Ayodhya Kanda Sarga 20 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (20)


॥ கௌஸல்யாக்ரந்த³꞉ ॥

தஸ்மிம்ஸ்து புருஷவ்யாக்⁴ரே நிஷ்க்ராமதி க்ருதாஞ்ஜலௌ ।
ஆர்தஶப்³தோ³ மஹாஞ்ஜஜ்ஞே ஸ்த்ரீணாமந்த꞉புரே ததா³ ॥ 1 ॥

க்ருத்யேஷ்வசோதி³த꞉ பித்ரா ஸர்வஸ்யாந்த꞉புரஸ்ய ச ।
க³திர்ய꞉ ஶரணம் சாபி ஸ ராமோ(அ)த்³ய ப்ரவத்ஸ்யதி ॥ 2 ॥

கௌஸல்யாயாம் யதா² யுக்தோ ஜநந்யாம் வர்ததே ஸதா³ ।
ததை²வ வர்ததே(அ)ஸ்மாஸு ஜந்மப்ரப்⁴ருதி ராக⁴வ꞉ ॥ 3 ॥

ந க்ருத்⁴யத்யபி⁴ஶப்தோ(அ)பி க்ரோத⁴நீயாநி வர்ஜயந் ।
க்ருத்³தா⁴ந்ப்ரஸாத³யந்ஸர்வாந்ஸ இதோ(அ)த்³ய ப்ரவத்ஸ்யதி ॥ 4 ॥

அபு³த்³தி⁴ர்ப³த நோ ராஜா ஜீவலோகம் சரத்யயம் ।
யோ க³திம் ஸர்வலோகாநாம் பரித்யஜதி ராக⁴வம் ॥ 5 ॥

இதி ஸர்வா மஹிஷ்யஸ்தா꞉ விவத்ஸா இவ தே⁴நவ꞉ ।
பதிமாசுக்ருஶுஶ்சைவ ஸஸ்வரம் சாபி சுக்ருஶு꞉ ॥ 6 ॥

ஸ ஹி சாந்த꞉ புரே கோ⁴ரமார்தஶப்³த³ம் மஹீபதி꞉ ।
புத்ரஶோகாபி⁴ஸந்தப்த꞉ ஶ்ருத்வா வ்யாளீயதாஸநே ॥ 7 ॥

ராமஸ்து ப்⁴ருஶமாயஸ்தோ நி꞉ஶ்வஸந்நிவ குஞ்ஜர꞉ ।
ஜகா³ம ஸஹிதோ ப்⁴ராத்ரா மாதுரந்த꞉புரம் வஶீ ॥ 8 ॥

ஸோ(அ)பஶ்யத்புருஷம் தத்ர வ்ருத்³த⁴ம் பரமபூஜிதம் ।
உபவிஷ்டம் க்³ருஹத்³வாரி திஷ்ட²தஶ்சாபராந்ப³ஹூந் ॥ 9 ॥

த்³ருஷ்ட்வைவ து ததா³ ராமம் தே ஸர்வே ஸஹஸோத்தி²தா꞉ ।
ஜயேந ஜயதாம் ஶ்ரேஷ்ட²ம் வர்த⁴யந்தி ஸ்ம ராக⁴வம் ॥ 10 ॥

ப்ரவிஶ்ய ப்ரத²மாம் கக்ஷ்யாம் த்³விதீயாயாம் த³த³ர்ஶ ஸ꞉ ।
ப்³ராஹ்மணாந்வேத³ஸம்பந்நாந்வ்ருத்³தா⁴ந்ராஜ்ஞா(அ)பி⁴ஸத்க்ருதாந் ॥ 11 ॥

ப்ரணம்ய ராமஸ்தாந்வ்ருத்³தா⁴ம்ஸ்த்ருதீயாயாம் த³த³ர்ஶ ஸ꞉ ।
ஸ்த்ரியோ வ்ருத்³தா⁴ஶ்ச பா³லாஶ்ச த்³வாரரக்ஷணதத்பரா꞉ ॥ 12 ॥

வர்த⁴யித்வா ப்ரஹ்ருஷ்டாஸ்தா꞉ ப்ரவிஶ்ய ச க்³ருஹம் ஸ்த்ரிய꞉ ।
ந்யவேத³யந்த த்வரிதா꞉ ராமமாது꞉ ப்ரியம் ததா³ ॥ 13 ॥

கௌஸல்யா(அ)பி ததா³ தே³வீ ராத்ரிம் ஸ்தி²த்வா ஸமாஹிதா ।
ப்ரபா⁴தே த்வகரோத்பூஜாம் விஷ்ணோ꞉ புத்ரஹிதைஷிணீ ॥ 14 ॥

ஸா க்ஷௌமவஸநா ஹ்ருஷ்டா நித்யம் வ்ரதபராயணா ।
அக்³நிம் ஜுஹோதி ஸ்ம ததா³ மந்த்ரவத்க்ருதமங்க³ளா ॥ 15 ॥

ப்ரவிஶ்ய ச ததா³ ராமோ மாதுரந்த꞉புரம் ஶுப⁴ம் ।
த³த³ர்ஶ மாதரம் தத்ர ஹாவயந்தீ ஹுதாஶநம் ॥ 16 ॥

தே³வகார்யநிமித்தம் ச தத்ராபஶ்யத்ஸமுத்³யதம் ।
த³த்⁴யக்ஷதம் க்⁴ருதம் சைவ மோத³காந்ஹவிஷஸ்ததா² ॥ 17 ॥

லாஜாந்மால்யாநி ஶுக்லாநி பாயஸம் க்ருஸரம் ததா² ।
ஸமித⁴꞉ பூர்ணகும்பா⁴ம்ஶ்ச த³த³ர்ஶ ரகு⁴நந்த³ந꞉ ॥ 18 ॥

தாம் ஶுக்லக்ஷௌமஸம்வீதாம் வ்ரதயோகே³ந கர்ஶிதாம் ।
தர்பயந்தீம் த³த³ர்ஶாத்³பி⁴ர்தே³வதாம் தே³வவர்ணிநீம் ॥ 19 ॥

ஸா சிரஸ்யாத்மஜம் த்³ருஷ்ட்வா மாத்ருநந்த³நமாக³தம் ।
அபி⁴சக்ராம ஸம்ஹ்ருஷ்டா꞉ கிஶோரம் ப³ட³வா யதா² ॥ 20 ॥

ஸ மாதரமபி⁴க்ராந்தாமுபஸங்க்³ருஹ்ய ராக⁴வ꞉ ।
பரிஷ்வக்தஶ்ச பா³ஹுப்⁴யாமுபாக்⁴ராதஶ்ச மூர்த⁴நி ॥ 21 ॥

தமுவாச து³ராத⁴ர்ஷம் ராக⁴வம் ஸுதமாத்மந꞉ ।
கௌஸல்யா புத்ரவாத்ஸல்யாதி³த³ம் ப்ரியஹிதம் வச꞉ ॥ 22 ॥

வ்ருத்³தா⁴நாம் த⁴ர்மஶீலாநாம் ராஜர்ஷீணாம் மஹாத்மநாம் ।
ப்ராப்நுஹ்யாயுஶ்ச கீர்திம் ச த⁴ர்மம் சோபஹிதம் குலே ॥ 23 ॥

ஸத்யப்ரதிஜ்ஞம் பிதரம் ராஜாநம் பஶ்ய ராக⁴வ ।
அத்³யைவ ஹி த்வாம் த⁴ர்மாத்மா யௌவராஜ்யே(அ)பி⁴ஷேக்ஷ்யதி ॥ 24 ॥

த³த்தமாஸநமாலப்⁴ய போ⁴ஜநேந நிமந்த்ரித꞉ ।
மாதரம் ராக⁴வ꞉ கிஞ்சித்³வ்ரீடா³த்ப்ராஞ்ஜலிரப்³ரவீத் ॥ 25 ॥

ஸ ஸ்வபா⁴வவிநீதஶ்ச கௌ³ரவாச்ச ததா³(ஆ)நத꞉ ।
ப்ரஸ்தி²தோ த³ண்ட³காரண்யமாப்ரஷ்டுமுபசக்ரமே ॥ 26 ॥

தே³வி நூநம் ந ஜாநீஷே மஹத்³ப⁴யமுபஸ்தி²தம் ।
இத³ம் தவ ச து³꞉கா²ய வைதே³ஹ்யா லக்ஷ்மணஸ்ய ச ॥ 27 ॥

க³மிஷ்யே த³ண்ட³காரண்யம் கிமநேநாஸநேந மே ।
விஷ்டராஸநயோக்³யோ ஹி காலோ(அ)யம் மாமுபஸ்தி²த꞉ ॥ 28 ॥

சதுர்த³ஶ ஹி வர்ஷாணி வத்ஸ்யாமி விஜநே வநே ।
மது⁴மூலப²லைர்ஜீவந்ஹித்வா முநிவதா³மிஷம் ॥ 29 ॥

ப⁴ரதாய மஹாராஜோ யௌவராஜ்யம் ப்ரயச்ச²தி ।
மாம் புநர்த³ண்ட³காரண்யே விவாஸயதி தாபஸம் ॥ 30 ॥

ஸ ஷட் சாஷ்டௌ ச வர்ஷாணி வத்ஸ்யாமி விஜநே வநே ।
ஆஸேவமாநோ வந்யாநி ப²லமூலைஶ்ச வர்தயந் ॥ 31 ॥

ஸா நிக்ருத்தேவ ஸாலஸ்ய யஷ்டி꞉ பரஶுநா வநே ।
பபாத ஸஹஸா தே³வீ தே³வதேவ தி³வஶ்ச்யுதா ॥ 32 ॥

தாமது³꞉கோ²சிதாம் த்³ருஷ்ட்வா பதிதாம் கத³ளீமிவ ।
ராமஸ்தூத்தா²பயாமாஸ மாதரம் க³தசேதஸம் ॥ 33 ॥

உபாவ்ருத்யோத்தி²தாம் தீ³நாம் ப³ட³பா³மிவ வாஹிதாம் ।
பாம்ஸுகுண்டி²தஸர்வாங்கீ³ம் விமமர்ஶ ச பாணிநா ॥ 34 ॥

ஸா ராக⁴வமுபாஸீநமஸுகா²ர்தா ஸுகோ²சிதா ।
உவாச புருஷவ்யாக்⁴ரமுபஶ்ருண்வதி லக்ஷ்மணே ॥ 35 ॥

யதி³ புத்ர ந ஜாயேதா²꞉ மம ஶோகாய ராக⁴வ ।
ந ஸ்ம து³꞉க²மதோ பூ⁴ய꞉ பஶ்யேயமஹமப்ரஜா꞉ ॥ 36 ॥

ஏக ஏவ ஹி வந்த்⁴யாயா꞉ ஶோகோ ப⁴வதி மாநஸ꞉ ।
அப்ரஜா(அ)ஸ்மீதி ஸந்தாபோ ந ஹ்யந்ய꞉ புத்ர வித்³யதே ॥ 37 ॥

ந த்³ருஷ்டபூர்வம் கல்யாணம் ஸுக²ம் வா பதிபௌருஷே ।
அபி புத்ரே து பஶ்யேயமிதி ராமஸ்தி²தம் மயா ॥ 38 ॥

ஸா ப³ஹூந்யமநோஜ்ஞாநி வாக்யாநி ஹ்ருத³யச்சி²தா³ம் ।
அஹம் ஶ்ரோஷ்யே ஸபத்நீநாமவராணாம் வரா ஸதீ ॥ 39 ॥

அதோ து³꞉க²தரம் கிம் நு ப்ரமதா³நாம் ப⁴விஷ்யதி ।
மம ஶோகோ விளாபஶ்ச யாத்³ருஶோ(அ)யமநந்தக꞉ ॥ 40 ॥

த்வயி ஸந்நிஹிதே(அ)ப்யேவமஹமாஸம் நிராக்ருதா ।
கிம் புந꞉ ப்ரோஷிதே தாத த்⁴ருவம் மரணமேவ மே ॥ 41 ॥

அத்யந்தம் நிக்³ருஹீதா(அ)ஸ்மி ப⁴ர்துர்நித்யமதந்த்ரிதா ।
பரிவாரேண கைகேய்யா꞉ ஸமா வா(அ)ப்யத²வாவரா ॥ 42 ॥

யோ ஹி மாம் ஸேவதே கஶ்சித³த²வா(அ)ப்யநுவர்ததே ।
கைகேய்யா꞉ புத்ரமந்வீக்ஷ்ய ஸ ஜநோ நாபி⁴பா⁴ஷதே ॥ 43 ॥

நித்யக்ரோத⁴தயா தஸ்யா꞉ கத²ம் நு க²ரவாதி³ தத் ।
கைகேய்யா வத³நம் த்³ரஷ்டும் புத்ர ஶக்ஷ்யாமி து³ர்க³தா ॥ 44 ॥

த³ஶ ஸப்த ச வர்ஷாணி தவ ஜாதஸ்ய ராக⁴வ ।
ஆஸிதாநி ப்ரகாங்க்ஷந்த்யா மயா து³꞉க²பரிக்ஷயம் ॥ 45 ॥

தத³க்ஷயமஹம் து³꞉க²ம் நோத்ஸஹே ஸஹிதும் சிரம் ।
விப்ரகாரம் ஸபத்நீநாமேவம் ஜீர்ணா(அ)பி ராக⁴வ ॥ 46 ॥

அபஶ்யந்தீ தவ முக²ம் பரிபூர்ணஶஶிப்ரப⁴ம் ।
க்ருபணா வர்தயிஷ்யாமி கத²ம் க்ருபணஜீவிகாம் ॥ 47 ॥

உபவாஸைஶ்ச யோகை³ஶ்ச ப³ஹுபி⁴ஶ்ச பரிஶ்ரமை꞉ ।
து³꞉க²ஸம்வர்தி⁴தோ மோக⁴ம் த்வம் ஹி து³ர்க³தயா மயா ॥ 48 ॥

ஸ்தி²ரம் து ஹ்ருத³யம் மந்யே மமேத³ம் யந்ந தீ³ர்யதே ।
ப்ராவ்ருஷீவ மஹாநத்³யா꞉ ஸ்ப்ருஷ்டம் கூலம் நவாம்ப⁴ஸா ॥ 49 ॥

மமைவ நூநம் மரணம் ந வித்³யதே
ந சாவகாஶோ(அ)ஸ்தி யமக்ஷயே மம ।
யத³ந்தகோ(அ)த்³யைவ ந மாம் ஜிஹீர்ஷதி
ப்ரஸஹ்ய ஸிம்ஹோ ருத³தீம் ம்ருகீ³மிவ ॥ 50 ॥

ஸ்தி²ரம் ஹி நூநம் ஹ்ருத³யம் மமாயஸம்
ந பி⁴த்³யதே யத்³பு⁴வி நாவதீ³ர்யதே ।
அநேந து³꞉கே²ந ச தே³ஹமர்பிதம்
த்⁴ருவம் ஹ்யகாலே மரணம் ந வித்³யதே ॥ 51 ॥

இத³ம் து து³꞉க²ம் யத³நர்த²காநி மே
வ்ரதாநி தா³நாநி ச ஸம்யமாஶ்ச ஹி ।
தபஶ்ச தப்தம் யத³பத்யகாரணாத்
ஸுநிஷ்ப²லம் பீ³ஜமிவோப்தமூஷரே ॥ 52 ॥

யதி³ ஹ்யகாலே மரணம் ஸ்வயேச்ச²யா
லபே⁴த கஶ்சித்³கு³ருது³꞉க²கர்ஶித꞉ ।
க³தா(அ)ஹமத்³யைவ பரேதஸம்ஸத³ம்
விநா த்வயா தே⁴நுரிவாத்மஜேந வை ॥ 53 ॥

அதா²பி கிம் ஜீவிதமத்³ய மே வ்ருதா²
த்வயா விநா சந்த்³ரநிபா⁴நநப்ரப⁴ ।
அநுவ்ரஜிஷ்யாமி வநம் த்வயைவ கௌ³꞉
ஸுது³ர்ப³லா வத்ஸமிவாநுகாங்க்ஷயா ॥ 54 ॥

ப்⁴ருஶமஸுக²மமர்ஷிதா ததா³
ப³ஹு விளலாப ஸமீக்ஷ்ய ராக⁴வம் ।
வ்யஸநமுபநிஶாம்ய ஸா மஹத்
ஸுதமிவ ப³த்³த⁴மவேக்ஷ்ய கிந்நரீ ॥ 55 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 20 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (21) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed