Ayodhya Kanda Sarga 53 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ரிபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (53)


॥ ராமஸங்க்ஷோப⁴꞉ ॥

ஸ தம் வ்ருக்ஷம் ஸமாஸாத்³ய ஸந்த்⁴யாமந்வாஸ்ய பஶ்சிமாம் ।
ராம꞉ ரமயதாம் ஶ்ரேஷ்டை²தி ஹோவாச லக்ஷ்மணம் ॥ 1 ॥

அத்³யேயம் ப்ரத²மா ராத்ரிர்யாதா ஜநபதா³த்³ப³ஹி꞉ ।
யா ஸுமந்த்ரேண ரஹிதா தாம் நோத்கண்டி²துமர்ஹஸி ॥ 2 ॥

ஜாக³ர்தவ்யமதந்த்³ரிப்⁴யாமத்³ய ப்ரப்⁴ருதி ராத்ரிஷு ।
யோக³க்ஷேமம் ஹி ஸீதாயா꞉ வர்ததே லக்ஷ்மணாவயோ꞉ ॥ 3 ॥

ராத்ரிம் கத²ஞ்சிதே³வேமாம் ஸௌமித்ரே வர்தயாமஹே ।
உபாவர்தாமஹே பூ⁴மௌ ஆஸ்தீர்ய ஸ்வயமார்ஜிதை꞉ ॥ 4 ॥

ஸ து ஸம்விஶ்ய மேதி³ந்யாம் மஹார்ஹஶயநோசித꞉ ।
இமா꞉ ஸௌமித்ரயே ராம꞉ வ்யாஜஹார கதா²꞉ ஶுபா⁴꞉ ॥ 5 ॥

த்⁴ருவமத்³ய மஹாராஜோ து³꞉க²ம் ஸ்வபிதி லக்ஷ்மண ।
க்ருதகாமா து கைகேயீ துஷ்டா ப⁴விதுமர்ஹதி ॥ 6 ॥

ஸா ஹி தே³வீ மஹாராஜம் கைகேயீ ராஜ்ய காரணாத் ।
அபி ந ச்யாவயேத் ப்ராணாந் த்³ருஷ்ட்வா ப⁴ரதமாக³தம் ॥ 7 ॥

அநாத²ஶ்ச ஹி வ்ருத்³த⁴ஶ்ச மயா சைவ விநாக்ருத꞉ ।
கிம் கரிஷ்யதி காமாத்மா கைகேயீ வஶமாக³த꞉ ॥ 8 ॥

இத³ம் வ்யஸநமாலோக்ய ராஜ்ஞஶ்ச மதிவிப்⁴ரமம் ।
காம ஏவார்த⁴த⁴ர்மாப்⁴யாம் க³ரீயாநிதி மே மதி꞉ ॥ 9 ॥

கோ ஹ்யவித்³வாநபி புமாந் ப்ரமதா³யா க்ருதே த்யஜேத் ।
ச²ந்தா³நுவர்திநம் புத்ரம் தாத꞉ மாமிவ லக்ஷ்மண ॥ 10 ॥

ஸுகீ² ப³த ஸபா⁴ர்யஶ்ச ப⁴ரத꞉ கேகயீஸுத꞉ ।
முதி³தாந் கோஸலாநேக꞉ யோ போ⁴க்ஷ்யத்யதி⁴ராஜவத் ॥ 11 ॥

ஸ ஹி ஸர்வஸ்ய ராஜ்யஸ்ய முக²மேகம் ப⁴விஷ்யதி ।
தாதே ச வயஸா(அ)தீதே மயி சாரண்யமாஸ்தி²தே ॥ 12 ॥

அர்த² த⁴ர்மௌ பரித்யஜ்ய ய꞉ காமமநுவர்ததே ।
ஏவமாபத்³யதே க்ஷிப்ரம் ராஜா த³ஶரதோ² யதா² ॥ 13 ॥

மந்யே த³ஶரதா²ந்தாய மம ப்ரவ்ராஜநாய ச ।
கைகேயீ ஸௌம்ய ஸம்ப்ராப்தா ராஜ்யாய ப⁴ரதஸ்ய ச ॥ 14 ॥

அபீதா³நீம் ந கைகேயீ ஸௌபா⁴க்³ய மத³மோஹிதா ।
கௌஸல்யாம் ச ஸுமித்ராம் ச ஸம்ப்ரபா³தே⁴த மத்க்ருதே ॥ 15 ॥

மா ஸ்ம மத்காரணாத்³தே³வீ ஸுமித்ரா து³꞉க²மாவஸேத் ।
அயோத்⁴யாமித ஏவ த்வம் கால்யே ப்ரவிஶ லக்ஷ்மண ॥ 16 ॥

அஹமேகோ க³மிஷ்யாமி ஸீதயா ஸஹ த³ண்ட³காந் ।
அநாதா²யா ஹி நாத²ஸ்த்வம் கௌஸல்யாயா ப⁴விஷ்யஸி ॥ 17 ॥

க்ஷுத்³ரகர்மா ஹி கைகேயீ த்³வேஷ்யமாந்யாய்யமாசரேத் ।
பரித³த்³யா ஹி த⁴ர்மஜ்ஞே ப⁴ரதே மம மாதரம் ॥ 18 ॥

நூநம் ஜாத்யந்தரே கஸ்மிந் ஸ்த்ரிய꞉ புத்ரை꞉ வியோஜிதா꞉ ।
ஜநந்யா மம ஸௌமித்ரே தஸ்மாதே³தது³பஸ்தி²தம் ॥ 19 ॥

மயா ஹி சிர புஷ்டேந து³꞉க²ஸம்வர்தி⁴தேந ச ।
விப்ராயுஜ்யத கௌஸல்யா ப²லகாலே தி⁴க³ஸ்துமாம் ॥ 20 ॥

மா ஸ்ம ஸீமந்திநீ காசிஜ்ஜநயேத் புத்ரமீத்³ருஶம் ।
ஸௌமித்ரே யோ(அ)ஹமம்பா³யா꞉ த³த்³மி ஶோகமநந்தகம் ॥ 21 ॥

மந்யே ப்ரீதி விஶிஷ்டா ஸா மத்த꞉ லக்ஷ்மண ஸாரிகா ।
யஸ்யாஸ்தச்ச்²ரூயதே வாக்யம் ஶுக பாத³மரேர்த³ஶ ॥ 22 ॥

ஶோசந்த்யாஶ்சல்பபா⁴க்³யாயா꞉ ந கிஞ்சிது³பகுர்வதா ।
புத்ரேண கிமபுத்ராயா꞉ மயா கார்யமரிந்த³ம ॥ 23 ॥

அல்பபா⁴க்³யா ஹி மே மாதா கௌஸல்யா ரஹிதா மயா ।
ஶேதே பரமது³꞉கா²ர்தா பதிதா ஶோகஸாக³ரே ॥ 24 ॥

ஏகோ ஹ்யஹமயோத்⁴யாம் ச ப்ருதி²வீம் சாபி லக்ஷ்மண ।
தரேயமிஷுபி⁴꞉ க்ருத்³தோ⁴ நநு வீர்யமகாரணம் ॥ 25 ॥

அத⁴ர்மப⁴யபீ⁴தஶ்ச பரளோகஸ்ய சாநக⁴ ।
தேந லக்ஷ்மண நாத்³யாஹமாத்மாநமபி⁴ஷேசயே ॥ 26 ॥

ஏதத³ந்யச்ச கருணம் விளப்ய விஜநே வநே ।
அஶ்ருபூர்ணமுகோ² ராமர்நிஶி தூஷ்ணீமுபாவிஶத் ॥ 27 ॥

விளப்யோபரதம் ராமம் க³தார்சிஷமிவாநலம் ।
ஸமுத்³ரமிவ நிர்வேக³மாஶ்வாஸயத லக்ஷ்மண꞉ ॥ 28 ॥

த்⁴ருவமத்³ய புரீ ராஜந் அயோத்⁴யா(ஆ)யுதி⁴நாம் வர ।
நிஷ்ப்ரபா⁴ த்வயி நிஷ்க்ராந்தே க³தசந்த்³ரேவ ஶர்வரீ ॥ 29 ॥

நைததௌ³பயிகம் ராம யதி³த³ம் பரிதப்யஸே ।
விஷாத³யஸி ஸீதாம் ச மாம் சைவ புருஷர்ஷப⁴ ॥ 30 ॥

ந ச ஸீதா த்வயா ஹீநா ந சாஹமபி ராக⁴வ ।
முஹூர்தமபி ஜீவாவோ ஜலாந்மத்ஸ்யாவிவோத்³த்⁴ருதௌ ॥ 31 ॥

ந ஹி தாதம் ந ஶத்ருக்⁴நம் ந ஸுமித்ராம் பரந்தப ।
த்³ரஷ்டுமிச்சே²யமத்³யாஹம் ஸ்வர்க³ம் வா(அ)பி த்வயா விநா ॥ 32 ॥

ததஸ்தத்ர ஸுகா²ஸீநௌ நாதிதூ³ரே நிரீக்ஷ்யதாம் ।
ந்யக்³ரோதே⁴ ஸுக்ருதாம் ஶய்யாம் பே⁴ஜாதே த⁴ர்மவத்ஸலௌ ॥ 33 ॥

ஸ லக்ஷ்மணஸ்யோத்தமபுஷ்களம் வசோ
நிஶம்ய சைவம் வநவாஸமாத³ராத் ।
ஸமா꞉ ஸமஸ்தா வித³தே⁴ பரந்தப꞉ ।
ப்ரபத்³ய த⁴ர்மம் ஸுசிராய ராக⁴வ꞉ ॥ 34 ॥

ததஸ்து தஸ்மிந் விஜநே வநே ததா³ ।
மஹாப³லௌ ராக⁴வவம்ஶவர்த⁴நௌ ।
ந தௌ ப⁴யம் ஸம்ப்⁴ரமமப்⁴யுபேயது
ர்யதை²வ ஸிம்ஹௌ கி³ரிஸாநுகோ³சரௌ ॥ 35 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ரிபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 53 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ சது꞉பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (54) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: