³தீ பதி꞉ ।
காம பா⁴ராவஸந்நஶ்ச தஸ்மாதே³தத்³ப்³ரவீமி தே ॥ 23 ॥

யத்³யதா³ஜ்ஞாபயேத்கிஞ்சித் ஸ மஹாத்மா மஹீபதி꞉ ।
கைகேய்யா꞉ ப்ரியகாமார்த²ம் கார்யம் தத³விகாங்க்ஷயா ॥ 24 ॥

ஏதத³ர்த²ம் ஹி ராஜ்யாநி ப்ரஶாஸதி நரேஶ்வரா꞉ ।
யதே³ஷாம் ஸர்வக்ருத்யேஷு மநோ ந ப்ரதிஹந்யதே ॥ 25 ॥

யத்³யதா² ஸ மஹாராஜோ நாலீகமதி⁴க³ச்ச²தி ।
ந ச தாம்யதி து³꞉கே²ந ஸுமந்த்ர குரு தத்ததா² ॥ 26 ॥

அத்³ருஷ்டது³꞉க²ம் ராஜாநம் வ்ருத்³த⁴மார்யம் ஜிதேந்த்³ரியம் ।
ப்³ரூயாஸ்த்வமபி⁴வாத்³யைவ மம ஹேதோரித³ம் வச꞉ ॥ 27 ॥

நைவாஹமநுஶோசாமி லக்ஷ்மணோ ந ச மைதி²லீ ।
அயோத்⁴யாயாஶ்ச்யுதாஶ்சேதி வநே வத்ஸ்யாமஹேதி ச ॥ 28 ॥

சதுர்த³ஶஸு வர்ஷேஷு நிவ்ருத்தேஷு புந꞉ புந꞉ ।
லக்ஷ்மணம் மாம் ச ஸீதாம் ச த்³ரக்ஷ்யஸி க்ஷிப்ரமாக³தாந் ॥ 29 ॥

ஏவமுக்த்வா து ராஜாநம் மாதரம் ச ஸுமந்த்ர மே ।
அந்யாஶ்ச தே³வீ꞉ ஸஹிதா꞉ கைகேயீம் ச புந꞉ புந꞉ ॥ 30 ॥

ஆரோக்³யம் ப்³ரூஹி கௌஸல்யாமத² பாதா³பி⁴வந்த³நம் ।
ஸீதாயா மம சா(ஆ)ர்யஸ்ய வசநால்லக்ஷ்மணஸ்ய ச ॥ 31 ॥

ப்³ரூயாஶ்ச ஹி மஹாராஜம் ப⁴ரதம் க்ஷிப்ரமாநய ।
ஆக³தஶ்சாபி ப⁴ரத꞉ ஸ்தா²ப்யோ ந்ருபமதே பதே³ ॥ 32 ॥

ப⁴ரதம் ச பரிஷ்வஜ்ய யௌவராஜ்யே(அ)பி⁴ஷிச்ய ச ।
அஸ்மத்ஸந்தாபஜம் து³꞉க²ம் ந த்வாமபி⁴ப⁴விஷ்யதி ॥ 33 ॥

ப⁴ரதஶ்சாபி வக்தவ்யோ யதா² ராஜநி வர்தஸே ।
ததா² மாத்ருஷு வர்தேதா²꞉ ஸர்வாஸ்வேவாவிஶேஷத꞉ ॥ 34 ॥

யதா² ச தவ கைகேயீ ஸுமித்ரா ச விஶேஷத꞉ ।
ததை²வ தே³வீ கௌஸல்யா மம மாதா விஶேஷத꞉ ॥ 35 ॥

தாதஸ்ய ப்ரியகாமேந யௌவராஜ்யமவேக்ஷதா ।
லோகயோருப⁴யோ꞉ ஶக்யம் நித்யதா³ ஸுக²மேதி⁴தும் ॥ 36 ॥

நிவர்த்யமாநோ ராமேண ஸுமந்த்ர꞉ ஶோககர்ஶித꞉ ।
தத்ஸர்வம் வசநம் ஶ்ருத்வா ஸ்நேஹாத் காகுத்ஸ்த²மப்³ரவீத் ॥ 37 ॥

யத³ஹம் நோபசாரேண ப்³ரூயாம் ஸ்நேஹாத³விக்லப³꞉ ।
ப⁴க்திமாநிதி தத்தாவத்³வாக்யம் த்வம் க்ஷந்துமர்ஹஸி ॥ 38 ॥

கத²ம் ஹி த்வத்³விஹீநோ(அ)ஹம் ப்ரதியாஸ்யாமி தாம் புரீம் ।
தவ தாவத்³வியோகே³ந புத்ர ஶோகாகுலாமிவ ॥ 39 ॥

ஸராமமபி தாவந்மே ரத²ம் த்³ருஷ்ட்வா ததா³ ஜந꞉ ।
விநா ராமம் ரத²ம் த்³ருஷ்ட்வா விதீ³ர்யேதாபி ஸா புரீ ॥ 40 ॥

தை³ந்யம் ஹி நக³ரீ க³ச்சேத்³த்³ருஷ்ட்வா ஶூந்யமிமம் ரத²ம் ।
ஸூதாவஶேஷம் ஸ்வம் ஸைந்யம் ஹத வீரமிவாஹவே ॥ 41 ॥

தூ³ரே(அ)பி நிவஸந்தம் த்வாம் மாநஸேநாக்³ரத꞉ ஸ்தி²தம் ।
சிந்தயந்த்யோ(அ)த்³ய நூநம் த்வாம் நிராஹாரா꞉ க்ருதா꞉ ப்ரஜா꞉ ॥ 42 ॥

த்³ருஷ்டம் தத்³தி⁴ த்வயா ராம யாத்³ருஶம் த்வத்ப்ரவாஸநே ।
ப்ரஜாநாம் ஸங்குலம் வ்ருத்தம் த்வச்சோ²கக்லாந்தசேதஸாம் ॥ 43 ॥

ஆர்தநாதோ³ ஹி ய꞉ பௌரை꞉ முக்தஸ்த்வத்³விப்ரவாஸநே ।
ஸரத²ம் மாம் நிஶாம்யைவ குர்யு꞉ ஶத கு³ணம் தத꞉ ॥ 44 ॥

அஹம் கிம் சாபி வக்ஷ்யாமி தே³வீம் தவ ஸுத꞉ மயா ।
நீதோ(அ)ஸௌ மாதுலகுலம் ஸந்தாபம் மா க்ருதா² இதி ॥ 45 ॥

அஸத்யமபி நைவாஹம் ப்³ரூயாம் வசநமீத்³ருஶம் ।
கத²மப்ரியமேவாஹம் ப்³ரூயாம் ஸத்யமித³ம் வச꞉ ॥ 46 ॥

மம தாவந்நியோக³ஸ்தா²ஸ்த்வத்³ப³ந்து⁴ ஜநவாஹிந꞉ ।
கத²ம் ரத²ம் த்வயா ஹீநம் ப்ரவக்ஷ்யந்தி ஹயோத்தமா꞉ ॥ 47 ॥

தந்ந ஶக்ஷ்யாம்யஹம் க³ந்துமயோத்⁴யாம் த்வத்³ருதே(அ)நக⁴ ।
வநவாஸாநுயாநாய மாமநுஜ்ஞாதுமர்ஹஸி ॥ 48 ॥

யதி³ மே யாசமாநஸ்ய த்யாக³மேவ கரிஷ்யஸி ।
ஸரதோ²(அ)க்³நிம் ப்ரவேக்ஷ்யாமி த்யக்த மாத்ரைஹ த்வயா ॥ 49 ॥

ப⁴விஷ்யந்தி வநே யாநி தபோவிக்⁴நகராணி தே ।
ரதே²ந ப்ரதிபா³தி⁴ஷ்யே தாநி ஸத்த்வாநி ராக⁴வ ॥ 50 ॥

தத்க்ருதேந மயா(அ)வாப்தம் ரத²சர்யாக்ருதம் ஸுக²ம் ।
ஆஶம்ஸே த்வத்க்ருதேநாஹம் வநவாஸக்ருதம் ஸுக²ம் ॥ 51 ॥

ப்ரஸீதே³ச்சா²மி தே(அ)ரண்யே ப⁴விதும் ப்ரத்யநந்தர꞉ ।
ப்ரீத்யா(அ)பி⁴ஹிதமிச்சா²மி ப⁴வ மே பத்யநந்தர꞉ ॥ 52 ॥

இமே சாபி ஹயா வீர யதி³ தே வநவாஸிந꞉ ।
பரிசர்யாம் கரிஷ்யந்தி ப்ராப்ஸ்யந்தி பரமாம் க³திம் ॥ 53 ॥

தவ ஶுஶ்ரூஷணம் மூர்த்⁴நா கரிஷ்யாமி வநே வஸந் ।
அயோத்⁴யாம் தே³வலோகம் வா ஸர்வதா² ப்ரஜஹாம்யஹம் ॥ 54 ॥

ந ஹி ஶக்யா ப்ரவேஷ்டும் ஸா மயா அயோத்⁴யா த்வயா விநா ।
ராஜதா⁴நீ மஹேந்த்³ரஸ்ய யதா² து³ஷ்க்ருதகர்மணா ॥ 55 ॥

வநவாஸே க்ஷயம் ப்ராப்தே மமைஷ ஹி மநோரத²꞉ ।
யத³நேந ரதே²நைவ த்வாம் வஹேயம் புரீம் புந꞉ ॥ 56 ॥

சதுர்த³ஶ ஹி வர்ஷாணி ஸஹிதஸ்ய த்வயா வநே ।
க்ஷண பூ⁴தாநி யாஸ்யந்தி ஶதஸங்க்²யா(அ)ந்யதோ(அ)ந்யதா² ॥ 57 ॥

ப்⁴ருத்யவத்ஸல திஷ்ட²ந்தம் ப⁴ர்த்ருபுத்ரக³தே பதி² ।
ப⁴க்தம் ப்⁴ருத்யம் ஸ்தி²தம் ஸ்தி²த்யாம் த்வம் ந மாம் ஹாதுமர்ஹஸி ॥ 58 ॥

ஏவம் ப³ஹுவித⁴ம் தீ³நம் யாசமாநம் புந꞉ புந꞉ ।
ராம꞉ ப்⁴ருத்யாநுகம்பீ து ஸுமந்த்ரமித³மப்³ரவீத் ॥ 59 ॥

ஜாநாமி பரமாம் ப⁴க்திம் மயி தே ப⁴ர்த்ருவத்ஸல ।
ஶ்ருணு சாபி யத³ர்த²ம் த்வாம் ப்ரேஷயாமி புரீமித꞉ ॥ 60 ॥

நக³ரீம் த்வாம் க³தம் த்³ருஷ்ட்வா ஜநநீ மே யவீயஸீ ।
கைகேயீ ப்ரத்யயம் க³ச்சே²தி³தி ராம꞉ வநம் க³த꞉ ॥ 61 ॥

பரிதுஷ்டா ஹி ஸா தே³வி வநவாஸம் க³தே மயி ।
ராஜாநம் நாதிஶங்கேத மித்²யா வாதீ³தி தா⁴ர்மிகம் ॥ 62 ॥

ஏஷ மே ப்ரத²ம꞉ கல்போ யத³ம்பா³ மே யவீயஸீ ।
ப⁴ரதாரக்ஷிதம் ஸ்பீ²தம் புத்ரராஜ்யமவாப்நுயாத் ॥ 63 ॥

மம ப்ரியார்த²ம் ராஜ்ஞஶ்ச ஸரத²ஸ்த்வம் புரீம் வ்ரஜ ।
ஸந்தி³ஷ்டஶ்சாஸி யாநர்தா²ந் தாம்ஸ்தாந் ப்³ரூயாஸ்ததா² ததா² ॥ 64 ॥

இத்யுக்த்வா வசநம் ஸூதம் ஸாந்த்வயித்வா புந꞉ புந꞉ ।
கு³ஹம் வசநமக்லீப³꞉ ராம꞉ ஹேதுமத³ப்³ரவீத் ॥ 65 ॥

நேதா³நீம் கு³ஹ யோக்³யோ(அ)யம் வஸோ மே ஸஜநே வநே ।
அவஶ்யம் ஹ்யாஶ்ரமே வாஸ꞉ கர்தவ்யஸ்தத்³க³தோ விதி⁴꞉ ॥ 66 ॥

ஸோ(அ)ஹம் க்³ருஹீத்வா நியமம் தபஸ்விஜநபூ⁴ஷணம் ।
ஹிதகாம꞉ பிதுர்பூ⁴ய꞉ ஸீதாயா லக்ஷ்மணஸ்ய ச ॥ 67 ॥

ஜடா꞉ க்ருத்வா க³மிஷ்யாமி ந்யக்³ரோத⁴ க்ஷீரமாநய ।
தத்க்ஷீரம் ராஜபுத்ராய கு³ஹ꞉ க்ஷிப்ரமுபாஹரத் ॥ 68 ॥

லக்ஷ்மணஸ்யாத்மநஶ்சைவ ராமஸ்தேநாகரோஜ்ஜடா꞉ ।
தீ³ர்க⁴பா³ஹுர்நரவ்யாக்⁴ரோ ஜடிலத்வமதா⁴ரயத் ॥ 69 ॥

தௌ ததா³ சீரவஸநௌ ஜடாமண்ட³லதா⁴ரிணௌ ।
அஶோபே⁴தாம்ருஷிஸமௌ ப்⁴ராதரௌ ராமரக்ஷ்மணௌ ॥ 70 ॥

தத꞉ வைகா²நஸம் மார்க³மாஸ்தி²த꞉ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ।
வ்ரதமாதி³ஷ்டவாந் ராம꞉ ஸஹாயம் கு³ஹமப்³ரவீத் ॥ 71 ॥

அப்ரமத்த꞉ ப³லே கோஶே து³ர்கே³ ஜநபதே³ ததா² ।
ப⁴வேதா² கு³ஹ ராஜ்யம் ஹி து³ராரக்ஷதமம் மதம் ॥ 72 ॥

ததஸ்தம் ஸமநுஜ்ஞாய கு³ஹமிக்ஷ்வாகுநந்த³ந꞉ ।
ஜகா³ம தூர்ணமவ்யக்³ர꞉ ஸபா⁴ர்ய꞉ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ॥ 73 ॥

ஸ து த்³ருஷ்ட்வா நதீ³தீரே நாவமிக்ஷ்வாகுநந்த³ந꞉ ।
திதீர்ஷு꞉ ஶீக்⁴ரகா³ம் க³ங்கா³மித³ம் லக்ஷ்மணமப்³ரவீத் ॥ 74 ॥

ஆரோஹ த்வம் நரவ்யாக்⁴ர ஸ்தி²தாம் நாவமிமாம் ஶநை꞉ ।
ஸீதாம் சாரோபயாந்வக்ஷம் பரிக்³ருஹ்ய மநஸ்விநீம் ॥ 75 ॥

ஸ ப்⁴ராது꞉ ஶாஸநம் ஶ்ருத்வா ஸர்வமப்ரதிகூலயந் ।
ஆரோப்ய மைதி²லீம் பூர்வமாருரோஹாத்மவாம்ஸ்தத꞉ ॥ 76 ॥

அதா²ருரோஹ தேஜஸ்வீ ஸ்வயம் லக்ஷ்மணபூர்வஜ꞉ ।
ததோ நிஷாதா³தி⁴பதிர்கு³ஹோ ஜ்ஞாதீநசோத³யத் ॥ 77 ॥

ராக⁴வோ(அ)பி மஹாதேஜா꞉ நாவமாருஹ்ய தாம் தத꞉ ।
ப்³ரஹ்மவத் க்ஷத்ரவச்சைவ ஜஜாப ஹிதமாத்மந꞉ ॥ 78 ॥

ஆசம்ய ச யதா²ஶாஸ்த்ரம் நதீ³ம் தாம் ஸஹ ஸீதயா ।
ப்ராணமத்ப்ரீதிஸம்ஹ்ருஷ்டோ லக்ஷ்மணஶ்சாமிதப்ரப⁴꞉ ॥ 79 ॥

அநுஜ்ஞாய ஸுமந்த்ரம் ச ஸப³லம் சைவ தம் கு³ஹம் ।
ஆஸ்தா²ய நாவம் ராமஸ்து சோத³யாமாஸ நாவிகாந் ॥ 80 ॥

ததஸ்தைஶ்சோதி³தா ஸா நௌ꞉ கர்ணதா⁴ரஸமாஹிதா ।
ஶுப⁴ஸ்ப்²யவேகா³பி⁴ஹதா ஶீக்⁴ரம் ஸலிலமத்யகா³த் ॥ 81 ॥

மத்⁴யம் து ஸமநுப்ராப்ய பா⁴கீ³ரத்²யாஸ்த்வநிந்தி³தா ।
வைதே³ஹீ ப்ராஞ்ஜலிர்பூ⁴த்வா தாம் நதீ³மித³மப்³ரவீத் ॥ 82 ॥

புத்ரோ த³ஶரத²ஸ்யாயம் மஹாராஜஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
நிதே³ஶம் பாலயத்வேமம் க³ங்கே³ த்வத³பி⁴ரக்ஷித꞉ ॥ 83 ॥

சதுர்த³ஶ ஹி வர்ஷாணி ஸமக்³ராண்யுஷ்ய காநநே ।
ப்⁴ராத்ரா ஸஹ மயா சைவ புந꞉ ப்ரத்யாக³மிஷ்யதி ॥ 84 ॥

ததஸ்த்வாம் தே³வி ஸுப⁴கே³ க்ஷேமேண புநராக³தா ।
யக்ஷ்யே ப்ரமுதி³தா க³ங்கே³ ஸர்வகாமஸம்ருத்³தி⁴நீ ॥ 85 ॥

த்வம் ஹி த்ரிபத²கா³ தே³வி ப்³ரஹ்மலோகம் ஸமீக்ஷஸே ।
பா⁴ர்யா சோத³தி⁴ ராஜஸ்ய லோகே(அ)ஸ்மிந் ஸம்ப்ரத்³ருஶ்யஸே ॥ 86 ॥

ஸா த்வாம் தே³வி நமஸ்யாமி ப்ரஶம்ஸாமி ச ஶோப⁴நே ।
ப்ராப்தராஜ்யே நரவ்யாக்⁴ரே ஶிவேந புநராக³தே ॥ 87 ॥

க³வாம் ஶதஸஹஸ்ரம் ச வஸ்த்ராண்யந்நம் ச பேஶலம் ।
ப்³ராஹ்மணேப்⁴ய꞉ ப்ரதா³ஸ்யாமி தவ ப்ரியசிகீர்ஷயா ॥ 88 ॥

ஸுராக⁴டஸஹஸ்ரேண மாம்ஸபூ⁴தௌத³நேந ச ।
யக்ஷ்யே த்வாம் ப்ரயதா தே³வி புரீம் புநருபாக³தா ॥ 89 ॥

யாநி த்வத்தீரவாஸீநி தை³வதாநி வஸந்தி ச ।
தாநி ஸர்வாணி யக்ஷ்யாமி தீர்தா²ந்யாயதநாநி ச ॥ 90 ॥

புநரேவ மஹாபா³ஹுர்மயா ப்⁴ராத்ரா ச ஸங்க³த꞉ ।
அயோத்⁴யாம் வநவாஸாத்து ப்ரவிஶத்வநகோ⁴(அ)நகே⁴ ॥ 91 ॥

ததா² ஸம்பா⁴ஷமாணா ஸா ஸீதா க³ங்கா³மநிந்தி³தா ।
த³க்ஷிணா த³க்ஷிணம் தீரம் க்ஷிப்ரமேவாப்⁴யுபாக³மத் ॥ 92 ॥

தீரம் து ஸமநுப்ராப்ய நாவம் ஹித்வா நரர்ஷப⁴꞉ ।
ப்ராதிஷ்ட²த ஸஹ ப்⁴ராத்ரா வைதே³ஹ்யா ச பரந்தப꞉ ॥ 93 ॥

அதா²ப்³ரவீந்மஹாபா³ஹு꞉ ஸுமித்ராநந்த³ வர்த⁴நம் ।
ப⁴வ ஸம்ரக்ஷணார்தா²ய ஸஜநே விஜநே(அ)பி வா ॥ 94 ॥

அவஶ்யம் ரக்ஷணம் கார்யமத்³ருஷ்டே விஜநே வநே ।
அக்³ரத꞉ க³ச்ச² ஸௌமித்ரே ஸீதா த்வாமநுக³ச்ச²து ॥ 95 ॥

ப்ருஷ்ட²தோ(அ)ஹம் க³மிஷ்யாமி த்வாம் ச ஸீதாம் ச பாலயந் ।
அந்யோந்யஸ்யேஹ நோ ரக்ஷா கர்தவ்யா புருஷர்ஷப⁴ ॥ 96 ॥

ந ஹி தாவத³திக்ராந்தா ஸுகரா காசந க்ரியா ।
அத்³ய து³꞉க²ம் து வைதே³ஹீ வநவாஸஸ்ய வேத்ஸ்யதி ॥ 97 ॥

ப்ரநஷ்டஜநஸம்பா³த⁴ம் க்ஷேத்ராராமவிவர்ஜிதம் ।
விஷமம் ச ப்ரபாதம் ச வநம் ஹ்யத்³ய ப்ரவேக்ஷ்யதி ॥ 98 ॥

ஶ்ருத்வா ராமஸ்ய வசநம் ப்ரதிஸ்தே² லக்ஷ்மணோ(அ)க்³ரத꞉ ।
அநந்தரம் ச ஸீதாயா꞉ ராக⁴வோ ரகு⁴நந்த³ந꞉ ॥ 99 ॥

க³தம் து க³ங்கா³பாரமாஶு
ராமம் ஸுமந்த்ர꞉ ப்ரததம் நிரீக்ஷ்ய ।
அத்⁴வ ப்ரகர்ஷாத்³விநிவ்ருத்த த்³ருஷ்டி꞉
முமோச பா³ஷ்பம் வ்யதி²தஸ்தபஸ்வீ ॥ 100 ॥

ஸ லோகபாலப்ரதிமப்ரபா⁴வவாந்
தீர்த்வா மஹாத்மா வரதோ³ மஹாநதீ³ம் ।
தத꞉ ஸம்ருத்³தா⁴ந் ஶுப⁴ஸஸ்யமாலிந꞉
க்ரமேண வத்ஸாந் முதி³தாநுபாக³மத் ॥ 101 ॥

தௌ தத்ர ஹத்வா சதுர꞉ மஹாம்ருகா³ந்
வராஹம்ருஶ்யம் ப்ருஷதம் மஹாருரும் ।
ஆதா³ய மேத்⁴யம் த்வரிதம் பு³பு⁴க்ஷிதௌ।
வாஸாய காலே யயதுர்வந꞉ பதிம் ॥ 102 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³விபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 52 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ரிபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (53) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed