Ayodhya Kanda Sarga 39 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகோநசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (39)


॥ வநக³மநாப்ருச்சா² ॥

ராமஸ்ய து வச꞉ ஶ்ருத்வா முநிவேஷத⁴ரம் ச தம் ।
ஸமீக்ஷ்ய ஸஹ பா⁴ர்யாபி⁴꞉ ராஜா விக³தசேதந꞉ ॥ 1 ॥

நைநம் து³꞉கே²ந ஸந்தப்த꞉ ப்ரத்யவைக்ஷத ராக⁴வம் ।
ந சைநமபி⁴ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய ப்ரத்யபா⁴ஷத து³ர்மநா꞉ ॥ 2 ॥

ஸ முஹூர்தமிவாஸஞ்ஜ்ஞோ து³꞉கி²தஶ்ச மஹீபதி꞉ ।
விளலாப மஹாபா³ஹு꞉ ராமமேவாநுசிந்தயந் ॥ 3 ॥

மந்யே க²லு மயா பூர்வம் விவத்ஸா ப³ஹவ꞉ க்ருதா꞉ ।
ப்ராணிநோ ஹிம்ஸிதா வா(அ)பி தஸ்மாதி³த³முபஸ்தி²தம் ॥ 4 ॥

ந த்வேவாநாக³தே காலே தே³ஹாச்ச்யவதி ஜீவிதம் ।
கைகேய்யா க்லிஶ்யமாநஸ்ய ம்ருத்யுர்மம ந வித்³யதே ॥ 5 ॥

யோ(அ)ஹம் பாவகஸங்காஶம் பஶ்யாமி புரத꞉ ஸ்தி²தம் ।
விஹாய வஸநே ஸூக்ஷ்மே தாபஸாச்சா²த³மாத்மஜம் ॥ 6 ॥

ஏகஸ்யா꞉ க²லு கைகேய்யா꞉ க்ருதே(அ)யம் க்லிஶ்யதே ஜந꞉ ।
ஸ்வார்தே² ப்ரயதமாநாயா꞉ ஸம்ஶ்ரித்ய நிக்ருதிம் த்விமாம் ॥ 7 ॥

ஏவமுக்த்வா து வசநம் பா³ஷ்பேண பிஹிதேந்த்³ரிய꞉ ।
ராமேதி ஸக்ருதே³வோக்த்வா வ்யாஹர்தும் ந ஶஶாக ஹ ॥ 8 ॥

ஸஞ்ஜ்ஞாம் து ப்ரதிலப்⁴யைவ முஹூர்தாத்ஸ மஹீபதி꞉ ।
நேத்ராப்⁴யாமஶ்ருபூர்ணாப்⁴யாம் ஸுமந்த்ரமித³மப்³ரவீத் ॥ 9 ॥

ஔபவாஹ்யம் ரத²ம் யுக்த்வா த்வமாயாஹி ஹயோத்தமை꞉ ।
ப்ராபயைநம் மஹாபா⁴க³மிதோ ஜநபதா³த்பரம் ॥ 10 ॥

ஏவம் மந்யே கு³ணவதாம் கு³ணாநாம் ப²லமுச்யதே ।
பித்ரா மாத்ரா ச யத்ஸாது⁴ர்வீரோ நிர்வாஸ்யதே வநம் ॥ 11 ॥

ராஜ்ஞோ வசநமாஜ்ஞாய ஸுமந்த்ர꞉ ஶீக்⁴ரவிக்ரம꞉ ।
யோஜயித்வா(ஆ)யயௌ தத்ர ரத²மஶ்வைரளங்க்ருதம் ॥ 12 ॥

தம் ரத²ம் ராஜபுத்ராய ஸூத꞉ கநகபூ⁴ஷிதம் ।
ஆசசக்ஷே(அ)ஞ்ஜலிம் க்ருத்வா யுக்தம் பரமவாஜிபி⁴꞉ ॥ 13 ॥

ராஜா ஸத்வரமாஹூய வ்யாப்ருதம் வித்தஸஞ்சயே ।
உவாச தே³ஶகாலஜ்ஞம் நிஶ்சிதம் ஸர்வத꞉ ஶுசிம் ॥ 14 ॥

வாஸாம்ஸி ச மஹார்ஹாணி பூ⁴ஷணாநி வராணி ச ।
வர்ஷாண்யேதாநி ஸங்க்²யாய வைதே³ஹ்யா꞉ க்ஷிப்ரமாநய ॥ 15 ॥

நரேந்த்³ரேணைவமுக்தஸ்து க³த்வா கோஶக்³ருஹம் தத꞉ ।
ப்ராயச்ச²த்ஸர்வமாஹ்ருத்ய ஸீதாயை ஸமமேவ தத் ॥ 16 ॥

ஸா ஸுஜாதா ஸுஜாதாநி வைதே³ஹீ ப்ரஸ்தி²தா வநம் ।
பூ⁴ஷயாமாஸ கா³த்ராணி தைர்விசித்ரைர்விபூ⁴ஷணை꞉ ॥ 17 ॥

வ்யராஜயத வைதே³ஹீ வேஶ்ம தத்ஸுவிபூ⁴ஷிதா ।
உத்³யதோம்ஶுமத꞉ காலே க²ம் ப்ரபே⁴வ விவஸ்வத꞉ ॥ 18 ॥

தாம் பு⁴ஜாப்⁴யாம் பரிஷ்வஜ்ய ஶ்வஶ்ரூர்வசநமப்³ரவீத் ।
அநாசரந்தீம் க்ருபணம் மூர்த்⁴ந்யுபாக்⁴ராய மைதி²லீம் ॥ 19 ॥

அஸத்ய꞉ ஸர்வலோகே(அ)ஸ்மிந்ஸததம் ஸத்க்ருதா꞉ ப்ரியை꞉ ।
ப⁴ர்தாரம் நாநுமந்யந்தே விநிபாதக³தம் ஸ்த்ரிய꞉ ॥ 20 ॥

ஏஷ ஸ்வபா⁴வோ நாரீணாமநுபூ⁴ய புரா ஸுக²ம் ।
அல்பாமப்யாபத³ம் ப்ராப்ய து³ஷ்யந்தி ப்ரஜஹத்யபி ॥ 21 ॥

அஸத்யஶீலா விக்ருதா து³ர்க்³ராஹ்யஹ்ருத³யா꞉ ஸதா³ ।
யுவத்ய꞉ பாபஸங்கல்பா꞉ க்ஷணமாத்ராத்³விராகி³ண꞉ ॥ 22 ॥

ந குலம் ந க்ருதம் வித்³யாம் ந த³த்தம் நாபி ஸங்க்³ரஹம் ।
ஸ்த்ரீணாம் க்³ருஹ்ணாதி ஹ்ருத³யமநித்யஹ்ருத³யா ஹி தா꞉ ॥ 23 ॥

ஸாத்⁴வீநாம் ஹி ஸ்தி²தாநாம் து ஶீலே ஸத்யே ஶ்ருதே ஶமே ।
ஸ்த்ரீணாம் பவித்ரம் பரமம் பதிரேகோ விஶிஷ்யதே ॥ 24 ॥

ஸ த்வயா நாவமந்தவ்ய꞉ புத்ர꞉ ப்ரவ்ராஜிதோ மம ।
தவ தை³வதமஸ்த்வேஷ꞉ நிர்த⁴ந꞉ ஸத⁴நோ(அ)பி வா ॥ 25 ॥

விஜ்ஞாய வசநம் ஸீதா தஸ்யா த⁴ர்மார்த²ஸம்ஹிதம் ।
க்ருதாஞ்ஜலிருவாசேத³ம் ஶ்வஶ்ரூமபி⁴முகே² ஸ்தி²தாம் ॥ 26 ॥

கரிஷ்யே ஸர்வமேவாஹமார்யா யத³நுஶாஸ்தி மாம் ।
அபி⁴ஜ்ஞா(அ)ஸ்மி யதா² ப⁴ர்து꞉ த்வர்திதவ்யம் ஶ்ருதம் ச மே ॥ 27 ॥

ந மாமஸஜ்ஜநேநார்யா ஸமாநயிதுமர்ஹதி ।
த⁴ர்மாத்³விசலிதும் நாஹமலம் சந்த்³ராதி³வ ப்ரபா⁴ ॥ 28 ॥

நாதந்த்ரீ வாத்³யதே வீணா நாசக்ரோ வர்ததே ரத²꞉ ।
நாபதி꞉ ஸுக²மேதே⁴த யா ஸ்யாத³பி ஶதாத்மஜா ॥ 29 ॥

மிதம் த³தா³தி ஹி பிதா மிதம் மாதா மிதம் ஸுத꞉ ।
அமிதஸ்ய ஹி தா³தாரம் ப⁴ர்தாரம் கா ந பூஜயேத் ॥ 30 ॥

ஸா(அ)ஹமேவங்க³தா ஶ்ரேஷ்டா² ஶ்ருதர்த⁴ர்மபராவரா ।
ஆர்யே கிமவமந்யே(அ)ஹம் ஸ்த்ரீணாம் ப⁴ர்தா ஹி தை³வதம் ॥ 31 ॥

ஸீதாயா வசநம் ஶ்ருத்வா கௌஸல்யா ஹ்ருத³யங்க³மம் ।
ஶுத்³த⁴ஸத்த்வா முமோசாஶ்ரு ஸஹஸா து³꞉க²ஹர்ஷஜம் ॥ 32 ॥

தாம் ப்ராஞ்ஜலிரபி⁴க்ரம்ய மாத்ருமத்⁴யே(அ)திஸத்க்ருதாம் ।
ராம꞉ பரமத⁴ர்மாத்மா மாதரம் வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 33 ॥

அம்ப³ மா து³꞉கி²தா பூ⁴ஸ்த்வம் பஶ்ய த்வம் பிதரம் மம ।
க்ஷயோ ஹி வநவாஸஸ்ய க்ஷிப்ரமேவ ப⁴விஷ்யதி ॥ 34 ॥

ஸுப்தாயாஸ்தே க³மிஷ்யந்தி நவ வர்ஷாணி பஞ்ச ச ।
ஸா ஸமக்³ரமிஹ ப்ராப்தம் மாம் த்³ரக்ஷ்யஸி ஸுஹ்ருத்³வ்ருதம் ॥ 35 ॥

ஏதாவத³பி⁴நீதார்த²முக்த்வா ஸ ஜநநீம் வச꞉ ।
த்ரய꞉ ஶதஶதார்தா⁴ஶ்ச த³த³ர்ஶாவேக்ஷ்ய மாதர꞉ ॥ 36 ॥

தாஶ்சாபி ஸ ததை²வார்தா மாத்ரூர்த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ।
த⁴ர்மயுக்தமித³ம் வாக்யம் நிஜகா³த³ க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ॥ 37 ॥

ஸம்வாஸாத்பருஷம் கிஞ்சித³ஜ்ஞாநாத்³வா(அ)பி யத்க்ருதம் ।
தந்மே ஸமநுஜாநீத ஸர்வாஶ்சாமந்த்ரயாமி வ꞉ ॥ 38 ॥

வசநம் ராக⁴வஸ்யைதத்³த⁴ர்மயுக்தம் ஸமாஹிதம் ।
ஶுஶ்ருவுஸ்தா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ஸர்வா꞉ ஶோகோபஹதசேதஸ꞉ ॥ 39 ॥

ஜஜ்ஞே(அ)த² தாஸாம் ஸந்நாத³꞉ க்ரௌஞ்சீநாமிவ நிஸ்வந꞉ ।
மாநவேந்த்³ரஸ்ய பா⁴ர்யாணாமேவம் வத³தி ராக⁴வே ॥ 40 ॥

முரஜபணவமேக⁴கோ⁴ஷவ-
-த்³த³ஶரத²வேஶ்ம ப³பூ⁴வ யத்புரா ।
விளபிதபரிதே³வநாகுலம்
வ்யஸநக³தம் தத³பூ⁴த்ஸுது³꞉கி²தம் ॥ 41 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகோநசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 39 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (40) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed