Yuddha Kanda Sarga 87 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஸப்தாஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (87)


॥ விபீ⁴ஷணராவணிபரஸ்பரநிந்தா³ ॥

ஏவமுக்த்வா து ஸௌமித்ரிம் ஜாதஹர்ஷோ விபீ⁴ஷண꞉ ।
த⁴நுஷ்பாணிநமாதா³ய த்வரமாணோ ஜகா³ம ஹ ॥ 1 ॥

அவிதூ³ரம் ததோ க³த்வா ப்ரவிஶ்ய ச மஹத்³வநம் ।
த³ர்ஶயாமாஸ தத்கர்ம லக்ஷ்மணாய விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 2 ॥

நீலஜீமூதஸங்காஶம் ந்யக்³ரோத⁴ம் பீ⁴மத³ர்ஶநம் ।
தேஜஸ்வீ ராவணப்⁴ராதா லக்ஷ்மணாய ந்யவேத³யத் ॥ 3 ॥

இஹோபஹாரம் பூ⁴தாநாம் ப³லவாந்ராவணாத்மஜ꞉ ।
உபஹ்ருத்ய தத꞉ பஶ்சாத்ஸங்க்³ராமமபி⁴வர்ததே ॥ 4 ॥

அத்³ருஶ்ய꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் ததோ ப⁴வதி ராக்ஷஸ꞉ ।
நிஹந்தி ஸமரே ஶத்ரூந்ப³த்⁴நாதி ச ஶரோத்தமை꞉ ॥ 5 ॥

தமப்ரவிஷ்டந்யக்³ரோத⁴ம் ப³லிநம் ராவணாத்மஜம் ।
வித்⁴வம்ஸய ஶரைஸ்தீக்ஷ்ணை꞉ ஸரத²ம் ஸாஶ்வஸாரதி²ம் ॥ 6 ॥

ததே²த்யுக்த்வா மஹாதேஜா꞉ ஸௌமித்ரிர்மித்ரநந்த³ந꞉ ।
ப³பூ⁴வாவஸ்தி²தஸ்தத்ர சித்ரம் விஸ்பா²ரயந்த⁴நு꞉ ॥ 7 ॥

ஸ ரதே²நாக்³நிவர்ணேந ப³லவாந்ராவணாத்மஜ꞉ ।
இந்த்³ரஜித்கவசீ த⁴ந்வீ ஸத்⁴வஜ꞉ ப்ரத்யத்³ருஶ்யத ॥ 8 ॥

தமுவாச மஹாதேஜா꞉ பௌலஸ்த்யமபராஜிதம் ।
ஸமாஹ்வயே த்வாம் ஸமரே ஸம்யக்³யுத்³த⁴ம் ப்ரயச்ச² மே ॥ 9 ॥

ஏவமுக்தோ மஹாதேஜா மநஸ்வீ ராவணாத்மஜ꞉ ।
அப்³ரவீத்பருஷம் வாக்யம் தத்ர த்³ருஷ்ட்வா விபீ⁴ஷணம் ॥ 10 ॥

இஹ த்வம் ஜாதஸம்வ்ருத்³த⁴꞉ ஸாக்ஷாத்³ப்⁴ராதா பிதுர்மம ।
கத²ம் த்³ருஹ்யஸி புத்ரஸ்ய பித்ருவ்யோ மம ராக்ஷஸ ॥ 11 ॥

ந ஜ்ஞாதித்வம் ந ஸௌஹார்த³ம் ந ஜாதிஸ்தவ து³ர்மதே ।
ப்ரமாணம் ந ச ஸௌந்த³ர்யம் ந த⁴ர்மோ த⁴ர்மதூ³ஷண ॥ 12 ॥

ஶோச்யஸ்த்வமஸி து³ர்பு³த்³தே⁴ நிந்த³நீயஶ்ச ஸாது⁴பி⁴꞉ ।
யஸ்த்வம் ஸ்வஜநமுத்ஸ்ருஜ்ய பரப்⁴ருத்யத்வமாக³த꞉ ॥ 13 ॥

நைதச்சி²தி²லயா பு³த்³த்⁴யா த்வம் வேத்ஸி மஹத³ந்தரம் ।
க்வ ச ஸ்வஜநஸம்வாஸ꞉ க்வ ச நீசபராஶ்ரய꞉ ॥ 14 ॥

கு³ணவாந்வா பரஜந꞉ ஸ்வஜநோ நிர்கு³ணோ(அ)பி வா ।
நிர்கு³ண꞉ ஸ்வஜந꞉ ஶ்ரேயாந்ய꞉ பர꞉ பர ஏவ ஸ꞉ ॥ 15 ॥

ய꞉ ஸ்வபக்ஷம் பரித்யஜ்ய பரபக்ஷம் நிஷேவதே ।
ஸ ஸ்வபக்ஷே க்ஷயம் ப்ராப்தே பஶ்சாத்தைரேவ ஹந்யதே ॥ 16 ॥

நிரநுக்ரோஶதா சேயம் யாத்³ருஶீ தே நிஶாசர ।
ஸ்வஜநேந த்வயா ஶக்யம் பருஷம் ராவணாநுஜ ॥ 17 ॥

இத்யுக்தோ ப்⁴ராத்ருபுத்ரேண ப்ரத்யுவாச விபீ⁴ஷண꞉ ।
அஜாநந்நிவ மச்சீ²லம் கிம் ராக்ஷஸ விகத்த²ஸே ॥ 18 ॥

ராக்ஷஸேந்த்³ரஸுதாஸாதோ⁴ பாருஷ்யம் த்யஜ கௌ³ரவாத் ।
குலே யத்³யப்யஹம் ஜாதோ ரக்ஷஸாம் க்ரூரகர்மணாம் ॥ 19 ॥

கு³ணோ(அ)யம் ப்ரத²மோ ந்ருணாம் தந்மே ஶீலமராக்ஷஸம் ।
ந ரமே தா³ருணேநாஹம் ந சாத⁴ர்மேண வை ரமே ॥ 20 ॥

ப்⁴ராத்ரா விஷமஶீலேந கத²ம் ப்⁴ராதா நிரஸ்யதே ।
த⁴ர்மாத்ப்ரச்யுதஶீலம் ஹி புருஷம் பாபநிஶ்சயம் ॥ 21 ॥

த்யக்த்வா ஸுக²மவாப்நோதி ஹஸ்தாதா³ஶீவிஷம் யதா² ।
ஹிம்ஸாபரஸ்வஹரணே பரதா³ராபி⁴மர்ஶநம் ॥ 22 ॥

த்யாஜ்யமாஹுர்து³ராசாரம் வேஶ்ம ப்ரஜ்வலிதம் யதா² ।
பரஸ்வாநாம் ச ஹரணம் பரதா³ராபி⁴மர்ஶநம் ॥ 23 ॥

ஸுஹ்ருதா³மதிஶங்கா ச த்ரயோ தோ³ஷா꞉ க்ஷயாவஹா꞉ ।
மஹர்ஷீணாம் வதோ⁴ கோ⁴ர꞉ ஸர்வதே³வைஶ்ச விக்³ரஹ꞉ ॥ 24 ॥

அபி⁴மாநஶ்ச கோபஶ்ச வைரித்வம் ப்ரதிகூலதா ।
ஏதே தோ³ஷா மம ப்⁴ராதுர்ஜீவிதைஶ்வர்யநாஶநா꞉ ॥ 25 ॥

கு³ணாந்ப்ரச்சா²த³யாமாஸு꞉ பர்வதாநிவ தோயதா³꞉ ।
தோ³ஷைரேதை꞉ பரித்யக்தோ மயா ப்⁴ராதா பிதா தவ ॥ 26 ॥

நேயமஸ்தி புரீ லங்கா ந ச த்வம் ந ச தே பிதா ।
அதிமாநீ ச பா³லஶ்ச து³ர்விநீதஶ்ச ராக்ஷஸ ॥ 27 ॥

ப³த்³த⁴ஸ்த்வம் காலபாஶேந ப்³ரூஹி மாம் யத்³யதி³ச்ச²ஸி ।
அத்³ய தே வ்யஸநம் ப்ராப்தம் கிம் மாம் த்வமிஹ வக்ஷ்யஸி ॥ 28 ॥

ப்ரவேஷ்டும் ந த்வயா ஶக்யோ ந்யக்³ரோதோ⁴ ராக்ஷஸாத⁴ம ।
த⁴ர்ஷயித்வா ச காகுத்ஸ்தௌ² ந ஶக்யம் ஜீவிதும் த்வயா ॥ 29 ॥

யுத்⁴யஸ்வ நரதே³வேந லக்ஷ்மணேந ரணே ஸஹ ।
ஹதஸ்த்வம் தே³வதாகார்யம் கரிஷ்யஸி யமக்ஷயே ॥ 30 ॥

நித³ர்ஶய ஸ்வாத்மப³லம் ஸமுத்³யதம்
குருஷ்வ ஸர்வாயுத⁴ஸாயகவ்யயம் ।
ந லக்ஷ்மணஸ்யைத்ய ஹி பா³ணகோ³சரம்
த்வமத்³ய ஜீவந்ஸப³லோ க³மிஷ்யஸி ॥ 31 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஸப்தாஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 87 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ அஷ்டாஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (88) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க


గమనిక : "శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయబోతున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed