Ayodhya Kanda Sarga 22 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³வாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (22)


॥ தை³வப்ராப³ல்யம் ॥

அத² தம் வ்யத²யா தீ³நம் ஸவிஶேஷமமர்ஷிதம் ।
ஶ்வஸந்தமிவ நாகே³ந்த்³ரம் ரோஷவிஸ்பா²ரிதேக்ஷணம் ॥ 1 ॥

ஆஸாத்³ய ராம꞉ ஸௌமித்ரிம் ஸுஹ்ருத³ம் ப்⁴ராதரம் ப்ரியம் ।
உவாசேத³ம் ஸ தை⁴ர்யேண தா⁴ரயந்ஸத்த்வமாத்மவாந் ॥ 2 ॥

நிக்³ருஹ்ய ரோஷம் ஶோகம் ச தை⁴ர்யமாஶ்ரித்ய கேவலம் ।
அவமாநம் நிரஸ்யேமம் க்³ருஹீத்வா ஹர்ஷமுத்தமம் ॥ 3 ॥

உபக்லுப்தம் ஹி யத்கிஞ்சித³பி⁴ஷேகார்த²மத்³ய மே ।
ஸர்வம் விஸர்ஜய க்ஷிப்ரம் குரு கார்யம் நிரத்யயம் ॥ 4 ॥

ஸௌமித்ரே யோ(அ)பி⁴ஷேகார்தே² மம ஸம்பா⁴ரஸம்ப்⁴ரம꞉ ।
அபி⁴ஷேகநிவ்ருத்த்யர்தே² ஸோ(அ)ஸ்து ஸம்பா⁴ரஸம்ப்⁴ரம꞉ ॥ 5 ॥

யஸ்யா மத³பி⁴ஷேகார்தே² மாநஸம் பரிதப்யதே ।
மாதா மே ஸா யதா² ந ஸ்யாத்ஸவிஶங்கா ததா² குரு ॥ 6 ॥

தஸ்யா꞉ ஶங்காமயம் து³꞉க²ம் முஹூர்தமபி நோத்ஸஹே ।
மநஸி ப்ரதிஸஞ்ஜாதம் ஸௌமித்ரே(அ)ஹமுபேக்ஷிதும் ॥ 7 ॥

ந பு³த்³தி⁴பூர்வம் நாபு³த்³த⁴ம் ஸ்மராமீஹ கதா³சந ।
மாத்ரூணாம் வா பிதுர்வா(அ)ஹம் க்ருதமல்பம் ச விப்ரியம் ॥ 8 ॥

ஸத்ய꞉ ஸத்யாபி⁴ஸந்த⁴ஶ்ச நித்யம் ஸத்யபராக்ரம꞉ ।
பரளோகப⁴யாத்³பீ⁴தோ நிர்ப⁴யோ(அ)ஸ்து பிதா மம ॥ 9 ॥

தஸ்யாபி ஹி ப⁴வேத³ஸ்மிந்கர்மண்யப்ரதிஸம்ஹ்ருதே ।
ஸத்யம் நேதி மநஸ்தாபஸ்தஸ்ய தாபஸ்தபேச்ச மாம் ॥ 10 ॥

அபி⁴ஷேகவிதா⁴நம் து தஸ்மாத்ஸம்ஹ்ருத்ய லக்ஷ்மண ।
அந்வகே³வாஹமிச்சா²மி வநம் க³ந்துமித꞉ புந꞉ ॥ 11 ॥

மம ப்ரவ்ராஜநாத³த்³ய க்ருதக்ருத்யா ந்ருபாத்மஜ ।
ஸுதம் ப⁴ரதமவ்யக்³ரமபி⁴ஷேசயிதா தத꞉ ॥ 12 ॥

மயி சீராஜிநத⁴ரே ஜடாமண்ட³லதா⁴ரிணி ।
க³தே(அ)ரண்யம் ச கைகேய்யா ப⁴விஷ்யதி மந꞉ஸுக²ம் ॥ 13 ॥

பு³த்³தி⁴꞉ ப்ரணீதா யேநேயம் மநஶ்ச ஸுஸமாஹிதம் ।
தம் து நார்ஹாமி ஸங்க்லேஷ்டும் ப்ரவ்ரஜிஷ்யாமி மாசிரம் ॥ 14 ॥

க்ருதாந்தஸ்த்வேவ ஸௌமித்ரே த்³ரஷ்டவ்யோ மத்ப்ரவாஸநே ।
ராஜ்யஸ்ய ச விதீர்ணஸ்ய புநரேவ நிவர்தநே ॥ 15 ॥

கைகேய்யா꞉ ப்ரதிபத்திர்ஹி கத²ம் ஸ்யாந்மம பீட³நே ।
யதி³ பா⁴வோ ந தை³வோ(அ)யம் க்ருதாந்தவிஹிதோ ப⁴வேத் ॥ 16 ॥

ஜாநாஸி ஹி யதா² ஸௌம்ய ந மாத்ருஷு மமாந்தரம் ।
பூ⁴தபூர்வம் விஶேஷோ வா தஸ்யா மயி ஸுதே(அ)பி வா ॥ 17 ॥

ஸோ(அ)பி⁴ஷேகநிவ்ருத்த்யர்தை²꞉ ப்ரவாஸார்தை²ஶ்ச து³ர்வசை꞉ ।
உக்³ரைர்வாக்யைரஹம் தஸ்யா꞉ நாந்யத்³தை³வாத்ஸமர்த²யே ॥ 18 ॥

கத²ம் ப்ரக்ருதிஸம்பந்நா ராஜபுத்ரீ ததா²கு³ணா ।
ப்³ரூயாத்ஸா ப்ராக்ருதேவ ஸ்த்ரீ மத்பீடா³ம் ப⁴ர்த்ருஸந்நிதௌ⁴ ॥ 19 ॥

யத³சிந்த்யம் து தத்³தை³வம் பூ⁴தேஷ்வபி ந ஹந்யதே ।
வ்யக்தம் மயி ச தஸ்யாம் ச பதிதோ ஹி விபர்யய꞉ ॥ 20 ॥

கஶ்ச தை³வேந ஸௌமித்ரே யோத்³து⁴முத்ஸஹதே புமாந் ।
யஸ்ய ந க்³ரஹணம் கிஞ்சித்கர்மணோ(அ)ந்யத்ர த்³ருஶ்யதே ॥ 21 ॥

ஸுக²து³꞉கே² ப⁴யக்ரோதௌ⁴ லாபா⁴லாபௌ⁴ ப⁴வாப⁴வௌ ।
யச்ச கிஞ்சித்ததா²பூ⁴தம் நநு தை³வஸ்ய கர்ம தத் ॥ 22 ॥

ருஷயோ(அ)ப்யுக்³ரதபஸோ தை³வேநாபி⁴ப்ரபீடி³தா꞉ ।
உத்ஸ்ருஜ்ய நியமாம்ஸ்தீவ்ராந் ப்⁴ரஶ்யந்தே காமமந்யுபி⁴꞉ ॥ 23 ॥

அஸங்கல்பிதமேவேஹ யத³கஸ்மாத்ப்ரவர்ததே ।
நிவர்த்யாரம்ப⁴மாரப்³த⁴ம் நநு தை³வஸ்ய கர்ம தத் ॥ 24 ॥

ஏதயா தத்த்வயா பு³த்³த்⁴யா ஸம்ஸ்தப்⁴யாத்மாநமாத்மநா ।
வ்யாஹதே(அ)ப்யபி⁴ஷேகே மே பரிதாபோ ந வித்³யதே ॥ 25 ॥

தஸ்மாத³பரிதாப꞉ ஸம்ஸ்த்வமப்யநுவிதா⁴ய மாம் ।
ப்ரதிஸம்ஹாரய க்ஷிப்ரமாபி⁴ஷேசநிகீம் க்ரியாம் ॥ 26 ॥

ஏபி⁴ரேவ க⁴டை꞉ ஸர்வைரபி⁴ஷேசநஸம்ப்⁴ருதை꞉ ।
மம லக்ஷ்மண தாபஸ்யே வ்ரதஸ்நாநம் ப⁴விஷ்யதி ॥ 27 ॥

அத²வா கிம் மமைதேந ராஜத்³ரவ்யமதேந து ।
உத்³த்⁴ருதம் மே ஸ்வயம் தோயம் வ்ரதாதே³ஶம் கரிஷ்யதி ॥ 28 ॥

மா ச லக்ஷ்மண ஸந்தாபம் கார்ஷிர்லக்ஷ்ம்யா விபர்யயே ।
ராஜ்யம் வா வநவாஸோ வா வநவாஸோ மஹோத³ய꞉ ॥ 29 ॥

ந லக்ஷ்மணாஸ்மிந்க²லு கர்மவிக்⁴நே
மாதா யவீயஸ்யதிஶங்கநீயா ।
தை³வாபி⁴பந்நா ஹி வத³த்யநிஷ்டம்
ஜாநாஸி தை³வம் ச ததா²ப்ரபா⁴வம் ॥ 30 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³வாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 22 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ரயோவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (23) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: