Ayodhya Kanda Sarga 18 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ அஷ்டாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (18)


॥ வநவாஸநிதே³ஶ꞉ ॥

ஸ த³த³ர்ஶாஸநே ராமோ நிஷண்ணம் பிதரம் ஶுபே⁴ ।
கைகேயீஸஹிதம் தீ³நம் முகே²ந பரிஶுஷ்யதா ॥ 1 ॥

ஸ பிதுஶ்சரணௌ பூர்வமபி⁴வாத்³ய விநீதவத் ।
ததோ வவந்தே³ சரணௌ கைகேய்யா꞉ ஸுஸமாஹித꞉ ॥ 2 ॥

ராமேத்யுக்த்வா ச வசநம் பா³ஷ்பபர்யாகுலேக்ஷண꞉ ।
ஶஶாக ந்ருபதிர்தீ³நோ நேக்ஷிதும் நாபி⁴பா⁴ஷிதும் ॥ 3 ॥

தத³பூர்வம் நரபதேர்த்³ருஷ்ட்வா ரூபம் ப⁴யாவஹம் ।
ராமோ(அ)பி ப⁴யமாபந்ந꞉ பதா³ ஸ்ப்ருஷ்ட்வேவ பந்நக³ம் ॥ 4 ॥

இந்த்³ரியைரப்ரஹ்ருஷ்டைஸ்தம் ஶோகஸந்தாபகர்ஶிதம் ।
நி꞉ஶ்வஸந்தம் மஹாராஜம் வ்யதி²தாகுலசேதஸம் ॥ 5 ॥

ஊர்மிமாலிநமக்ஷோப்⁴யம் க்ஷுப்⁴யந்தமிவ ஸாக³ரம் ।
உபப்லுதமிவாதி³த்யமுக்தாந்ருதம்ருஷிம் யதா² ॥ 6 ॥

அசிந்த்யகல்பம் ஹி பிதுஸ்தம் ஶோகமுபதா⁴ரயந் ।
ப³பூ⁴வ ஸம்ரப்³த⁴தர꞉ ஸமுத்³ர இவ பர்வணி ॥ 7 ॥

சிந்தயாமாஸ ச ததா³ ராம꞉ பித்ருஹிதே ரத꞉ ।
கிம் ஸ்வித³த்³யைவ ந்ருபதிர்ந மாம் ப்ரத்யபி⁴நந்த³தி ॥ 8 ॥

அந்யதா³ மாம் பிதா த்³ருஷ்ட்வா குபிதோ(அ)பி ப்ரஸீத³தி ।
தஸ்ய மாமத்³ய ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய கிமாயாஸ꞉ ப்ரவர்ததே ॥ 9 ॥

ஸ தீ³ந இவ ஶோகார்தோ விஷண்ணவத³நத்³யுதி꞉ ।
கைகேயீமபி⁴வாத்³யைவ ராமோ வசநமப்³ரவீத் ॥ 10 ॥

கச்சிந்மயா நாபராத்³த⁴மஜ்ஞாநாத்³யேந மே பிதா ।
குபிதஸ்தந்மமாசக்ஷ்வ த்வம் சைவைநம் ப்ரஸாத³ய ॥ 11 ॥

அப்ரஸந்நமநா꞉ கிம் நு ஸதா³ மாம் ப்ரதி வத்ஸல꞉ ।
விவர்ணவத³நோ தீ³நோ ந ஹி மாமபி⁴பா⁴ஷதே ॥ 12 ॥

ஶாரீரோ மாநஸோ வா(அ)பி கச்சிதே³நம் ந பா³த⁴தே ।
ஸந்தாபோ வா(அ)பி⁴தாபோ வா து³ர்லப⁴ம் ஹி ஸதா³ ஸுக²ம் ॥ 13 ॥

கச்சிந்ந கிஞ்சித்³ப⁴ரதே குமாரே ப்ரியத³ர்ஶநே ।
ஶத்ருக்⁴நே வா மஹாஸத்த்வே மாத்ரூணாம் வா மமாஶுப⁴ம் ॥ 14 ॥

அதோஷயந்மஹாராஜமகுர்வந்வா பிதுர்வச꞉ ।
முஹூர்தமபி நேச்சே²யம் ஜீவிதும் குபிதே ந்ருபே ॥ 15 ॥

யதோமூலம் நர꞉ பஶ்யேத்ப்ராது³ர்பா⁴வமிஹாத்மந꞉ ।
கத²ம் தஸ்மிந்ந வர்தேத ப்ரத்யக்ஷே ஸதி தை³வதே ॥ 16 ॥

கச்சித்தே பருஷம் கிஞ்சித³பி⁴மாநாத்பிதா மம ।
உக்தோ ப⁴வத்யா கோபேந யத்ராஸ்ய லுலிதம் மந꞉ ॥ 17 ॥

ஏததா³சக்ஷ்வ மே தே³வி தத்த்வேந பரிப்ருச்ச²த꞉ ।
கிம் நிமித்தமபூர்வோ(அ)யம் விகாரோ மநுஜாதி⁴பே ॥ 18 ॥

ஏவமுக்தா து கைகேயீ ராக⁴வேண மஹாத்மநா ।
உவாசேத³ம் ஸுநிர்லஜ்ஜா த்⁴ருஷ்டமாத்மஹிதம் வச꞉ ॥ 19 ॥

ந ராஜா குபிதோ ராம வ்யஸநம் நாஸ்ய கிஞ்சந ।
கிஞ்சிந்மநோக³தம் த்வஸ்ய த்வத்³ப⁴யாந்நாபி⁴பா⁴ஷதே ॥ 20 ॥

ப்ரியம் த்வாமப்ரியம் வக்தும் வாணீ நாஸ்யோபவர்ததே ।
தத³வஶ்யம் த்வயா கார்யம் யத³நேநாஶ்ருதம் மம ॥ 21 ॥

ஏஷ மஹ்யம் வரம் த³த்த்வா புரா மாமபி⁴பூஜ்ய ச ।
ஸ பஶ்சாத்தப்யதே ராஜா யதா²(அ)ந்ய꞉ ப்ராக்ருதஸ்ததா² ॥ 22 ॥

அதிஸ்ருஜ்ய த³தா³நீதி வரம் மம விஶாம்பதி꞉ ।
ஸ நிரர்த²ம் க³தஜலே ஸேதும் ப³ந்தி⁴துமிச்ச²தி ॥ 23 ॥

த⁴ர்மமூலமித³ம் ராம விதி³தம் ச ஸதாமபி ।
தத்ஸத்யம் ந த்யஜேத்³ராஜா குபிதஸ்த்வத்க்ருதே யதா² ॥ 24 ॥

யதி³ தத்³வக்ஷ்யதே ராஜா ஶுப⁴ம் வா யதி³ வா(அ)ஶுப⁴ம் ।
கரிஷ்யஸி தத꞉ ஸர்வமாக்²யாஸ்யாமி புநஸ்த்வஹம் ॥ 25 ॥

யதி³ த்வபி⁴ஹிதம் ராஜ்ஞா த்வயி தந்ந விபத்ஸ்யதே ।
ததோ(அ)ஹமபி⁴தா⁴ஸ்யாமி ந ஹ்யேஷ த்வயி வக்ஷ்யதி ॥ 26 ॥

ஏதத்து வசநம் ஶ்ருத்வா கைகேய்யா ஸமுதா³ஹ்ருதம் ।
உவாச வ்யதி²தோ ராமஸ்தாம் தே³வீம் ந்ருபஸந்நிதௌ⁴ ॥ 27 ॥

அஹோ தி⁴ங்நார்ஹஸே தே³வி வக்தும் மாமீத்³ருஶம் வச꞉ ।
அஹம் ஹி வசநாத்³ராஜ்ஞ꞉ பதேயமபி பாவகே ॥ 28 ॥

ப⁴க்ஷயேயம் விஷம் தீக்ஷ்ணம் மஜ்ஜேயமபி சார்ணவே ।
நியுக்தோ கு³ருணா பித்ரா ந்ருபேண ச ஹிதேந ச ॥ 29 ॥

தத்³ப்³ரூஹி வசநம் தே³வி ராஜ்ஞோ யத³பி⁴காங்க்ஷிதம் ।
கரிஷ்யே ப்ரதிஜாநே ச ராமோ த்³விர்நாபி⁴பா⁴ஷதே ॥ 30 ॥

தமார்ஜவஸமாயுக்தமநார்யா ஸத்யவாதி³நம் ।
உவாச ராமம் கைகேயீ வசநம் ப்⁴ருஶதா³ருணம் ॥ 31 ॥

புரா தை³வாஸுரே யுத்³தே⁴ பித்ரா தே மம ராக⁴வ ।
ரக்ஷிதேந வரௌ த³த்தௌ ஸஶல்யேந மஹாரணே ॥ 32 ॥

தத்ர மே யாசிதோ ராஜா ப⁴ரதஸ்யாபி⁴ஷேசநம் ।
க³மநம் த³ண்ட³காரண்யே தவ சாத்³யைவ ராக⁴வ ॥ 33 ॥

யதி³ ஸத்யப்ரதிஜ்ஞம் த்வம் பிதரம் கர்துமிச்ச²ஸி ।
ஆத்மாநம் ச நரஶ்ரேஷ்ட² மம வாக்யமித³ம் ஶ்ருணு ॥ 34 ॥

ஸந்நிதே³ஶே பிதுஸ்திஷ்ட² யதா²(அ)நேந ப்ரதிஶ்ருதம் ।
த்வயா(அ)ரண்யம் ப்ரவேஷ்டவ்யம் நவ வர்ஷாணி பஞ்ச ச ॥ 35 ॥

ப⁴ரதஸ்த்வபி⁴ஷிச்யேத யதே³தத³பி⁴ஷேசநம் ।
த்வத³ர்தே² விஹிதம் ராஜ்ஞா தேந ஸர்வேண ராக⁴வ ॥ 36 ॥

ஸப்த ஸப்த ச வர்ஷாணி த³ண்ட³காரண்யமாஶ்ரித꞉ ।
அபி⁴ஷேகமிமம் த்யக்த்வா ஜடாஜிநத⁴ரோ வஸ ॥ 37 ॥

ப⁴ரத꞉ கோஸலபுரே ப்ரஶாஸ்து வஸுதா⁴மிமாம் ।
நாநாரத்நஸமாகீர்ணாம் ஸவாஜிரத²குஞ்ஜராம் ॥ 38 ॥

ஏதேந த்வாம் நரேந்த்³ரோ(அ)யம் காருண்யேந ஸமாப்லுத꞉ ।
ஶோகஸங்க்லிஷ்டவத³நோ ந ஶக்நோதி நிரீக்ஷிதும் ॥ 39 ॥

ஏதத்குரு நரேந்த்³ரஸ்ய வசநம் ரகு⁴நந்த³ந ।
ஸத்யேந மஹதா ராம தாரயஸ்வ நரேஶ்வரம் ॥ 40 ॥

இதீவ தஸ்யாம் பருஷம் வத³ந்த்யாம்
ந சைவ ராம꞉ ப்ரவிவேஶ ஶோகம் ।
ப்ரவிவ்யதே² சாபி மஹாநுபா⁴வோ
ராஜா து புத்ரவ்யஸநாபி⁴தப்த꞉ ॥ 41 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ அஷ்டாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 18 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகோநவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (19) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: