Ayodhya Kanda Sarga 54 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ சது꞉பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (54)


॥ ப⁴ரத்³வாஜாஶ்ரமாபி⁴க³மநம் ॥

தே து தஸ்மிந் மஹாவ்ருக்ஷௌஷித்வா ரஜநீம் ஶிவாம் ।
விமலே(அ)ப்⁴யுதி³தே ஸூர்யே தஸ்மாத்³தே³ஶாத் ப்ரதஸ்தி²ரே ॥ 1 ॥

யத்ர பா⁴கீ³ரதீ²ம் க³ங்கா³ம் யமுநா(அ)பி⁴ப்ரவர்ததே ।
ஜக்³முஸ்தம் தே³ஶமுத்³தி³ஶ்ய விகா³ஹ்ய ஸுமஹத்³வநம் ॥ 2 ॥

தே பூ⁴மிபா⁴கா³ந் விவிதா⁴ந் தே³ஶாம்ஶ்சாபி மநோரமாந் ।
அத்³ருஷ்டபூர்வாந் பஶ்யந்தஸ்தத்ர தத்ர யஶஸ்விந꞉ ॥ 3 ॥

யதா²க்ஷேமேண க³ச்ச²ந் ஸ꞉ பஶ்யம்ஶ்ச விவிதா⁴ந் த்³ருமாந் ।
நிவ்ருத்தமாத்ரே தி³வஸே ராம꞉ ஸௌமித்ரிமப்³ரவீத் ॥ 4 ॥

ப்ரயாக³மபி⁴த꞉ பஶ்ய ஸௌமித்ரே தூ⁴மமுந்நதம் ।
அக்³நேர்ப⁴க³வத꞉ கேதும் மந்யே ஸந்நிஹித꞉ முநி꞉ ॥ 5 ॥

நூநம் ப்ராப்தாஸ்ம ஸம்பே⁴த³ம் க³ங்கா³ யமுநயோர்வயம் ।
ததா² ஹி ஶ்ரூயதே ஶப்³த³꞉ வாரிணோ வாரிக⁴ட்டித꞉ ॥ 6 ॥

தா³ரூணி பரிபி⁴ந்நாநி வநஜை꞉ உபஜீவிபி⁴꞉ ।
ப⁴ரத்³வாஜாஶ்ரமே சைதே த்³ருஶ்யந்தே விவிதா⁴ த்³ருமா꞉ ॥ 7 ॥

த⁴ந்விநௌ தௌ ஸுக²ம் க³த்வா லம்ப³மாநே தி³வாகரே ।
க³ங்கா³யமுநயோ꞉ ஸந்தௌ⁴ ப்ராபதுர்நிலயம் முநே꞉ ॥ 8 ॥

ராமஸ்த்வாஶ்ரமமாஸாத்³ய த்ராஸயந் ம்ருக³பக்ஷிண꞉ ।
க³த்வா முஹூர்தமத்⁴வாநம் ப⁴ரத்³வாஜமுபாக³மத் ॥ 9 ॥

ததஸ்த்வாஶ்ரமமாஸாத்³ய முநேர்த³ர்ஶநகாங்க்ஷிணௌ ।
ஸீதயா(அ)நுக³தௌ வீரௌ தூ³ராதே³வாவதஸ்த²து꞉ ॥ 10 ॥

ஸ ப்ரவிஶ்ய மஹாத்மாநம்ருஷிம் ஶிஷ்யக³ணைர்வ்ருதம் ।
ஸம்ஶிதவ்ரதமேகாக்³ரம் தபஸா லப்³த⁴சக்ஷுஷம் ॥ 11 ॥

ஹுதாக்³நிஹோத்ரம் த்³ருஷ்ட்வைவ மஹாபா⁴க³ம் க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ।
ராம꞉ ஸௌமித்ரிணா ஸார்த⁴ம் ஸீதயா சாப்⁴யவாத³யத் ॥ 12 ॥

ந்யவேத³யத சாத்மாநம் தஸ்மை லக்ஷ்மணபூர்வஜ꞉ ।
புத்ரௌ த³ஶரத²ஸ்யாவாம் ப⁴க³வந் ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 13 ॥

பா⁴ர்யா மமேயம் வைதே³ஹீ கல்யாணீ ஜநகாத்மஜா ।
மாம் சாநுயாதா விஜநம் தபோவநமநிந்தி³தா ॥ 14 ॥

பித்ரா ப்ரவ்ராஜ்யமாநம் மாம் ஸௌமித்ரிரநுஜ꞉ ப்ரிய꞉ ।
அயமந்வக³மத்³ப்⁴ராதா வநமேவ த்³ருட⁴ வ்ரத꞉ ॥ 15 ॥

பித்ரா நியுக்தா ப⁴க³வந் ப்ரவேக்ஷ்யாமஸ்தபோவநம் ।
த⁴ர்மமேவ சரிஷ்யாமஸ்தத்ர மூலப²லாஶநா꞉ ॥ 16 ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ராஜபுத்ரஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
உபாநயத த⁴ர்மாத்மா கா³மர்க்⁴யமுத³கம் தத꞉ ॥ 17 ॥

நாநாவிதா⁴நந்நரஸாந் வந்யமூலப²லாஶ்ரயாந் ।
தேப்⁴யோ த³தௌ³ தப்ததபா꞉ வாஸம் சைவாப்⁴யகல்பயத் ॥ 18 ॥

ம்ருக³ பக்ஷிபி⁴ராஸீந꞉ முநிபி⁴ஶ்ச ஸமந்தத꞉ ।
ராமமாக³தமப்⁴யர்ச்ய ஸ்வாக³தேநாஹ தம் முநி꞉ ॥ 19 ॥

ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச தாமர்சாமுபவிஷ்டம் ஸ ராக⁴வம் ।
ப⁴ரத்³வாஜோ(அ)ப்³ரவீத்³வாக்யம் த⁴ர்மயுக்தமித³ம் ததா³ ॥ 20 ॥

சிரஸ்ய க²லு காகுத்ஸ்த² பஶ்யாமி த்வாமிஹாக³தம் ।
ஶ்ருதம் தவ மயா சேத³ம் விவாஸநமகாரணம் ॥ 21 ॥

அவகாஶோ விவிக்தோ(அ)யம் மஹாநத்³யோ꞉ ஸமாக³மே ।
புண்யஶ்ச ரமணீயஶ்ச வஸத்விஹ ப⁴கா³ந் ஸுக²ம் ॥ 22 ॥

ஏவமுக்தஸ்து வசநம் ப⁴ரத்³வாஜேந ராக⁴வ꞉ ।
ப்ரத்யுவாச ஶுப⁴ம் வாக்யம் ராம꞉ ஸர்வஹிதேரத꞉ ॥ 23 ॥

ப⁴க³வந்நிதாஸந்ந꞉ பௌரஜாநபதோ³ ஜந꞉ ।
ஸுத³ர்ஶமிஹ மாம் ப்ரேக்ஷ்ய மந்யே(அ)ஹமிமமாஶ்ரமம் ॥ 24 ॥

ஆக³மிஷ்யதி வைதே³ஹீம் மாம் சாபி ப்ரேக்ஷகோ ஜந꞉ ।
அநேந காரணேநாஹமிஹ வாஸம் ந ரோசயே ॥ 25 ॥

ஏகாந்தே பஶ்ய ப⁴க³வந்நாஶ்ரமஸ்தா²நமுத்தமம் ।
ரமேத யத்ர வைதே³ஹீ ஸுகா²ர்ஹா ஜநகாத்மஜா ॥ 26 ॥

ஏதச்ச்²ருத்வா ஶுப⁴ம் வாக்யம் ப⁴ரத்³வாஜோ மஹாமுநி꞉ ।
ராக⁴வஸ்ய தத꞉ வாக்யமர்த² க்³ராஹகமப்³ரவீத் ॥ 27 ॥

த³ஶக்ரோஶைதஸ்தாத கி³ரிர்யஸ்மிந்நிவத்ஸ்யஸி ।
மஹர்ஷிஸேவித꞉ புண்ய꞉ ஸர்வத꞉ ஸுக²த³ர்ஶந꞉ ॥ 28 ॥

கோ³ளாங்கூ³ளாநுசரித꞉ வாநரர்க்ஷநிஷேவித꞉ ।
சித்ர கூடைதி க்²யாத꞉ க³ந்த⁴மாத³நஸந்நிப⁴꞉ ॥ 29 ॥

யாவதா சித்ரகூடஸ்ய நர꞉ ஶ்ருங்கா³ண்யவேக்ஷதே ।
கல்யாணாநி ஸமாத⁴த்தே ந பாபே குருதே மந꞉ ॥ 30 ॥

ருஷயஸ்தத்ர ப³ஹவ꞉ விஹ்ருத்ய ஶரதா³ம் ஶதம் ।
தபஸா தி³வமாரூடா³꞉ கபாலஶிரஸா ஸஹ ॥ 31 ॥

ப்ரவிவிக்தமஹம் மந்யே தம் வாஸம் ப⁴வத꞉ ஸுக²ம் ।
இஹ வா வநவாஸாய வஸ ராம மயா ஸஹ ॥ 32 ॥

ஸ ராமம் ஸர்வ காமைஸ்தம் ப⁴ரத்³வாஜ꞉ ப்ரியாதிதி²ம் ।
ஸபா⁴ர்யம் ஸஹ ச ப்⁴ராத்ரா ப்ரதிஜக்³ராஹ த⁴ர்மவித் ॥ 33 ॥

தஸ்ய ப்ரயாகே³ ராமஸ்ய தம் மஹர்ஷிமுபேயுஷ꞉ ।
ப்ரபந்நா ரஜநீ புண்யா சித்ரா꞉ கத²யத꞉ கதா²꞉ ॥ 34 ॥

ஸீதாத்ருதீய꞉ காகுத்ஸ்த²꞉ பரிஶ்ராந்த꞉ ஸுகோ²சித꞉ ।
ப⁴ரத்³வாஜாஶ்ரமே ரம்யே தாம் ராத்ரிமவஸத்ஸுக²ம் ॥ 35 ॥

ப்ரபா⁴தாயாம் ரஜந்யாம் து ப⁴ரத்³வாஜமுபாக³மத் ।
உவாச நரஶார்தூ³ளோ முநிம் ஜ்வலிததேஜஸம் ॥ 36 ॥

ஶர்வரீம் ப⁴வநந்ந் அத்³ய ஸத்ய ஶீல தவாஶ்ரமே ।
உஷிதா꞉ ஸ்மேஹ வஸதிமநுஜாநாது நோ ப⁴வாந் ॥ 37 ॥

ராத்ர்யாம் து தஸ்யாம் வ்யுஷ்டாயாம் ப⁴ரத்³வாஜோ(அ)ப்³ரவீதி³த³ம் ।
மது⁴மூலப²(அ)லோபேதம் சித்ர கூடம் வ்ரஜேதி ஹ ॥ 38 ॥

வாஸமௌபயிகம் மந்யே தவ ராம மஹாப³ல ।
நாநாநக³க³ணோபேத꞉ கிந்நரோரக³ஸேவித꞉ ॥ 39 ॥

மயூரநாதா³பி⁴ருதோ க³ஜராஜநிஷேவித꞉ ।
க³ம்யதாம் ப⁴வதா ஶைலஶ்சித்ரகூட꞉ ஸ விஶ்ருத꞉ ॥ 40 ॥

புண்யஶ்ச ரமணீயஶ்ச ப³ஹுமூலப²லாயுத꞉ ।
தத்ர குஞ்ஜரயூதா²நி ம்ருக³யூதா²நி சாபி⁴த꞉ ॥ 41 ॥

விசரந்தி வநாந்தே(அ)ஸ்மிந் தாநி த்³ரக்ஷ்யஸி ராக⁴வ ।
ஸரித்ப்ரஸ்ரவணப்ரஸ்தா²ந் த³ரீகந்த³ரநிர்த³ராந் ।
சரத꞉ ஸீதயா ஸார்த⁴ம் நந்தி³ஷ்யதி மநஸ்தவ ॥ 42 ॥

ப்ரஹ்ருஷ்டகோயஷ்டிககோகில ஸ்வநை꞉
விநாதி³தம் தம் வஸுதா⁴த⁴ரம் ஶிவம் ।
ம்ருகை³ஶ்ச மத்தை꞉ ப³ஹுபி⁴ஶ்ச குஞ்ஜரை꞉
ஸுரம்யமாஸாத்³ய ஸமாவஸாஶ்ரமம் ॥ 43 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சது꞉பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 54 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (55) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: