Ayodhya Kanda Sarga 19 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகோநவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (19)


॥ ராமப்ரதிஜ்ஞா ॥

தத³ப்ரியமமித்ரக்⁴நோ வசநம் மரணோபமம் ।
ஶ்ருத்வா ந விவ்யதே² ராம꞉ கைகேயீம் சேத³மப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

ஏவமஸ்து க³மிஷ்யாமி வநம் வஸ்துமஹம் த்வித꞉ ।
ஜடா(அ)ஜிநத⁴ரோ ராஜ்ஞ꞉ ப்ரதிஜ்ஞாமநுபாலயந் ॥ 2 ॥

இத³ம் து ஜ்ஞாதுமிச்சா²மி கிமர்த²ம் மாம் மஹீபதி꞉ ।
நாபி⁴நந்த³தி து³ர்த⁴ர்ஷோ யதா²புரமரிந்த³ம꞉ ॥ 3 ॥

மந்யுர்ந ச த்வயா கார்யோ தே³வி ப்³ரூமி தவாக்³ரத꞉ ।
யாஸ்யாமி ப⁴வ ஸுப்ரீதா வநம் சீரஜடாத⁴ர꞉ ॥ 4 ॥

ஹிதேந கு³ருணா பித்ரா க்ருதஜ்ஞேந ந்ருபேண ச ।
நியுஜ்யமாநோ விஸ்ரப்³த⁴꞉ கிம் ந குர்யாமஹம் ப்ரியம் ॥ 5 ॥

அலீகம் மாநஸம் த்வேகம் ஹ்ருத³யம் த³ஹதீவ மே ।
ஸ்வயம் யந்நாஹ மாம் ராஜா ப⁴ரதஸ்யாபி⁴ஷேசநம் ॥ 6 ॥

அஹம் ஹி ஸீதாம் ராஜ்யம் ச ப்ராணாநிஷ்டாந்த⁴நாநி ச ।
ஹ்ருஷ்டோ ப்⁴ராத்ரே ஸ்வயம் த³த்³யாம் ப⁴ரதாயாப்ரசோதி³த꞉ ॥ 7 ॥

கிம் புநர்மநுஜேந்த்³ரேண ஸ்வயம் பித்ரா ப்ரசோதி³த꞉ ।
தவ ச ப்ரியகாமார்த²ம் ப்ரதிஜ்ஞாமநுபாலயந் ॥ 8 ॥

ததா³ஶ்வாஸய ஹீமம் த்வம் கிம் ந்வித³ம் யந்மஹீபதி꞉ ।
வஸுதா⁴ஸக்தநயநோ மந்த³மஶ்ரூணி முஞ்சதி ॥ 9 ॥

க³ச்ச²ந்து சைவாநயிதும் தூ³தா꞉ ஶீக்⁴ரஜவைர்ஹயை꞉ ।
ப⁴ரதம் மாதுலகுலாத³த்³யைவ ந்ருபஶாஸநாத் ॥ 10 ॥

த³ண்ட³காரண்யமேஷோ(அ)ஹமிதோ க³ச்சா²மி ஸத்வர꞉ ।
அவிசார்ய பிதுர்வாக்யம் ஸமா வஸ்தும் சதுர்த³ஶ ॥ 11 ॥

ஸா ஹ்ருஷ்டா தஸ்ய தத்³வாக்யம் ஶ்ருத்வா ராமஸ்ய கைகயீ ।
ப்ரஸ்தா²நம் ஶ்ரத்³த³தா⁴நா ஹி த்வரயாமாஸ ராக⁴வம் ॥ 12 ॥

ஏவம் ப⁴வது யாஸ்யந்தி தூ³தா꞉ ஶீக்⁴ரஜவைர்ஹயை꞉ ।
ப⁴ரதம் மாதுலகுலாது³பாவர்தயிதும் நரா꞉ ॥ 13 ॥

தவ த்வஹம் க்ஷமம் மந்யே நோத்ஸுகஸ்ய விளம்ப³நம் ।
ராம தஸ்மாதி³த꞉ ஶீக்⁴ரம் வநம் த்வம் க³ந்துமர்ஹஸி ॥ 14 ॥

வ்ரீடா³(அ)ந்வித꞉ ஸ்வயம் யச்ச ந்ருபஸ்த்வாம் நாபி⁴பா⁴ஷதே ।
நைதத்கிஞ்சிந்நரஶ்ரேஷ்ட² மந்யுரேஷோ(அ)பநீயதாம் ॥ 15 ॥

யாவத்த்வம் ந வநம் யாத꞉ புராத³ஸ்மாத³பி⁴த்வரந் ।
பிதா தாவந்ந தே ராம ஸ்நாஸ்யதே போ⁴க்ஷ்யதே(அ)பி வா ॥ 16 ॥

தி⁴க்கஷ்டமிதி நிஶ்வஸ்ய ராஜா ஶோகபரிப்லுத꞉ ।
மூர்சி²தோ ந்யபதத்தஸ்மிந்பர்யங்கே ஹேமபூ⁴ஷிதே ॥ 17 ॥

ராமோ(அ)ப்யுத்தா²ப்ய ராஜாநம் கைகேய்யா(அ)பி⁴ப்ரசோதி³த꞉ ।
கஶயேவாஹதோ வாஜீ வநம் க³ந்தும் க்ருதத்வர꞉ ॥ 18 ॥

தத³ப்ரியமநார்யாயா꞉ வசநம் தா³ருணோத³யம் ।
ஶ்ருத்வா க³தவ்யதோ² ராம꞉ கைகேயீம் வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 19 ॥

நாஹமர்த²பரோ தே³வி லோகமாவஸ்துமுத்ஸஹே ।
வித்³தி⁴ மாம்ருஷிபி⁴ஸ்துல்யம் கேவலம் த⁴ர்மமாஸ்தி²தம் ॥ 20 ॥

யத³த்ரப⁴வத꞉ கிஞ்சிச்ச²க்யம் கர்தும் ப்ரியம் மயா ।
ப்ராணாநபி பரித்யஜ்ய ஸர்வதா² க்ருதமேவ தத் ॥ 21 ॥

ந ஹ்யதோ த⁴ர்மசரணம் கிஞ்சித³ஸ்தி மஹத்தரம் ।
யதா² பிதரி ஶுஶ்ரூஷா தஸ்ய வா வசநக்ரியா ॥ 22 ॥

அநுக்தோ(அ)ப்யத்ரப⁴வதா ப⁴வத்யா வசநாத³ஹம் ।
வநே வத்ஸ்யாமி விஜநே வர்ஷாணீஹ சதுர்த³ஶ ॥ 23 ॥

ந நூநம் மயி கைகேயி கிஞ்சிதா³ஶம்ஸஸே கு³ணம் ।
யத்³ராஜாநமவோசஸ்த்வம் மமேஶ்வரதரா ஸதீ ॥ 24 ॥

யாவந்மாதரமாப்ருச்சே² ஸீதாம் சாநுநயாம்யஹம் ।
ததோ(அ)த்³யைவ க³மிஷ்யாமி த³ண்ட³காநாம் மஹத்³வநம் ॥ 25 ॥

ப⁴ரத꞉ பாலயேத்³ராஜ்யம் ஶுஶ்ரூஷேச்ச பிதுர்யதா² ।
ததா² ப⁴வத்யா கர்தவ்யம் ஸ ஹி த⁴ர்ம꞉ ஸநாதந꞉ ॥ 26 ॥

ஸ ராமஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ப்⁴ருஶம் து³꞉க²ஹத꞉ பிதா ।
ஶோகாத³ஶக்நுவந்பா³ஷ்பம் ப்ரருரோத³ மஹாஸ்வநம் ॥ 27 ॥

வந்தி³த்வா சரணௌ ராமோ விஸஞ்ஜ்ஞஸ்ய பிதுஸ்ததா³ ।
கைகேய்யாஶ்சாப்யநார்யாயா꞉ நிஷ்பபாத மஹாத்³யுதி꞉ ॥ 28 ॥

ஸ ராம꞉ பிதரம் க்ருத்வா கைகேயீம் ச ப்ரத³க்ஷிணம் ।
நிஷ்க்ரம்யாந்த꞉புராத்தஸ்மாத்ஸ்வம் த³த³ர்ஶ ஸுஹ்ருஜ்ஜநம் ॥ 29 ॥

தம் பா³ஷ்பபரிபூர்ணாக்ஷ꞉ ப்ருஷ்ட²தோ(அ)நுஜகா³ம ஹ ।
லக்ஷ்மண꞉ பரமக்ருத்³த⁴꞉ ஸுமித்ரா(ஆ)நந்த³வர்த⁴ந꞉ ॥ 30 ॥

ஆபி⁴ஷேசநிகம் பா⁴ண்ட³ம் க்ருத்வா ராம꞉ ப்ரத³க்ஷிணம் ।
ஶநைர்ஜகா³ம ஸாபேக்ஷோ த்³ருஷ்டிம் தத்ராவிசாலயந் ॥ 31 ॥

ந சாஸ்ய மஹதீம் லக்ஷ்மீம் ராஜ்யநாஶோ(அ)பகர்ஷதி ।
லோககாந்தஸ்ய காந்தத்வாச்சீ²தரஶ்மேரிவ க்ஷபா ॥ 32 ॥

ந வநம் க³ந்துகாமஸ்ய த்யஜதஶ்ச வஸுந்த⁴ராம் ।
ஸர்வலோகாதிக³ஸ்யேவ லக்ஷ்யதே சித்தவிக்ரியா ॥ 33 ॥

ப்ரதிஷித்⁴ய ஶுப⁴ம் ச²த்ரம் வ்யஜநே ச ஸ்வலங்க்ருதே ।
விஸர்ஜயித்வா ஸ்வஜநம் ரத²ம் பௌராம்ஸ்ததா² ஜநாந் ॥ 34 ॥

தா⁴ரயந்மநஸா து³꞉க²மிந்த்³ரியாணி நிக்³ருஹ்ய ச ।
ப்ரவிவேஶாத்மவாந்வேஶ்ம மாதுரப்ரியஶம்ஸிவாந் ॥ 35 ॥

ஸர்வோ ஹ்யபி⁴ஜந꞉ ஶ்ரீமாந் ஶ்ரீமத꞉ ஸத்யவாதி³ந꞉ ।
நாலக்ஷயத ராமஸ்ய கிஞ்சிதா³காரமாநநே ॥ 36 ॥

உசிதம் ச மஹாபா³ஹுர்ந ஜஹௌ ஹர்ஷமாத்மந꞉ ।
ஶாரத³꞉ ஸமுதீ³ர்ணாம்ஶுஶ்சந்த்³ரஸ்தேஜ இவாத்மஜம் ॥ 37 ॥

வாசா மது⁴ரயா ராம꞉ ஸர்வம் ஸம்மாநயஞ்ஜநம் ।
மாது꞉ ஸமீபம் த⁴ர்மாத்மா ப்ரவிவேஶ மஹாயஶா꞉ ॥ 38 ॥

தம் கு³ணை꞉ ஸமதாம் ப்ராப்தோ ப்⁴ராதா விபுலவிக்ரம꞉ ।
ஸௌமித்ரிரநுவவ்ராஜ தா⁴ரயந்து³꞉க²மாத்மஜம் ॥ 39 ॥

ப்ரவிஶ்ய வேஶ்மாதிப்⁴ருஶம் முதா³(அ)ந்விதம்
ஸமீக்ஷ்ய தாம் சார்த²விபத்திமாக³தாம் ।
ந சைவ ராமோ(அ)த்ர ஜகா³ம விக்ரியாம்
ஸுஹ்ருஜ்ஜநஸ்யாத்மவிபத்திஶங்கயா ॥ 40 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகோநவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 19 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (20) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed