Ayodhya Kanda Sarga 21 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (21)


॥ கௌஸல்யாளக்ஷ்மணப்ரதிபோ³த⁴நம் ॥

ததா² து விளபந்தீம் தாம் கௌஸல்யாம் ராமமாதரம் ।
உவாச லக்ஷ்மணோ தீ³நஸ்தத்காலஸத்³ருஶம் வச꞉ ॥ 1 ॥

ந ரோசதே மமாப்யேததா³ர்யே யத்³ராக⁴வோ வநம் ।
த்யக்த்வா ராஜ்யஶ்ரியம் க³ச்சே²த் ஸ்த்ரியா வாக்யவஶம் க³த꞉ ॥ 2 ॥

விபரீதஶ்ச வ்ருத்³த⁴ஶ்ச விஷயைஶ்ச ப்ரத⁴ர்ஷித꞉ ।
ந்ருப꞉ கிமிவ ந ப்³ரூயாச்சோத்³யமாந꞉ ஸமந்மத²꞉ ॥ 3 ॥

நாஸ்யாபராத⁴ம் பஶ்யாமி நாபி தோ³ஷம் ததா²வித⁴ம் ।
யேந நிர்வாஸ்யதே ராஷ்ட்ராத்³வநவாஸாய ராக⁴வ꞉ ॥ 4 ॥

ந தம் பஶ்யாம்யஹம் லோகே பரோக்ஷமபி யோ நர꞉ ।
ஸ்வமித்ரோ(அ)பி நிரஸ்தோ(அ)பி யோ(அ)ஸ்ய தோ³ஷமுதா³ஹரேத் ॥ 5 ॥

தே³வகல்பம்ருஜும் தா³ந்தம் ரிபூணாமபி வத்ஸலம் ।
அவேக்ஷமாண꞉ கோ த⁴ர்மம் த்யஜேத்புத்ரமகாரணாத் ॥ 6 ॥

ததி³த³ம் வசநம் ராஜ்ஞ꞉ புநர்பா³ல்யமுபேயுஷ꞉ ।
புத்ர꞉ கோ ஹ்ருத³யே குர்யாத்³ராஜவ்ருத்தமநுஸ்மரந் ॥ 7 ॥

யாவதே³வ ந ஜாநாதி கஶ்சித³ர்த²மிமம் நர꞉ ।
தாவதே³வ மயா ஸார்த⁴மாத்மஸ்த²ம் குரு ஶாஸநம் ॥ 8 ॥

மயா பார்ஶ்வே ஸத⁴நுஷா தவ கு³ப்தஸ்ய ராக⁴வ ।
க꞉ ஸமர்தோ²(அ)தி⁴கம் கர்தும் க்ருதாந்தஸ்யேவ திஷ்ட²த꞉ ॥ 9 ॥

நிர்மநுஷ்யாமிமாம் ஸர்வாமயோத்⁴யாம் மநுஜர்ஷப⁴ ।
கரிஷ்யாமி ஶரைஸ்தீக்ஷ்ணைர்யதி³ ஸ்தா²ஸ்யதி விப்ரியே ॥ 10 ॥

ப⁴ரதஸ்யாத² பக்ஷ்யோ வா யோ வா(அ)ஸ்ய ஹிதமிச்ச²தி ।
ஸர்வாநேதாந்வதி⁴ஷ்யாமி ம்ருது³ர்ஹி பரிபூ⁴யதே ॥ 11 ॥

ப்ரோத்ஸாஹிதோ(அ)யம் கைகேய்யா ஸ து³ஷ்டோ யதி³ ந꞉ பிதா ।
அமித்ரபூ⁴தோ நி꞉ஸங்க³ம் வத்⁴யதாம் ப³த்⁴யதாமபி ॥ 12 ॥

கு³ரோரப்யவலிப்தஸ்ய கார்யாகார்யமஜாநத꞉ ।
உத்பத²ம் ப்ரதிபந்நஸ்ய கார்யம் ப⁴வதி ஶாஸநம் ॥ 13 ॥

ப³லமேஷ கிமாஶ்ரித்ய ஹேதும் வா புருஷர்ஷப⁴ ।
தா³துமிச்ச²தி கைகேய்யை ராஜ்யம் ஸ்தி²தமித³ம் தவ ॥ 14 ॥

த்வயா சைவ மயா சைவ க்ருத்வா வைரமநுத்தமம் ।
கா(அ)ஸ்ய ஶக்தி꞉ ஶ்ரியம் தா³தும் ப⁴ரதாயாரிஶாஸந ॥ 15 ॥

அநுரக்தோ(அ)ஸ்மி பா⁴வேந ப்⁴ராதரம் தே³வி தத்த்வத꞉ ।
ஸத்யேந த⁴நுஷா சைவ த³த்தேநேஷ்டேந தே ஶபே ॥ 16 ॥

தீ³ப்தமக்³நிமரண்யம் வா யதி³ ராம꞉ ப்ரவேக்ஷ்யதி ।
ப்ரவிஷ்டம் தத்ர மாம் தே³வி த்வம் பூர்வமவதா⁴ரய ॥ 17 ॥

ஹராமி வீர்யாத்³து³꞉க²ம் தே தம꞉ ஸூர்ய இவோதி³த꞉ ।
தே³வீ பஶ்யது மே வீர்யம் ராக⁴வஶ்சைவ பஶ்யது ॥ 18 ॥

ஹநிஷ்யே பிதரம் வ்ருத்³த⁴ம் கைகேய்யாஸக்தமாநஸம் ।
க்ருபணம் ச ஸ்தி²தம் பா³ல்யே வ்ருத்³த⁴பா⁴வேந க³ர்ஹிதம் ॥ 19 ॥

ஏதத்து வசநம் ஶ்ருத்வா லக்ஷ்மணஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
உவாச ராமம் கௌஸல்யா ருத³ந்தீ ஶோகலாலஸா ॥ 20 ॥

ப்⁴ராதுஸ்தே வத³த꞉ புத்ர லக்ஷ்மணஸ்ய ஶ்ருதம் த்வயா ।
யத³த்ராநந்தரம் கார்யம் குருஷ்வ யதி³ ரோசதே ॥ 21 ॥

ந சாத⁴ர்ம்யம் வச꞉ ஶ்ருத்வா ஸபத்ந்யா மம பா⁴ஷிதம் ।
விஹாய ஶோகஸந்தப்தாம் க³ந்துமர்ஹஸி மாமித꞉ ॥ 22 ॥

த⁴ர்மஜ்ஞ யதி³ த⁴ர்மிஷ்டோ² த⁴ர்மம் சரிதுமிச்ச²ஸி ।
ஶுஶ்ரூஷ மாமிஹஸ்த²ஸ்த்வம் சர த⁴ர்மமநுத்தமம் ॥ 23 ॥

ஶுஶ்ரூஷுர்ஜநநீம் புத்ர꞉ ஸ்வக்³ருஹே நியதோ வஸந் ।
பரேண தபஸா யுக்த꞉ காஶ்யபஸ்த்ரிதி³வம் க³த꞉ ॥ 24 ॥

யதை²வ ராஜா பூஜ்யஸ்தே கௌ³ரவேண ததா² ஹ்யஹம் ।
த்வாம் நாஹமநுஜாநாமி ந க³ந்தவ்யமிதோ வநம் ॥ 25 ॥

த்வத்³வியோகா³ந்ந மே கார்யம் ஜீவிதேந ஸுகே²ந வா ।
த்வயா ஸஹ மம ஶ்ரேயஸ்த்ருணாநாமபி ப⁴க்ஷணம் ॥ 26 ॥

யதி³ த்வம் யாஸ்யஸி வநம் த்யக்த்வா மாம் ஶோகலாலஸாம் ।
அஹம் ப்ராயமிஹாஸிஷ்யே ந ஹி ஶக்ஷ்யாமி ஜீவிதும் ॥ 27 ॥

ததஸ்த்வம் ப்ராப்ஸ்யஸே புத்ர நிரயம் லோகவிஶ்ருதம் ।
ப்³ரஹ்மஹத்யாமிவாத⁴ர்மாத்ஸமுத்³ர꞉ ஸரிதாம் பதி꞉ ॥ 28 ॥

விளபந்தீம் ததா³ தீ³நாம் கௌஸல்யாம் ஜநநீம் தத꞉ ।
உவாச ராமோ த⁴ர்மாத்மா வசநம் த⁴ர்மஸம்ஹிதம் ॥ 29 ॥

நாஸ்தி ஶக்தி꞉ பிதுர்வாக்யம் ஸமதிக்ரமிதும் மம ।
ப்ரஸாத³யே த்வாம் ஶிரஸா க³ந்துமிச்சா²ம்யஹம் வநம் ॥ 30 ॥

ருஷிணா ச பிதுர்வாக்யம் குர்வதா வ்ரதசாரிணா ।
கௌ³ர்ஹதா ஜாநதா த⁴ர்மம் கண்டு³நா(அ)பி விபஶ்சிதா ॥ 31 ॥

அஸ்மாகம் ச குலே பூர்வம் ஸக³ரஸ்யாஜ்ஞயா பிது꞉ ।
க²நத்³பி⁴꞉ ஸாக³ரைர்பூ⁴மிமவாப்த꞉ ஸுமஹாந்வத⁴꞉ ॥ 32 ॥

ஜாமத³க்³ந்யேந ராமேண ரேணுகா ஜநநீ ஸ்வயம் ।
க்ருத்தா பரஶுநா(அ)ரண்யே பிதுர்வசநகாரிணா ॥ 33 ॥

ஏதைரந்யைஶ்ச ப³ஹுபி⁴ர்தே³வி தே³வஸமை꞉ க்ருதம் ।
பிதுர்வசநமக்லீப³ம் கரிஷ்யாமி பிதுர்ஹிதம் ॥ 34 ॥

ந க²ல்வேதந்மயைகேந க்ரியதே பித்ருஶாஸநம் ।
ஏதைரபி க்ருதம் தே³வி யே மயா தவ கீர்திதா꞉ ॥ 35 ॥

நாஹம் த⁴ர்மமபூர்வம் தே ப்ரதிகூலம் ப்ரவர்தயே ।
பூர்வைரயமபி⁴ப்ரேதோ க³தோ மார்கோ³(அ)நுக³ம்யதே ॥ 36 ॥

ததே³தத்து மயா கார்யம் க்ரியதே பு⁴வி நாந்யதா² ।
பிதுர்ஹி வசநம் குர்வந்ந கஶ்சிந்நாம ஹீயதே ॥ 37 ॥

தாமேவமுக்த்வா ஜநநீம் லக்ஷ்மணம் புநரப்³ரவீத் ।
வாக்யம் வாக்யவிதா³ம் ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸர்வத⁴நுஷ்மதாம் ॥ 38 ॥

தவ லக்ஷ்மண ஜாநாமி மயி ஸ்நேஹமநுத்தமம் ।
விக்ரமம் சைவ ஸத்த்வம் ச தேஜஶ்ச ஸுது³ராஸத³ம் ॥ 39 ॥

மம மாதுர்மஹத்³து³꞉க²மதுலம் ஶுப⁴லக்ஷண ।
அபி⁴ப்ராயமவிஜ்ஞாய ஸத்யஸ்ய ச ஶமஸ்ய ச ॥ 40 ॥

த⁴ர்மோ ஹி பரமோ லோகே த⁴ர்மே ஸத்யம் ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
த⁴ர்மஸம்ஶ்ரிதமேதச்ச பிதுர்வசநமுத்தமம் ॥ 41 ॥

ஸம்ஶ்ருத்ய ச பிதுர்வாக்யம் மாதுர்வா ப்³ராஹ்மணஸ்ய வா ।
ந கர்தவ்யம் வ்ருதா² வீர த⁴ர்மமாஶ்ரித்ய திஷ்ட²தா ॥ 42 ॥

ஸோ(அ)ஹம் ந ஶக்ஷ்யாமி பிதுர்நியோக³மதிவர்திதும் ।
பிதுர்ஹி வசநாத்³வீர கைகேய்யா(அ)ஹம் ப்ரசோதி³த꞉ ॥ 43 ॥

ததே³நாம் விஸ்ருஜாநார்யாம் க்ஷத்ரத⁴ர்மாஶ்ரிதாம் மதிம் ।
த⁴ர்மமாஶ்ரய மா தைக்ஷ்ண்யம் மத்³பு³த்³தி⁴ரநுக³ம்யதாம் ॥ 44 ॥

தமேவமுக்த்வா ஸௌஹார்தா³த்³ப்⁴ராதரம் லக்ஷ்மணாக்³ரஜ꞉ ।
உவாச பூ⁴ய꞉ கௌஸல்யாம் ப்ராஞ்ஜலி꞉ ஶிரஸா நத꞉ ॥ 45 ॥

அநுமந்யஸ்வ மாம் தே³வி க³மிஷ்யந்தமிதோ வநம் ।
ஶாபிதா(அ)ஸி மம ப்ராணை꞉ குரு ஸ்வஸ்த்யயநாநி மே ॥ 46 ॥

தீர்ணப்ரதிஜ்ஞஶ்ச வநாத்புநரேஷ்யாம்யஹம் புரீம் ।
யயாதிரிவ ராஜர்ஷி꞉ புரா ஹித்வா புநர்தி³வம் ॥ 47 ॥

ஶோக꞉ ஸந்தா⁴ர்யதாம் மாதர்ஹ்ருத³யே ஸாது⁴ மா ஶுச꞉ ।
வநவாஸாதி³ஹைஷ்யாமி புந꞉ க்ருத்வா பிதுர்வச꞉ ॥ 48 ॥

த்வயா மயா ச வைதே³ஹ்யா லக்ஷ்மணேந ஸுமித்ரயா ।
பிதுர்நியோகே³ ஸ்தா²தவ்யமேஷ த⁴ர்ம꞉ ஸநாதந꞉ ॥ 49 ॥

அம்ப³ ஸம்ஹ்ருத்ய ஸம்பா⁴ராந் து³꞉க²ம் ஹ்ருதி³ நிக்³ருஹ்ய ச ।
வநவாஸக்ருதா பு³த்³தி⁴ர்மம த⁴ர்ம்யா(அ)நுவர்த்யதாம் ॥ 50 ॥

ஏதத்³வசஸ்தஸ்ய நிஶம்ய மாதா
ஸுத⁴ர்ம்யமவ்யக்³ரமவிக்லப³ம் ச ।
ம்ருதேவ ஸஞ்ஜ்ஞாம் ப்ரதிலப்⁴ய தே³வீ
ஸமீக்ஷ்ய ராமம் புநரித்யுவாச ॥ 51 ॥

யதை²வ தே புத்ர பிதா ததா²(அ)ஹம்
கு³ரு꞉ ஸ்வத⁴ர்மேண ஸுஹ்ருத்தயா ச ।
ந த்வாநுஜாநாமி ந மாம் விஹாய
ஸுது³꞉கி²தாமர்ஹஸி க³ந்துமேவம் ॥ 52 ॥

கிம் ஜீவிதேநேஹ விநா த்வயா மே
லோகேந வா கிம் ஸ்வத⁴யா(அ)ம்ருதேந ।
ஶ்ரேயோ முஹூர்தம் தவ ஸந்நிதா⁴நம்
மமேஹ க்ருத்ஸ்நாத³பி ஜீவலோகாத் ॥ 53 ॥

நரைரிவோல்காபி⁴ரபோஹ்யமாநோ
மஹாக³ஜோ(அ)த்⁴வாநமநுப்ரவிஷ்ட꞉ ।
பூ⁴ய꞉ ப்ரஜஜ்வால விளாபமேநம்
நிஶம்ய ராம꞉ கருணம் ஜநந்யா꞉ ॥ 54 ॥

ஸ மாதரம் சைவ விஸஞ்ஜ்ஞகல்பா-
-மார்தம் ச ஸௌமித்ரிமபி⁴ப்ரதப்தம் ।
த⁴ர்மே ஸ்தி²தோ த⁴ர்ம்யமுவாச வாக்யம்
யதா² ஸ ஏவார்ஹதி தத்ர வக்தும் ॥ 55 ॥

அஹம் ஹி தே லக்ஷ்மண நித்யமேவ
ஜாநாமி ப⁴க்திம் ச பராக்ரமம் ச ।
மம த்வபி⁴ப்ராயமஸந்நிரீக்ஷ்ய
மாத்ரா ஸஹாப்⁴யர்த³ஸி மாம் ஸுது³꞉க²ம் ॥ 56 ॥

த⁴ர்மார்த²காமா꞉ கில தாத லோகே
ஸமீக்ஷிதா த⁴ர்மப²லோத³யேஷு ।
தே தத்ர ஸர்வே ஸ்யுரஸம்ஶயம் மே
பா⁴ர்யேவ வஶ்யா(அ)பி⁴மதா ஸுபுத்ரா ॥ 57 ॥

யஸ்மிம்ஸ்து ஸர்வே ஸ்யுரஸந்நிவிஷ்டா꞉
த⁴ர்மோ யத꞉ ஸ்யாத்தது³பக்ரமேத ।
த்³வேஷ்யோ ப⁴வத்யர்த²பரோ ஹி லோகே
காமாத்மதா க²ல்வபி ந ப்ரஶஸ்தா ॥ 58 ॥

கு³ருஶ்ச ராஜா ச பிதா ச வ்ருத்³த⁴꞉
க்ரோதா⁴த்ப்ரஹர்ஷாத்³யதி³ வாபி காமாத் ।
யத்³வ்யாதி³ஶேத்கார்யமவேக்ஷ்ய த⁴ர்மம்
கஸ்தம் ந குர்யாத³ந்ருஶம்ஸவ்ருத்தி꞉ ॥ 59 ॥

ஸ வை ந ஶக்நோமி பிது꞉ ப்ரதிஜ்ஞா-
-மிமாமகர்தும் ஸகலாம் யதா²வத் ।
ஸ ஹ்யாவயோஸ்தாத கு³ருர்நியோகே³
தே³வ்யாஶ்ச ப⁴ர்தா ஸ க³தி꞉ ஸ த⁴ர்ம꞉ ॥ 60 ॥

தஸ்மிந்புநர்ஜீவதி த⁴ர்மராஜே
விஶேஷத꞉ ஸ்வே பதி² வர்தமாநே ।
தே³வீ மயா ஸார்த⁴மிதோ(அ)பக³ச்சே²-
-த்கத²ம் ஸ்வித³ந்யா வித⁴வேவ நாரீ ॥ 61 ॥

ஸா மா(அ)நுமந்யஸ்வ வநம் வ்ரஜந்தம்
குருஷ்வ ந꞉ ஸ்வஸ்த்யயநாநி தே³வி ।
யதா² ஸமாப்தே புநராவ்ரஜேயம்
யதா² ஹி ஸத்யேந புநர்யயாதி꞉ ॥ 62 ॥

யஶோ ஹ்யஹம் கேவலராஜ்யகாரணா-
-ந்ந ப்ருஷ்ட²த꞉ கர்துமலம் மஹோத³யம் ।
அதீ³ர்க⁴காலே ந து தே³வி ஜீவிதே
வ்ருணே(அ)வராமத்³ய மஹீமத⁴ர்மத꞉ ॥ 63 ॥

ப்ரஸாத³யந்நரவ்ருஷப⁴꞉ ஸ்வமாதரம்
பராக்ரமாஜ்ஜிக³மிஷுரேவ த³ண்ட³காந் ।
அதா²நுஜம் ப்⁴ருஶமநுஶாஸ்ய த³ர்ஶநம்
சகார தாம் ஹ்ருதி³ ஜநநீம் ப்ரத³க்ஷிணம் ॥ 64 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 21 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³வாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (22) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed